forelesninger i opphavsrett disposisjon punkt 8 og 9 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9. Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad. Ideelle rettigheter (”droit moral”) Oversikt. Ikke økonomiske hensyn/rettigheter Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter BK art. 6 bis Åvl § 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9' - charissa-reyes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forelesninger i opphavsrett disposisjon punkt 8 og 9

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9

Professor dr. juris

Ole-Andreas Rognstad

ideelle rettigheter droit moral oversikt
Ideelle rettigheter (”droit moral”)Oversikt
 • Ikke økonomiske hensyn/rettigheter
 • Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter
 • BK art. 6 bis
 • Åvl § 3
  • navneangivelse (”farskapsrett”; ”droit de paternité”)
  • respektrett (”droit au respect”)
  • ”uoverdragelighet”
 • ”Klassikervernet” (§ 48)
 • Varslingsplikt ved ødeleggelse ( § 49.1)
 • Adgang til originaleksemplar (”droit d’access”) (§ 49.2)
navneangivelsesretten vl 3 1
Navneangivelsesretten (åvl § 3.1)
 • Opphavsmannens krav på å bli navngitt iht ”god skikk”
 • Ingen absolutt rett
 • ”God skikk”: Krav om rimelig/hederlig opptreden
 • Rettspraksis
  • RG 1981 s. 493 (Oslo), Gullsmed
  • Dom av 15 mars 1999 (Agder), Windy Boats
  • NJA 1996 s. 354 (HD), Torgny Björk
 • Skille: Plikt til navneangivelse/plikt til kildeangivelse (åvl. § 11.2.2)
respektretten vl 3 2
Respektretten (åvl § 3.2)
 • Vern mot krenkende endringer/tilgjengeliggjøring
  • bare der andre har rett til endring/tilgjengeliggjøring (ellers § 2)
  • både handlinger som krenker opphavsmannen og verket
  • både måten verket endres/tilgjengeliggjøres på og i hvilken sammenheng
  • i prinsippet: også ”private krenkelser” (men neppe i praksis)
  • hindrer ikke parodier, travestier
 • Eksempler fra rettspraksis:
  • NIR 1983 s. 138 (Oslo), Shere Hite
  • RG 1990 s. 843 (Eidsivating), Aktuell Rapport
  • NIR 1995 s. 687 (Eidsivating), Lars Hertervig
  • NJA 1975 s. 679 (HD), Sveriges Flagga
  • U 1997 s. 975 (ØL), Sidney Pollock
klassikervernet vl 48
”Klassikervernet”, åvl § 48
 • Respektrett og navneangivelsesrett også etter verkets vernetid, jf § 48.1 og 48.3
 • Også vern for ”allmenne kulturinteresser”
 • KD’s kompetanse til å nedlegge forbud, åvl. § 48.2, jf § 53.2
deleggelse av orignaleksemplar
Ødeleggelse av orignaleksemplar
 • Intent forbud
 • Varslingsplikt, åvl § 49.1- i rimelig tid uten oppofrelse
 • Særlig bildende kunst, men gjelder originaleksemplar generelt
 • Begrensede sanksjoner - i praksis: oppreisning (§ 55.2)
 • Eksempel: RG 1992 s. 652 (Sør-Hedmark)
adgangsrett droit d access
Adgangsrett (”droit d’access”)
 • ”Samværsrett” med originaleksemplaret, åvl § 49 annet ledd
 • Ikke kun ideelt vern; kan også ha økonomiske interesser
 • Langt fra kurant; krever dom etter rettens skjønn og samtykke til søksmål fra KD
avkall og overdragelse
Avkall og overdragelse
 • Navneangivelse og respektrett: uoverdragelige, jf åvl § 3.3
 • Totale rettighetsoverdragelser: umulig etter norsk rett
 • Mulig å frasi seg rettigheter ved partielle rettighetsoverdragelser
avgrensning av opphavsretten innledning
Avgrensning av opphavsrettenInnledning
 • Terminologi; ”låneregler”
 • Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse
 • Merk § 11 første ledd: ”Lånereglene” gjør som hovedregel ingen innskrenkninger i de ideelle rettigheter
arter av l neregler
Arter av ”låneregler”
 • ”Rene låneregler”/regler om fri bruk
  • Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag
 • Tvangslisenser
  • Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag
 • Avtalelisenser
  • Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale
  • Særnordisk konstruksjon
  • Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan
tolkning av l neregler
Tolkning av låneregler
 • Merk overskriften til kap. 2: Avgrensning, ikke innskrenkning (som i de øvrige nordiske land)
  • Bevisst valg, jf. Knoph (Åndsretten s. 124), Ot. prp. nr. 26 (1959-60) s. 29, Innst. O. X. (1960-61) s. 17-18
  • Utg.pkt.: § 2 og kap. 2 er likeverdige komponenter
 • Men den tekniske og internasjonale utvikling kan påvirke tolkningen
eksemplarfremstilling til privat bruk utgangspunkter
Eksemplarfremstilling til privat bruk - utgangspunkter
 • Åvl. § 12.1: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk”
  • Utslag av prinsippet om at det kun er den offentlige bruk av åndsverk som omfattes av eneretten
  • Prinsippet ”ristes i grunnvollene” pga. den digitale teknologi
  • Men gjelder fortsatt, jf. f.eks. Infosoc art. 5(2)b)
 • Internasjonale bånd på retten til privatkopiering
  • ”Tretrinnstesten”, jf. BK art. 9 og TRIPS art. 13
  • + Infosoc, jf. kravet om ”fair compensation”
vilk r etter 12
Vilkår etter § 12
 • Kun offentliggjorte verk
 • ”Privat bruk”
 • Ikke ”ervervsøyemed”
 • Kun ”enkelte eksemplar”
 • + unntak i § 12 annet og tredje ledd
privat bruk
”Privat bruk”
 • Utgangspunkt: Tilsvarende vurdering som under § 2
  • Innenfor rammen av den nære krets av familie og venner
  • jf. Rt. 1991 s. 1296 (Pornovideo)
  • Helhetsvurdering der den personlige tilknytning samt omfanget av eksemplarfremstillingen er sentrale momenter
ikke i ervervs yemed
Ikke i ervervsøyemed
 • Ervervsøyemed er ikke enhver kopiering med ervervsmessig anstrøk
  • jf. Innst. O. XI. (1960-61) s. 18
 • Åpning for kopiering til ”personlig yrkesmessig bruk”
  • Uklart område, til dels motstridende uttalelser i forarbeidene
  • Hvem tar initiativet til kopieringen; institusjonen eller den ansatte?
  • Veiledende tolkningsmoment: Ikke kopiering i konkurranse med opphavsmannen, jf. Innst. O. XI. (1960-61)
enkelte eksemplar
”Enkelte eksemplar”
 • Konkret vurdering, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 38
  • Hva slags verk
  • Verkets omfang
  • Eksemplarets art
  • Samme eller annen form enn kopierings-underlaget
 • Rett til å ta minst én kopi?
  • Forarbeidene: Ikke nødvendigvis; del av helhetsvurderingen
  • Vanskelig å forene med ordlyden: ”enkelte eksemplar”
krav om lovlig kopieringsgrunnlag
Krav om lovlig kopieringsgrunnlag
 • Dansk rett: Uttrykkelig et slikt krav, jf. ohl. § 11 tredje ledd
 • Norsk rett: Fremgår i dag ikke av ordlyden
  • Sør Gudbrandsdals tingrett 22/1-03 (Napster.no): Tillatt med privatkopiering fra ulovlig fremstilte MP3-filer
  • Kan forsvares ut fra mangel på støtte i lovtekst og forarbeider
  • Motargument: Tre-trinnstesten i BK art. 9
 • Sannsynlig lovendring i tråd med den danske løsning (jf. høringsutkast 2/4-03)
sitatretten utgangspunkter
Sitatretten: Utgangspunkter
 • Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger”
 • Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt
 • Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d)
 • Kun offentliggjorte verk
  • Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10
sitatretten utgangspunkter forts
Sitatretten - utgangspunkter (forts.)
 • Hvilke verk kan det siteres fra?
  • Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger
  • Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127
  • Men for slike verk: Har særregel i § 23
 • Hvor mye kan siteres?
  • Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra”
  • Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)
sitatretten god skikk standarden
Sitatretten - ”God skikk-standarden”
 • ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen
 • Løsrevne sitater?
  • Neppe noen regel at det ikke er tillatt
  • Men problematisk med systematisk og gjentatt bruk av slike
 • Antologier (sitatsamlinger)
  • Utg.pkt.: Kan neppe utgis i medhold av sitatretten (jf. Ot. prp. nr.26 (1959-60) s. 38)
  • Men åpning for ”sitatleksikon”, op. cit.
 • Sitatenes lengde
  • Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite)
  • Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater
 • Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig)
sitatretten og ideelle rettigheter
Sitatretten og ideelle rettigheter
 • Plikt til navneangivelse i samsvar med god skikk, se åvl. § 11 første ledd jf. § 3.1
 • Plikt til kildeangivelse i samsvar med god skikk, jf. åvl. § 11 annet ledd annet pkt.
 • Respektretten (åvl. § 11.1 jf. § 3.2)
  • se NIR 1983 s. 138 (Shere Hite)
  • Modifikasjon: Verket kan gjengis i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, jf. § 11.2.1
fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
 • Åvl. § 23.1: ”Fribruksregel”
 • Gjelder kun offentliggjorte verk
 • Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling
  • Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk
  • Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat
 • Ikke allmennopplysende karakter
  • Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske
 • Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten”
  • Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere
  • Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv.
 • God skikk, jf. § 22
vrige regler om fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
Øvrige regler om fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
 • ”Pressens lånerett”, åvl. § 23 annet ledd
  • Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet)
 • ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23 tredje ledd
 • Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd
 • Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd
 • Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd
 • Kort om foreslåtte endringer
andre fribruksregler
Andre fribruksregler
 • Bibliotekers eksemplarfremstilling til arkiv- og konserveringsformål, åvl. § 16 jf. ”generalforskrift” (21/12-01) kap. 1
 • Eksemplarfremstilling for blinde og svaksynte, åvl. § 17 første og annet ledd
 • Fri fremføring til undervisning og gudstjeneste, åvl. § 21 første ledd
 • Fri fremføring der fremføringen ikke er det vesentlige, åvl. § 21 annet ledd
 • Tilgjengeliggjøring av visse offentlige dokumenter, åvl. §§ 26-28
tvangslisenser
Tvangslisenser
 • Bruk som tillates mot vederlag
 • Hvilken bruk?
  • Institusjonell kopiering for utlån til funksjonshemmede, åvl. § 17 tredje ledd
  • Gjengivelse fra samleverk til bruk ved gudstjeneste og undervisning, åvl. § 18
  • ”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd
  • Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. § 23.1.2
avtalelisenser
Avtalelisenser
 • Betinget og begrenset tvangslisens
 • To typer avtalelisenser
  • ”NRK-avtalelisensen”, åvl. § 30
   • Pdes.: Forutsetter avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon
   • Pdas.: Betaling av individuelt vederlag, jf. generalforskriftens kap. 4
  • ”36-lisenser”, jf. åvl. §§ 13, 14, 17.4, 34
   • Avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon utløser rett til å utnyttelse på samme vilkår som avtalen
   • Vederlaget fastsettes av avtalen, organisasjonen eller nemnd, jf. åvl. §§ 37 og 36 annet ledd
forbehold mot bruk forholdet til tekniske beskyttelsestiltak
Forbehold mot bruk - Forholdet til tekniske beskyttelsestiltak
 • Noen regler: Absolutt preseptoriske
 • Andre: Preseptoriske i opphavsrettslig forstand, ikke kontraktsrettslig
 • Ensidige forbehold
  • Skepsis i lovforarbeidene, se NOU 1983:35 s. 61-62 og NOU 1986:18 s. 13, jf. mindretallet i Rt. 1955 s. 536 (Lindberg Radio)
  • Men bør løses på grunnlag av alminnelige avtalerettslige prinsipper
 • Særlig problem: Tekniske beskyttelsestiltak (sperrer)
  • I dag: Strl. § 145 annet ledd
  • ”I morgen”: Infosoc art. 6: Åpner i noen grad for at sperrene kan omgås av hensyn til lånereglene, jf. art. 6(3) og 6(4)
  • Men vil også i noen situasjoner medføre at lånereglene de facto kan fravikes ut over det som er avtalt