konkurs 01 pokl 7 2 1 2008 og oszony w dniu 31 stycznia 2008 r l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.). Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.)' - gautier


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkurs 01 pokl 7 2 1 2008 og oszony w dniu 31 stycznia 2008 r
Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008(Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.)

Typy projektów.

 • w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów:
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

Grupy odbiorców.

 • w ramach realizacji typu projektu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,  wsparciem mogą zostać objęte:
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
slide2
Czas na marzenia. Dialog i partnerstwo w powiecie malborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej
 • Numer i nazwa Działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Numer i nazwa Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Termin Realizacji: 1.07.2008 – 30.06.2009
slide3
Cele projektu:
 • integracja przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych zmierzająca do zawiązania trwałego Partnerstwa,
 • uaktywnianie lokalnych podmiotów na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych w Powiecie Malborskim,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich,
 • zmniejszanie rozwarstwienia społecznego.
slide6
dotarcie z informacją o projekcie do instytucji pomocy społecznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz lokalnej społeczności
 • ulotki, plakaty oraz gadżety reklamowe
 • konferencji inauguracyjnej (założenia, cele i działania projektu)
 • konkurs na logo utworzonego Partnerstwa realizowany pod hasłem kampanii
 • nagrodą w konkursie będzie 6 m-czny staż w utworzonym w ramach projektu Punkcie
 • ogłoszenia w lokalnej prasy oraz Internecie
 • specjalna strona projektu (www.marzenia.malbork.pl)
 • konferencja zamykająca projekt
 • rozstrzygniecie konkursu oraz prezentacja złożonych prac
slide8
Organizacja dla 15 reprezentantów instytucji objętych wsparciem Szkolenia pod hasłem „Wspólnymi siłami” składać się będzie z trzech warsztatów:
 • Warsztat I: „Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”,
 • Warsztat II: „Ekonomia społeczna”,
 • Warsztat III: „Budujemy partnerstwo”.
warsztat i lokalne partnerstwa spo eczne i ich znaczenie
Warsztat I: „Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”:
 • znaczenie partnerstwa społecznego,
 • czynniki sukcesu i trwałość partnerstwa,
 • modele lokalnego partnerstwa,
 • osobowość prawna partnerstwa, finansowanie, określanie struktur, podejmowanie decyzji, monitorowanie i ewaluacja,
 • potencjalne ograniczenia i niebezpieczeństwa partnerstwa,
 • tworzenie lokalnych strategii.
warsztat ii ekonomia spo eczna
Warsztat II: „Ekonomia społeczna”:
 • aspekty prawne związane z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy,
 • aspekty praktyczne ekonomii społecznej,
 • aspekty związane ze współpracą,
 • kreatywne i twórcze metody podchodzenia do rozwiązywania problemów społecznych.
warsztat iii budujemy partnerstwo
Warsztat III: „Budujemy partnerstwo”:
 • określenie misji i celów partnerstwa,
 • struktura organizacyjna i analiza SWOT Partnerstwa,
 • umowa partnerska,
 • planowanie działania Partnerstwa.
zawi zanie partnerstwa
Zawiązanie partnerstwa
 • wytypowanie listy partnerów
 • wybór lidera
 • praca nad umową partnerską (wstępnie opracowaną podczas warsztatu III)
 • podpisanie umowy (przez co najmniej 10 z 15 instytucji uczestniczących)
 • partnerstwo będzie miało charakter otwarty i nie będzie naruszało autonomii instytucji
powiatowy punkt aktywizacji integracji i wsp pracy
Powiatowy Punkt Aktywizacji, Integracji i Współpracy
 • biuro partnerstwa i platforma dobrej współpracy
 • rekrutacja
 • dbanie o terminową i efektywną realizację zadań, sprawozdawczość
 • promocja
 • organizacja konferencji
 • wybór wykonawców
 • organizacja spotkań
 • upowszechnianie wypracowanych planów
 • diagnoz itp.
 • wdrażanie wytyczonych na etapie V działań
 • gromadzenie danych dotyczących projektu – dane pierwotne (ankiety, obserwacje, wywiady), dane wtórne (dokumentacja projektu),
dzia ania w ramach partnerstwa
Działania w ramach partnerstwa
 • zdefiniowanie lokalnych problemów i możliwości ich rozwiązania
 • ustalanie kierunków działań Partnerstwa
 • podjęcie konkretnych inicjatyw na rzecz powiatu i jego mieszkańców
 • wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej
zasoby projektu
Zasoby projektu
 • sprawdzona trójpoziomowa struktura zarządzania (poziom strategiczny, zarządzający, merytoryczny)
 • dodatkowa kadra
 • wykwalifikowani trenerzy
 • bieżąca ewaluacja prowadzona, przez zewnętrznego eksperta (monitoring, kontrola)
 • dobre zaplecze techniczne projektodawcy
rezultaty d ugofalowe
Rezultaty długofalowe
 • rozwój dialogu społecznego
 • rozwój zasobów ludzkich
 • wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej
 • zwiększanie spójności społecznej
 • zmniejszanie rozwarstwienia społecznego
 • upowszechnienie UE jako instytucji współfinansującej inicjatywy lokalne
 • wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej
 • pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy
 • upowszechnienie idei pracy socjalnej
 • wspieranie wolontariatu na rzecz wykluczonych społecznie
 • wpieranie inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość
 • podejmowanie działań rozwijających demokrację
 • pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy,