Samhandlingsreforma sett fr ein kommunal st stad
Download
1 / 19

Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad . - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad. Rolf Martin Tande Regional konferanse, NHV. Bergen 4.og5.november 2010. DISPOSISJON. I : Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad II : Samhandlingsreforma sett frå kommunane i Nordhordland sin ståstad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad .' - ulla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samhandlingsreforma sett fr ein kommunal st stad

Samhandlingsreformasett frå ein kommunal ståstad.

Rolf Martin Tande

Regional konferanse, NHV.

Bergen 4.og5.november 2010.


Disposisjon
DISPOSISJON

I : Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad

II : Samhandlingsreformasett fråkommunanei Nordhordland sin ståstad

III : ”Stjernestunder ” – ein kortfilm om verdig demensomsorg


3 virkemiddel i samhandlingsreforma st meld nr 47 2008 2009
3 virkemiddel i samhandlingsreforma (St.meld.nr.47 -2008-2009)

 • Forslag til ny folkehelselov

 • Forslag om ny lov om kommunale helse –og omsorgstenester

 • Grunnlaget for ny nasjonal helse –og omsorgsplan


Kvifor ny folkehelselov
Kviforny folkehelselov ?

 • St.m.47; auka satsing på primærhelsetenesta, førebyggande helsearbeid/folkehelsearbeid.

  2 nye lover ;

 • Ei lov retta mot dei kommunale helse - og omsorgstenestene.

 • Ei lov retta mot det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.


Ny folkehelselov
Ny folkehelselov

 • Eitviktig vertøy for å kunne nå samhandlingsreformasin intensjon om å førebyggjemeir og reparere mindre.

 • Ansvaret for folkehelsearbeidet vert lagt til kommunen som forvaltningsorgan.

 • Kommunen skal bruke alle sine tenesteområde for å fremme folkehelse, ikkjeberrehelsetenesta.

 • Kommunen har ansvar for oversikt over helsetilstand og lokale helseutfordringar.

 • Kommunen skal fastsette eigne mål og metodar for å møte eigne helseutfordringane.


Ny folkehelselov grunnprinsipp i folkehelsearbeidet
Ny folkehelselovGrunnprinsipp i folkehelsearbeidet

 • Utjamning av sosial ulikskap i helse

 • Helse i alt vi gjer

 • Føre – var prinsippet

 • Berekraftig utvikling

 • Miljøretta helsevern ei sjølvstendig kommunale oppgåve = miljøretta folkehelsearbeid.

 • Helsefagleg kompetanse ; krav om kommunelege vert stadfesta .


Utfordring 1
UTFORDRING 1

 • Helsetenesta har mange aktørar og fleire forvaltningsnivå

 • Korleis kunne gje rett teneste til rett tid på rett stad ?

 • Brukarane har behov for koordinering av tenestene.

 • Få system er retta mot ein heilskap i tenestetilboda.


Utfordring 2
UTFORDRING 2

 • Tenestene har i liten grad fokus på å avgrense sjukdom.

 • Få tenester er tilgjengelege tidleg i eit sjukdomsforløp.

 • Få tenester er innretta på mestre og redusere kronisk sjukdomsutvikling

 • Førebygging og tidlegfasetilbod taper i prioriteringsvalet mot dei spesialiserte og meir synlege tilboda.


Utfordring 3
UTFORDRING 3

 • Alderssamansetninga og endring i sjukdomsbildet vil gje oss utfordringar som kan true den økonomiske bæreevna.

 • Fram mot 2060 vil tal eldre bli dobla i høve til yrkesaktive.

 • Det vert fleire med kroniske og samansette sjukdommar.


Tiltak 1
TILTAK 1

 • Pasientrolla må styrkast ved at ein i større grad enn no sikrar ein heilskap i pasientforløpa.

 • Betra samordning mellom kommunar og sjukehus

 • Sikra kompetanse til kommunene både i planlegging og utføring .


Tiltak 2
TILTAK 2

 • Ny og oppgradert kommunerolle – nytt lovverk.

 • Helse – og omsorgspolitikken må rettast mot forebygging og innsats tidleg i sjukdomsforløp.

 • Auka mestringsevne gjennom kommunale rehabiliteringstilbod.

 • Sikre medisinsk kompetanse gjennom fastlegar, sjukeheimlegar,eldremedisin.


Tiltak 3
TILTAK 3

 • Endra finansiering ; helse – og omsorgstenestene må sikrast økonomiske insitament og stimulering for å utvikle tenestetilbod som samsvarer med dei helsepolitiske måla.

 • Spesialisthelsetenesta må gå aktivt inn i samarbeid med kommunehelsetenesta for rettleiing og utdanning , og saman utvikle fagleg gode pasientforløp.


K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

Regionrådet Nordhordland IKS styringsgruppe for samhandlingsreforma

Helseutvalet styringsgruppe for dei ulike delprosjekta

Sekretariat/prosjektgruppe

Arbeidsgrupper for ulike prosjekt


12. nov.

Samhandling i Nordhordland


 • Prosjektet skal:

 • Kartlegge behov for kompetanse slik at helse- og omsorgstenesta i kommunane kan gi pasientane rett helsetilbod på rett stad til rett tid.

 • Utgreia og tilrå tiltak for ei heilskapleg helseteneste i Nordhordland på tvers av forvaltningsnivå

 • Vurdere behov for tiltak i skjeringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta

 • Sentrale spørsmål:

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa kvar for seg?

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa i fellesskap?

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa i fellesskap med spesialisthelsetenesta?


 • Felles visjon

 • Rett helsetilbod – på rett stad – til rett tid for innbyggjarane i Nordhordland

 • Innbyggjarane i den enkelte kommune skal kjenna seg trygg på at tenesta innehar kompetanse til å gi den helsehjelpa dei til ei kvar tid har trong for.

 • Felles mål

 • Ein robust helseregion

 • Sikre gode kommunale helse- og omsorgstenester i kommunane

 • Personar med trong for helse- og omsorgstenester skal få bu heime lengst mogeleg

 • Eit felles fokus på førebygging av sjukdom og betra funksjonsnivå


Gjennomføring

 • Fase 1: 01.08.10 – 31.07.11

 • Etablering av prosjektorganisasjon

 • Utarbeide handlingsplan for helsesamarbeid i Nordhordland

 • Avklare fokusområde for samarbeid og felles tenesteyting

 • Kompetansebygging

 • Vurdere modellar for organisering av tenester innan fokusområda

 • Elektronisk samhandling og utprøving av samhandlingsteknologi.

 • Fase 2: 01.08.11 – 31.07.12

 • Iverksetjing av prosjekt som er relatert til delmål i prosjektet, og vurdere ei eventuell felles tenesteyting og samlokalisering av tenester.

 • Vurdere interkommunale tiltak når det gjeld førebyggande helsearbeid og folkehelsearbeid

 • Vurdere lågterskel tilbod for rusavhengige

 • Vurdere samlokalisering av psykiatritenester

 • Vurdere muligheiter for spesialistpoliklinikk


 • Tiltak

 • Fase 1:

 • Tiltak 1 – Kompetansebygging

 • Tiltak 2 - Utvikle modellar for behandling og oppfølging før, i staden for eller etter behandling i sjukehus. - observasjonssenger - etterbehandling - rehabilitering

 • Tiltak 3 - Samhandlingsteknologi og telemedisin - NHN – elektronisk samhandling - Telemedisinsk visitt hos geriatriske pasienter

 • Fase 2:

 • Tiltak 4 - Samlokalisering av tenester

 • Tiltak 5 - Samfunnsmedisin og førebyggande helsearbeid sett i eit regionalt og kommunalt perspektiv.


ad