html5-img
1 / 14

Dobrovolnický program VFN

Konference „I slova léčí “ Ing . Gabriela Jičínská, 27.2.2013. Dobrovolnický program VFN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR

una
Download Presentation

Dobrovolnický program VFN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Konference „I slova léčí“ Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Dobrovolnický program VFN

 2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze • Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR • Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou, lůžkovou, ambulantní a ošetřovatelskou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech a komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků • Hlavní nosné programy: • Diagnostika a léčba nádorových onemocnění • Diagnostika a léčba chorob krve a krvetvorných orgánů • Péče o matku a dítě • Péče o pacienty po úrazu • Diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění • Metabolická onemocnění • Péče o pacienty s onemocněním nervové soustavy a duševními chorobami

 3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze • Založena v roce 1791 (Josefínský trakt) • Hlavní výuková základna 1. lékařské fakulty UK • Jedním z nejvýznamnějších a největších výzkumných medicínských pracovišť v ČR • Skládá se ze 44 klinik, ústavů a samostatných oddělení • 1600 lůžek • 56 tis. hospitalizovaných pacientů, 2,5 mil. ambulantně ošetřených • Průměrná ošetřovací doba: 9,7 (2001) – 6,95 (2011) dní

 4. Počátky dobrovolníků ve VFN 2006ADRA - Geriatrická klinika 1. LF a VFN • Mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi • V ČR (1992), domácí projekty (mimořádné události, rozvoj dobrovolnických programů ) • 2004: první dobrovolnické centrum • 2012: 12 dobrovolnických center 2007Amelie - Onkologická klinika 1. LF a VFN • Poskytování odborné psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým • 2006 založeno občanské sdružení Amelie 2010 Celé Česko čte dětem - Foniatrická klinika 1. LF a VFN • Zaměřuje se na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže • 2006 založena nezisková organizace, která realizuje stejnojmennou celostátní kampaň

 5. Rozvoj dobrovolnického programu - 2011 • Sjednocení dobrovolnického programu • Rozhodnutí: externí nebo interní program? • Vytvoření dobrovolnického centra x navázat na již fungující spolupráci s neziskovými organizacemi VÝHODY • Know-how (organizace,školení, výběr dobrovolníků, supervize, PR) • Náklady (personální, organizace) • Rozličnost programů NEVÝHODY • Nejednotnost (školení, výběr) • Rozdělení kompetencí VÝSLEDEK Nemocniční koordinátor na 0,5 úvazek Metodika dobrovolnického programu VFN (vymezení odpovědností, kompetencí, způsob organizace) Test pilotních projektů (akutní lůžka, ambulance)

 6. Dobrovolnické programy ADRA Geriatrická klinika • Dobrovolnický program zahájen 2006 • Nejstarší a nejvděčnější program • Jediný program, který umožňuje navázání dlouhodobého kontaktu s pacienty (zkracování ošetř. doby) • Struktura pacientů • Senioři přeložení z akutních lůžek VFN • Velmi vysoký věk pacientů • Delší doba hospitalizace než průměr • Úspěšný start – pozice aktivizační sestry • Povídání, naslouchání, pozornost • Omezení časem návštěv (13-16)

 7. Dobrovolnicképrogramy ADRA - akutní lůžka Neurologická klinika • Dobrovolnický program zahájen 2011 • Struktura pacientů: • Parkinsonova choroba, mozkové příhody (CMP), bolesti zad, nádorová onemocnění CNS • Lůžková oddělení – mužské a ženské • Cílem: posilování soustředění, povzbuzení k aktivní komunikaci, trénink mluvení, čtení • Zvláštní školení dobrovolníků „Pacient začal částečně opakovat věty, které jsem mu předčítala z novin. Mně to udělalo radost, protože na předchozích návštěvách skoro nereagoval, byl apatický a smutný“, Mirka F., dobrovolnice na Neurologické klinice

 8. Dobrovolnické programy ADRA - akutní lůžka III. interní klinika • Dobrovolnický program zahájen 2011 • Struktura pacientů: • Choroby srdce a cév, vysoký tlak, metabolické poruchy a nemocnění štítné žlázy, nadledvin, slinivky břišní • Pacienti jsou částečně či zcela soběstační, ležící, bez bariér v komunikaci, cca nad 65 let. • Nabízen pacientům ze strany personálu, dobrovolníci na telefon Foniatrická klinika • Dobrovolnický program ADRA zahájen 2012 • Struktura pacientů: děti s poruchami řeči a sluchu turnusy po 3 týdnech • Dobrovolníci s dětmi hrají společenské hry, věnují se pohybovým a výtvarným aktivitám

 9. Dobrovolnické programy ADRA - akutní lůžka Chirurgická klinika • Dobrovolnický program zahájen 2012 • Největší lůžkové oddělení – potenciál pro dobrovolníky (27 lůžek) • Struktura pacientů: • Senioři 50% pacientů nad 80 let • 50-70% zlomenina krčku, zlomeniny kotníku, paže, obratlů, předloktí • Výskyt cizinců - spolupráce s programem Medevac, humanitární organizace, oběti občanské války v Sýrii • Dobrovolníci u akutních lůžek i dlouhodobě (cizinci) • Personál oslovuje pacienty, nabízí možnost návštěvy

 10. Dobrovolnické programy ADRA – specifické aktivity • Individuální nebo skupinová podpora pacientů denního stacionáře nebo ambulances cílem odreagování nebo vyplnění volného času pacientů Psychiatrická klinika (Denní stacionáře) • Dobrovolnický program zahájen 2011 • Činnostní terapie ve skupinách, k dispozici zdravotnický personál • Výtvarné aktivity, hry, pohybová aktivita, ruční práce • Cílem je přinést přístup odjinud a oživení Gynekologicko-porodnická klinika (Neonatologické oddělení) • Dobrovolnický program zahájen 2012 • Dobrovolník 1 týdně ve vyhrazené místnosti k dispozici společně s nutriční terapeutkou rodičům extrémně nedonošených dětí • Rozhovor, předání informací, klienti mohou sami oslovit Zvláštní požadavky pro výběr dobrovolníků!

 11. Celé Česko čte dětem • Po přerušení programu na Foniatrické klinice program znovu obnoven • Čtení pro děti v rozsahu 20 minut a dramatizace her, snaha o aktivní zapojení (celkem 1 hodina) • Proškolení dobrovolníci – ve čtení, osvědčené knihy k dispozici • Plánované zahájení: březen/duben 2013 Klinika dětského a dorostového lékařství • Struktura pacientů: jedna z největších dětských klinik v Praze, poskytuje péči na všech úrovních Foniatrická klinika • Struktura pacientů: děti s vývojovými poruchami řeči, s poruchami sluchu, s koktavostí a s rozštěpovými vadami obličeje

 12. Amelie Onkologická klinika • Dobrovolnický program zahájen 2007 – lůžka akutní péče • Struktura pacientů: • Průměrný věk: 57 let (relativně mladí) • Průměrná doba hospitalizace : 3,9 dní (krátká) • Dobrovolníci sami aktivně oslovují pacienty • Hledání nejefektivnějšího řešení organizace programu I. Interní klinika • Dobrovolnický program zahájen 2011 • Dobrovolníci zpříjemňují pacientům dlouhé čekání v prostorách hematologické ambulance a denního stacionáře

 13. Současný a budoucí vývoj • Posílení spolupráce neziskových organizací v rámci VFN • Stabilizace a rozšiřování programů 2012 • Společné předvánoční poděkování dobrovolníkům • Jednorázové aktivity pro pacienty: vánoční a velikonoční zpívání 2013 • Dětský den • Společné předvánoční poděkování • Jednorázové aktivity pro pacienty • Spolupráce v PR a propagaci • Firemní dobrovolnictví

 14. Děkuji za pozornost

More Related