slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
nowy okres programowania - podstawy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

nowy okres programowania - podstawy - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 17 maja 2007 r. nowy okres programowania - podstawy. Podstawy przygotowań do nowego okresu programowania:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'nowy okres programowania - podstawy' - tyson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w PolscePiotr ŻuberDyrektor Departamentu Koordynacji Polityki StrukturalnejMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 17 maja 2007 r.

slide2

nowy okres programowania - podstawy

Podstawy przygotowań do nowego okresu programowania:

 • reforma polityki spójności – uproszenia, ułatwienia i podejście strategiczne
 • budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013
 • rozporządzenia dotyczące polityki spójności
 • decyzje wewnętrzne w kraju
slide3

reforma polityki spójności:stare i nowe cele

2000 – 2006

2007 – 2013

F. Spójności

KONWERGENCJA

CEL 1

CEL 2

KONKURENCYJNOŚĆ

I ZATRUDNIENIE

W REGIONACH

CEL 3

EQUAL

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

URBAN II

LEADER +

INTERREG III

slide4

Koncentracja geograficzna

Regiony poniżej lub blisko progu 75%

PKB/ 1 mieszk.

2000-2001 r.-2002

PKB/ 1 mieszk.

2000-2001 r.-2002

poniżej 75% w UE-25

poniżej 75% w UE-25

efekt statystyczny

poniżej 75% w UE-15

powyżej w UE-25

efekt statystyczny

poniżej 75% w UE-15

powyżej w UE-25

„naturalnie”

powyżej 75%

ze względu na

wzrost

„naturalnie”

powyżej 75%

ze względu na

wzrost

inne regiony

inne regiony

Wskaźnik UE-25 = 100

Wskaźnik UE-25 = 100

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

reforma polityki sp jno ci programy jedno funduszowe oraz cross financing
reforma polityki spójności:programy jedno-funduszowe oraz cross-financing
 • 2000-2006:
  • programy wielo-funduszowe w ramach F. Strukturalnych
  • oddzielna Strategia dla F. Spójności
 • 2007-2013:
  • programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych
  • programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności
  • cross-financingdopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% nadziałania wspierane przez drugi fundusz
reforma polityki sp jno ci u atwienia dla nowych pc
reforma polityki spójności:ułatwienia dla nowych PC
 • maksymalny poziom współfinansowania Wspólnoty zwiększony z 75% do 85%
 • zasada N+3 do 2010 r.
 • zmiany w zakresie interwencji – mieszkalnictwo, wsparcie dla administracji
slide9

Środki UE dla Polski w okresie 2004-2006 oraz 2007-2013

2004-2006

UE

94%

2007-2013

UE80,6%

Polska

19,4%

Polska6%

67,3 mld euro, w tym:

EFRR - 52%

EFS: 15%

Fundusz Spójności: 33%

12,8 mld euro, w tym:

8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych

4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska

UE (2000-2006) – 213,0 mld EURPL (2004-2006) – 12,8 mld EUR

UE (2007-2013) – 347,4 mld EUR PL (2007-2013) – 67,3 mld EUR

slide10

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

2007-2013

Cel strategiczny:

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Cele szczegółowe:

Programy Operacyjne:

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

PO Kapitał Ludzki

PO Innowacyjna Gospodarka

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

PO Infrastruktura i Środowisko

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

PO Pomoc Techniczna

Rozwój obszarów wiejskich

slide11

Finansowanie rozwoju Polski

Wyzwania - 2007 - 2013

Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe

mld euro

 • Ceny z 2004 r.
 • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego
 • mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)
slide12

zrównoważone

infrastruktura

wykorzystanie zasobów

43%

8%

zatrudnienie

przedsiębiorczość

adaptacyjność

innowacje,

inwestycje w KL

ICT

36%

13%

NSRO 2007-2013

- realizacja zadań Strategii Lizbońskiej

62% środków

na realizację Strategii Lizbońskiej

w tym:

slide14

Podział środków unijnych na RPO

16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski

slide15

Podstawowe założenia systemu przepływów finansowych w programach operacyjnych

w okresie 2007 – 2013

 • środki przekazywane przez KE stanowić będą dochody budżetu państwa (rezygnacja z kont programowych)
 • środki na realizację programów operacyjnych (w części odpowiadającej kwocie refundowanej przez KE oraz współfinansowaniu z budżetu państwa) zostaną zaplanowane w części budżetowej właściwego dysponenta
 • wydatki państwowych jednostek budżetowych realizujących projekty finansowane będą w całości z części budżetowej danego dysponenta
 • poszczególne projekty otrzymają dofinansowanie ze środków publicznych (brak rozbicia dofinansowania na środki UE i krajowe na poziomie projektu)
slide16

NSRO 2007-2013

System realizacji

 • Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO
 • Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO
 • Instytucja Certyfikująca –ulokowana w MRR
 • Instytucja Audytowa

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

slide17

NSRO 2007-2013

System realizacji

 • Inne instytucje:
 • Instytucja koordynacji strategicznej
 • Instytucja koordynująca wdrażanie NSRO
 • Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne
 • Komitet Koordynacyjny
 • Zespół międzyresortowy ds. zapewnienia bieżącej, skutecznej koordynacji realizacji NSRO
 • Komitet Monitorujący na poziomie PO
 • 16 Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne
slide18

Instytucje zaangażowane we wdrażaniePO 2007-2013

 • 21 instytucji zarządzających:

- 5 instytucji dla krajowych programów operacyjnych

- 16 dla regionalnych programów operacyjnych)

 • 31 instytucje pośredniczące w zarządzaniu w krajowych programach operacyjnych
 • 71 instytucji pośredniczących II stopniaw krajowych programach operacyjnych
 • w RPO trwają prace, głównie komórki organizacyjne w Urzędach Marszałkowskich
slide19

Aktualne prace nad przygotowaniem wdrażania NSRO i PO 2007-2013

 • Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych PO
 • Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt)
 • Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe)
 • Przygotowywanie schematów pomoc publicznej
 • Opracowywanie wytycznych MRR
 • Nowelizacja ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (projekt RM z dnia 8 maja br.)
 • Negocjacje NSRO i PO z Komisją Europejską
slide20

NSRO 2007-2013

Stan prac

 • 29 listopada 2006 r.

Rada Ministrów Rada Ministrów przyjęła Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013(NSRO 2007-2013)

 • 7 grudnia 2006 r.

wprowadzenie NSRO do systemu informatycznego SFC

 • 14 marca 2007 r.

pierwsze oficjalne spotkanie negocjacyjne dot. NSRO 2007-2013

 • 06 kwietnia 2007 r.

NSRO 2007-2013, uwzględniające uwagi po pierwszej rundzie negocjacji wysłane do Komisji Europejskiej

 • 07 maja 2007 r.

decyzja KE zatwierdzająca NSRO (uroczyste podpisanie NSRO przez stronę polską 9 maja 2007 r.)

slide21

Działanie

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

Wyznaczenie komórek

1

organizacyjnych (dla krajowych PO)

Wyznaczenie komórek

2

organizacyjnych (dla regionalnych PO)

3

Pre

-

audyt

4

lista instytucji

Osiągnięcie pełnej funkcjonalności

5

komórek organizacyjnych (Krajowe PO)

Osiągnięcie pełnej funkcjonalności

6

komórek organizacyjnych (Regionalne

PO)

7

Porozumienie IZ z IP

Porozumienie IP z IW

8

(sektor publiczny)

Porozumienie IP z IW

9

(przetarg)

do maksymalnie 12 m

-

cy

od

zatwierdzenia

10

Audyt

ostatniego programu przez

KE

System wdrażania PO 2007-2013– dalsze prace

Harmonogram przygotowania systemu instytucjonalnego PO 2007-2013

slide22

System wdrażania PO 2007-2013– prace nad Wytycznymi MRR

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

/na podstawie art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju/:

 • wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.:
  • szczegółowy opis priorytetów,
  • wybór projektów,
  • płatności i rozliczenia,
  • sprawozdawczość,
  • system informatyczny,
  • kontrola realizacji PO,
  • kwalifikowalność,
  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych: czerwiec 2007
 • wytyczne instytucji zarządzających programami operacyjnymi :
  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych IZ PO: wrzesień 2007
slide23

System wdrażania PO 2007-2013- system zarządzania i kontroli

 • opisy systemów zarządzania i kontroli poszczególnych PO:
  • Planowane zakończenie: czerwiec 2007
 • instrukcje wykonawcze instytucji zaangażowanych we wdrażanie:
  • Planowane zakończenie: lipiec 2007 (październik 2007 dla IP II/IW)
 • porozumienia międzyinstytucjonalne:
  • Planowane zakończenie: czerwiec 2007 (wrzesień 2007 dla RPO)
 • wzory dokumentów:
  • Planowane zakończenie: sierpień 2007
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę.

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.pl