Overzicht van Informaticacontracten - PowerPoint PPT Presentation

overzicht van informaticacontracten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht van Informaticacontracten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht van Informaticacontracten

play fullscreen
1 / 29
Overzicht van Informaticacontracten
120 Views
Download Presentation
trilby
Download Presentation

Overzicht van Informaticacontracten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht vanInformaticacontracten 11 december 2003 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist & Informatica

 2. Inleiding en Inhoud • Algemeen • Overeenkomstenrecht en informatica • Online versus Offline • Normatief kader • Outsourcing op basis van SLA’s • Geschillenregeling II. Overzicht

 3. I. Algemeen Overeenkomstenrecht en informatica • Overdracht vs. Dienstverlening • Meestal onbenoemde overeenkomsten Online vs. Offline • Criterium : totstandkoming Online ? • Specifieke regelgeving Online : • RL 8 juni 2000 Elektronische Handel • RL 20 mei 1997 – W. 25 mei 1999 Consumenten • W. 11 maart 2003 Diensten informatiemaatschappij • W. 12 mei 2003 Bescherming diensten voorwaardelijke toegang

 4. Normatief Kader • Algemeen • Verbintenissenrecht (artt. 1108 B.W.) • Bijzondere overeenkomsten (artt. 1582 B.W.) • Consumenten • W. 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting van de consument • Software • RL rechtsbescherming computerprogramma’s 14 mei 1991 • W. 30 juni 1994 • Productaansprakelijkheid • W. 25 feb. 1991 (gew. W. 12 dec. 2000)

 5. Outsourcing op basis van SLA’s • Outsourcing : Het uitbesteden van verwerking via informatica aan een gespecialiseerde derde teneinde zich te concentreren op de eigen kernactiviteit Oorzaak : Noodzaak, omvang, complexiteit, evolutie van de informatica voor een zeer breed veld van activiteiten • SLA (Service Level Agreement) : Geheel van contractuele verbintenissen die het concrete niveau van dienstverlening aan de gebruiker van informatica regelt. Vaak worden 3 grenzen vastgelegd : target / minimum / verbreking

 6. Geschillenregeling • Bemiddeling door gespecialiseerde derde bvb. ‘minitrial’ (www.sgoa.org) • Arbitrage / Bindende derdenbeslissing • Gerechtelijke procedure aanstelling deskundige in kort geding

 7. II. Overzicht • Koop-Verkoop Hardware • Onderhoudsovereenkomst • Internetaansluitingsovereenkomst • Internetdienstenovereenkomst • IT Consultancy overeenkomst • Softwarelicentieovereenkomst • Escrow-overeenkomst

 8. A. Koop-Verkoop Hardware Wat ? Veelal ‘automatiseringsproject’ met zowel hard- als software Uitgebreide informatieplicht : • Info over de eigen produkten (VK) • Info over de eigen behoeften (K) • Opstellen lastenboek ev. via studie van extern specialist

 9. A. Koop-Verkoop Hardware • VK plicht tot leveren van een conforme zaak • Professionele verkoper wordt vermoed gebrek te kennen (art. 1641 B.W.) • Vereiste van korte termijn voor dagvaarding (art. 1648 B.W.)

 10. A. Koop-Verkoop Hardware • Belang van definiëring van termen Bvb. ‘Software’ / ‘Installatie’ • Gebruik van betalingsschema – leveringsschema • Aanvaardingsprocedures • Testfases (representatieve periode) • Opleiding / ondersteuning / documentatie

 11. A. Koop-Verkoop Hardware • Bijzondere clausules • Garantie (hoe wordt ze uitgeoefend ?) • Geheimhouding (non-disclosure) • Afwerving personeel • Gebruiks- en reproduktierecht software

 12. Informatie- leveringsplicht • K – VK hebben wederzijdse ‘positieve’ informatieplicht : • K : Formulering van de vraag • VK : Technische oplossing • Grondigheid / Voorzichtigheid van de geboden informatie

 13. Informatie- leveringsplicht • De verkoper : • Raadgevings- en informatieplicht • Opstellen van de behoeftenbepaling verwachtingspatroon Koper • Voorlichtings- en waarschuwingsplicht • Koper moet zich niet laten bijstaan door derde • Leverancier SW moet rekening houden met HW - platform

 14. Informatie- leveringsplicht • De koper : • Medewerkingsplicht voor én tijdens de uitvoering • Verondersteld neofiet (?) • Behoeften definiëren : zelfonderzoek

 15. B. Onderhoudsovereenkomst • Wat ? Gemengde overeenkomst tot onderhoud van IT-infrastructuur • Snelle technische evolutie noodzaakt vernieuwing • Aannemingsovereenkomst • Informatie- en raadgevingsverplichting • Mededelingsplicht

 16. B. Onderhoudsovereenkomst • Soorten onderhoud : • Hardware • Preventief • Correctief • ‘Vernieuwend’ onderhoud • Software • Correctief (debuggen) ‘Foutloze’ software bestaat niet • Aanpassend • Vernieuwend

 17. B. Onderhoudsovereenkomst • Uitvoering • Via telecom (e-mail / ‘hotline’) • Diagnose systeem (remote access) • Interventies • On site • In de lokalen leverancier

 18. C. CT Internetaansluiting • Wat ? Overeenkomst met Access Provider die de computer/netwerk aansluit op het internet • Gemengde overeenkomst : • Licentie op de installatiesoftware • Huur van schijfruimte bij de host voor e-mail / website • Toegang tot nieuwsservers • Ondersteuning • Voortdurende verbintenis tot verbinding met het internet

 19. D. CT Internetdiensten • Wat ? Aanbieden van bijkomende diensten door een Access Provider, zoals : • Webhosting • Leveren van inhouden voor websites (Information of content Provider) • Of vormgeving(Presence Provider) • Reclame voor websites • Samengevat ‘Service Provider’, meestal aanneming

 20. E. IT Consultancy CT • Wat ? Consultant levert hoofdzakelijk intellectuele prestaties voor cliënt inzake ICT omwille van deskundigheid, hetzij : • Ter voorbereiding van een beslissing (studie) • Ter ondersteuning bij realisatie IT-project • Te onderscheiden van ‘detachering’ of ‘bodyshopping’

 21. D. IT Consultancy CT • Aannemingsovereenkomst intuitu personae • Gewenst resultaat en kwaliteitsniveau cruciaal • Meestal middelenverbintenis Sommige onderdelen resultaatsverbintenis • Opdrachtgever moet : • Medewerking verlenen • Nodige beslissingen nemen

 22. F. Softwarelicentie CT • Wat ? Overeenkomst tot verlenen van een niet-exclusief gebruiksrecht op software Enkel de eenzijdige ‘shrinkwrap’ toetredingsovereenkomsten met consument m.b.t. standaard toepassingssoftware • Drie aspecten : • Verlenen van een licentie • Beperken aansprakelijkheid producent • Afbakenen van de waarborg producent

 23. F. Softwarelicentie CT • Afhankelijk van distributiewijze : • Distributie via drager • Onderscheid : K-VK met winkelier en Licentie met producent • Openen = aanvaarden ? • Quid rechtsband met producent ? • Stilzwijgende aanvaarding mogelijk ? • Oplossing : terugsturen registratiekaart • Distributie via netwerk • Wel band met producent • Quid toepasselijkheid RL (art. 3 ?)

 24. F. Softwarelicentie CT • Overdraagbare vermogensrechten : • Reproductierecht • Geen toestemming als rechtmatige gebruiker noodzakelijkerwijze reproductie nodig heeft voor gebruik van het programma • Steeds reservekopie • Adaptatierecht • Laten vertalen, bewerken, anderszinds aanpassen én reproductie van resultaat Geen toestemming nodig indien : • Reproductie of adaptatie onmisbaar is voor de compatibiliteit met ander, onafhankelijk programma

 25. F. Softwarelicentie CT • De rechtmatige gebruiker het programma wil observeren, bestuderen en uittesten • Distributierecht • Elke vorm van mededeling, m.i.b. verhuren, uitlenen, verspreiden van kopies • Modaliteiten : • Stand-alone licentie vs. netwerklicentie • Eén versie vs. upgrades • Doelbeperking

 26. F. Softwarelicentie CT • Duur • Meestal onbepaald met opzegmogelijkheden • Soms bepaald, gekoppeld aan technische onbruikbaarheid • Exoneratie • Normale principes gelden • Toepasselijkheid Wet Productaansprakelijkheid ?

 27. G. Escrow-overeenkomst • Wat ? Driepartijenovereenkomst die de gebruiker van software d.m.v. deponering van de Source Code in staat stelt om het onderhoud te realiseren, indien de producent niet bereid / in staat is om dit te doen • Motivatie Discussie omtrent eigendom source code Toelaten tot SC = gevaar inbreuk Aut.R. Nauwkeurige omschrijving van toegang

 28. G. Escrow-overeenkomst • Voorwerp van het depot • Source Code (dynamisch karakter) • Documentatie • Compiling programmatuur • Derde ‘Escrowagent’ • SC ontvangen • SC checken op actualiteit • SC bewaren • SC afgeven op de ‘triggering events’ Kan notaris zijn

 29. G. Escrow-overeenkomst • Technische deskundigheid vereist • Vrijgeven van de SC (triggering events) • Faillissement / Gerechtelijk akkoord producent • Beëindiging van de verdere ondersteuning door de producent • Aanschaf nieuwe software bij derde Nood aan nauwkeurige omschrijving Ev. met arbitrale beslissingsmacht agent