Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stan wdrażania ZPORR Warszawa, 15 kwietnia 2008 r. Ewa Wnukowska Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 2. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.) Alokacja 2004-2006 102,9% alokacji 81,9% alokacji

 3. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

 4. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

 5. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

 6. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

 7. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

 8. EFRR – płatności w kolejnych miesiącach 2006-2008 r.

 9. EFS – płatności w kolejnych miesiącach 2006-2008 r.

 10. Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacana w kolejnych miesiącach (do XII.2008 r. włącznie), by osiągnąć 100% wykorzystania alokacji.

 11. Wybrane efekty wdrażania ZPORR(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007)Wskaźniki produktu PRIORYTET I • Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok. 1205 km dróg (ponad 9-krotnie więcej niż wynosi założona w UZPORR wartość docelowa), a wybudowano – ok. 102 km (więcej o ok. 46%). • Wybudowano/zmodernizowano 1307 km sieci kanalizacyjnych(o 201% więcej niż założono), 506 km sieci rozdzielczej wodociągów(więcej o blisko 203%), 26 oczyszczalni ścieków(o ok. 44%) oraz 12 stacji uzdatniania wody (mniej o 50%). • Zakupiono 2167 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), tj. blisko 16 razy więcej niż planowano. • Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad 283 tys. m2 (więcej o 136%). Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 22 obiektów zabytkowychorazzainstalowano 140 szt. systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą (wobec planowanych 10 szt.). • Zainstalowano 326 węzłówdostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (więcej o 226%), podłączono 789 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 722 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), wobec założonych 300 szt.

 12. Działanie 1.6 – wybrane wskaźniki produktu z projektów zrealizowanych (stan na 31.12.2007 r.) Na koniec 2007 r., spośród 14 realizowanych projektów, zakończono realizację 4, w tym: 2 w woj. wielkopolskim (Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym oraz Zintegrowany systemsterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu), 1 – w woj. mazowieckim (Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo – Młociny) oraz 1 w woj. pomorskim (Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni). Poziom wybranych wskaźników, osiągniętych w wyniku realizacji ww. projektów, ukształtował się następująco: • Liczba zakupionych i zamontowanych elementów informowania podróżnych (6 szt.) • Liczba nowych punktów informowania podróżnych (6 szt.) • Długość wybudowanych linii tramwajowych (2,2 km) • Długość wybudowanych linii trolejbusowych (10,6 km) • Liczba wybudowanych przystanków komunikacji zbiorowej (9 szt.) • Liczba zmodernizowanych urządzeń sterowania ruchem (8 szt.) • Liczba zakupionego taboru komunikacji zbiorowej (10 szt.) • Liczba wybudowanych zajezdni trolejbusowych (1 szt.)

 13. Wybrane efekty wdrażania ZPORR(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007)Wskaźniki produktu PRIORYTET II • Od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 533 tys. beneficjentów ostatecznych, tj. o 14% więcej niż zakładano, w tym 68% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. • Realizowano 4329 projektów, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1814 szt.) oraz Działania 2.1 (1058 szt.). • W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie blisko 155 tys. osób (o 111% więcej niż wynosi łączny poziom wartości docelowej dla ww. projektów realizowanych w zakresie Działania 2.1, 2.3 i 2.4), w tym – ok. 122 tys. osób w ramach Działania 2.1, 22 tys. w Działaniu 2.3 oraz 12 tys. w zakresie Działania 2.4. • W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 2489 osób, w doradztwie – 2040, natomiast ze wsparcia pomostowego ijednorazowych dotacji skorzystało 1250 osób. • W ramach Działania 2.6 realizowano 228 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o 164 więcej niż zakładano).

 14. Wybrane efekty wdrażania ZPORR(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007)Wskaźniki produktu PRIORYTET III • Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich (Działanie 3.1) wybudowano/ zmodernizowano ok. 1825 km sieci rozdzielczejwodociągów(ok. 8-krotnie więcej niż założono), ok. 1562 km sieci kanalizacyjnych(ok. 4-krotnie więcej), ok. 1544 km dróg powiatowych i gminnych (ok. 7-krotnie więcej), a na obszarach podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.2) odpowiednio – ok. 500 km (więcej o 129%), ok. 335 km (więcej o ok. 3%) oraz ok. 262 km (więcej o ok. 22%). • W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 2722 mikroprzedsiębiorstwa (ok. 27% wartości docelowej), w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1608 małych firm (ok. 80%), na obszarach wiejskich – 631 (ok. 13%), a na terenach zrewitalizowanych – 371 (ok. 12%). • Ze środków w zakresie Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 1755 szt. sprzętu medycznego (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 63 szt.). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad 490 tys. m2 (o 260% więcej niż planowano).

 15. Dziękuję za uwagęDepartament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnegowww.zporr.gov.pl