slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOJ ZONI PowerPoint Presentation
Download Presentation
URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOJ ZONI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOJ ZONI - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOJ ZONI na k.parcelama 565/2,548/2,561/6,562/1,563/1,565/1,566,568/1,573/2,574/2,576/2, 575/1,561/6 KO Ratajska. NACRT PLANA. OBRA ĐIVAČ : ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE doo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOJ ZONI' - uriah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

URBANISTIČKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA

U INDUSTRIJSKOJ ZONI

na k.parcelama 565/2,548/2,561/6,562/1,563/1,565/1,566,568/1,573/2,574/2,576/2, 575/1,561/6 KO Ratajska

NACRT PLANA

OBRAĐIVAČ :

ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE doo

PRIJEPOLJE

DIREKTOR :

Dipl.inž. arh Alija Iglica

Prijepolje,okt2009.god

slide2

PROJEKTNA ORGANIZACIJA: ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE doo– PRIJEPOLJE

 • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: Urbanistički projekat
 • RUKOVODILAC ZADATKA: dipl. inž. arh. Alija Iglica
 • PROJEKTANTI:dipl. inž. arh. Alija Iglica
 • d.i.gMersudin Delendzic
 • inž. građ. A. Klačar
 • dipl. inž. arh Jasmina Inaetovic
 • dipl. inž. arh. Zijad Iglica
 • teh. Dragan Jasika
 • OBRADA NA RAČUNARU: Alen Dikic
 • DIREKTOR : dipl. inž. arh. Alija Iglica

OPŠTI PODACI :

slide3

SADRŽAJ :

A. OPŠTA DOKUMENTACIJA :

Registracija preduzeća

Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu urbanističke dokumentacije

Odluka Skupštine o izradi urbanističkog plana

Kopija plana 1 : 2500 i situacioni plan 1 : 1000

Uslovi JKP “LIM “ Prijepolje

Uslovi Elektrodistribucije Prijepolje

Uslovi Telekoma

slide4

B. TEKSTUALNI DEO :

Pravni osnov za izradu plana

Predmet rada i cilj izrade plana

Područje i granice plana

Uslovljenosti iz planskih dokumenata

Uslovi u odnosu na prirodne i stvorene strukture

Uslovi za urbanističko-arhitektonsko rešenje

Urbanistički parametri za planirane površine i objekte

Osnovni uslovi za planiranje parcela i objekata

Uslovi za parcelaciju

Uslovi za građevinsku i regulacionu liniju

Uslovi za ozelenjivanje i zaštitu životne sredine

Uslovi za tehničku infrastrukturu

Uslovi za hidrotehničke instalacije

Uslovi za elektro instalacije

Uslovi za opštenarodnu odbranu, zaštitu od požara i drugih nepogoda

Uslovi za dalju razradu plana

slide5

URBANISTIČKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU NIZA POSLOVNIH OBJEKATA

U INDUSTRIJSKOJ ZONI

na k.parcelama 565/2,548/2,561/6,562/1,563/1,565/1,566,568/1,573/2,574/2,576/2, 575/1,561/6 KO Ratajska

Nacrt plana

1 PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA :

Pravni osnov za izradu plana sadržan je u :

Zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja ( Službeni glasnik Republike Srbije broj 72/09 )

Odluci Skupštine opštine Prijepolje o pristupanju izradi urbanističkog projekta br. od.2009. godine

GUP- za Prijepolje i Brodarevo (O p. Sl. Glasnik br.38/05)

slide6

2 PREDMET RADA I CILJ IZRADE PLANA :

Predmet plana je da se utvrde uslovi za uređenje prostora i izgradnje objekata kao i način sprovođenja plana.

Izrada urbanističkog projekta zasniva se na sledećim postavljenim ciljevima :

Usklađivanje realnih potreba korisnika prostora i urbanističkog plana kao vida zaštite javnih interesa

Planiranje adekvatne životne sredine

Planiranje adekvatne mrežne infrastrukture

slide7

PODRUČJE I GRANICE PLANA :

Lokacija zahvaćena urbanističkim projektom nalazi se na Ratajskoj i obuhvata kp. br.:567/3,567/2,568/3,568/4,568/1,573/2,574/2,575/1,566/3,563/3,563/1,566/2,566/1,562/1,565/3,565/2.KO Ratajska , u ukupnoj površini od oko 02.54.45 ha ha.

Granice lokacije definisane su grafičkim prilozima.

Postojeće stanje :

Prostor je delimično izgrađen, (postoje objekti bivseg preduzeca Sokolica-hala i objekat administracije) , delimicno postojeća infrastruktura /,(vodovod I kanalizacija, el. kablo, mrežno TTkablo/

Izgrađeni kapaciteti i urbanistički parametri :

Reljef na prostoru zahvaćenim planom je ravan. Stabilnost tla – zadovoljavajuća – ispitivanja vršena u vreme izrade GUP-a. Intezitet mogućih trusnih pokreta ne prelazi 6 MS. Pogodnost za izgradnju ovog terena je povoljna.

slide8

USLOVLJENOST IZ PLANSKIH DOKUMENATA :

Predmetno područje nalazi se u prostoru zahvaćenim GUP-om Prijepolje ( Opštinski službeni glasnik iz 2004 . god).

Prema Generalnom urbanističkom planu Prijepolje ( Opštinski službeni iz 2004.god ), predmetni prostor je opredeljen za izgradnju poslovnih objekata.(preduzeca za proizvodnju , trgovini , usluzne delatnosti...) Iz tog razloga se pristupa izradi ovog urbanističkog projekta.

slide9

PRIRODNE I STVORENE STRUKTURE

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini železničke pruge Beograd – Bar , i magistralnog puta – M21, Prijepolje – B.Polje. Time je opredeljen prostor koji zbog uslova lokacije definiše planirane sadržaje.

BILANS POVRŠINA – POSTOJEĆE STANJE

slide10

URBANISTIČKO I ARHITEKTONSKO REŠENJE

Na prostoru zahvaćenim Urbanističkim projektom utvrđuju se sledeći kriterijumi :

Usklađivanje planiranih funkcija sa prostornim strukturama, objektima i infrastrukturom.

Obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju objekata i smeštaj funkcija.

Usklađivanje planiranih funkcija na nivou grada sa potrebama korisnika gradskog građevinskog zemljišta.

Usklađivanje planirane mreže infrastrukture sa stanjem i zahtevima na terenu.

Formiranje odgovarajućeg ambijenta koji je u skladu sa osnovnim principima očuvanja ambijentne celine prostora.

Određivanje osnovnih karakteristika objekta u pogledu namene, spratnosti, gabarita, načina izgradnje, vrsta građevinskog materijala i slično kao odrednica projektantu u daljoj razradi prostora.

Određivanje trasa objekta infrastrukture u skladu sa Propisima i normativima za pojedine vrste instalacija.

slide11

URBANISTIČKI PARAMETRI ZA PLANIRANE POVRŠINE I OBJEKTE

Osnovne smernice uređenja prostora :

Zemljište zahvaćeno urbanističkim projektom određuje se za izgradnju objekta – trajnog karaktera, namenjenih uslužnim , servisnim i proizvodnim delatnostima.

Spratovi ili potkrovlja ovih objekata namenjena su za uslužne i adinistrativne delatnosti.

Prema nameni prostora predviđa se izgradnja– niza poslovnih objekata trajnog karaktera kao i

manipulativne površine, infrastrukturni objekti i instalacije.

slide12

BILANS POVRŠINA – NOVOPROJEKTOVANJE STANJE

Parcela br 1. Parcela br 2.

kp. Br. 567/3 KO. Ratajska kp. Br. 567/2 KO. Ratajska

Parcela br 3. Parcela br 4.

kp. Br. 568/3 KO. Ratajska kp. Br. 568/4 KO. Ratajska

slide13

BILANS POVRŠINA – NOVOPROJEKTOVANJE STANJE

Parcela br 5. Parcela br 6.

kp. Br. 568/1 KO. Ratajska kp. Br. 573/2 KO. Ratajska

Parcela br 7. Parcela br 8.

kp. Br. 574/2 KO. Ratajska kp. Br. 563/3 KO. Ratajska

slide14

Parcela br 9. Parcela br 10.

kp. Br. 563/1 KO. Ratajska kp. Br. 566/2 KO. Ratajska

Parcela br 11. Parcela br 12.

kp. Br. 566/1 KO. Ratajska kp. Br. 562/1 KO. Ratajska

slide15

Parcela br 13.parking Parcela br 14.

kp. Br. 565/3 KO. Ratajska kp. Br. 565/2 KO. Ratajska

Parcela br 15.Saobracajnica

kp. Br. 566/3 KO. Ratajska

slide16

Zahtevi za obrazovanje parcela i izgradnju objekata, ne uslovljavaju izmene istih parametara koji su postavljeni u GUP- za Prijepolje i Brodarevo (O p. Sl. Glasnik br.38/05)

 • i u skladu su sa zahtevima korisnika gradskog građevinskog zemljišta.
 • Namena površina :
 • Na kat parcelama 567/3,567/2,568/3,568/4,568/1,573/2,574/2,575/1,566/3,563/3,563/1,566/2,566/1,562/1,565/3,565/2,561/6.KO Ratajska, – formira se poslovna zona sa potrebnim sadržajima. Uokviru obrađenog prostora predviđa se izgradnja trajnih poslovnih objekta namenjenih proizvodnim, servisnim, usližnim i administrativnim delatnostima . Ove sadržaje prate odgovarajuće kolsko-pešačke i pešačke saobraćajnice i ostala infrastruktura i manipulativne površine.
 • 3. Maksimalna spratnos planiranih objekata je P+1
 • 4. Materijalizacija :
 • Objekte planirati od tvrdog materijala. Pri materijalizaciji koristi lokalne kao i savremene materijale. Objekti se mogu raditi fazno, po delovima s tim da delovi moraju biti posebne tehnoloske celine, Lepljeni objekti se takođe mogu povezivati u zavisnosti od potreba korisnika.
 • 5. Urbanistički parametri :
 •    stepen iskorišćenosti i koeficjenat izgrađenosti usvojiti iz Pravilnika o opštim pravilima       urbanističke regulacije i parcelacije ( Službeni glasnik RS br. 37/98)
 • 6. Parcelacija :
 • prema grafičkom prilogu(kopija plana, topografcki plan) granice kat. parcelase ne menjaju .
 • 7. Pristup saobraćajnicama :
 •  Za sve sadržaje obezbediti direktan kolski i pešački prilaz sa magistralnog puta M21, Prijepolje –
 • B.Polje sa trakama za prestrojavanje.
 • 8. Položaj prema regulacionoj i građevinskoj liniji-objekte postaviti na građevinsku liniju definisanu
 • grafičkim prilozima.
 • 9. Fundiranje :
 • Dubinu i karakteristike fundiranja odrediti projektnom dokumentacijom.
 • Arhiktektonsko oblikovanje objekata :
 •        U oblikovanju objekata koristiti elemente tradicionalnog graditeljstva kraja i
 • uslova klime. Arhitekturu prilagoditi funkciji i potrebe korisnika.
 • 11. Propisi i normativi :
 •        Obezbediti poštovanje propisa i normativa za ovu vrstu objekata.
slide17

9 USLOVI ZA : PARCELACIJU

Postojeće parcele : delimično su pravilne , zadrzavaju se .

Oblik parcela : uz objekte ( urbanističke parcele )- pravilne

Površina urbanističkih parcela : od 7 do 33ara

Preparcelacija : prema grafičkom prilogu.

Širina uličnog fronta : - prema grafičkom prilogu.

Dubina parcela : prema grafičkom prilogu

Grafički prilog planiranih parcela

Grafički prilozi

slide18

USLOVI ZA DALJU RAZRADU PLANA

Izrada urbanističkih dozvola na osnovu zahteva korisnika i izrada urbanističko-tehničkih uslova treba da se zasniva na ovom aktu koji određuje sve parametre relevantne za oblikovanje objekata urbanističko tehničkim uslovima će se precizno definisati faznost izgradnje i konkretan sadržaj objekata u skladu sa namenom za svaki objekat pojedinačno . Potrebno je obezbediti :

Saradnju sa stručnim službama radi pravilne primene rešenja donetih u ovom aktu uz obaveznu konsultaciju obradjivaca ovog akta( Zavod za urbanizam doo Prijepolje).

Organizaciju radnih sastanaka sa pojedincima i institucijama zainteresovanim za ovaj prostor.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i sanaciju objekata u skladu sa ovim Urbanističkim projektom . aktu uz obaveznu konsultaciju obradjivaca ovog akta( Zavod za urbanizam doo Prijepolje).

Omogućiti etapnost u realizaciji planiranih sadržaja.

Odgovorni urbanista

d.i.a. Alija Iglica