hyrje n shkenc n e mediave dhe shkencat e komunikimit
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 365 Views
 • Uploaded on

Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit . 10.10.2011 Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj. Me çka merren shkencat e komunikimit?. janë pjesë e shkencave sociale, që merren me aspektin social të fenomeve të komunikimit masiv apo komunikimit mes individëve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hyrje n shkenc n e mediave dhe shkencat e komunikimit

Hyrje në shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit

10.10.2011

Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj

me ka merren shkencat e komunikimit
Me çka merren shkencat e komunikimit?
 • janë pjesë e shkencave sociale, që merren me aspektin social të fenomeve të komunikimit masiv apo komunikimit mes individëve
 • studiojnë efektet e ndikimit të mediave të cilat i referohen individëve, psikës me mënyrën e të menduarit dhe emocione, si dhe ndikimin e tyre në shoqëri apo një pjesë të shoqërisë, që është relevat me mendimin publik
nocioni komunikim
Nocioni “Komunikim”?
 • ndodh të ngatërrohet me nocionet tjera si “reaksion”, “interaksion” apo edhe me “sjellje”
 • lat.“communicare„ diçka e përbashkët, komunikoj, transmetoj, ndaj diçka me dikend
 • në jetën e përditshme nënkupton procesin e këmbimit të mendimeve përmes gjuhës, gjesteve, mimikës, shkrimit dhe përmes pamjeve/ fotografive
 • në kuptimin më të gjerë të fjalës nënkupton këmbimin e informatave, të dhënave apo edhe signaleve me përmbajtje në mes të gjallesave por edhe të sistemeve teknike dhe shumë shpesh ndodh të përshkruhet me termet si: kuptim/ mirëkuptim, komunikim, interaksion apo edhe transmetim
ka p rfshin komunikimi
Çka përfshin komunikimi?
 • komunikimi përfshin disa aspekte: komunikimi në aspektin gjuhësor, në asketin social/ shoqëror që shërben si mjet për marrëveshje mes njerëzve apo edhe mjeteve të komunikimit si elemente përmes të cilave emitohen informatat
 • nga aspekti i transmetimit të informatave, komunikimi sipas tyre është procesi i transferimit të informatës apo mesazhit nga emetuesi tek pranuesi i saj
 • rëndësia e emetimit të një informate qëndron në atë se sa është arrit të përcillet domethënia në mes partnerëve komunikues
procesi i komunikimit
Informata

Komunikuesi

Marrësi/ pranuesi

Procesi i komunikimit
 • Si rrjedh procesi?
si rrjedh ky proces
Si rrjedh ky proces?
 • nënkupton procesin përcjelljes së informatave nga komunikuesi (dhënësi i informatës) deri te i destinuari (marrësi i saj)
 • informatën e quajmë tregues e cila na informon
 • në vend të këtij termi mund të përdorim edhe termin shenjë, të cilin duhet dalluar nga sinjali, sepse sinjali apo ndryshe treguesi qëllimor quhet cila do gjurmë që bart informacioni
 • sinjalet kanë forma të ndryshme p.sh. të tingujve (fonema) për dëgjim, formë e shkruar (grafema) për tu lexuar etj
komunikologjia
Komunikologjia

Nocioni si i tillë për herë të parë është përdorur nga Vilém Flusser

Me nocionin ‚Kommunikologie‘ ai e nënkupton teorinë e cila merret me ‘transmetimin e porosive/ mesazheve përmes shenjave’ në komunikimin njerëzor

Fjalën transmetim ai e definon si procesi i cili ngërthen në vete sisteme të ndryshme të komunikimit

Qëllimi i kësaj teorie është kuptimi strukturor i procesit të komunikimit

Ai i ndan elementet e Komunikologjisë në diskurs dhe dialog si dhe në kode

ka ndodh gjat procesit t komunikimit
Çka ndodh gjatë procesit të Komunikimit
 • Zakonisht kur komunikojmë thuhet se komunikojmë mesazhe/ përmbajtje, që nënkupton një sinjal apo një tërësi sinjalesh transmetohen gjatë këtij procesi përmes simboleve në një person ose më shumë
 • Një mesazh është i frytshëm vetëm nëse kuptohet nga pranuesi i tij
 • Shenja përbëhet nga sinjali dhe kuptimi i tij
komunikimi i njer zve si proces social
Komunikimi i njerëzve si proces social
 • përveç procesit të këmbimit të informatave kalojnë edhe një proces tjetër që në shkenca e komunikimit njihet si sjellje e njerëzve, dhe nënkupton sjelljen sociale me njëri tjetrin
 • D.m.th gjatë kësaj mënyre sociale komunikohen edhe përmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakter komunikativ, dhe nga kjo mund të konkludohet se sjellja njerëzore i përket poashtu komunikimit
 • Paul Watzlawick“se njeriu nuk mund të mos komunikoj” - atëherë kur mendojmë se nuk komunikojmë fare komunikohet
llojet e komunikimit si proces social
Llojet e komunikimit si proces social
 • Komunikimi u cilësua si proces i shkëmbimit të informatave mes qenieve të gjalla, çka d.m.th se kemi të bëjmë me një proces, jo diçka statike por një ndodhi dinamike që ndodh mes dy qenieve të gjalla
 • proces që fillon me kontakt dhe reagim të dy palëve komunikuese
 • Komunikimi si proces social ndahet në komunikim interpersonal (face-to-face) dhe komunikimi përmes ndërmjetsimit teknik
 • Komunikimi massiv dhe telekomunikimi janë të mbështetura teknikisht
r nd sia e mediave n klasifikimin e mediave
Rëndësia e mediave në klasifikimin e mediave
 • Sipas Pross dallojmë mediat primare, sekondare dhe terciare që ndihmojnë diferencimin e komunikimit njerëzor
 • Media primare ai konsideron mediat elemetar të kontraktit ndërnjerzor ku pëveq gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera joverbale gestika, mimika etj
 • Në mediat sekondare Pross fut të gjitha mediat që kërkojnë një mjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi i tyre p.sh. plakata, libri, gazeta etj
 • Media terciare ai i konsideron të gjitha mjetet e komunikimit ku emetuesi dhe marrësi i porosisë janë mjete teknike p.sh. telefoni, radio lidhjet etj
nocioni media
Nocioni MEDIA
 • Medium (lat. i/e mesit, ndërmjetëm, mes)
 • Instanca të mesme që mundësojnë transmetimin, prezantimin, përpunimin, këmbimin dhe përsëritjen
 • Sybille Krämer i quan „postier“
 • Media konsiderohen që nga mjetet klasike të komunikimit si trupi, zëri dhe shkrimi, pastaj libri, fotografia e deri te mjetet e komunikimit masiv si radio, televizioni, interneti
si u zhvilluan mediat
Si u zhvilluan mediat?
 • Me zhvillim historik të njeriut
 • Dialogu Phaidros i Platonit ku gjuhën e trajton si ilaç i cili varësisht nga dozimi mund të jetë shërues ose helmues
 • Nietzsche i konsideron “përpunues të mendjes”
 • McLuhan “media është vet mesazhi/ porosia” ai i sheh mediat si “mjet”
ka jan mediat
Çka janë mediat?
 • Janë mjete komunikimi, vend në të cilin jetojmë , pasqyrues të realitetit
 • Nuk janë realiteti por reflektimi i tij i botës që na rrethon
 • Për shkak të rëndësisë së tyre sot bota është bërë “një fshat global”
si u zhvilluan historikisht
Si u zhvilluan historikisht
 • Mjet i parë i komunikimit konsiderohet komunikimi joverbal, konsiston me komunikimin gjuhësor që qoi deri te zhvillimi i të shkruarit (faza A apo mediat njerëzore)
 • Me zbulimin e shtypit konsiderohet zbulimi i mediumit të parë (libri i parë i shtypur është BIBLA) (Faza B zhvillimi i masmediave)
 • Mediat elektronike (kulmi i zhvillimit te masmediave Faza C)
 • Shpërndarja e masmediave (riintegrimi i pjesërishëm në media digjitale) sipas Faulstich
ad