tekniska f rs rjningssystem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekniska försörjningssystem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekniska försörjningssystem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tekniska försörjningssystem - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Tekniska försörjningssystem. Kontaktade myndigheter/organisationer. Klimat och sårbarhetsutredningen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tekniska försörjningssystem' - tyrone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klimat och s rbarhetsutredningen
Klimat och sårbarhetsutredningen
 • Den ökade skogstillväxten kombinerat med blötare mark och mindre tjäle leder till ökad stormfällning av skog, vilket drabbar system med luftledningar, detta oavsett stormarnas intensitet och frekvens.
 • Den ökade nederbörden leder till förutsättningar för ökad vattenkraftproduktion, framförallt i landets norra delar, med uppskattningsvis 15-20%.
 • Högre flöden och ändrat tillrinningsmönster riskerar att minska dammsäkerheten, särskilt vid mindre dammar.
 • Temperaturförändringarna leder till ett minskat uppvärmningsbehov. Beräkningar visar på en minskning med cirka 30%. Samtidigt ökar kylbehovet cirka fem gånger.
ny kunskap
Ny kunskap
 • Förstärk kunskapsbild
 • Metodik för klimatanpassning av dimensionersberäkningar för dammar
  • Vid flödesdimensioneringsberäkningar bör minst tre olika antaganden om utvecklingen av framtida koncentrationer av växthusgaser användas.
  • Minst tre olika globala klimatmodeller bör utnyttjas, om möjligt för vart och ett av de olika antagandena om framtida koncentrationer av växthusgaser.
  • En vetenskapligt förankrad och dokumenterad metod bör användas förnedskalning till den regionala skalan. För närvarande rekommenderas dynamisk nedskalning.”
saknad kunskap
Saknad kunskap

Mer forskning om:

 • Extrema väderfenomen med is- och vind.
 • Närmare kartläggning av nedisningsfenomen avseende bl.a. återkomsttid, intensitet och förväntat geografiskt område.
 • Analys av framtida maximal byvindshastighet över årets månader.
saknad kunskap1
Saknad kunskap
 • Förändrade produktionsförutsättningar: Hur påverkas produktionspotentialen för bioenergi och vindkraft?
 • Förändrad energianvändning: Hur kommer det framtida värme- och kylbehovet att se ut?
 • Extrema väderhändelser: Hur kommer extrema väderhändelser att påverka och hur kan klimatdata och scenarier sammanställas för att underlätta identifiering av sårbarhet?
 • Anpassningsåtgärder: Vilka anpassningsåtgärder kommer att behöva vidtas för att hantera långsiktiga successiva klimatförändringar respektive kortsiktiga och plötsliga förändringar?
v gar och j rnv g
Vägar och järnväg

Klimat- och sårbarhetsutredningen sammanfattade:

 • Översvämningsrisken i sjöar och vattendrag ökar främst i västra Götaland och västra Svealand samt i delar av Norrland. Bebyggelse och teknisk infrastruktur, särskilt vägar, järnvägar och dagvattensystem drabbas.
 • En ökad temperatur innebär att skador förskjuts från tjälerelaterade till värme- och vattenbelastningsrelaterade samt minskade underhållskostnader för betongbroar.
 • Den ökade temperaturen under vintern minskar risken för rälsbrott, medan den under sommaren innebär ökat underhåll.
ny kunskap v gar och j rnv gar
Ny kunskap - Vägar och järnvägar

Kunskapsbilden har förstärkts och förtydligats.

  • Ökad belastning på dräneringssystem
  • Saltanvändandet kommer totalt sett att minska på grund av det varmare klimatet
  • Plogningstillfällena kommer antagligen minska
  • Vinterväghållningens insatser väntas flyttas norrut
  • De mer extrema tillfällena kommer att öka
  • Fler temperaturväxlingar runt noll i söder → ökad problem med blockering av tunga fordon i samband med dåligt väglag.
 • Databas över risker på väginfrastrukturen
sj fart
Sjöfart

Klimat- och sårbarhetsutredningen sammanfattade:

 • En minskad förekomst av havsis, både vad gäller säsong och utbredning, är positivt för sjöfarten. Ett högre vattenstånd kan påverka hamnverksamheten negativt längs Sveriges sydligaste kuster. En eventuell ökning av extrema vindar skulle kunna medföra problem för sjöfarten.
ny kunskap sj fart
Ny kunskap - Sjöfart
 • Ökad kunskap av skred och ras som kan påverka sjöfarten
 • Djupmodell över Östersjön, BSBD, är framtagen.
slide13
Flyg

Klimat- och sårbarhetsutredningen sammanfattade:

 • Ett varmare klimat kan påverka tjäldjupet med konsekvenser för flygfältens bärighet. Ökade nederbördsmängder belastar flygplatsernas dagvattensystem och kan föranleda en tidigareläggning av planerade ombyggnader. Behovet av avisnings- och halkbekämpningsmedel minskar i de södra delarna av landet, men ökar i stället i norr.
ny kunskap flyg
Ny kunskap - Flyg
 • Bärigheten på rullbanor anses vara tillräcklig
saknad data
Saknad data
 • Mer kunskap om vägkonstruktionens påverkan av ett förändrat klimat
 • Fler verktyg, exempelvis hydrologiska modeller, som bedömer effekter på avrinningens volym och intensitet
 • Vilka flöden som i framtiden ska tappas genom Göta Älv