slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหภPowerPoint Presentation
Download Presentation
การพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

การพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

การพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 41) จังหวัดเชียงใหม่. พรบ .หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545. มาตรา 41

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหà¸' - ruth-vaughan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 • มาตรา 41

ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงิน ที่จะจ่ายให้หน่วยบริการ ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้ หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

2545 2545
พพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545รบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 • มาตรา 42

ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตาม มาตรา 41 เมื่อสำนักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สำนักงานมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดได้

slide4
หนังสือ สปสช. เรื่องติดตามการฟ้องร้องคดี กรณีมาตรา 41

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สอบถาม คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน +

การไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดตามมาตรา 41 ,42

มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เห็นชอบในหลักการ การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก-ผิด

การจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดตามมาตรา 42 ได้

เมื่อมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

สปสช. แจ้งให้ติดตามและรายงานข้อมูลที่มีการฟ้องร้องคดีทุกกรณีที่เกี่ยวกับ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล

slide6

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

7

ตัวแทนผู้ให้บริการ 2 คน

คณะอนุกรรมการ ฯ

ตัวแทนผู้ใช้บริการ 2 คน

นพ.อำนวย ชิงชยานุรักษ์

นายประณม ถวัลย์ลาภา

น.ส.ดวงเดือน คำไชย

นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก

นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล

นางไพรินทร์ เจนตระกูล

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

เลขานุการ

slide7
บทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการฯบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ

พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 • เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับหรือไม่
 • อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเข้าเกณฑ์
 • ส่งต่อเรื่องให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ

พัฒนาหน่วยบริการ

slide8
หหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
 • ต้องมิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตาม

พยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตาม

สภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น

 • ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล
 • ไม่มีการพิสูจน์ถูก – ผิด
 • เป็นการเยียวยาความเสียหาย ไม่ใช่ชดเชยความเสียหาย
slide9
หหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
 • ผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • หน่วยบริการเป็นโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ยื่นคำร้องภายใน 1 ปีนับจากวันรับทราบความเสียหาย
slide11

ปัจจัยประกอบการพิจารณาปัจจัยประกอบการพิจารณา

 • ความเสียหายเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากกระบวนการรักษาพยาบาล
 • ความสัมพันธ์กับโรคที่เจ็บป่วย
 • ความรุนแรงของความเสียหาย

สำนักกฎหมาย สปสช.

slide13
ความหมายประเภท 2

ประเภท 2

สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ความหมาย

(1) สูญเสียอวัยวะหรือพิการโดยที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมได้

(2) ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต หมายความถึง

ยังสามารถช่วยตัวเองได้ แต่มีผลต่อการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม หรือลดประสิทธิภาพในการทำกิจวัตรประจำวัน

slide14
ความหมายประเภท 2(ต่อ)

(3) ประเภท 2 ให้รวมถึงภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมได้ และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

เช่น กรณีติดเชื้อ HIV จากการรับบริการตามมติ คกก.ควบคุม ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

ให้จัดเป็นประเภท 2

slide15
ความหมายประเภท 3

ประเภท 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง

ความหมาย

(1) การเจ็บป่วยต่อเนื่องที่สามารถรักษาหรือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมได้

(2) หมายรวมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะที่ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

(3) หมายรวมถึงกรณีอวัยวะสูญเสียหน้าที่ แต่สามารถฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมได้

สำนักกฎหมาย สปสช.

1 240 000 400 000
ประเภท 1 (240,000 - 400,000)

กรณีเศรษฐานะ สังคม และจิตใจ เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 % ของเงินเยียวยาแต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด ในแต่ละประเภทความเสียหาย

สำนักกฎหมาย สปสช.

2 100 000 240 000
ประเภท 2 (100,000 - 240,000)

กรณีเศรษฐานะ สังคม และจิตใจ เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 % ของเงินเยียวยาแต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด ในแต่ละประเภทความเสียหาย

สำนักกฎหมาย สปสช.

3 100 000
ประเภท 3(ไม่เกิน 100,000)

กรณีเศรษฐานะ สังคม และจิตใจ เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 % ของเงินเยียวยาแต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด ในแต่ละประเภทความเสียหาย

สำนักกฎหมาย สปสช.

2549 2557
จำนวนเงินให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบ 2549-2557

จำนวนเงิน

ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค 2557

41 2549 2557
กรณี ม.41 แยกตามประเภทความรุนแรงที่ได้รับความเสียหาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549-2557

จำนวนราย

ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค 2557

41 2549 25571
กรณี ม.41 จังหวัดเชียงใหม่ แยกตามประเภทบริการปีงบประมาณ 2549-2557

จำนวนราย

ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค 2557

41 2549 25572
จำนวนการฟ้องคดี จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากพิจารณา ม.41 ปีงบ 2549 - 2557

จำนวนเรื่องที่พิจารณา

167 ราย

จ่าย120 ราย

ไม่จ่าย 47 ราย

ฟ้องศาลปกครอง 4 คดี

ฟ้องศาลแพ่ง 2 คดี

ฟ้องศาลปกครอง 1 คดี

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

ศาลชั้นต้นตัดสินให้จ่ายค่าเสียหาย 1 คดีคู่ความไม่อุทธรณ์

อยู่ในกระบวน

การพิจารณา 1 คดี

อยู่ภายในกระบวนการพิจารณา 3 คดี

ยกฟ้อง1 คดี

คู่ความไม่อุทธรณ์

มีอาการคล้ายโปลิโอ

หลังฉีดวัคซีนโปลิโอ

(ฟ้อง สปสช./คณะอนุ ม.41)

เท้าผิดรูป เดินไม่ถนัด

จากอุบัติเหตุรถชน กระดูกแตก ผู้ร้องแจ้งว่าแพทย์กลั่นแกล้ง

กรณีที่ 1 เจ็บข้อนิ้วมือเรื้อรังแพทย์วินิจฉัยโรคผิด

กรณีที่ 2 ผ่าตัดตาต้อกระจกล่าช้าแพทย์วินิจฉัยผิด

ถูกรถชน รักษาไม่ทันเวลา

เกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง

ถูกตัดขา

มีอาการคล้ายโปลิโอ

หลังหยอดวัคซีนโปลิโอ

(ฟ้องกระทรวง สธ./องค์การเภสัชฯ)

กรณีที่ 3 เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 2557

1 000
อัตราเด็กเกิดมีชีพ มีภาวะขาดออกซิเจน ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดไม่เกิน 30

ตัวชี้วัด : ไม่เกิน 30 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

0 7 1 000
อัตราทารกตายปริกำเนิด(0-7 วัน) ต่อ 1,000 การเกิดทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดไม่เกิน 9

ตัวชี้วัด : ไม่เกิน 9 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557