forelesninger i opphavsrett disp punkt 5 1 5 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
ulani

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forelesninger i OpphavsrettDisp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

 2. Verksbegrepet • Diskusjonen i nordisk opphavsrettsteori: • Forestillingen om verket som immaterielt gode (jf Kohler, Knoph) • Opplevelsesteorien (Ross, Bergström mfl) • Nyere teorier (Koktvedgaard, Karnell, Strömholm) • Praktisk utgangspunkt: Alminnelig lovtolking

 3. Kravene til åndsverk (jf Knoph) • Frembringelse (jf ”skaper” i åvl § 1.1) • på det litterære og kunstneriske område (jf annet ledd) • av den art at det kan kalles et åndsverk • originalitets-/verkshøydekrav

 4. ”Frembringelse” • En virkelig åndsproduksjon; innsats av skapende åndsarbeide (jf Ot prp nr 26 (1959-50) s. 11-12) • Ytre realitet - ”manifest” • Menneskeskapt • Også tilfeldige, ubevisste handlinger • Intet krav om rettslig handleevne

 5. ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” • Først: Særlig om uttrykket ”vitenskapelige verk” • Viktigste funksjon: Peker på retningen mht hva som beskyttes • Men uttrykkene legges på strekk, jf dataprogrammer, databaser, tekniske tegninger • Må kombineres med uttrykket ”åndsverk”

 6. ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” (forts.) • Litterære, kunstneriske og vitenskapelige åndsverk • litterære: skrifter, muntlige foredrag, kart, tekniske tegninger, dataprogrammer, databaser, • vitenskapelig: innenfor det vitenskapelige omr. • kunstnerisk: sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst, bygningsverk, kunsthåndverk

 7. Originalitetskravet • ”Original og individuelt preget åndsvirksomhet” • Rt 1940 s. 327, Hallo Hallo • Rt 1962 s. 964, Wegners sybord • Rt 1997 s. 199, Cirrus • Nærmere innhold: Relativt til verkstype • Forskjell: engelsk originalitetsbegrep (”sweat of the brow”)

 8. Forholdet originalitet/verkshøyde • Koktvedgaard: Originalitet = skapende innsats. Verkshøyde = kvalitet. • Norsk rettspraksis: Tilsynelatende likestilling • Rt 1997 s. 199, Cirrus • RG 1999 s. 330, MOCS (Borgarting)

 9. Problem: Stilles kvalitetskrav? • Utgangspunktet: Verkets art, ikke kvaliteten det kommer an på (Innst 1950 s. 10) • Men glidende overgang originalitet/kvalitet, jf f.eks. funksjonell brukskunst • Bør likevel fastholde utgangspunktet: Ingen kvalitetskrav

 10. Språkverk • Skrifter av alle slag, muntlige foredrag • en lang rekke forskjellige typer frembringelser • Originalitetskravet: Rt 1997 s. 199, Cirrus: Ikke strengt • Skjønnlitteratur, faglitteratur: Normalt uproblematisk • Journalistikk: Grense mot fakta, Rt 1901 s. 877, Thinglæsningsbladet - intervjuer, NJA 1996 s. 712, JAS

 11. Språkverk (forts.) • Brev • NJA 1921 s. 579, Gustav Fröding - strenge krav • Kontrast: Stockholm Tingsrätt 1999, Ulf Lundell

 12. Kunst/brukskunst - originalitetskrav • Grense nedad - figurative frembringelser - særlig leketøy mv • NIR 1968 s. 323, Lykketroll

 13. Møbelkunst og annen brukskunst • Funksjonell brukskunst: Begrensede variasjonsmuligheter - mer inngående originalitetsvurdering • Rt 1962 s. 964, Wegner • RG 1994 s. 270, Tripp Trapp (Fredrikstad) • U 2001 s. 747 (H), Tripp Trapp • NIR 1968 s. 227, Smijernbeslag (Oslo) • NJA 1995 s. 164, Tunika

 14. Arkitektur • Både todimensjonalt (tegninger) og tredimensjonalt (bygningen), jf § 1 nr 9 • Originalitetskravet • Noe sprikende uttalelser i praksis • Rt 1940 s. 48, Etasjeplaner • NIR 1985 s. 452, Mesterhus • NIR 1985 s. 453, Tyrolerhus - ”relativt strenge krav” • kravet varierer nok avhengig av type område

 15. Kart/tekniske tegninger • Litterære verk pga beskrivende art • Skille arkitekttegninger/tekniske tegninger • Originalitetskravet vanskelig • Rt 1997 s. 199, Cirrus - ”vanlig” vurdering • NJA 1998 s. 563, Byggemoduler - ”vanlig” vurdering men ikke spesielt høy terskel

 16. Datamaskinprogrammer • Hva er et datamaskinprogram? • Kildekode/objektkode • Hva vernes etter åvl.? • Originalitetskravet • Rettspraksis • U 1993 s. 17, Tippesystemer (H) • RG 1999 s. 330, MOCS (Borgarting) • + en rekke førsteinstansdommer

 17. Kvantitative krav? • Utgangspunkt: Originalitetskravet • Tittelbeskyttelse • U 1951 s. 725, ”Hvem ringer klokkerne for?” • For lavt verkshøydekrav(?) • Slagord • U 1932 s. 211, ”At købe sengeudstyr …” • U 1998 s. 138, ”I von Scholtens fodspor”

 18. Skillet idé og form/uttrykk • Utgangspunkt: Ideer kan ikke beskyttes, kun verkets form/uttrykk • Rt 1962 s. 964, Wegners sybord • Bør brukes med forsiktighet - fare for feilslutninger • U 1999 s. 1762, ”Hvem vil bli millionær?” • Mulig formulering: Abstrakte ideer beskyttes ikke, kun konkrete/materialiserte • Særlig problem ved dataprogrammer: Algoritmeproblemet