slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

www. mekh . hu. A díjképzés alapjai , és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban dr. Szalóki Szilvia Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Közszolgáltatásokért F elelős E lnökhelyettes. Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority' - urit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

www.mekh.hu

A díjképzésalapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásbandr. Szalóki SzilviaMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási HivatalKözszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes

Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority

a d jk pz s alapjai
A díjképzésalapjai

Vonatkozó jogszabályok

 • 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)
  • V. fejezet 21. cím 46.§-47.§ határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját.
  • XI. fejezet 38. cím felhatalmazó rendelkezések 88.§ 17. pontja a hulladékgazdálkodási díj képzésével, és az ahhoz kapcsolódó részletszabályok megalkotásáról szól – jelenleg még előkészítés alatt
  • V. fejezet 18. cím 35. § alapján a települési önkormányzat megállapíthatja a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget
 • 64/2008 Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
  • Csak addig van hatályban még az új részletszabály megalkotásra kerül
a d jk pz s alapjai1
A díjképzésalapjai

Jelenlegi helyzet

 • 3176 település, közel azonos számú hulladékgazdálkodási díj
 • 189 közszolgáltató
 • Településenként eltérő szolgáltatási tartalommal és színvonallal

Díjképzési elképzelések

 • Teljesítse a Ht. Alapelveit
 • Támogassa a Ht.-ban meghatározott célokat
 • Egyéb elvárások
a d jk pz s alapjai2
A díjképzésalapjai
 • Ht. Alapelvei
  • az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve
  • a kiterjesztett gyártói felelősség elve
  • az önellátás elve
  • a közelség elve
  • a szennyező fizet elve
  • a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve
  • A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve
  • a keresztfinanszírozás tilalmának elve
  • ésszerű nyereség biztosítására vonatkozó követelmény (a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvével való ütközés esetén e költséghatékonyságnak kell érvényesülni)
a d jk pz s alapjai3
A díjképzésalapjai

Hulladékgazdálkodás területén meghatározott célok:

 • 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék esetében.
 • 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.
 • A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.
 • 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével - újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegébenországos szinten legalább 70%-ra kell növelni.
a d jk pz s alapjai4
A díjképzésalapjai

További elvárások:

 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program kidolgozását (2013. december 12-ig) követően, az abban foglalt célok elérése.
 • A környezet és az emberi egészség védelme
 • Hulladékhierarchia rendszerének alkalmazása

(Irányelv értelmében nem kell merev szabálynak tekinteni, mivel a különböző hulladékkezelési módszereknek különböző környezeti hatásai lehetnek)

 • Életciklus-szemlélet bevezetése
 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működőképességének, valamint további fejlesztésének biztosítása.
a d jk pz s alapjai5
A díjképzésalapjai

Probléma felvetések

 • A jelenlegi csak egy adott településen homogén a díj, a területi célokat, ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási fejlesztéseket nem veszi figyelembe. A rendszer nem tud hatékonyan működni. 3176 településre rendeletileg nem lehet díjat meghatározni.

javaslat: a településenkénti eltérő díj rendszerét meg kell szüntetni

Problémát okozhat a díj megállapításánál, hogy a Ht. 35.§ alapján az Önkormányzat rendeletében állapítja meg:

   • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait;
   • a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
a d jk pz s alapjai6
A díjképzésalapjai
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
 • az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
 • az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

Javaslat: a társulási megállapodás szabályozza a hulladékgazdálkodást az adott térségben és az önkormányzatok e szerint alkossanak rendeletet.

a d jk pz s alapjai7
A díjképzésalapjai

Az üzembe helyezett és támogatásból (ISPA,Kohéziós Alapból,KEOP, Stb) megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése nem hatékony.

 • A rendszer több helyen túlméretezett
 • A beszerzett berendezések, eszközök nem minden esetben szolgálják a hatékony hulladékgazdálkodást.
 • A megépült hulladéklerakók több helyen túlméretezettek, azok működési élettartama jelentősen eltér a tervezettől

javaslat: az összes fejlesztést felül kell vizsgálni, azok működését, hatékonyságát és támogatási szerződéseit az Uniós irányelvekkel, a Ht.-vel, annak céljaival, a OHT-vel és OMP- vel összhangba kell hozni, elkerülendő az esetleges Uniós vizsgálatokat.

Adott földrajzi és gazdasági fejlettségi területen belül jelentősen eltérnek a hulladékgazdálkodási rendszerek

javaslat: az eltérő fejlettségi szintű területeket közelíteni kell egymáshoz

a d jk pz s alapjai8
A díjképzésalapjai

Lehetséges területi lehatárolások a hulladékgazdálkodás rendszerében

 • Az OHT és OMP tervezési területei alapján.
 • Támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodásban rögzített területi határai alapján.
  • Engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területi határai alapján.
  • Lakossági teherbíró képesség szerinti területi besorolás alapján

javaslat:A Hivatal javaslata a támogatásból megvalósult fejlesztések társulásai által meghatározott terület legyen a díjmeghatározás területi határa. Ezen a téren a társult Önkormányzatok már közös célokat, fogalmaztak meg, az együttműködés szakmai és gazdasági szempontból adott. A területi lehatárolás során nem lehet ellátatlan település, minden társulás rendelkezik hulladékkezelő művekkel és lerakóval. A társulási megállapodás alapján a jövőbeni hulladékgazdálkodási fejlesztésekre és eszközpótlásokra döntés született.

a d jk pz s alapjai9
A díjképzésalapjai

Árszabályozási ciklus

 • Időtartama
 • Bázisköltség meghatározása
 • Területi lehatárolás
 • Díjmeghatározás

Időtartam

 • Az induló első ciklus 1-2 év
 • További árszabályozási ciklus 3-5 év

Bázisköltség meghatározása

 • Alapadatok (elemi adatok) bekérése
 • Indokolt költségek meghatározása
 • Fajlagosok meghatározása
 • Összehasonlító vizsgálat (benchmark)
a d jk pz s alapjai10
A díjképzésalapjai

Területi lehatárolás

 • Hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodása alapján
  • Közszolgáltatók kapcsolódása és együttműködése a területen belül

Díj és/vagy díjképlet meghatározása

 • Díjelemek meghatározása
 • Adott terület gazdasági fejlettségi szinteket és életszínvonalbeli eltéréseket tartalmazó díjeltérítés meghatározása
 • Ösztönző rendszer meghatározása
  • Ht.-ben meghatározott alapelvek teljesülése
  • Ht.-ben meghatározott célok segítése
  • Hulladékgazdálkodási tervben meghatározott célok teljesítés
   • Országos
   • Területi
   • Térségi
  • Közszolgáltató minősítése
d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban
d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban1
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban
d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban2
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban
d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban3
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban
d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban4
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban

Utóellenőrzések

A kötelező határozattal lezárt ügyekből az utóellenőrzésre alá vont hulladékgazdálkodási közszolgáltatók előszűrésének szempontjai:

 • azon 5 szolgáltató, amelyekre a legtöbb települést érintően folytattunk le díjfelügyeletet
 • azon szolgáltatók közül, amelyek a visszafizetési kötelezettség teljesítését okiratokkal nem igazolták, véletlenszerűen 5 kiválasztása.
a d jk pz s alapjai s a d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban
A díjképzésalapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !

Elérhetőség:

Dr. Szalóki Szilvia

Közszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes

Tel: +36 1 459 7935

szalokisz@mekh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

H-1081 II. János Pál pápa tér 7.

www.eh.gov.hu