slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE BELOFTE WAARGEMAAKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE BELOFTE WAARGEMAAKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

DE BELOFTE WAARGEMAAKT - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

DE BELOFTE WAARGEMAAKT. Kerst 2009. Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DE BELOFTE WAARGEMAAKT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

slide3

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

slide4

O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

slide5

Genesis 1:27 en 31

En God schiep de mens naar Zijn

beeld, naar het beeld van God schiep

Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en

zie, het was zeer goed. Toen was het

avond geweest en het was morgen

geweest, de zesde dag.

slide6

Psalm 146: 4 en 8

‘t Is de Heer, Wiens alvermogen

‘t groot heelal heeft voortgebracht;

Die genadig uit de hoge

ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

en aan elk die Hem verbeidt,

trouwe houdt in eeuwigheid.

slide7

‘t Is de Heer van alle heren,

Sions God, geducht in macht,

Die voor eeuwig zal regeren

van geslachte tot geslacht.

Sion, zing uw God ter eer,

prijs Zijn grootheid, loof de Heer!

slide8

Stem:

We waren tot Zijn glorie en lof geschapen. We spraken, zongen, ja leefden tot eer van Hem.

We wandelden samen als vrienden door de hof.

slide9

Maar de slang was listiger dan al het gedierte van het veld, en zei:

“Heeft God gezegd: Gij zult niet eten van alle boom van deze hof?”

slide10

En de vrouw zei:

“Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten;

maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, mogen we niet eten, anders sterven we.”

slide11

Toen zei de slang:

“Dat is niet waar, maar je zult als God zijn, kennend het goed en het kwaad.”

slide12

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken;

en zij nam van zijn vrucht en at;

en zij gaf ook haar man met haar.

Dit was dus ons antwoord op Gods liefdesgebod.

slide13
‘Kom en geniet

hoe goed is het leven

God heeft ons gemaakt

en ons alles gegeven

neem wat je wilt

het is goed en recht

heeft God het niet Zelf

in de schepping gelegd?’

Foto: ®DS

slide14
Hoor je de slang

zijn listige woorden

altijd op zoek

wie hij kan vermoorden

verleidelijk zoet

maar zonde is zonde

langzaam maar zeker

richt hij je te gronde.....

Foto: ®DS

slide15
Vlucht voor de leugen

vlucht voor het kwaad

bid om vergeving

het is niet te laat

in Christus wordt waarheid

tot woord en tot stem

geniet van het leven

samen met Hem!

(HermienHenning)

Foto: ®DS

slide16

Psalm 14:1, 2 en 3

De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:

"Daar is geen God". Zij doven ‘t licht der rede

en maken zich door gruwelijke zeden

afschuwelijk. Daar is geen mens, die goed

op aarde doet.

slide17

De grote God, Die ‘t recht verdedigt, sloeg

van ‘s hemels troon Zijn ogen naar beneden

op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden:

Hij zag, of zich geen mens verstandig droeg

en naar Hem vroeg.

slide18

Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er geen,

want alle vlees is trouw’loos afgeweken.

Het land is vol van stinkende gebreken:

Geen sterveling wil ‘t pad der deugd betreên,

ja, zelfs niet één.

slide19

We hebben snood de Heere God verlaten!

In plaats van ‘t leven, kozen we de dood!

God schiep ons goed, maar ach, wij allen aten

moedwillig van de vrucht die God verbood.

Toen zijn we weggevlucht, bij God vandaan...

Er was geen weg meer om terug te gaan.

slide20

Tòch mogen we op 't Kerstfeest weer herdenken

hoe Christus kwam in ‘t vlees van Bethlehem.

God heeft Zijn eigen Schootzoon willen schenken;

Hij baande Zèlf de weg terug in Hèm.

Een weg, waardoor Hij zondaars tot Zich trekt

en uit de dood tot ‘t nieuwe leven wekt.

(Christien de Priester)

slide21

Genesis 3:13-15, 22-24

En de Heere God zei tot de vrouw: Wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten.

slide22

Toen zei de Heere God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven.

slide23

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.

slide24

Toen zei de Heere God: Zie, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme ook van de boom des levens en ete en leve in eeuwigheid.

slide25

Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.

En Hij dreef de mens uit en stelde cherubs tegen het oosten van de de hof van Eden; en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens.

slide26

Stem:

Maar o wat een wonder. In de stilte van de eeuwigheid heeft de Zoon al gezegd: Vader, Ik kom om Uw wil te doen.

Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven.

Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen;

en Uw wet is in het midden van Mijn ingewand.Een nieuwe weg werd ontsloten door Gods grote barmhartigheid.

slide27

Psalm 40:4

Brandofferen, noch offer voor de schuld

voldeden aan uw eis noch eer.

Toen zeid' Ik: "Zie, Ik kom, o Heer,

de rol des boeks is met Mijn naam vervuld.

Mijn ziel, U opgedragen,

wil U alleen behagen,

Mijn liefd’ en ijver brandt;

Ik draag uw heil’ge wet,

die Gij de sterv’ling zet,

in ‘t binnenst’ ingewand."

slide28

Stem:

Gelukkig is God zo vol liefde, dat Hij uit genade de mens door berouw, gewerkt door de Heilige Geest, weer tot Hem wil laten terugkomen.

Wat zullen Adam en Eva, met schuldgevoel vervuld, vaak hebben teruggedacht aan het verloren paradijs en hun heerlijke omgang met God, waar zij Hem kenden aan de wind des daags.

slide29

Eva

Ik draag het paradijs mee in mijn hart,

het stille heimwee naar verloren dromen;

Gods straf was streng.- De hemel leek ons zwart,

en eng’len zijn als bliksems neergekomen.

Nu blijft de poort voor altijd voor ons dicht.

Ik hunker naar de schone, stille tuinen,

waar ik van aangezicht tot aangezicht

U mocht aanschouwen, als de bomenkruinen

zacht ruisten.- Gij had alles schoon geschapen,

maar nu ‘k de vrucht der kennis heb geproefd,

kan ‘k zelfs in Adams arm niet rustig slapen.

Dat maakt mij soms zo eindeloos bedroefd.

En elke avond, als de zon gaat zinken,

wend ik mijn ogen naar het paradijs,

maar zie nog steeds de witte zwaarden blinken.-

Van mijn gelukslied bleef alleen de wijs.

De woorden zag ik langzaam-aan verbleken;

- Ik had ze nooit geheel en al verstaan.-

Leer mij ze weer! Wil mij Uw hand toesteken,

Laat mij Uw paradijs weer binnengaan!

slide30

Stem:

God spreekt direct al van de komende verlossing. Hij belooft de komst van de Verlosser: Gods eigen Zoon zal komen. Groter liefde is niet denkbaar. Het Licht zal de duisternis overwinnen. Vrede zal komen in de harten van allen die in Hem geloven. Maar daar zouden nog eeuwen en eeuwen overheengaan. Intussen staat de moederbelofte vast: En Ik zal vijandschap zetten...

slide31

Efeze 2:7-9

Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.

slide32

Gezang 10:1 en 5

Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken

een Licht der lichten opgegaan.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood:

de nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

slide33

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Uw kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is ‘wonderbaar’, Zijn daden

zijn wond’ren van genaad’ alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.

slide34

Stem:

Lang geleden hadden de profeten voorzegd dat de Heere Jezus geboren zou worden. Maar het scheen dat Hij nooit zou komen. De profeten waren gestorven en nog altijd was de Heere Jezus, de lang verwachte Messias, niet gekomen.

slide35

Jesaja 7:14; 11:1; 42:1

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUEL heten.

slide36

Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.

slide37

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven, Hij zal het recht de heidenen voortbrengen.

slide38

Stem:

Zo zien we dat Gods belofte als een gouden draad door de hele Schrift loopt. Van gelovigen uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat ze de beloften van verre gezien en geloofd en omhelsd hebben (Hebr. 11:13).

slide39

De Bijbel staat vol met woorden van hoop. En doet hoop niet leven, niet uitzien, niet zingen? Hoewel Zacharias de boodschap van de engel eerst niet kon geloven, heeft hij de belofte later jubelend bezongen.

slide40

Lofzang van Zacharias :2

God had hun tot hun troost gemeld,

hoe Zijn genâ ons redden zou

van onzer haat’ren wreed geweld.

Nu blijkt Zijn onverwrikb’re trouw,

nu toont Hij Zijn barmhartigheid,

van ouds de vaad’rentoegezeid,

slide41

en dat Hij wil gedenken

aan ‘t heilverbond, aan die gestaafde eed,

die Hij weleer aan Abram deed,

aan Zijn verbond, dat van geen wank’len weet.

slide42

Lukas 2:1-7

En het geschiedde in diezelve dagen,

dat er een gebod uitging van de keizer

Augustus, dat de gehele wereld

beschreven zou worden. Deze eerste

beschrijving geschiedde, als Cyrénius

over Syrië stadhouder was.

slide43

En zij gingen allen om beschreven te

worden, een ieder naar zijn eigen stad.

En Jozef ging ook op, van Galiléa uit de

stad Nazareth, naar Judéa tot de stad

Davids, die Bethlehem genaamd wordt

(omdat hij uit het huis en geslacht van

David was), om beschreven te worden

met Maria, zijn ondertrouwde vrouw,

welke bevrucht was.

slide44

En het geschiedde, als zij daar waren,

dat de dagen vervuld werden, dat zij

baren zou. En zij baarde haar

eerstgeboren Zoon en wond Hem in

doeken en legde Hem neder in de

kribbe, omdat voor hen geen plaats

was in de herberg.

slide45

Jezus

Gij zult het Kind de naam van ‘Jezus’ geven.

Dat is van eeuwigheid in onze tijd gevat;

die naam betekent zaligheid en leven,

een hemels licht, dat straalt op ‘t donkerst

levenspad;

die naam betekent vreugde in het lijden,

want Jezus schenkt u troost als alles in u

schreit;

en wie gevangen is, wil Hij bevrijden,

Hij is de zege in de ongelijke strijd.

God geeft Zijn eigen Zoon de naam van

mensen,

Hij voert Zijn volk in vrijheid, als een Jozua,

ontsluit voor hen gesloten hemelgrenzen,

want Jezus - dat is Bethlehem èn Golgotha!

(Nel Benschop)

Foto: f-l-e-x

slide46

’t Was nacht in Bethlems dreven.

’t Was nacht in Bethlems dreven,

een schone stille nacht.

En trouwe herders bleven

bij hunne kudde op wacht.

En trouwe herders bleven

bij hunne kudde op wacht.

slide47

Zij hoopten saam, de vromen,

zij wachtten immer voort

of Jacobs ster zou komen

naar ’t oud profetisch woord.

Of Jacobs ster zou komen

naar ’t oud profetisch woord.

slide48

En ja, juist in die stonde

in deze zelfde nacht

werd hun door eng’lenmonden

het blijde nieuws gebracht.

Werd hun door eng’lenmonden

het blijde nieuws gebracht.

slide49

"De Heiland is gekomen

in Bethlems kleine stal,

Die voor miljoenen vromen

een Herder wezen zal.

Die voor miljoenen vromen

een Herder wezen zal."

slide50

Hij zal Zijn kudde leiden,

zij ’t ook door leed en kruis,

tot d’eeuwig’ groene tuinen

van ’t hemels vaderhuis.

Tot d’eeuwig’ groene tuinen

van ’t hemels vaderhuis.

slide51

Stem:

Ook dit kerstfeest wil ons herinneren aan de geboorte van Jezus Christus.

Hij is geboren in een stal, gewonden in wat schamele doeken en gelegd in een voederbak.

Dat alles getuigt van de armoede en vernedering. Zo arm werd Hij voor u en voor mij. Verwonderen we ons erover dat Gods Zoon Zich zo wilde vernederen om ook ons zalig te kunnen maken?

Wat een liefde voor zondaren. Immers, in dat Kind reikt God ons de hand.

slide52

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

slide53

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,

wordt G’ op stro en in doeken gelegd.

Leer m’ U danken daarvoor,

Leer m’ U danken daarvoor.

slide54

Kerstwonder

In een verdwaasde wereld

waar het kwaad wordt toegejuicht

en het goede verguisd

waar dode dingen

belangrijker schijnen

dan levende mensen

werd een zuivere lelie

geplant tussen distels

werd een vlekkeloos Lam

geboren in het hol van de leeuw

werd een volmaakt Mens

aan ons lot overgelaten

Roos van Saron

Ster van Bethlehem

ten dode opgeschreven

ten leven opgestaan

Jezus Christus

Zoon van God

(Hermien Henning)

Foto: mooste

slide55

Psalm 72:6, 7, 10 en 11

Ja, elk der vorsten zal zich buigen,

en vallen voor Hem neer;

al 't heidendom Zijn lof getuigen,

dienstvaardig tot Zijn eer.

't Behoeftig volk in hunne noden,

in hun ellend' en pijn,

gans hulpeloos tot Hem gevloden,

zal Hij ten redder zijn.

slide56

Nooddruftigen zal Hij verschonen;

aan armen uit genâ,

Zijn hulpe ter verlossing tonen;

Hij slaat hun zielen gâ.

Als hen geweld en list bestrijden,

al gaat het nog zo hoog;

hun bloed, hun tranen en hun lijden

zijn dierbaar in Zijn oog.

slide57

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,

't gezegend heidendom

't geluk van deze Koning prijzen,

Die Davids troon beklom.

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,

bekleed met mogendheên;

de HEER, in Israël geprezen,

doet wond'ren, Hij alleen.

slide58

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;

men loov' Hem vroeg en spâ;

de wereld hoor', en volg' mijn zangen,

met Amen, Amen na.

slide59

Bij de kribbe

Midden in de donk´re nacht

klinken zuiv´re eng´lenkoren.

Blij doen zij een lofzang horen:

Jezus Christus is geboren,

God zij ere toegebracht!

Slechts een arme beestenstal,

zonder praal of machtsbetoning,

is de nederige woning

van de grote Hemelkoning,

Die Zijn volk verlossen zal.

En de herders knielen neer,

schuchter en met heilig beven,

want dit Kind is hun gegeven

als de Redder van hun leven,

als hun Heiland en hun Heer’.

Welk een glans en majesteit

schittert hier ‘t geloofsoog tegen!

Welk een rijkdom, welk een zegen

wordt hier door ‘t geloof verkregen,

voor de tijd en d’eeuwigheid!

(Christien de Priester)

Foto: mooste

slide60

Gezang 21

Ik kniel aan Uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart,

bij U geborgen wezen!

slide61

Lukas 2:17-20

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

slide62

Stem:

Zullen wij ook, net als Maria, de woorden in onze harten bewaren?

Gaan we in de geest met de herders mee om het Kind in de kribbe te aanschouwen? Dan mogen we God eren en verheerlijken over alles wat we gehoord en gezien hebben. Hem prijzen voor Zijn wonderbare zegen!

slide63

Psalm 98:1 en 2

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,

die grote God, Die wond’ren deed!

Zijn rechterhand vol sterkt’ en ere,

Zijn heilig arm wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden,

nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,

zo vlekkeloos en ongeschonden,

voor ‘t heidendom ten toon gespreid.

slide64

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,

nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan de Heer met blijde galmen,

gij ganse wereld, juich van vreugd!

Zing vrolijk in verheven psalmen

het heil, dat d’aard in ‘t rond verheugt!

slide65

Stem:

De gelovigen uit het Oude Testament hebben zich vastgeklampt aan de beloften die de Heere hun gaf. Ze hebben de beloften niet in vervulling zien gaan, maar ze hebben vertrouwd op de belovende Heere.

Zouden wij dan achterblijven? Kennen wij die Naam? Want de Heere wil niet dat er enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen.

slide66

Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

Die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen Naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,

Hij balsemt de wonde en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

slide67

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij die Jezus niet,

Die, om ons te redden, de hemel verliet?

slide68

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof,

en d’engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O, mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

slide69

2 Petrus 1:19

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.

slide70

1 Johannes 1:2 en 5

Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben Het gezien, en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige Leven, Hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard.

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is en gans geen duisternis in Hem is.

slide71

1 Johannes 2:2

En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Halleluja!

slide73

Liturgie: A. Garms-Bart, Kesteren

Presentatie: E. van Wijngaarden – van der Waal, Benthuizen