legislativa ochrany p rody v r a eu p edn ka 9 2012 16 11 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012. Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. Vlastnické právo a ochrana přírody. Témata výkladu: Objekt a obsah vlastnického práva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012' - vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativa ochrany p rody v r a eu p edn ka 9 2012 16 11 2012
Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012

Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva

BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

vlastnick pr vo a ochrana p rody
Vlastnické právo a ochrana přírody

Témata výkladu:

 • Objekt a obsah vlastnického práva
 • Předmět vlastnictví z hlediska ochrany přírody, vyloučení z předmětu vlastnictví
 • Povinnosti vlastníka
 • Omezení výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany přírody ve veřejném zájmu
 • Odnětí vlastnického práva z důvodů ochrany přírody
 • Náhrada újmy vlastníkům nebo nájemcům pozemků
 • Vyloučení z privatizace, omezení převodu
 • Předkupní právo státu
vlastnick pr vo a ochrana p rody1
Vlastnické právo a ochrana přírody
 • Výkon vlastnického práva : ekonomické chování člověka k přírodě (záleží na rozsahu a intenzitě zásahů) – příčina ohrožení , důvod ochrany
 • Objekt vlastnického práva: věc 1)movitá, 2) nemovitá
 • Obsah vlastnického práva: právo věc držet, ovládat, užívat ji včetně jejích plodů, rozhodnout jak s ní naložit
 • Možnost zásahů do vlastnického práva – veřejnoprávní důvody ochrany přírody a životního prostředí (sleduje se nastolení souladu mezi ekonomickým chováním člověka k přírodě a environmentálně příznivým chováním)
 • Konkrétní podmínky 1) výkonu a 2) omezení , případně 3) zbavení vlastnického práva jsou obsaženy ve speciálních zákonech v oblasti práva ochrany přírody a krajiny
co je p edm tem vlastnictv
Co je předmětem vlastnictví

1) Půda (zemědělská, lesní, jiná)

 • Vše co na ní (v ní) roste: stromy, keře, planě rostoucí rostliny
 • Vše co je součástí (skalní útvary)

2) rostliny pěstované člověkem v umělých podmínkách (doma, ve škole, v laboratoři, ve skleníku,atd.)

3) Zvířata v lidské péči – zájmové chovy, laboratorní chovy, farmy, ekofarmy, zoologické zahrady, záchranné stanice, obchody se zvířaty, atd.

vylou en z p edm tu vlastnictv
Vyloučení z předmětu vlastnictví:
 • Jeskyně - absolutní,
 • volně žijící živočichové -relativní,
 • podzemní a povrchové vody – relativní
 • Rozhodnutí NS ČR č.25 Cdo 1307/2003 z 29.4.2004 – ryby ve vodních tocích jsou věc ničí
 • Nález Ústavního soudu : volně žijící zvěř není předmětem vlastnictví
pr vn z klad vztahu mezi opk a v konem vlastnick ho pr va
Právní základ vztahu mezi OPK a výkonem vlastnického práva
 • Obecný rámec -článek 11 Listiny základních práv a svobod
 • Vlastnictví zavazuje, výkon vlastnického práva nesmí nad míru stanovenou zákonem poškozovat přírodu a životní prostředí
 • Povinnost vlastníka
 • 1)nějaké činnosti se zdržet, případně se tato činnost váže na povolení,
 • 2)Něco strpět
 • 3) Něco konat
 • Zákazy a omezení vlastnictví v oblasti práva ochrany přírody a krajiny nejsou většinou absolutní (možnosti výjimek)
omezen v konu vlastnick ho pr va z d vodu ochrany p rody ve ve ejn m z jmu
Omezení výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany přírody ve veřejném zájmu
 • zákon č.114/1992 Sb., § 58 odst.1 “Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona“.
 • Nález č.II.ÚS 482/02 – černá stavba na cizím pozemku
 • Střet OPK s jinými veřejnými zájmy - souvislost s vytvořením podmínek nezbytných k zajištění trvale udržitelného rozvoje:
 • Příklady: § 43 nebo § 56 zák.č.114/1992 Sb. – při rozhodování o žádosti žadatele o výjimku ze zakázané činnosti orgán ochrany přírody poměřuje jednotlivé veřejné zájmy (problém kde je hranice mezi veřejným a soukromým zájmem)
omezen vlastnick ho pr va z d vodu opk
Omezení vlastnického práva z důvodu OPK
 • Omezení vlastnického práva je běžné, a to buď
 • - přímo ze zákona
 • - rozhodnutím správního úřadu
 • - rozhodnutím soudu
 • - na základě administrativní smlouvy (např.§ 68 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.)
odn t vlastnick ho pr va z d vodu opk
Odnětí vlastnického práva z důvodu OPK
 • Odnětí vlastnického práva:
 • častěji zabavení nelegálně drženého živočicha nebo rostliny nebo výrobku (zák.č.114/1992 Sb., zák.č.100/2004 Sb.)
 • či výjimečně vyvlastnění pozemku či stavby (§60 zák.č.114/1992 Sb.)
n hrada jmy vlastn k m nebo n jemc m pozemk
Náhrada újmy vlastníkům nebo nájemcům pozemků

Náhradu poskytuje stát

 • Při vyvlastnění pozemků a staveb z důvodu OPK náhrada vždy
 • Při omezení vlastnického práva z důvodu ochrany přírody nutno rozlišovat: 1) omezení za náhradu nebo 2) omezení bez náhrady
 • Omezení za náhradu jen: náhrada újmy hospodařícím vlastníkům nebo nájemcům:
 • zák.č.114/1992 Sb. – jen § 13 a § 58
 • zák č.115/2000 Sb.
58 odst 2 a 7 n hrada jmy za zt en zem d lsk ho nebo lesn ho hospoda en od 28 4 2004
§ 58 odst.2 až 7 – náhrada újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření od 28.4.2004
 • prováděcí předpisy: vyhláška č.432/2005 Sb. – zemědělské hospodaření; vyhláška č.335/2006 Sb. – lesní hospodaření
 • nárok na náhradu újmy podle § 58 odst.2 zákona mají vlastníci

a) zemědělské půdy,

b) lesních pozemků a

c) rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže

 • nebo nájemci, kteří tyto pozemky oprávněně užívají.
omezen vlastnick ho pr va k lesu podle lesn ho z kona 289 1995 sb
Omezení vlastnického práva k lesu podle lesního zákona č.289/1995 Sb.

Tzv.obecné užívání lesa návštěvníky je vlastník lesa až na výjimky povinen strpět, a to bez náhrady.

vylou en z privatizace
Vyloučení z privatizace:
 • některé pozemky ve zvláště chráněných územích podle zákona č.114/1992 Sb.:
 • § 23/1: Lesy, vodní toky a vodní plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci.
 • Podobně § 32 v národní přírodní rezervaci
omezen privatizace
Omezení privatizace
 • U dalších kategorií ZCHU omezení privatizace zemědělských nebo lesních pozemků ze zákona č.114/1992 Sb. nebo jiných zákonů (95/1999 Sb., 218/2000 Sb., 289/1995 Sb.): privatizovat lze, ale jen za určitých podmínek.
p edkupn pr vo st tu
Předkupní právo státu:
 • Vlastník nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území NP, NPR, NPP a vlastník pozemků souvisejících s jeskyněmi je povinnen v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody.
 • Pokud orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemku písemně závazný zájem, může vlastník pozemek prodat komu chce.