Konkurs otwarty nr 6 pokl 3 3 2 2009
Download
1 / 46

Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009. " Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela ". 15 marca 2011 r. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji konkursu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009' - tyrone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkurs otwarty nr 6 pokl 3 3 2 2009

DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009

"Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela"

15 marca 2011 r.


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji konkursu
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji konkursu

306 088 511,00 PLN

w tym 5% na odwołania i 5% na negocjacje

 • Łączna wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów do 14 marca 2011 r. wynosi –133 649 567 PLN

 • Do zakontraktowania pozostało jeszcze ponad 172 000 000 PLN

 • Konkurs pozostaje otwarty do wyczerpania dostępnych środków


Podmioty uprawnione do ubiegania si o dofinansowanie
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcami muszą być:

- uczelnie uprawnione do kształcenia nauczycieli,

- działające w partnerstwie

z organami prowadzącymi szkoły

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur bądź pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.


Cele konkursu
Cele konkursu

 • wypracowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych, przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • przedstawienie najlepszego programu praktyk pedagogicznych, wnoszącego zmianę jakościową w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie,

 • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-merytorycznych,

 • nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela oraz nauczyciela-wychowawcy,

 • nawiązanie stałej współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi nauczycieli, a przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne, w tym: stałe doskonalenie opiekunów praktyk pedagogicznych, tj. nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, przyjmujących studentów na praktyk,


Cele konkursu ci g dalszy
Cele konkursu – ciąg dalszy

 • poprawa jakości odbywania przez studentów praktyk pedagogicznych i nabycie przez nich umiejętności:

  • planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,

  • prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania,

  • analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekuna praktyk i studenta,

  • autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów,

  • współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym,

  • współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

  • współpracy z pracodawcami, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu (w przypadku praktyk pedagogicznych odbywanych w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe).


Grupy docelowe projektu
Grupy docelowe projektu

 • studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • kadry pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, które przygotowują się do prowadzenia praktyk pedagogicznych,

 • przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.


Kryterium strategiczne
Kryterium strategiczne

Projekty wykorzystujące rezultaty projektów edukacyjnych, zrealizowanych dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zakres wsparcia powinien obejmować m.in. Komplementarność przygotowania wybranych szkół do realizacji praktyk z działaniami edukacyjnymi, w tym dotyczącymi infrastruktury edukacyjnej, realizowanymi np. w ramach SPO RZL, ZPORR i RPO.

Waga punktowa: 10 pkt.

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 3.1 - 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu.


Inne wymagania weryfikowane podczas oceny formalnej
Inne wymaganiaweryfikowane podczas oceny formalnej

Wymagania czasowe:

 • Początek realizacji projektu – nie wcześniej niż 3 miesiące i nienie później niż pół roku od daty złożenia wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs,

 • Koniec realizacji projektu – nie później niż31 grudnia 2015 r.

  Wymagania finansowe:

 • W projekcie musi być przewidziany audyt zewnętrzny:

  • koszt audytu nie może być wyższy niż 2% wartości dofinansowania projektu,

  • działanie jednorazowe,

  • do zrealizowania w połowie realizacji projektu, po wydatkowaniu 50% budżetu projektu


Zanim zaczniemy wype nia wniosek w generatorze
Zanim zaczniemy wypełniać wniosek w Generatorze…

 • zapoznanie się z Dokumentacją konkursową oraz dokumentami programowymi dla PO KL (www.efs.men.gov.pl, www.efs.gov.pl )

 • stworzenie koncepcji a następnie szczegółów projektu

 • przeanalizowanie Kart oceny formalnej i merytorycznej

 • zapoznanie się z instrukcją obsługi i wypełniania GWA (www.efs.gov.pl)

  wypełnienie wniosku w Generatorze


Wype nianie wniosku w generatorze
Wypełnianie wniosku w Generatorze

Obowiązuje wersja 6.4 GWA – wersja ON LINE

 • wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili,

 • zasady bezpiecznego zapisywania danych – aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”,

 • walidacja (przycisk „Przelicz” umieszczony w kilku miejscach wniosku),

 • drukuj cały wniosek – nie wymieniaj pojedynczych stron w wersji papierowej wniosku,

 • wniosek składany jest w formie wydruku (dwa egzemplarze) oraz na nośniku elektronicznym w postaci pliku XML oraz pliku PDF

 • GW-Edytor – wniosek odrzuconyProces wyboru projekt w
Proces wyboru projektów Projektów dla konkursu


Ocena formalna
Ocena formalna Projektów dla konkursu

 • W terminie 14 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs dokona oceny formalnej każdego złożonego w trakcie prowadzonego naboru wniosku o dofinansowanie,

 • W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 21 dni roboczych,

 • Odrzucenie/uzupełnienie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej,

 • Pismo informujące:

  - wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

  - uzupełnienie/poprawa wniosku,

  - wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu).


Najcz ciej pope niane b dy formalne w 2010 r
Najczęściej popełniane błędy formalne w 2010 r. Projektów dla konkursu

 • brak oświadczenia wnioskodawcy w pkt. 3.6 wniosku o tym, że jest uczelnią uprawnioną do kształcenia nauczycieli,

 • brak wskazania partnera/ów w pkt. 2.8 wniosku, będących organami prowadzącymi szkoły,

 • brak podpisu osoby upoważnionej (oraz jej pieczęci imiennej) w rubryce pod Oświadczeniem (część V wniosku),


Najcz ciej pope niane b dy formalne w 2010 r ci g dalszy
Najczęściej popełniane błędy formalne w 2010 r. Projektów dla konkursu– ciąg dalszy

 • brak właściwego przeliczenia budżetu:

  - na jednego uczestnika – „0 PLN”

  • wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest równa wartości ogólnej projektu,

 • inna suma kontrolna wersji papierowej niż wersji elektronicznej (suma kontrolna pełni rolę parafy),


 • Uzupe nienie poprawa z o onego wniosku
  Uzupełnienie/poprawa złożonego wniosku Projektów dla konkursu

  IP dopuszcza możliwośćjednokrotnego uzupełnienia/poprawy złożonego wniosku, wyłącznie w zakresie poniższych punktów :

  • Niezłożenie drugiego egz. wniosku w wersji papierowej

   - poprzez złożenie wniosku o tożsamej sumie kontrolnej, jak pierwotnie złożona wersja.

  • Brakującej strony w którymkolwiek egz. wniosku

   - poprzez złożenie kompletnego wniosku.

   3. Wydruk wniosku jako „wersji próbnej” lub wypełnionego w wersji Edytor ( GWA- E) bez wczytania on-line i wygenerowania pliku pdf (pod warunkiem, że wczytanie wniosku do GWA on- line nie powoduje zmiany sumy kontrolnej).

   4. Podpisanie wniosku w części V przez osobę wskazaną (wskazane) w pkt 2.6 wniosku oraz pieczęć wnioskodawcy

   • poprzez złożenie podpisu w części V przez osobę wskazaną w części 2.6, przystawienie pieczęci lub złożenie prawidłowo podpisanego wniosku z pieczęcią.


  Uzupe nienie poprawa z o onego wniosku ci g dalszy
  Uzupełnienie/poprawa złożonego wniosku Projektów dla konkursu- ciąg dalszy

  5. Podpis w części V wniosku przez partnera/partnerów krajowych biorących udział w realizacji projektu

  • poprzez złożenie podpisu w części V przez partnera / partnerów lub złożenie prawidłowo podpisanego wniosku.

   6. Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) lub uszkodzony nośnik

  • poprzez złożenie wersji elektronicznej możliwej do odczytania lub na nieuszkodzonym nośniku

   7. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej

  • poprzez złożenie prawidłowego nośnika danych.

   8. Niezłożenie listu intencyjnego (w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym)

  • poprzez złożenie listu intencyjnego


  Ocena merytoryczna
  Ocena merytoryczna Projektów dla konkursu

  • w oparciu o kryteria wyboru:

   merytoryczne (jakości, beneficjenta, finansowania),

   horyzontalne (zgodność z politykami – w tym standard minimum, zgodność z prawodawstwem, zgodność z SzOP, PD,)

   strategiczne (dodatkowe 10 pkt),

  • eksperci – 100% oceniających,

  • deklaracja poufności i bezstronności w stosunku do wszystkich wniosków/wnioskodawców ocenianych na KOP,


  Ocena merytoryczna ci g dalszy
  Ocena merytoryczna – ciąg dalszy Projektów dla konkursu

  • Karta oceny merytorycznej (wagi punktowe w dokumentacji konkursowej),

  • Pismo informujące do wnioskodawców:

   • przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji,

   • wyczerpanie limitu środków,

   • odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu).


  Najcz ciej pope niane b dy merytoryczne w 2010 r
  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r. Projektów dla konkursu

  • niespełnienie kryteriów horyzontalnych – niezgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum),

  • brak szczegółowej diagnozy problemu w obszarze realizowanego projektu,

  • brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami, podejmowanymi w projekcie,

  • cele zbyt ogólne lub sformułowane jak działania, często przekopiowane z dokumentów strategicznych,

  • brak informacji nt. sposobu rekrutacji grupy docelowej,


  Najcz ciej pope niane b dy merytoryczne w 2010 r ci g dalszy
  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r. Projektów dla konkursu- ciąg dalszy

  • wprowadzenie elementów nie wpisujących się w przedmiot konkursu,

  • brak przedstawienia roli partnera/ów w projekcie,

  • brak lub niewłaściwie zdefiniowane rezultaty,

  • brak wskazania form zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację projektu,

  • personel projektu (zarządzający) będący jednocześnie uczestnikiem projektu – objętym wsparciem,

  • brak wskazania zadań zlecanych zewnętrznym wykonawcom,


  Najcz ciej pope niane b dy merytoryczne w 2010 r ci g dalszy1
  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r. Projektów dla konkursu- ciąg dalszy

  • „kumulowanie” kilku stanowisk w projekcie przez jedną osobę,

  • zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu

  • ważne, kto faktycznie jest odpowiedzialny za realizację projektu – właściwy wybór kierownika/managera projektu (nie prowizoryczny),

  • właściwe/realistyczne zaplanowanie wydatków (harmonogramu) – należy wziąć pod uwagę zasady procedury przetargowej i długość jej trwania,


  Podstawowe aspekty prawne
  Podstawowe aspekty prawne Projektów dla konkursu

  • praktyki pedagogiczne są organizowane w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110);

  • absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, natomiast absolwent studiów magisterskich uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400). Niezbędne jest zatem zapoznanie studentów z organizacją pracy rożnych typów szkół i placówek, a w szczególności z tymi, do pracy w których uzyskują kwalifikacje.


  Podstawa prawna i dokumenty programowe
  Podstawa prawna i dokumenty programowe Projektów dla konkursu

  • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  • Ustawa o systemie oświaty

  • Ustawa o finansach publicznych

  • Ustawa prawo zamówień publicznych

  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r.

  • Zasady finansowania PO KL z dnia 21 grudnia 2010 r.

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22 listopada 2010 r.

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zatwierdzony przez decyzją KE K(2007) 4547 z dnia 27 września 2007 r.

  • Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (ostatnia zmiana z dnia 1 czerwca 2010 r.)


  Nowy wniosek o dofinansowanie istotne elementy
  Nowy wniosek o dofinansowanie – istotne elementy Projektów dla konkursu

  • Cz. I - Informacje o projekcie

  • Cz. II – Projektodawca

  • Cz. III – Charakterystyka projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji i cele, grupy docelowe, zadania, ryzyka nieosiągnięcia założeń, oddziaływanie projektu, potencjał i doświadczenie projektodawcy/partnera, opis sposobu zarządzania)

  • Cz. IV – budżet projektu

  • Cz. V – Oświadczenie

  • Harmonogram projektu

  • Budżet szczegółowy

  • Uzasadnienie cross-financingu, kosztów pośrednich, pozycji budżetowych


  Konkurs otwarty nr 6 pokl 3 3 2 2009

  Instytucja Pośrednicząca sugeruje: Projektów dla konkursu

  krótkie nazwy zadań, etapów

  do 10 (konkretnych) etapów w zadaniu

  zapewnienie jednolitej terminologii z wniosku

  wykazanie rozpoczęcia oraz zaangażowania w zadanie

  Harmonogram realizacji projektu


  Partnerstwo
  Partnerstwo Projektów dla konkursu

  zgodnie z Art. 28a. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

  podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:

  • ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

  • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;

  • podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów


  Istotne zagadnienia zarz dzanie projektem
  Istotne zagadnienia - zarządzanie projektem Projektów dla konkursu

  Ocenie podlegać będzie zasadność i racjonalność zaplanowanych wydatków w zależności od złożoności i okresu realizacji projektu

  Limity kosztów:

  30% wartości projektu do 500 tys. PLN włącznie

  25% wartości projektu powyżej 500 tys. do 1 mln PLN włącznie

  20% wartości projektu powyżej 1 mln i do 2 mln PLN włącznie

  15% wartości projektu powyżej 2 mln i do 5 mln PLN włącznie

  10% wartości projektu powyżej 5 mln PLN

  Możliwe zwiększenie limitu na etapie negocjacji, np. w przypadku partnerstwa – możliwe zwiększenie o 2 pkt procentowe dla każdego partnera jednak nie więcej niż 10 pkt

  Wydatki na promocje w kosztach zarządzania

  Wydatki na ewaluację – oddzielne zadanie

  Obsługa finansowa i prawna - w kosztach pośrednich


  Istotne zagadnienia zatrudnianie personelu
  Istotne zagadnienia - zatrudnianie personelu Projektów dla konkursu

  • Definicja personelu, kwalifikowalność wynagrodzenia

  • Zasada jednej umowy w projekcie

  • Zatrudnienie w kilku projektach / kolejna umowa w 2011 r. – ewidencja godzin i zadań

  • Pracownik nie może być uczestnikiem

  • Wyposażenie stanowiska pracy

  • Umowy zlecenia (dot. pracy rodzajowo różnej)


  Istotne zagadnienia efektywne zarz dzanie finansami
  Istotne zagadnienia – Projektów dla konkursuefektywne zarządzanie finansami

  • Poniżej 20 tys. PLN – ogólna zasada dotycząca racjonalności wydatków (brak konieczności przeprowadzenia rozpoznania rynku); próg dotyczy łącznej wartości zakupów o tożsamych parametrach

  • Od 20 tys. PLN do 14 tys. EUR – obowiązek przeprowadzenia rozeznania rynku – porównanie cen towaru / usługi u co najmniej 3 potencjalnych dostawców

  • Powyżej 14 tys. EUR – wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, PZP

  • Wydruk opisów towarów i cen, maili, notatka z rozeznania ofert (archiwizacja)


  Istotne zagadnienia regu a proporcjonalno ci
  Istotne zagadnienia - reguła proporcjonalności Projektów dla konkursu

  Ostatecznie rozliczona kwota wydatków powinna być proporcjonalna do stopnia osiągnięcia założeń określonych we wniosku

  możliwe zmniejszenie kosztów zarządzania, pośrednich oraz związanych z zadaniem


  Istotne zagadnienia koszty po rednie
  Istotne zagadnienia - koszty pośrednie Projektów dla konkursu

  • Zamknięty katalog kosztów

  • Ryczałt / poniesione wydatki

  • Limity kosztów:

   9% kosztów pośrednich do 500 tys. PLN włącznie

   8% kosztów pośrednich powyżej 500 tys. do 1 mln PLN włącznie

   7% kosztów pośrednich powyżej 1 mln i do 2 mln PLN włącznie

   5% kosztów pośrednich powyżej 2 mln i do 5 mln PLN włącznie

   4% kosztów pośrednich powyżej 5 mln PLN

  • dwuetapowy sposób wyliczania: po ustaleniu całkowitej wartości (pomniejszenie kosztów bezpośrednich o wartość zadań zleconych) następuje ustalenie właściwego % limitu


  Istotne zagadnienia cross financing
  Istotne zagadnienia - cross-financing Projektów dla konkursu

  • tylko logiczne uzupełnienie planowanych zadań

  • nie mogą stanowić oddzielnego zadania

  • spójność z pkt. 3.6 wniosku

  • w celu przekazania uczestnikom projektu

  • nie dotyczy oprogramowania


  Statystyki konkursu
  Statystyki konkursu Projektów dla konkursu

  • wnioski złożone na konkurs – 164

  • poprawne formalnie – 74%

  • odrzucone przez KOP – 28%

  • protesty po formalnej/uwzględnione – 3/0

  • protesty po merytorycznej/uwzględnione 15/12

   najczęściej: z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego


  Konkurs otwarty nr 6 pokl 3 3 2 2009

  Dziękuję za uwagę Projektów dla konkursuInstytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL w Ministerstwie Edukacji Narodowejadres e-mail: priorytet3pokl@men.gov.pl