Podstawy programowania
Download
1 / 26

Podstawy programowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Podstawy programowania. Wykład 1: Wprowadzenie. dr inż. Michał Pałczyński mpalczynski@wi.ps.pl mpalczynski@zpsb.szczecin.pl. Cele i zakres przedmiotu. Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy programowania' - verity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawy programowania

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Podstawy programowania

Wykład 1: Wprowadzenie

dr inż. Michał Pałczyńskimpalczynski@wi.ps.plmpalczynski@zpsb.szczecin.pl


Cele i zakres przedmiotu
Cele i zakres przedmiotu

 • Zapoznanie z istotą i metodyką programowania

 • Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego

 • Nabycie umiejętności zapisu algorytmów w wybranym języku programowania

 • Nauka czytania i analizy prostych programów w celu przewidywania ich wyniku oraz poszukiwania błędów

 • Literatura:

Jerzy Grębosz - Symfonia C++ (tom I)

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Co to jest programowanie
Co to jest programowanie

 • Ogólnie:Tworzenie mechanizmów pozwalających na automatyzację pracy danego urządzenia

 • W informatyce:Proces projektowania, tworzenia i poprawianiakodu źródłowego programu z użyciem wybranego języka programowania

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Algorytm a program
Algorytm a program

 • Algorytm - opis czynności, które mają na celu rozwiązanie postawionego problemu lub realizację zadania. Typowe formy zapisu algorytmów to - opis słowny - lista kroków - schemat blokowy - diagramy NS - pseudokod - kod źródłowy programu

 • Program - algorytm zapisany w postaci umożliwiającej (zwykle po przetworzeniu) jego automatyczną realizację za pomocą systemu komputerowego.Postać ta zależy od użytego języka programowania.

 • Kodowanie - proces „tłumaczenia” algorytmu z dowolnej postaci na wybrany język programowania

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Od problemu do programu
Od problemu do programu

 • Sformułowanie problemu (definicja zadania)

 • Analiza problemu

 • Wybór metody (metod) rozwiązania

 • Opracowanie algorytmu

 • Kodowanie (implementacja) programu

 • Testowanie programu

 • Sporządzenie dokumentacji

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Definicje
Definicje

 • Język programowania - Zrozumiały dla komputera sposób przekazywania poleceń przez człowieka.

 • Symbol - najmniejszy element języka

 • Alfabet - zbiór wszystkich symboli danego języka

 • Kod źródłowy programu - napis rozumiany jako ciąg symboli należących do alfabetu

 • Program wykonywalny - kod źródłowy przetworzony na postać zrozumiałą dla komputera

 • Składnia - kolejność występowania symboli w programie

 • Gramatyka - zbiór reguł definiujących zbiór wszystkich możliwych ciągów symboli poprawnych z punktu widzenia danego języka

 • Semantyka - znaczenie poprawnego składniowo ciągu symboli czyli akcja, która została zakodowana

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Cechy program w
Cechy programów

 • Skuteczność - czy program dla różnych danych wejściowych realizuje postawione zadanie

 • Dokładność - stopień, w jakim uzyskane rozwiązanie problemu odpowiada postawionemu celowi

 • Wydajność - odpowiada szybkości działania programu dla określonego sprzętu, na jakim działa.Często jest przedmiotem porównania różnych rozwiązań, czasem odnosi się do wymogów tzw. czasu rzeczywistego

 • Czytelność - odnosi się do kodu źródłowego programu, oznacza zrozumiałość i przejrzystość kodu

 • Zużycie zasobów - konieczność dostępu programu do różnych zasobów sprzętowych systemu, zwłaszcza pamięci RAM

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Klasyfikacje j zyk w programowania
Klasyfikacje języków programowania

 • Paradygmat:

  • Imperatywny, Obiektowy, Funkcyjny, Logiczny

 • Poziom (generacja)

  • Asemblery, Języki wysokiego poziomu, Języki 4 generacji

 • Przeznaczenie

  • Języki ogólnego przeznaczenia i specjalizowane

 • Tryb interpretacji

  • Języki interpretowane i kompilowane

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Poziom j zyka kod maszynowy i asembler
Poziom języka:Kod maszynowy i asembler

 • Zależność od sprzętu (procesora), nieprzenośność

 • Wysoka wydajność

 • Duża pracochłonność tworzenia programów

Przykładowy fragment Interpretacja w postaci

programu w pamięci: symboli asemblera

8D 7D C0 lea edi,[ebp-40h]

B9 10 00 00 00 mov ecx,10h

B8 CC CC CC CC mov eax,0CCCCCCCCh

F3 AB rep dword ptr [edi]

C6 05 D8 25 42 00 0A mov byte ptr [c (004225d8)],0Ah

A0 D8 25 42 00 mov al,[c (004225d8)]

04 05 add al,5

A2 D8 25 42 00 mov [c (004225d8)],al

B8 01 00 00 00 mov eax,1

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Poziom j zyka j zyki wysokiego poziomu 3g
Poziom języka:Języki wysokiego poziomu (3G)

 • Dużo większa zrozumiałość tekstu programu dla człowieka niż w przypadku asemblera

 • Możliwość operowania zarówno na prostych danych, jak i tworzenia złożonych struktur

 • Konieczność przetworzenia kodu źródłowego na postać wykonywalną (kod maszynowy)

 • Przenośność

 • Stosunkowo duża wydajność przy dużo krótszym czasie tworzenia programu niż dla asemblera

 • Duża uniwersalność w porównaniu z językami 4G

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Poziom j zyka j zyki wysokiego poziomu 3g c d
Poziom języka:Języki wysokiego poziomu (3G) - c.d.

 • Poprzedni fragment programu zapisany w języku C++:

  c=10;

  c+=5;

  return 1;

 • Fragment innego programu w języku Pascal:

  for i:=1 to N do

  begin

  for j:=1 to m do

  write(macierz[i,j]:4);

  writeln;

  end;

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Poziom j zyka j zyki wysokiego poziomu 3g c d1
Poziom języka:Języki wysokiego poziomu (3G) - c.d.

 • Przykładowe języki wysokiego poziomu to:

  • - C, C++, C#

  • - Pascal, Fortran, Cobol, Algol

  • - Java, Python

  • - Basic

  • - PHP

  • - SmallTalk

  • - HTML

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Poziom j zyka j zyki czwartej generacji 4g
Poziom języka:Języki czwartej generacji (4G)

 • Instrukcje symbolizują bardzo złożone działania

 • Bardzo krótki kod źródłowy(kilka linijek programu może odpowiadać nawet tysiącom linii kodu w języku 3G)

 • Specjalizacja

 • Przykładowe języki:

  • SQL

  • Matlab

  • TEX, LATEX

  • PostScript

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Tryby wykonania programu interpretacja i interpreter
Tryby wykonania programu:Interpretacja i interpreter

 • Interpreter - system pobierający instrukcje kodu źródłowego, dekodujący je i wykonujący na bieżąco (po jednej). Jego obecność w pamięci jest niezbędna do wykonania programu.

 • Umożliwia to programiście interaktywną pracę poprzez podawanie pojedynczych rozkazów.

 • Niska wydajność (konieczność dekodowania poleceń)

 • Typowe języki interpretowane:

  • BASIC

  • Większość języków 4G

  • Języki skryptowe

  • Polecenia systemu operacyjnego

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Tryby wykonania programu kompilacja i kompilator
Tryby wykonania programu:Kompilacja i kompilator

 • Kompilator - program „tłumaczący” kod źródłowy w całości na postać wykonywalną. Zwykle odbywa się to w 4 etapach:

  • Analiza leksykalna - kontrola poprawności oraz rozpoznanie poszczególnych symboli (znaków) kodu źródłowego

  • Analiza składniowa (syntaktyczna) - analiza i kontrola poprawności kodu źródłowego pod względem zgodności z gramatyką języka

  • Analiza semantyczna - analiza znaczenia (sensu) poszczególnych struktur programu (częściowa kontrola)

  • Generacja kodu - tworzenie kodu maszynowego, przeznaczonego na konkretną platformę sprzętową, realizującego zapisany program

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Tryby wykonania programu kompilacja i kompilator c d
Tryby wykonania programu:Kompilacja i kompilator - c.d.

 • Wysoka wydajność

 • Możliwości optymalizacji kodu

 • Brak możliwości pracy interaktywnej

 • Postać skompilowana jest samodzielnym programem i do wykonania nie wymaga obecności innych programów

 • Przykładowe języki kompilowane:

  • Większość języków wysokiego poziomu, w tym C, C++, Pascal

 • Szczególnym przypadkiem są koncepcje typu Java lub .NET, gdzie kod źródłowy podlega skompilowaniu do tzw. postaci pośredniej, która do pracy wymaga specjalnego programu zwanego maszyną wirtualną

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Tryby wykonania programu maszyna wirtualna
Tryby wykonania programu:Maszyna wirtualna

 • Nowe koncepcje programowania (np. Java) wprowadziły tryb pracy polegający na:

  • kompilacji programu do postaci pośredniej,niezrozumiałej bezpośrednio dla komputera ale niezależnej od platformy sprzętowo-programowej

  • interpretacji i wykonaniu programu w postaci pośredniej przez zainstalowany program, zwany maszyną wirtualną

 • Języki wykorzystujące ten tryb pracy to:

  • Java (Java Virtual Machine)

  • C# (.NET)

  • Python

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Paradygmaty programowania
Paradygmaty programowania

 • Programowanie imperatywne:Program to sekwencja poleceń wpływających na stan maszyny aż do uzyskania oczekiwanego wyniku

 • Programowanie obiektowe:Program to zbiór obiektów porozumiewających się ze sobą. Obiekty to dane oraz operacje, jakie można na tych danych wykonać

 • Programowanie funkcyjne:Program to funkcja, której wynik należy obliczyć. Z reguły bazuje ona na wynikach innych funkcji

 • Programowanie logiczne:Program to zbiór przesłanek i hipoteza, którą należy udowodnić

Podstawy programowania - Wprowadzenie


J zyki proceduralne i funkcyjne
Języki proceduralne i funkcyjne

 • Są to podstawowe odmiany języków, pozwalające na programowanie strukturalne.

 • Procedura - fragment kodu programu opatrzony nazwą, który można wywoływać poprzez jej podanie

 • Funkcja - od procedury różni ją jedynie fakt zwracania wartości określonego typu

 • Definiowanie takich struktur pozwala na budowanie większych, złożonych programów z gotowych elementów

 • Program jest zazwyczaj ciągiem deklaracji oraz instrukcji lub wyrażeń

Podstawy programowania - Wprowadzenie


J zyki obiektowe
Języki obiektowe

 • Podstawowymi elementami języka obiektowego są:

  • Klasa - opis formalny zestawu danych oraz operacji, jakie można wykonać na tych danych

  • Obiekt - konkretny egzemplarz danej klasy

 • Możliwości definiowania klas obejmujące:

  • Zawieranie się innych klas wewnątrz danej klasy

  • Dziedziczenie, oznaczające zdefiniowanie podklasy

   powodują, że sposób definiowania struktur danych jest zbliżony do ludzkiego postrzegania obiektów świata rzeczywistego

 • Duża efektywność tworzenia złożonych systemów

 • Wymagają specyficznego podejścia przy projektowaniu oprogramowania

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Dlaczego c
Dlaczego C++?

 • Uniwersalność (język ogólnego przeznaczenia)

 • Możliwość programowania zarówno strukturalnego jak i obiektowego

 • Język wysokiego poziomu, ale z możliwościami dostępu do zasobów sprzętowych

 • Wydajność kodu wynikowego

 • Przenośność (w części niezależnej od systemu)

 • Liczne biblioteki

 • Popularność

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Budowa programu wykonywalnego
Budowa programu wykonywalnego

 • Główne typy plików związane z C++:

  • Moduł źródłowy (.CPP)

  • Plik nagłówkowy (.H)

  • Biblioteka statyczna (.LIB)

  • Skompilowany moduł (.OBJ)

  • Program wykonywalny (.EXE) (na platformie PC)

  • Biblioteka dołączana dynamicznie (.DLL)

 • Zwykle programista tworzy pewną liczbę modułów oraz plików nagłówkowych

 • Następnie uruchamia on kompilator, który tworzy plik wykonywalny programu

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Tworzenie programu wykonywalnego
Tworzenie programu wykonywalnego

.H

.H

.H

.H

.CPP

.CPP

.LIB

.LIB

Kompilacja

Kompilacja

.OBJ

.OBJ

Konsolidacja (linkowanie)

.EXE, .LIB lub .DLL

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Systemy sdk sofware development kit
Systemy SDK (Sofware Development Kit)

 • Wspomaganie dla tworzenia złożonych projektów

 • Kontrola nad procesem tworzenia programu wykonywalnego, prezentacja błędów i ostrzeżeń

 • Wspomaganie pisania kodu źródłowego

  • Podświetlanie kolorami poszczególnych symboli

  • „Podpowiadanie” kolejnych elementów programu

  • Wyświetlanie informacji o wskazanym symbolu

 • Kontekstowa pomoc dotycząca wybranego języka programowania

 • Biblioteki standardowe i dodatkowe (w tym GUI)

 • Debugger

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Komunikaty o b dach kompilacji
Komunikaty o błędach kompilacji

 • Podczas kompilacji generowane są komunikaty:

  • Błędów (Error) - wskazują miejsca w programie niezgodnez alfabetem lub gramatyką języka i niemożność dokonania pełnej kompilacji.

  • Ostrzeżeń (Warning) - wskazują miejsca, które pomimo poprawności leksykalnej i składniowej, nasuwają przypuszczenie, że programista popełnił błąd semantyczny, a program może działać błędnie

 • Błąd wskazywany jest za pomocą numeru linii lub bezpośrednio w tekście programu i zwykle pokazuje początek fragmentu, który nie odpowiada specyfikacji języka. W rzeczywistości często zdarza się, że właściwy błąd popełniono znacznie wcześniej.

Podstawy programowania - Wprowadzenie


Co to jest debugger
Co to jest Debugger?

 • Debugger - (ang. bug - pluskwa - błąd) program umożliwiający interaktywne śledzenie wykonania programu znacznie ułatwiając odnalezienie źródeł błędów. Typowe możliwości debuggera:

  • Ręczne uruchamianie kolejnych instrukcji (trace into, step over)

  • Ustawianie tzw. pułapek (breakpoints)

  • Wyświetlanie wartości dowolnych wyrażeń (watch)

  • Zatrzymanie programu na dowolnym etapie

 • Użycie debuggera wymaga włączenia do programu wykonywalnego dodatkowych informacji na etapie jego kompilacji

Podstawy programowania - Wprowadzenie