1 / 16

EKOprofit Bratislava Úvod do projektu

EKOprofit Bratislava Úvod do projektu. Peter Rakovsk ý www.ekoprofitbratislava.eu. Obsah. Čo je projekt EKOprofit Bratislava Partneri projektu EKOprofit Bratislava Success stories - príklady úspechu Priebeh projektu Kto (a ako) sa môže zapojiť

Download Presentation

EKOprofit Bratislava Úvod do projektu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EKOprofit BratislavaÚvod do projektu Peter Rakovský www.ekoprofitbratislava.eu

 2. Obsah • Čo je projekt EKOprofit Bratislava • Partneri projektu EKOprofit Bratislava • Success stories - príklady úspechu • Priebeh projektu • Kto (a ako) sa môže zapojiť • Ako môže Vaša spoločnosť profitovať z projektu? Projekt EKOprofit Bratislava je financovaný prevažne z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

 3. Čo je projekt EKOprofit Bratislava? (I.)Cieľ a prínos projektu • Cieľ projektu: • Pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady. • Prínos projektu: • Zníženie nákladov (energia, odpad, voda, suroviny...) • Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie • Poradenstvo v oblasti legislatívy • Vylepšená tímová práca v spoločnosti • Vylepšené projektové manažérske zručnosti • Verejné uznanie • Príprava na ISO 14001, resp. EMAS

 4. Čo je projekt EKOprofit Bratislava? (II.)Princípy odsymptómukpríčine • Model vyvinutý na zač. 90-tych rokov v Rakúsku • Implementovaný vo viac ako 2000 spoločnostiach • Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Írsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko... predtým: Čo môžem urobiť soznečistením? teraz: Ako môžem predvídať znečistenie?

 5. Partneri projektu EKOprofit Bratislava? Hlavný partner (Lead partner): Projektoví partneri: • Denkstatt GmbH je jednou z najväčších a najviac kvalifikovaných poradenských firiem v Rakúsku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a manažmentu životného prostredia. • Magistrát mesta Viedeň (MA22) rozvíja a riadi program „ÖkoBusinessPlan Wien“. Úlohou MA22 vo Viedni je právna a odborná ochrany prírody. • Magistrát hl. mesta SR Bratislavy vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov. • Slovenská obchodná a priemyselná komora je nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľov. • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania v Slovenskej republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora

 6. Skúsenosti denkstatt-u s projektom (I.) • Ökoprofit Wien (Rakúsko) od r. 1999 • pribl. 200 spoločností • EcoProfit Novi Sad (Srbsko)od r. 2011 • 16 spoločností • Ecoprofit Timisoara (Rumunsko) 2006 • 15 spoločností • ECOPROFITSouth Tyrol (Taliansko) 2002 • 8 spoločností • ECOPROFIT Ramnicu Valcea (Rumunsko) 2000 • 10 spoločností • ECOPROFIT Lower Austria (Rakúsko) 1996 • 9spoločností

 7. Ökoprofit Wien: 1999 - 2011 Počet konzultovaných spoločností: 170 Počet pracovníkov v spoločnostiach: pribl. 33.000 Počet vykonaných opatrení: pribl. 1.336 Množstvo ušetrenej energie: - 29.740 MWh Množstvo ušetrených surovín: - 2.346 t Zníženie spotreby vody: - 175.789 m³ Zníženie produkcie odpadov: - 53.956 t Skúsenosti denkstatt-u s projektom (II.)

 8. Skúsenosti denkstatt-u s projektom (III.) • EcoProfit Novi Sad: 2011 - 2012 • Priemerne ušetrené náklady na spoločnosť: • 21.000€/ rok • Za jeden rok ušetrilo 10 EKOprofit-spoločností: • 180.000 kWh elektriny, • 440.000 KWh tepelnej energie • Viac ako 10.000 m³ vody • 50 ton zmiešaného odpadu • Pribl. 600 ton CO2

 9. Príklady úspechu projektu (I.) • DelhaizeSerbiad.o.o, (špedícia, Novi Sad) • Opatrenie: • Zvýšenie tlaku v pneumatikách (pilotný projekt s 8 dodávkami) • Úspory: • 2.000 € / rok • 1500 l nafty • Celkový potenciál úspor: • 15.000 € / rok

 10. Príklady úspechu projektu (II.) • Kraft Food (potravinársky priemysel, Novi Sad) • Opatrenie: • Redukcia hrúbky hliníkovej fólie z 12µm na 7µm • Úspory: • 163.000 € • Úspora 58.000 kg hliníka ročne – navyše rozšírenie do všetkých európskych pobočiek!

 11. Príklady úspechu projektu (III.) • Mobilkom Austria (telekomunikácie, Rakúsko) • Opatrenie: • Optimalizácia nakladania s odpadmi • Úspory: • 30.000 €/ rok • Redukcia zvyškového odpadu o 55%, resp. 90 ton ročne Datenquelle: Unabhängige Evaluierungsstelle der Wirtschaftsuniversität Wien

 12. Príklady úspechu projektu (IV.) • Pan Conso (potravinársky priemysel, Timisoara) • Opatrenie: • Optimalizácia obalov produktu - redukcia hrúbky plastových obalov • Úspory: • 6.050 €/ rok • 45% nákladov na obaly

 13. Ako prebieha EKOprofit? Vstupný audit identifikovanie potenciálu pre vylepšenie • Individuálne konzultácie • 5 konzultačnýchdní venovaných každej spoločnosti • Špecifická podpora pri implementácií opatení • Tímové školenie • 3-4 dňové workshopy počas trvania projektu • Spoločné školenie • Praktické cvičenia • Výmena skúseností Školenie trénerov Opatrenia pre vylepšenie EKOprofit

 14. Kto (a ako) sa môže zapojiť do projektu? • Pre ktoré spoločnosti sa oplatí účasť v projekte? • EKOprofit Bratislava sa oplatí hlavne pre malé a stredné podniky vo výrobnej oblasti ako aj v oblasti služieb, ktoré chcú získať rozsiahly prehľad o svojich možnostiach šetrenia zdrojov a presadiť konkrétne opatrenia. • Projekt je určený pre spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja • Ako sa dá zapojiť do projektu? • Jednoducho - stačí vyplniť priloženú Prihlášku do projektu. Následne Vás budeme kontaktovať, poskytneme Vám podrobné informácie a dohodneme si s Vami ďalší postup. • Prihlásenie je možné aj cez formulár na stránke www.ekoprofitbratislava.eu

 15. Ako môžete profitovať z projektu? • Po zapojení sa do projektu dostanete bezplatné, individuálne poradenstvo a podporu (starostlivosť) pri zlepšovaní vášho vzťahu k životnému prostrediu, čo bude zároveň viesť k zníženiu vašich prevádzkových nákladov. Pritom získate poznatky o tom, ako: • zistíte status-quo vašej spoločnosti z hľadiska životného prostredia (analýza vstupov a výstupov), • spoznáte a ohodnotíte slabé stránky vo vašej prevádzke z hľadiska životného prostredia, • efektívne plánovať a presadzovať opatrenia na zlepšenie a kontrolovať ich účinky.

 16. EKOprofit Bratislava Ďakujeme za pozornosť www.ekoprofitbratislava.eu

More Related