slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN ÚKP Mgr. Dagmar Olosová PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN ÚKP Mgr. Dagmar Olosová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN ÚKP Mgr. Dagmar Olosová - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN ÚKP Mgr. Dagmar Olosová. Úradná kontrola :. kontrole podliehajú potravinárske podniky podľa kompetencií vyplývajúcich z § 23 zákona č. 152/1995 z. z. o potravinách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN ÚKP Mgr. Dagmar Olosová' - uriah-cameron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÚRADNÁ

KONTROLA POTRAVÍN

ÚKP

Mgr. Dagmar Olosová

radn kontrola
Úradná kontrola :
 • kontrole podliehajú potravinárske podniky podľa kompetencií vyplývajúcich z § 23 zákona č. 152/1995 z. z. o potravinách.
 • výkon ŠZD vyplýva z kompetencií podľa ust. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • frekvencia výkonu kontrol vyplýva zo zaradenia potravinárskeho podniku do kategórie rizika a je rozpracovaná na regionálnej úrovni.
slide3
Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z potravinovej legislatívy na základe ročného plánu úradnej kontroly potravín, podľa údajov databáz o :
 • výrobcoch
 • baliarňach,
 • distribútoroch,
 • dopravcoch,
 • obchode.
slide4

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

v znení neskorších predpisov

Úradnú kontrolu potravín vykonávajú:

a) ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva, b) orgány verejného zdravotníctva, c) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

d) krajské veterinárne a potravinové správy, e) regionálne veterinárne a potravinové správy.

Orgány ÚKP sú povinné riadiť sa pri ÚKP požiadavkami a postupmi ustanovenými v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch (rôzne nariadenia EP a R a nariadenia Komisie).

slide5

Úradná kontrola potravín sa vykonáva :

a) na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,

b) nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,

c) nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa

osobitných predpisov (Nariadenie EP a R č. 852/2004), určujúcich

požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo

zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení

na trh,

d) nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.

slide6

Orgány ÚKP na základe zistení pri výkone ÚKP prijmú podľa osobitného predpisu tieto opatrenia:

a) zakážu umiestnenie potravín na trh na čas potrebný na vykonanie

nevyhnutných kontrol a analýz, ak existuje podozrenie, že potraviny

sú škodlivé,

b) zakážu umiestňovať na trh potraviny, pri ktorých sa potvrdila ich

škodlivosť podľa písmena a); ak sú už v predaji, vydajú príkaz

na ich stiahnutie,

c) pozastavia činnosť celej prevádzkarne alebo uzatvoria podnik

alebo jeho časť na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri

výkone kontroly zistí také porušovanie osobitných predpisov, ktoré

môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín;

d) zakážu používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich

bezpečnosť a kvalitu potravín,

e) prijmú ďalšie opatrenia, ak tak ustanovuje osobitný predpis

slide7

V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie prijatím dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika, pričom sa musí zabezpečiť okamžité vedecké hodnotenie rizika.

Zamestnanci orgánu ÚKP, ktorí vykonávajú ÚKP, sú oprávnení odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľov na dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.

Orgán ÚKP neposkytuje náhradu za odobraté vzorky.

slide8

Ak sa na základe rozboru zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej rozborom.

Zamestnanci orgánov ÚKP sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

zamestnanci org nov kp vykon vaj ci kp s pri v kone kontroly opr vnen
Zamestnanci orgánov ÚKP vykonávajúci ÚKP sú pri výkone kontroly oprávnení:
 • vstupovať v prevádzkovom čase do priestorov, v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh;
 • požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.
slide10

Zamestnanci orgánov ÚKP vykonávajúci ÚKP sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

Na ukladanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy

o správnom konaní.

slide11

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú ÚKP

 • nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh:
 • potravín živočíšneho pôvoduokrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
 • b) potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, nápojov, vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (zmiešaný pôvod), cukrárskych výrobkov, zmrzliny, vody v spotrebiteľskom balení, okrem poskytovania služieb spoločného
 • stravovania,
 • c) geneticky modifikovaných potravín
 • d) poľnohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi
slide12

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú ÚKP:a) v prevádzkarniach verejného stravovaniavrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, b)vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiamosôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh, c)výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy, d)nových potravín,e)z hľadiskapoužívania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovaniepotravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín, f) v súvislostis prídavnými látkami do potravín.

slide13

Orgány ÚKP v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty

a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.

Orgány ÚKP pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mies-

te svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi

miestnej štátnej správy.

p o k u t y
P O K U T Y
 • Orgán ÚKP uloží malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu do 300 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu do 500 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi:
  • porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
  • nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad HACCP a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,
  • predáva nebalené pekárske výrobky (bez hygienického zabezpečenia ich zabalenia)
slide15

Orgán ÚKP uloží malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 do 10 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu do 300 do 30 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu do 500 do 50 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi:

 • nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
 • používa na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
 • vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
 • nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
slide16

e) nenahlási vopred príslušnému orgánu úradnej kontroly príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo podľa § 7 ods. 3,

 • f) vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené,
 • g) umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
 • h) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
 • i) umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
slide17

j) umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,

 • vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva,
 • nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane internetového predaja,
 • m) neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
 • n) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,
 • o) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho limitu, a analýzou rizika bola potvrdená ich zdravotná škodlivosť,
slide18

2. Orgán ÚKP uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 500 do 50 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 750 do 75 000 eur, veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi:

 • používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravot-
 • ným požiadavkám na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich
 • umiestňovanie na trh,
 • b) používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky,
 • arómy a technologické pomocné látky,
 • c) vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikovanépotraviny
 • neoznačené podľa osobitných predpisov,
 • d) porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej
 • reklamy,
 • e) používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, alebo
 • označenie zaručenej tradičnej špeciality.
slide19

3. Orgán ÚKP uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 do 100 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 do 150 000 eur, veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 3 000 do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi:

 • vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú
 • zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
 • b) používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
 • c) umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
 • d) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénových zložiek, ak ich obsahujú,
 • e) používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,
slide20

f) vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované

potraviny

g) sťažuje alebo marí výkon ÚKP a nespolupracuje s orgánom ÚKP,

h) ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí.

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1 a 2, orgán ÚKP uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly uloží pokutu od 500 000 do 2 000 000 eur .

slide21
Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
 • V blokovom konaní možno uložiť do 1 500 eur a do 3 000 eur.
 • Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
 • Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
slide22

Odborné výstupy z výkonu ÚKP

Orgány verejného zdravotníctva pri rozhodovaní o ďalšom postupe či využití výsledkov z výkonov ÚKP – postupujúanalogicky ako pri výkone ŠZD – s tým rozdielom, že v prípade ÚKP je v popredí záujem na stanovení konkrétnych požiadaviek na zloženie potravín, ich výrobu, manipuláciu a uvádzanie do obehu – aby bola zabezpečená ich zdravotná neškodnosť a kvalita.

výsledky ÚKP

odborne významné pre

sledovanie a ovplyvňovanie

zdravotného stavu jednotlivých

skupín obyvateľstva

výsledky ŠZD