funksjonskrav i dekkekontrakter norske erfaringer og strategi framover n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
urielle-leach

Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Funksjonskrav i dekkekontrakter: Norske erfaringer og strategi framover NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

 2. Innhold i presentasjonen • Bakgrunn / grunnlag • Tidligere erfaringer • Ny kontraktsform fra 2005 • Byggherrestrategi for vegdekker

 3. Lov om offentlige anskaffelser § 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen

 4. Prinsippet om optimale levetidskostnader

 5. LCC LCC Nåverdi Nåverdi N N Årskostnad Årskostnad LCC LCC Årskostnad – en annen måte å uttrykke LCC på Årskostnad = LCC • af

 6. Utvikling av kontraktsgrunnlaget • Historikk: Flere varianter av funksjons-kontrakter har vært brukt i Norge de siste 20 år: • Piggdekk-slitasjekontrakt (SPS). Var vellykket, mindre aktuelt i dag. • Sporutviklingskontrakt (SUV). Usikker oppgjørsberegning. • Forsterkningskontrakter m/funksjonskrav. Krevende mht kompetanse og bakgrunnsinformasjon.

 7. To rapporter fra 2005

 8. Historikk: SPS-kontrakter • 20 (+) kontrakter i perioden 1989-1996 • Forløperen var ”Superasfalt”-konkurransen 1987 • SPS = gram bortslitt asfalt pr km veg pr passering av en ekvivalent personbil med piggdekk på fire hjul • Fra 1991 merverdien ved økt levetid > merkostnaden i forhold til tradisjonelle kontrakter • Lavere piggdekkbruk etc. gjør kontaktformen mindre aktuell i dag

 9. Funksj.kontr. asfalt – kontraktstyper

 10. Utvikling av kontraktsgrunnlaget • Ny mal for konkurransegrunnlag ble utviklet og først utprøvd sesongen 2005. Denne brukes fortsatt, og vil danne mal framover. Kun mindre endringer av detaljer vil bli gjort.

 11. Utvikling av kontraktsgrunnlag • Byggherren angir en reklamasjonsperiode, foreslått 5 – 12 år avhengig av trafikken. • Entreprenøren velger tiltak innenfor rammer gitt av byggherren. • Entreprenøren angir en garantert maksimal verdi for spordybde ved utløpet av rekl.perioden. • Målt spordybde ved utløpet av rekl.perioden gir grunnlag for bonus/trekk.

 12. Tildelingskriterier • Det økonomisk mest fordelaktige tilbud. • Årskostnader: (2005 vekt 85%) 2006: 100 % • Tilbudssum: (2005 vekt 15%) 2006: utgår • Rente: 4% • Forventet dekkelevetid beregnes ut fra initialspor (5 mm), garantert spordybde (90%-verdi) og reklamasjonsperioden. • Antatt lineær tilstandsutvikling

 13. 2006:E 18 Oslo vest ett felt– 3,5 km - ÅDT 20000/75000 - 5 år

 14. Detaljert utregning av årskostnad Tilbudssum Forventet dekkelevetid Årskostnad

 15. Funksjonskontr. asfalt - oppgjør

 16. Mål for kontraktsformen • Byggherren • Bedre og mer ensartet kvalitet, lavere årskostnader • Stimulere fagmiljøet • Entreprenøren • Det skal lønne seg å satse på kvalitet • Entreprenørens risiko skal ikke øke • Generelt • Regelverket skal være enkelt og oversiktlig • Være attraktivt for andre regioner

 17. Byggherrestrategien • Funksjonskontrakter tas i bruk for å • Øke mangfoldet i anvendte kontraktstyper • Skape konkurranse • Utvikle asfaltsektoren • Valgt en gradvis innføring (2008 – 2012) • PMS-parsellnivå, evt. lengre vegruter • Vegnettsnivå (større område) ikke aktuelt i første omgang • Skal evalueres årlig

 18. Byggherrestrategien ”Funksjonskontrakter for vedlikeholds-asfaltering skal videreutvikles” Strategisk mål i 2012 (% av totalutlyst km): ÅDT > 5000: 50% funksjonskontrakter ÅDT < 5000: 10 % funksjonskontrakter Opptrappingsplan foreligger for hver region

 19. Plan for gradvis økt bruk av funksjonskontrakter

 20. Byggherrestrategien – opptrappingsplan for funksjonskontrakter Eksempel, opptrappingsplan for Region øst,årlig utlysning: Kilometer betyr tilsvarende 2-felts veg

 21. Oppsummering • Årskostnad er prinsippielt et riktigere tildelingskriterium enn tilbudssum alene ! • Vi går forsiktig fram (for forsiktig?) • Vi må gjennomføre opptrappingsplanen før vi gjør endelig evaluering og trekker konklusjoner • Kontraktsformen krever mer av entreprenørene (må se inn i krystallkula)... men skal ikke innebære vesentlig økt risiko