html5-img
1 / 6

NETBIOS NODE TİPLERİ

NETBIOS NODE TİPLERİ. NETBIOS NODE TİPLERİ. B- Node ( Broadcast ) P- Node ( Point to Point ) M- Node ( Mixed ) H- Node ( Hybrid ). B- Node ( Broadcast ).

trixie
Download Presentation

NETBIOS NODE TİPLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NETBIOS NODE TİPLERİ

  2. NETBIOS NODE TİPLERİ • B-Node (Broadcast) • P-Node (PointtoPoint) • M-Node (Mixed) • H-Node (Hybrid)

  3. B-Node (Broadcast) • Bu node’a ayarlanmış bir istemci NetBIOS isimlerini çözümlemek için içerisinde bulunduğu network’ebroadcast mesajlar atarak çözümlemeyi gerçekleştirir. • Küçük local ağlarda tercih edilebilir.

  4. P-Node (PointtoPoint) • P-node olarak ayarlanmış bir istemci NetBIOS isim çözümlemesi için WINS gibi adres çözümleme işlemini üstlenmiş bir server’dan yararlanır. Eğer WINS serverda aranan kayıt bulunmaz ise istemci yapmak istediği işlemi gerçekleştiremez.

  5. M-Node (Mixed) • Bu node’da istemci isim çözümlemesi için öncelikle broadcast mesajlar ile sonuca ulaşmaya çalışır eğer başarı olmaz ise WINS gibi bir server’a başvurur. • Daha çok küçük uzak ofisler için tercih edilir.

  6. H-Node (Hybrid) • Bu node’a ayarlanmış bir istemci isim çözümlemesi için önce WINS gibi bir server’a başvurur eğer başarısız olur ise broadcast yöntemi ile sonuca ulaşmaya çalışır.

More Related