slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská - PowerPoint PPT Presentation

uriel-mann
63 Views
Download Presentation

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slovensko vyrástlo vďaka projektu Infovek ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 2. INFOVEK 49 600 ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 3. Verejná investície1,7 mld Sk , financie zo súkromného sektoru1mld Sk ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 4. Prvý pilier projektu Infovek – budovanie infraštruktúry Slovensko so „79 bodkami“ v roku 1999 ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 5. Slovensko so všetkými školami na „rovnakej štartovacej čiare“ do konca roku 2004 3 482 bodiek – t.j. 3 482 škôl vybavených počítačmi a pripojených na internet ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 6. Rovnaká štartovacia čiara pre školy Druhý pilier Infoveku – edukačný obsah • Do konca novembra 2004 by všetky školy dostali edukačný balík – t.j. majú rovnaké softvérové vybavenie pre aplikovanie IKT do predmetov: • 15 knižných titulov • 34 edukačných CD ROM • technický softvér • využívanie edukačného portálu Infovek ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 7. Tretí pilier projektu Infovek – vzdelávanie učiteľov do roku 2004 15 000 učiteľov – preškolených na základy práce s IKT a aplikácie do predmetu 2346 preškolených správcov učební ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 8. Štvrtý pilier projetu Infovek – Otvorená škola ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 9. Individuálna tvár školy Moderná škola - chceme zmeniť systém,priniesť konkurenčné prostredie aby škola bola autonómna a mala svoju vlastnú tvár Motivácia otvorenej školy • získať doplnkové finančné zdroje – viaczdrojové financovanie • obstáť v konkurenčnom boji • pripravovať absolventov do konkurenčného prostredia • na trhu práce • osveta lokálnej komunity ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 10. Počítač pre všetky generácie

 11. Učí otec syna, alebo syn otca?

 12. Projekt prípravy všetkých učiteľov pre získanie základov práce s IKT a jej aplikáciami do predmetov november 2004 – december 2006 preškolenie 80 000 učiteľov ZŠ a SŠ v 250 Školiacich centrách Infoveku 500 až 600 školiteľov podľa dohodnutého spoločného štandardu, metodiky a merných prostriedkov Najväčšie pedagogické vzdelávanie a najväčší výskum ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 13. Realizácia prípravy učiteľov v ŠCI Aktívna práca - cvičenia, diskusie podľa jednotnej metodiky Výstupné projekty aplikácie IKT do vyučovania obhajoba a publikovanie na web Priebežné hodnotenie Prihláška Výstup Vstup Proces Certifikát Vstupná evaluácia Výstupná evaluácia Pracovné materiály a študijné materiály Analýza výstupov

 14. Komunikačný portál projektu ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 15. Časová dotácia jednotlivých modulov (súhrnne): 36 hodínOS, súbory – 3 hod. Grafika – 2 hod. Word – 4 hod. Excel – 4 hod. PowerPoint – 3 hod. Internet – 4 hod. Aplikácie IKT do predmetov – 4 hod. Tvorba projektu – 6 hod. Obhajoba projektu – 6 hod. 14 b 6 b • Na získanie certifikátu a úspešné ukončenie školenia je potrebné získať 75% z 20 bodov ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

 16. Nové výzvy pre budovanie vzdelanostnej spoločnosti na Slovensku Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 Národný program informatizácie regionálneho školstva Nový obsah a metódy vzdelávania s podporou IKT Legislatívny rámec pre podporu informatizácie spoločnosti a školstva ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská