kde hledat informace o eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kde hledat informace o EU? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kde hledat informace o EU?

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

Kde hledat informace o EU? - PowerPoint PPT Presentation

urbana
121 Views
Download Presentation

Kde hledat informace o EU?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kde hledat informace o EU? I. Oficiální zdroje Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR Europa.cz – oficiální portál EU Instituce EU Databáze právních aktů EU Fondy EU Ministerstva ČR Český statistický úřad Česká národní banka II. Neoficiální zdroje Portály: EU Observer, EURACTIVE, Česká pojišťovna Multimediální knihovna

 2. OFICIÁLNÍ ZDROJE

 3. Euroskop.cz Portál EUROSKOP.CZ = vládní zdroj s univerzálním rozsahem • Historie, mapy, členské státy, rozpočet, euro, symboly, instituce aj. • Terminologický slovník: EU od A do Z • Fondy EU • Praktické informace: jak studovat/pracovat/ podnikat/cestovat v EU • Eurofon a Eurocentra

 4. Portál Evropské unie www.europa.eu • Základní portál Evropské unie • V češtině (většina informací) • Informace o všech aktivitách EU • Aktuální zprávy o dění v EU • Videozprávy

 5. Evropská komise ec.europa.eu • V češtině (většina informací) • Aktuální informace o legislativní činnosti • Návrhy nových právních předpisů • Informace o odborných konferencích • Přehled grantů a veřejných zakázek EU • Aktivity 27 komisařů EU (včetně českého – Štefan Füle)

 6. Evropský parlament www.europarl.europa.eu • Evropský parlament = 736 poslanců volených v přímých volbách občany EU • V češtině (většina informací) • Aktuality z činnosti EP • Multimediální knihovna • Legislativní přehled Informační kancelář Evropského parlamentu

 7. Rada EU http://www.consilium.europa.eu/ • Rada EU = shromáždění 27 ministrů členských států s variabilním složením podle projednávané agendy • V češtině • Aktuální zprávy z jednání Rady EU • Videozprávy • Hlasovací kalkulátor

 8. Právní databáze EUR-LEX EUR-LEX eur-lex.europa.eu • Databáze všech právních aktů EU (např. směrnice, nařízení, rozhodnutí) • Databáze soudních rozhodnutí EU • Snadno najdete platné znění předpisu včetně jejich návrhů nebo celý text judikátů • Mnoho vyhledávacích kritérií

 9. Fondy EU www.strukturalni-fondy.cz • Základní portál o fondech EU v ČR • Seznam úspěšných projektů • Dotační programy na 2007-2013 • Výzvy k podávání návrhů

 10. Ministerstva ČR Ministerstvo zahraničních věcí • Základní informace o Unii včetně politiky vnějších vztahů EU • Pravidla pro cestování po EU

 11. Ministerstva ČR Ministerstvo pro místní rozvoj • Vykonává tzv. kohézní politiku EU, tj. politiku snižování rozdílů mezi regiony • Zastřešující orgán pro všechny operační programy v ČR • Databáze schválených projektů • Aktuální stav čerpání fondů EU

 12. Ministerstva ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu • Principy vnitřního trhu EU a ochrana spotřebitelů, průmyslová politika EU • Newsletter aktuality z EU (tematicky zaměřená publikace ministerstva) • Pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb – síť Jednotných kontaktních míst

 13. Ministerstva ČR Ministerstvo financí • Tiskové informace k jednání ECOFINU • Finanční vztahy k EU • Aktualizace Konvergenčního programu včetně jeho hodnocení • Národní koordinační skupina pro zavedení eura

 14. Ministerstva ČR Ministerstvo školství a mládeže • Evropská spolupráce ve vzdělávání • Zásady uznávání kvalifikací a vzdělání v EU • Program celoživotního učení (2007 – 2013)

 15. Ministerstva ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí - Právní předpisy EU v gesci ministerstva - Ministerstvo zajišťuje z Integrovaného operačního programu vybrané oblasti intervence (služby v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti) - Odkaz na Evropský sociální fond (informace o čerpání finančních prostředků v ČR)

 16. Ministerstva ČR Ministerstvo životního prostředí - Legislativní novinky EU z oblasti ochrany životního prostředí, včetně návrhů a připravovaných předpisů - Informace o aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí

 17. Ministerstva ČR Ministerstvo dopravy • Předpisy EU u jednotlivých typů dopravy • Podmínky pro uznávání odborných kvalifikací v dopravě • Aktuální výzvy pro sektor dopravy z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů

 18. Český statistický úřad (ČSÚ) Evropská data na stránkách ČSÚ - Sběr a výkaznictví dat na základě jednotné metodiky Eurostatu (např. vykazování deficitu vládního sektoru, inflace) - Centrum pro podporu uživatelů při hledání a práci s evropskými statistickými informacemi - Odkazy na statistiky a databáze Evropské unie (např. Eurobarometr, databáze AMECO) - Tabulky Eurostatu v češtině

 19. Česká národní banka (ČNB) Hospodářská a měnová politika na stránkách ČNB - Strategie přistoupení ČR k eurozóně - Národní plán zavedení eura v ČR - Odkazy na stránky Evropské centrální banky a Evropské komise věnované euru - Zredukovaná česká verze stránek Evropské centrální banky obsahuje (pouze aktivity Evropské centrální banky a problematiku společné měny) Integrovaný dohled nad finančním trhem na stránkách ČNB

 20. NEOFICIÁLNÍ ZDROJE

 21. Portál EU OBSERVER Informační portál euobserver.com - Jeden z hlavních nezávislých zdrojů - V angličtině - Záznamy z tiskových konferencí - Denní blogy

 22. Portál EURACTIVE Informační portál euractive.cz - V češtině - Odborné články - Analýzy - Komentované zprávy o událostech v EU

 23. Portál České spořitelny Portál České spořitelny www.csas.cz/eu - Databáze fondů EU a jednotlivých výzev - Speciální analýzy • Měsíčník aktualit z oblasti ekonomiky

 24. Multimediální knihovna Knihovna European Navigator • Multimediální knihovna dokumentů a zvukových záznamů • Navigace v pěti jazycích (česky ne)

 25. Prezentace vznikla s využitím podkladů Ing. Pavly Netušilové Kde hledat informace o Evropské unii? z října 2010