The cell
Download
1 / 99

The Cell - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

The Cell. Kurslitteratur: Purves, Sadava, Orians & Heller; LIFE The Science of Biology (6. el 7. upplagan) Kap. 2-7 Nätupplaga hittas på adressen www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/. Innehåll. Inledning Små molekyler Stora molekyler Cellen Cellmembranen Energi, enzymer och metabolism

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Cell' - ulric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
The cell
The Cell

 • Kurslitteratur: Purves, Sadava, Orians & Heller; LIFE The Science of Biology (6. el 7. upplagan)

 • Kap. 2-7

 • Nätupplaga hittas på adressen www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


Inneh ll
Innehåll

 • Inledning

 • Små molekyler

 • Stora molekyler

 • Cellen

 • Cellmembranen

 • Energi, enzymer och metabolism

 • Metaboliska processer i cellen


1. Inledning

Från atomer till biosfären:

Atom  Molekyl  Cell  Vävnad  Organ  Organism  Population  Samhälle  Ekosystem  Biosfär

Fig. 1.6

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


2 sm molekyler
2 Små molekyler

 • All materia består av atomer

 • Atomer är alltid neutralt laddade (har lika många protoner som elektroner)

Fig. 2.2 Heliumatomen

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Ett grundämne består av samma slags atomer

  • Viktigaste grundämnen i människas kropp: kol, väte, kväve, syre, fosfor och svavel (98 % av biomassan)

 • Atomer identifieras på basen av hur många protoner de har = atomnummer

 • Alla atomer förutom ”vanligt” väte har en eller flera neutroner i sin kärna

 • Summan av protoner och neutroner i en atoms kärna = massnummer


Isotoper

Fig 2.4

 • Samma grundämne men olika antal neutroner, dvs. olika massnummer och olika vikt

 • Normalt förekommer isotoperna i ett visst förhållande till varandra

 • Ett ämnes atomvikt är medeltal av isotopernas atomvikter med hänsyn till deras förekomst

  • Ex. H atomvikt = 1,008

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


Elektroner

 • Står för reaktiviteten hos ett ämne

 • Alla kemiska reaktioner uppstår genom ett utbyte av elektroner

 • Elektronorbital: det utrymme där en elektron förekommer åtminstone 90% av tiden

  • Elektroner snurrar alltid runt sin egen axel, medsols eller motsols

  • En given orbital kan fyllas med två elektroner med motsatt spinn


Fig. 2.7

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Kemiska bindningar

  • Genom att dela på elektroner kan två atomer länkas samman

  • En molekyl består alltid av två eller flera atomer

  • Kovalent bindning = när två atomer delar lika på elektroner

   • Enkel bindning = ett par e delas (2 e)

   • Dubbelbindning = två par e delas (4 e)

   • Trippelbindning = tre par e delas (6 e)

  • H, C, O och N bildar de starkaste kovalenta bindningarna, viktiga i levande material


Fig. 2.8

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Molekyler

  • Består av flera atomer som hålls samman genom kemiska bindningar

   • Grundämnesmolekyl = samma slags atomer

   • Kemisk förening = olika slags atomer

  • Molekylformeln visar hur många atomer av varje ämne det finns i molekylen

   • Skrivs nere till höger, ex. Metan CH4 består av 1 kolatom och 4 väteatomer

  • Strukturformeln berättar hur atomerna är bundna till varandra


 • Molekylvikt = summan av atomvikterna

 • Molekylvikten ger den relativa storleken hos en molekyl

Fig. 2.9

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Joner och jonbindningar

  • Många ämnen joniseras i vatten, dvs. bindningarna mellan atomerna bryts och atomerna blir elektriskt laddade = joner

   • Katjoner = joner med positiv laddning

   • Anjoner = joner med negativ laddning

   • Ex. HCl i vatten  H+ + Cl- (stabila jonerty bådas yttre skal är fyllda)

  • Grupper med atomer kan också bilda joner

   • Ex. NH4+, SO42-


Ex. NaCl består av Na+ och Cl- joner

Bindningarna bygger på elektrisk attraktion, atomerna delar egentligen inte på elektronerna utan ena jonen har e-paret hela tiden

Löser sig lätt i vatten

Jonbindningar bryts lättare än kovalenta bindningar

 • Joner med motsatt laddning attraherar varandra = jonbindningar

Fig. 2.13

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Vatten, H2O

  • Den biologiskt viktigaste föreningen

   • Ingen organism kan leva ett biologiskt aktivt liv utan vatten

  • Vatten löser många ämnen

  • De biologiskt intressanta reaktionerna sker i vatten

  • Deltar också i många viktiga reaktioner

  • Vatten kan joniseras (i mycket liten grad) H2O  H+ + OH-

   • Dessa joner deltar i många viktiga kemiska reaktioner


 • Polaritet

  • I polära molekyler är laddningen inte jämnt fördelad i den kovalenta bindningen

   • Ex. I H2O dras e-paret mera till syreatomen (syre är mera elektronegativt, ty syre har 8 protoner, medan H har endast 1 var)

   • Syre får då en negativ delladdning medan vätena får positiva delladdningar

 • Polariteten gör vattnet till ett bra lösningsmedel

 • Metan är icke polärt, e-paret är jämnt fördelat mellan atomerna.

Fig. 2.11

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Vätebindningar

  • Pga. vattnets polaritet blir vattenmolekylerna attraherade till varandra

  • 1/10 av de kovalenta bindningarnas styrka

  • Spelar en stor roll vid bildandet av stora molekyler, t.ex. proteiner och DNA

Fig. 2.12

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Interaktioner mellan icke polära molekyler

  • Uppstår när oladdade molekyler kommer så nära varandra att deras elektronmoln kommer i kontakt med varandra

  • Elektronerna hos en molekyl attraheras då svagt av kärnorna i den andra molekylens atomer

  • Kallas van der Waals-interaktion

  • Viktiga i stora molekyler


 • Hydrofob interaktion

  • När icke polära molekyler förs samman i t.ex vatten för att minimera kontakten med vatten, t.ex.olja i vatten bildar droppar

   • Hydrofob = skyr vatten

   • Hydrofil = tycker om vatten


 • Kemiska reaktioner

  • När atomer går samman eller molekyler byter bindningar med andra molekyler sker en kemisk reaktion

   • Under reaktionens gång sker en uppspjälkning av de kemiska bindningarna och nya bildas

  • Vid reaktioner sker energiförändringar

   • Exoterm reaktion = energi frigörs (spontan)

   • Endoterm reaktion = energi binds (energi måste tillföras för att reaktionen skall ske)

   • Ex. förbränning av propan

    C3H8 + 5 02 3 CO2 + 4 H20 + energi


Fig. 2.15

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Organiska föreningar

  • Innehåller alltid kol

  • De enklaste organiska föreningarna är kolväten

   • Metan CH4

   • Etan CH3-CH3

   • Propan CH3-CH2-CH2

  • Dessa är mättade kolväten, har endast enkelbindningar

  • Omättade kolväten har en dubbelbindning och kan reagera med väte

   • Ex. CH2=CH2 + H2 CH3-CH3

  • Fleromättade kolväten har flera dubbelbindningar

  • Kolväten är brännbara, oljiga och icke polära (löser sig inte i vatten)


Funktionella grupper

 • Hydroxylgrupp –OH = alkohol

 • Karbonylgrupp

  • Aldehyd –CHO

  • Keton –COR (–COCH3)

 • Socker innehåller –OH och karbonylgrupp

 • Karboxylgrupp –COOH = syra

 • Aminogrupp –NH2 = amin (baser)

 • –SH grupp; viktig i proteiner

 • Fosfatgrupp –O–PO32- ; viktiga i reaktioner som överför energi

Fig. 2.20

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


3 stora molekyler
3 Stora molekyler

 • Makromolekyler

  • Fyra olika: proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider

  • Har en molekylvikt över 1000

  • Är polymerer = bildas genom att många små molekyler (monomerer) går samman

  • En oligomer innehåller endast några få monomerer

  • Makromolekyler bildas av monomerer i kondensations- och dehydreringsreaktioner

   • Ex. A-H + B-OH  A-B + H2O

    • Vatten spjälks bort

    • Energi måste tillföras


Fig. 3.3

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Proteiner

  • Bildas av aminosyror (aa)

  • Proteiner har många viktiga uppgifter i kroppen:

   • Finns i membraner (utgör kanaler)

   • Finns i huden, ben och senor

   • Viktiga för immunförsvaret

   • Enzymer

   • Det är proteiner i muskelceller som står för kontraktionen


Aminosyror

 • innehåller en karboxylgrupp och en aminogrupp bundna till samma kolatom (kallas -kol). Till samma kol är även en H-atom och en sidokedja (R) bunden.

 • 20 olika aminosyror utgör byggstenarna för proteiner

 • Är alla lika förutom ifråga om sidokedjan, som är olika hos alla

 • Aminosyror är samtidigt både syror och baser

 • Sidokedjorna står för de kemiska egenskaperna, dvs. de är de reaktiva grupperna

 • Inbördes rangordning hos sidokedjorna bestämmer proteinets 3D struktur

 • Olika sidokedjor:

  • 5 elektriskt laddade (hydrofila), både + och -

  • 5 oladdade men polära (hydrofila)

  • 7 opolära (hydrofoba)

  • 3 specialfall (normalt hydrofoba)


Tab 3.2

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


Fig. 3.4

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Peptidbryggor kovalent bindning

  • Binder samman aa-monomererna till polymerer (=proteiner)

   • Karboxylgryppen hos en aa reagerar med aminogruppen hos en annan aa, vatten spjälks bort och det bildas en peptidbrygga

Fig. 3.5

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • En linjär polymer av aa kallas för kovalent bindning polypeptid

 • Ett protein består av en eller flera polypeptider

 • I ena ändan av en polypeptid finns en fri aminogrupp = N-ändan

 • I den andra ändan av polypeptiden finns en fri karboxylgrupp = C-ändan

 • Proteinerna har en riktning

  • Ex. N-glycin-alanin-C olika N-alanin-glycin-C


 • Proteinstrukturens nivåer kovalent bindning

  • Primärstruktur

  • Den exakta sekvensen av aa i en linjär polypeptid

  • Sekundärstuktur

  • Består av reguljära, upprepade mönster hos olika delar av polypeptidkedjan

  • -helix (en högervriden spiral), -plattor, trippelhelix

  • Tertiärstruktur

  • Det slutgiltiga utseendet hos en polypeptidkedja

  • Kvartiärstruktur

  • Hos proteiner med en eller flera polypeptidkedjor

  • Beskriver hur dessa kedjor förhåller sig till varandra


www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/ kovalent bindning

Fig. 3.6


 • Kolhydrater (H-C-OH) kovalent bindning

  • Det finns tre grupper av kolhydrater:

 • Monosackarider

  • Enkla socker, består av en monomer

  • Glukos (C6H12O6), fruktos, mannos, galaktos

  • Pentossocker (har 5 kolatomer):

   • Ribos, finns i RNA

   • Deoxyribos, finns i DNA

 • Disackarider

  • Består av 2 monosackarider

   • De binds kovalent till varandra genom en glykosidbindning (-O-)

   • Maltos C12H22O11 består av 2 glukos - H2O

   • Sackaros, består av glukos + fruktos

   • Laktos, består av glukos + galaktos


Fig 3.15 kovalent bindning

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Polysackarider kovalent bindning

  • Kan bestå av upp till 1000 olika glukosenheter

  • Stärkelse och cellulosa

  • Glykogen

   • Fungerar som energireserv i lever och muskler

   • Kan brytas ner till glukosmonomerer, då frigörs energi


Fig. 3.16 kovalent bindning


 • Lipider kovalent bindning

  • Olösliga i vatten, löser sig i organiska (opolära) lösningsmedel, t.ex. Eter

  • Frigör stora mängder energi när de bryts ner

  • Fosfolipiderna är viktiga i cellmembraner

   • Fungerar som barriärer för polära ämnen såsom joner, socker och aminosyror

  • Lagrar energi i form av fett

  • Isolerar nerver


 • Triglycerider kovalent bindning

  • enkla lipider

   • Fetter = fasta vid rumstemperatur

   • Oljor = flytande vid rumstemperatur

  • Består av två slags byggstenar: 3 fettsyror och en glycerolmolekyl

   • Fettsyra = Karboxylsyror med långa kolvätekedjor

   • Glycerol = en liten alkohol med 3 -OH grupper

   • Typiska fettsyror: Palmintrinsyra och stearinsyra (mättade) samt lineolsyra (fleromättad)


Fig. 3.18 Syntes av en triglycerid kovalent bindning

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Fosfolipider kovalent bindning

  • Bildas av en glycerol-molekyl, två fettsyror och en fosfatgrupp

  • Fosfatgruppen är laddad = hydrofil grupp

  • Fettsyrorna är hydrofoba

  • Viktiga i biologiska membraner där de bildar ett dubbellager av lipider

Fig 3.21

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/

Fig. 3.20


 • Karotener kovalent bindning

  • Ljusabsorberande pigment

   • Ex. -karoten (deltar i fotosyntesen)

   • I en människa kan en molekyl av -karoten brytas ner till två vitamin A molekyler. Av vitamin A kan vi sedan göra pigmentet rhodopsin som är viktigt för synen

  • Färgar bl.a. morötter och tomater

 • Steroider

  • Aromatiska

  • Ex. Hormoner; fungerar som kemiska signaler i kroppen

   • Ex. Testosteron, kortison

 • De flesta lipider kan tillverkas i kroppen men en del måste intagas med födan


 • Nukleinsyror kovalent bindning

  • DNA = deoxyribonukleinsyra

   • En stor polymer som innehåller instruktioner för att tillverka proteiner (utgör det genetiska materialet)

  • RNA = ribonukleinsyra

   • Tolkar och utför instruktionerna i DNA

  • Nulkeinsyror bildas av nukleotider

   • Nukleotiderna består av ett pentossocker, en fosfatgrupp och en kväveinnehållande bas

  • I DNA och RNA finns fem olika nukleotider, baserna skiljer sig åt


Fig. 3.24 kovalent bindning

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Ryggraden hos RNA och DNA består av alternerande socker och fosfat, baserna pekar ut från kedjan

 • Nukleotiderna binds samman med fosfodiesterbindningar mellan socker hos en nukleotid och fosfat hos nästa

 • De flesta RNA består av en enkel kedja

 • DNA består av en dubbelkedja

  • De två polynukleotidkedjorna hålls samman genom vätebindningar mellan baserna

  • Kedjorna är antiparallella, har olika riktning


www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/ fosfat, baserna pekar ut från kedjan

Fig. 3.25


 • Baserna i DNA = adenin, cytosin, guanin och thymin fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • adenin=thymin, cytosinguanin

  • Purinbaser: adenin och guanin (stora baser)

  • Pyrimidinbaser: thymin och cytosin (små baser)

  • Genom att en bas endast kan para sig med en annan specifik bas får vi samma storlek på basparen, vilket möjliggör en effektiv kopiering av DNA-kedjorna

 • Baserna i RNA: adenin, guanin, cytosin och uracil

  • När RNA kopierar DNA binder (RNA) adenin till thymin (DNA) uracil till adenin guanin till cytosin cytosin till guanin


Fig. 3.27

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


4 cellen
4 Cellen fosfat, baserna pekar ut från kedjan

 • Grunden för allt liv

 • Består av mindre enheter = organeller

 • Alla levande organismer består av celler och en cell kan endast bildas genom att en modercell delar på sig

 • Cellernas utseende och storlek varierar med funktionen

 • Cellernas gemensamma karaktärer:

  • Upptar och omvandlar energi

  • Överför den genetiska informationen i DNA till proteiner

  • Separerar oförenliga biokemiska reaktioner m h a olika strukturer

  • Omges av en plasmamembran

 • Det finns två celltyper: prokaryota och eukaryota


 • Prokaryota organismer fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Finns inom rikena Eubakterier och Ärkebakterier

  • Består av en cell som saknar kärna och inre membranombundna strukturer

  • Cellen består av (alla har):

   • En plasmamembran som separerar cellen från omgivningen och bestämmer vad som kommer in i cellen och vad som far ut

   • Nukleoid(er) som innehåller DNA

   • Cytoplasma fylld med ribosomer, de utför proteinsyntesen. I cytoplasman finns även enzymer och andra av cellens kemiska föreningar


 • Andra egenskaper fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Cellvägg, finns utanför plasmamembranen. Stöder cellen och ger den dess form

  • Kapsel, finns utanför cellväggen. Skyddar cellen mot uttorkning och attacker av andra celler (ex. vita blodkroppar).

  • Klorofyll, viktig för fotosyntesen

  • Flageller, driver cellen framåt

  • Pili, hjälper cellen att fästa till andra celler


Fig. 4.5 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Den eukaryota cellen fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Finns hos alla djur, växter, svampar och protister

  • Har liksom de prokaryota cellerna en plasmamembran, cytoplasma och ribosomer

  • Innehåller membranombunda organeller


 • Kärna: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • den största organellen

  • omges av två membraner med små porer i (Ø 9 nm)

  • RNA och vattenlösliga molekyler transporteras in och ut ur kärnan via dessa porer

  • Den yttre membranen fortsätter inne i cellen i det som kallas för endoplasmatiska nätverket (ER)

  • Inne i kärnan finns DNA, det bildar tillsammans med proteiner kromatin (kromosomer, 46 st. hos människan)

  • Nukleoli, här sätts ribosomerna samman

  • Nukeloplasma, en blandning av partiklar, fibrer, proteiner och andra föreningar


Fig. 4.9 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Ribosomer: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Här sker proteinsyntesen

  • Finns på tre platser i den eukaryota cellen 1) Fritt i cytoplasman 2) Fästa på ER:s yta 3) Inne i vissa organeller

  • Består av två olika stora enheter, som består RNA och över 50 olika proteiner

 • Mitokondrier:

  • Här sker cellandningen, dvs. energin från födan omvandlas till sådan form att cellen kan utnyttja den

  • Är ungefär lika stora som bakterier

  • Har en slät yttre membran och en inre veckad membran

  • Innanför den inre membranen (i matrix) finns ribosomer och DNA

  • En cell kan innehålla över 100 000 st.


 • Plastider: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Finns endast hos växtceller och vissa protister

  • Den vanligaste är kloroplasten

  • Kloroplaster innehåller klorofyll (gröna)

  • I fotosyntesen omvandlas ljusenergi till kemisk bunden energi

  • Omges av två membraner, från den inre membranen utgår tylakoider

  • Innehåller DNA och ribosomer

  • Kromoplasten är en annan plastid

  • De innehåller pigment som kallas karotenoider (röda, gula och orange)


 • Endoplasmatiskt nätverk (ER): fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Utgår från den yttre kärnmembranen och finns i cytoplasman

  • Delar av ER är täckt med ribosomer: roughER

   • I dessa ribosomer sker proteinsyntesen av de proteiner som skall transporteras ut ur cellen, till membraner eller in till organeller

  • Proteiner som skall stanna i cytoplasman tillverkas av fria ribosomer

  • Andra delar saknar ribosomer: smoothER


Fig. 4.11 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Golgiapparat: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Finns nära kärnan och liknar ER

  • Modifierar proteiner som kommer från ER och för dem till rätt adress

  • Består av tre delar: cis (närmast kärnan), trans (närmast plasmamembranen) och medial (i mitten)

  • De tre delarna innehåller olika enzymer

  • Avger sina proteiner i en process som kallas exocytos

  • Motsatsen är endocytos, då cellen upptar ämnen från omgivningen


Fig. 4.12 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Lysosomer: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Omges av en enkel membran

  • Innehåller matsmältningsenzymer, bryter ner föda och främmande ämnen

  • Har ett lägre pH än omgivningen

 • Peroxisomer:

  • Omges av en enkel membran

  • Bryter ner giftiga peroxider

 • Vakuoler:

  • Främst i växtceller och protister

  • Kan uppta 90 % av cellen

  • Omges av en enkel membran

  • Fyllda med en vattenlösning som innehåller bl.a. pigment, avfallsprodukter och försvarsämnen


 • Cytoskelettet: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Finns i växter, svampar och vissa protister

  • Finns utanför plasmamembranen

  • Stöder cellen och begränsar cellvolymen

 • Cellvägg:

  • Finns mellan plasmamembranen och de inre organellerna

  • Består av fibrer som formar och stärker cellen samt hjälper den att röra sig

  • Består av tre komponenter: 1) Mikrofilament 2) Intermedial filament 3) Mikrotubuler


5 membraner
5 Membraner fosfat, baserna pekar ut från kedjan

 • Består av ett mycket tunt dubbellager av fosfolipider

  • De polära ”huvudena” pekar ut mot omgivningen och in mot cellen

  • De opolära fettkedjorna pekar mot varandra

  • Lipiderna utgör en effektiv barriär för många ämnen

 • Mellan fosfolipiderna finns proteiner

  • Proteinerna kan gå genom hela membranen eller bara finnas på insidan eller utsidan

  • Proteinerna har många uppgifter: bildar kanaler för ämnen som inte kan passera lipiderna, mottar kemiska signaler, enzymer katalyserar reaktioner

 • På utsidan av cellmembranen finns kolhydrater som sitter fast på lipiderna eller på proteiner

  • Utgör igenkänningsställen


www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/ fosfat, baserna pekar ut från kedjan

Fig. 5.1


 • Cellernas kontakt med varandra fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Mellan djurceller finns ett extracellulärt matrix som har till uppgift att hålla ihop cellerna till vävnader

  • Tight junction

   • Två cellers membranproteiner binds samman

  • Desmosomer

   • Håller ihop celler med varandra m h a keratiner och stärker på så sätt vävnaden

  • Gap junction

   • Kanaler som bildas av specifika proteiner

   • Fungerar som kommunikationsplatser

   • Tillåter att cytoplasman i de båda cellerna kommer i kontakt med varandra, kemiska substanser och elektriska signaler kan passera mellan cellerna


Fig. 5.6 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Diffussion: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Atomers och molekylers slumpmässiga rörelse strävar efter koncentrationsutjämning

  • Sker alltid från högre till lägre koncentration

  • Hur snabbt en substans diffunderar är beroende av 4 saker: 1) Molekylens eller jonens diameter 2) Temperaturen 3) Elektrisk laddning 4) Koncentrationsgradienten


 • Rörelse över membranen fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Substanser passerar biologiska membraner på tre olika sätt:

 • Enkel diffussion

  • Små, opolära molekyler kan fritt passera lipidlagret

  • Jämvikt nås när koncentrationen av molekylerna är lika på båda sidorna

  • Ju större löslighet i lipider ämnet har desto snabbare passerar det membranen


 • Passiv transport fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Molekyler passerar membranen genom att gå samman med bärarproteiner i membranen som för dem till andra sidan

  • Genom jonkanaler kan joner passera

  • Olika transportproteiner och jonkanaler tillåter endast att specifika substanser passerar

  • Ämnen som är för stora eller för hydrofila för att fritt kunna passera lipidlagret

  • Tillåter passage i båda riktningarna

  • Alltid från högre till lägre koncentration

  • Kräver ingen energi


Fig. 5.10 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

Fig. 5.11

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Aktiv transport fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Tillåter transport endast i en riktning (ofta mot koncentrationsgradienten)

  • Kräver energi

  • Finns två typer: primär aktiv transport och sekundär aktiv transport


 • Det finns två klasser av transportproteiner: fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • 1) Uniport, endast en slags substans

  • 2) Kopplade transportsystem

   • Transporterar två eller flera ämnen samtidigt, beroende av varandra

   • Symport = transport i samma riktning

   • Antiport = transport i motsatt riktning

Fig. 5.12

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Primär aktiv transport fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Kräver direkt inblandning av ATP, energin driver transporten av specifika joner mot koncentrationsgradienten (ex. i nervceller)

  • Transporterar endast katjoner

Fig. 5.13

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


 • Sekundär aktiv transport fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Använder inte ATP direkt, utan är kopplade till skillnader i jonkoncentrationer som erhålls genom primär aktiv transport

  • Transport av socker och aminosyror regleras av kopplade transportsystem (vissa symport, andra antiport)

  • De transporteras mot sina koncentrationsgradienter m h a energi som ”återvinns” genom att tillåta t.ex. Na+-joner röra sig tillbaka längs sin koncentrationsgradient


Fig. 5.14 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


6 energi enzymer och metabolism
6 Energi, enzymer och metabolism fosfat, baserna pekar ut från kedjan

 • I en vanlig cell sker sker tusentals biokemiska reaktioner varje sekund

  • Vissa bryter ner stora molekyler samtidigt som energi frigörs (kataboliska reaktioner)

  • Andra bygger stora molekyler från små monomerer, kräver energi (anaboliska reaktioner)

  • Metabolism = summan av all användning av energi i en cell eller organism


Termodynamikens första lag fosfat, baserna pekar ut från kedjan = energi kan varken tillverkas eller förstöras (endast omvandlas från en form till en annan)

 • Gröna växter omvandlar ljusenergi till kemisk energi

 • Muskler omvandlar kemisk energi till rörelseenergi (en del energi avgår som värme)

 • Fri energi som avgår som värme vid en reaktion ökar kaoset i systemet

 • Ett systems kaos kan mätas som entropi

  Termodynamikens andra lag = mängden fri energi i ett system minskar medan entropin ständigt ökar


 • Fig. 6.2 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  • Kemisk jämvikt fosfat, baserna pekar ut från kedjan

   • I princip är alla reaktioner reversibla AB B A men vid en given koncentration av A och B kommer ena riktningen att favoriseras

    • De båda rektionerna konkurrerar med varandra. Om A tillsätts påskyndas reaktionen AB medan motsatt reaktion påskyndas om man tillsätter B.

   • Vid en viss tidpunkt sker reaktionerna i båda riktningarna av samma grad. Efter detta kan ingen förändring i systemet längre iakttas = Kemisk jämvikt

   • Om en reaktion fortskrider över 50 % är det en spontan reaktion, frigör energi

   • Motsatt reaktion kväver i sin tur energi


  • Jämviktskonstant, K fosfat, baserna pekar ut från kedjan

   • K beskriver förhållandet mellan reaktanternas och produkternas koncentrationer vid jämvikt (anges i mol/l) K = produkt reaktant

   • K är beroende av fysiska förhållanden

   • Högt värde på K visar att reaktionen strävar framåt


  • Fri energi och jämvikt fosfat, baserna pekar ut från kedjan

   • Exoterm reaktion = frigör energi

   • Endoterm reaktion = kräver energi

   • Fri energi anges som G, kan inte mätas absolut men förändringar i den fria energin i en reaktion kan mätas = G

   • Ju större K desto större värde på G

   • En spontan reaktion har negativ G

   • Vid jämvikt är den fria energin minst

   • Förändringen av den fria energin hos en reaktion kan uttryckas i förhållandet G = H - T* S

    • H= värmeförändringen T= den absoluta temp. vid vilken reaktionen sker (i K) S = Entropiförändringen


  Fig. 6.3 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  • Aktiveringsenergi fosfat, baserna pekar ut från kedjan = den mängd energi som krävs för att sätta igång en reaktion

  • Katalysatorer sänker aktiveringsenergin

  • Enzymer (proteiner) är kroppens egna katalysatorer

   • Mycket specifika, oftast endast en reaktion

   • Ämnen som aktiveras kallas substrat

   • Substratet binds till enzymet på dess aktiveringscentrum och bildar ett E-S komplex. När produkten bildats frigörs den från enzymet, vilket kan användas igen

   • Ett enzym förbrukas inte i reaktionen E + S  ES  E + P

   • Förändringar i den fria energin i reaktionen är oberoende om reaktionen aktiveras av en katalysator eller inte

   • Enzymer är mycket pH- och temperaturkänsliga


  Fig. 6.8 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  Fig. 6.10 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  Fig. 6.11

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  • Kopplade reaktioner fosfat, baserna pekar ut från kedjan = en icke spontan reaktion kopplas ihop med en spontan reaktion av specifika proteiner

  • Vissa enzymer har coenzymer eller metalljoner kopplade till det aktiva centrumet

  • Metabolismen i cellen är ordnade i olika räckor där slutprodukten i en reaktion är utgångsmaterial i följande reaktion

  • Varje reaktion katalyseras av ett enzym

  • Reaktionsförloppena kan kontrolleras genom att enzymernas aktivitet styrs m h a inhibitorer


  • Inhibitorer fosfat, baserna pekar ut från kedjaninhiberar enzymkatalyserade reaktioner genom att binda till enzymet

   • Irreversibla förstör enzymet

   • Reversibla kan frigöras och enzymet kan användas igen

    • Tävlande binder till det aktiva centrumet

    • Icke tävlande binder till ett annat ställe på enzymet, modifierar det aktiva centrumet


  Fig. 6.18 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  • Allosteriska enzymer fosfat, baserna pekar ut från kedjan

   • Består av två eller flera polypeptidkedjor

   • Aktiviteten kontrolleras av molekyler som kallas effektorer som endera kan aktivera eller inhibera enzymet

   • Mängden aktivt enzym är beroende av substatkoncentrationen

   • Slutprodukten i en metabolisk räcka kan fungera som inhibitor av det allosteriska enzym som katalyserar första reaktionen


  Fig. 6.19 fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  7 metaboliska processer i cellen
  7 Metaboliska processer i cellen fosfat, baserna pekar ut från kedjan

  • Metaboliska processer sker i små steg som alla är katalyserade av specifika enzymer

  • Glukos är det viktigaste bränslet för cellen

  • När cellen förbränner glukos sker det i små steg så att energin kan lagras i ATP-molekyler

  • Förbränningen av glukos är en spontan reaktion (G= –686 kcal/mol)

  • Energin i ATP-molekylerna använder cellen sedan för att utföra olika arbete

  • Tre metaboliska processer ingår i omvandlingen av glukos till för cellen användbar energi: Glykolysen, cellandning och fermentering (jäsning)


  Fig. 7.1

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  Fig. 7.3

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  Fig. 7.5

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  Tab 7.1

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/ puryvat, citronsyracykeln och ”respiratory chain”

  Fig. 7.9


  Fig. 7.12 puryvat, citronsyracykeln och ”respiratory chain”

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  Fig. 7.16 puryvat, citronsyracykeln och ”respiratory chain”

  www.whfreeman.com/thelifewirebridge2/


  ad