Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

433 Views Download Presentation
Download Presentation

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กรุณาคลิกเพื่อดูต่อไป

 2. นิทรรศการสัปดาห์เปิดโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน ในวันที่ ๑๖- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 4. นักเรียน นโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ /สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 5. นักเรียน เป้าหมาย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ นำผลจากการอ่านและการเรียนรู้ไปพัฒนา

 6. การสร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่และผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน • ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านและการบันทึกในสมุด การอ่านของนักเรียน เซ็นชื่อรับรองการอ่านของนักเรียน ประสานงานผู้ปกครองเครือข่ายขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลเรื่องการอ่าน และการเลือกอ่านหนังสือของนักเรียน สำรวจการอ่านในครอบครัวของนักเรียนทุกคน เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน

 7. ในห้องเรียน ห้องสมุด ดำเนินการ นอกห้องเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 8. ในห้องเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑) เล่านิทาน ๒) เล่าเรื่องหนังสือ ๓) โต้วาที ๔) อภิปราย ๕) การแสดงบนเวที ๖) ท่องอาขยาน ๗) สิ่งประดิษฐ์

 9. ๘) เขียนบันทึกการอ่าน ๙) การอ่านเพื่อประเมินค่า : วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า ๑๐) การจัดนิทรรศการ ๑๑) ประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่น ๑๒) การทำโครงงานอาชีพ ๑๓) การอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือธรรมะ ๑๔) การอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ๑๕) การผลิตหนังสือพิมพ์ จุลสาร

 10. นอกห้องเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑ ) กิจกรรม “วางทุกงานอ่านทุกคน” ๒) กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญา ๓) กิจกรรมบูรณาการ ๔) ค่ายวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม ๕) กิจกรรมหมอภาษา ๖) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

 11. ห้องสมุด ดำเนินการ รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศ ๒) กิจกรรมชวนเพื่อนอ่าน ๓) กิจกรรมห้องสมุดเสียง ๔) กิจกรรมยอดนักอ่าน ๕) กิจกรรมแข่งขันทักษะ เปิดสารานุกรม

 12. ห้องสมุด ดำเนินการ รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๖) กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ ๗) กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไป ๘) กิจกรรมชุมนุมบรรณารักษ์น้อย ๙) กิจกรรมนักสืบภูมิปัญญา ๑๐)กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ครอบครัว รักการอ่าน ๑๑) กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น

 13. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร พิธีเปิดโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน

 14. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความตระหนัก

 15. กิจกรรมแนะนำหนังสือ “ ชวนเพื่อนอ่าน ”

 16. กรรมการดำเนินการกิจกรรม หยุดเพื่ออ่าน

 17. กิจกรรม “ หยุดเพื่ออ่าน ”

 18. กิจกรรม “ ร้านหมอภาษา

 19. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 20. นักเรียนรับรางวัล การตอบปัญหาสารานุกรมในระดับประเทศ

 21. กิจกรรมส่งเสริม การอ่านเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

 22. นิทรรศการหนังสือยอดนิยม แฮร์รี่ พอตเตอร์

 23. กิจกรรมการเลือกอ่านหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือ

 24. กิจกรรมการเลือกอ่านหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือ

 25. มุมในห้องสมุด

 26. มุมในห้องสมุด

 27. นิทรรศการหนังสือส่งเสริมการอ่านในงานเปิดโครงการรักการอ่านนิทรรศการหนังสือส่งเสริมการอ่านในงานเปิดโครงการรักการอ่าน

 28. มุมหนังสือส่งเสริมการอ่าน:หนังสือดีเด่นมุมหนังสือส่งเสริมการอ่าน:หนังสือดีเด่น

 29. มุมหนังสือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มุมหนังสือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 30. นักเรียนดูการสาธิต การวาดร่มในกิจกรรมสร้างสรรค์ร่มสวยจากวิทยากรท้องถิ่น

 31. นักเรียนลงมือวาดเอง

 32. การแสดงกิจกรรมเยาวชนป้องกันโรคเอดส์การแสดงกิจกรรมเยาวชนป้องกันโรคเอดส์

 33. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์เพื่อชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์เพื่อชีวิต

 34. นักเรียนชวนเพื่อนอ่านหนังสือ โดยการเล่าเรื่องหนังสือที่อ่าน

 35. ชวนเพื่อนอ่านหนังสือ

 36. นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการในงานโครงการรักการอ่าน ฯ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 37. นักเรียนนำเสนอโครงการรักการอ่าน..สานสู่ฝันต่อท่านเลขาธิการฯนักเรียนนำเสนอโครงการรักการอ่าน..สานสู่ฝันต่อท่านเลขาธิการฯ

 38. กิจกรรมสรุปติดตามผลการดำเนินโครงการกิจกรรมสรุปติดตามผลการดำเนินโครงการ

 39. นักเรียนสาธิตผลงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้านนักเรียนสาธิตผลงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้าน

 40. โรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี ๒๕๔๕ โรงเรียนให้การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการอ่าน แก่โรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนเป็นแกนนำในการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริม การอ่านแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ความภาคภูมิใจ