1 / 16

Openbare Jenaplanschool de Buizerd

Openbare Jenaplanschool de Buizerd. Onze Jenaplanschool in beweging…?!. Wat vinden wij belangrijk? Onze visie…. Samenwerking, het van elkaar leren stimuleren Zelfstandig werken en zelfredzaamheid bevorderen Zelfverantwoordelijk leren bevorderen

vanig
Download Presentation

Openbare Jenaplanschool de Buizerd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Openbare Jenaplanschool de Buizerd Onze Jenaplanschool in beweging…?!

 2. Wat vinden wij belangrijk? Onze visie… • Samenwerking, het van elkaar leren stimuleren • Zelfstandig werken en zelfredzaamheid bevorderen • Zelfverantwoordelijk leren bevorderen • Instructie op maat, meer aandacht hebben voor het individuele kind • Ritmisch weekplan • Verantwoordelijk kunnen zijn voor de kinderen in onze stamgroep, overzicht hebben • Onze school is van ons allemaal. Geen drempel!

 3. Hoe is het nu? • Niveaugroep • Stamgroep

 4. Verandering?!

 5. Waarom veranderen? Vanuit de kinderen: • Onduidelijk • Onrustig, laatjesparade, geen eigen plek • Soms wel vier gezichten in de week voor de groep • Door het vaste ritme is er weinig gelegenheid om variatie aan te brengen in het programma

 6. Waarom veranderen? Vanuit de stamgroepsleiders: • De verantwoordelijkheid voor de kinderen is te veel verdeeld • Het is lastig om een goed compleet beeld te krijgen van een kind • Begeleiding van een leerling is niet altijd optimaal • Zorgleerlingen moeten te vaak buiten de groep geholpen worden • Veel overleg situaties

 7. Behouden wat goed is…

 8. Wat willen we behouden? • Samen werken, spelen, vieren en praten • Verschillende leeftijden in de groepen, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de verschillen tussen de kinderen • De goede leerresultaten, met behulp van goede methodes voor de zaakvakken • Wereld-Orïentatie met behulp van Alles in-1, het werken met schoolprojecten

 9. Hoe gaat het worden? • Niveaugroep • Stamgroep

 10. 2 jarige stamgroep • Kleuterbouw - stamgroep 1 & 2 • Onderbouw - stamgroep 3 & 4 • Middenbouw - stamgroep 5 & 6 • Bovenbouw - stamgroep 7 & 8

 11. Wat levert het op? Voor de kinderen: • Duidelijk, 1 groep en geen wisselingen • Rustig, eigen plek = stamgroepslokaal • Maximaal 2 gezichten voor de groep • Meer afwisseling in het programma mogelijk • Meer individuele aandacht mogelijk

 12. Wat levert het op? Voor de stamgroepsleiders: • Zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor alle kinderen in je stamgroep • Duidelijker beeld van het kind, in alle situaties • Mogelijkheid om de kinderen beter te begeleiden in hun ontwikkeling • Zorgleerlingen worden zoveel mogelijk in de stamgroep door de eigen leerkracht begeleid. Ondersteund door het zorgteam • Effectiever overleggen

 13. Waarom 2 jarige stamgroepenen niet 3 jarige? • Haalbaarheid instructiebehoefte • Overzicht aantal verschillende niveaus in de stamgroep • Zorg beter te waarborgen • Leeftijdsverschillen ruim genoeg voor “het stamgroepsgevoel” Het van en met elkaar leren blijft behouden • Géén combinatieklassen door zelfverantwoordelijk leren en meer instructie op maat en naar behoefte

 14. Hoe en wanneer? Felix Meijer, expert op het gebied van Jenaplanontwikkeling begeleidt het team • 17 januari 2011: Studiedag: Theoretische scholing door Felix • Januari/februari 2011: Team bezoekt “leerschool” met twee jarige stamgroepen • 16 februari 2011: Studiedag: Terugkoppeling uit de praktijk op het theoretische model • Maart 2011: Informatieavond voor ouders over de voortgang van de ontwikkelingen • 26 april 2011: Studiedag: organisatorische aanpassingen/klassenmanagement voor 2 jarige stamgroepen • 16 juni 2011: Studiedag: Afspraken over de uitvoering van de veranderingen vastleggen • Juni 2011: Communicatie naar ouders en kinderen over verschuivingen m.b.t. de te vormen nieuwe stamgroepen. • Augustus 2011: Het nieuwe schooljaar starten in de nieuwe stamgroepen

 15. Vragen?

 16. Bedankt… Voor uw betrokkenheid & vertrouwen!

More Related