slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 137

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: AS_TP119 „Etyczna firma” Semestr/rok szkolny: semestr III 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)' - tremain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
 • ID grupy:
 • 97/5_P_G2
 • Kompetencja:

Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:
 • AS_TP119 „Etyczna firma”
 • Semestr/rok szkolny:

semestr III 2010/2011

spis tre ci
Spis treści
 • Przedstawienie tematu.
 • Cele projektu.
 • Podział pracy.
 • Podstawowe pojęcie związane z etyką.
 • Historia etyki biznesu.
 • Sprawiedliwość społeczna.
 • Kodeks etyczny- wstęp.
 • Kodeks etyczny- zasady ogólne.
 • 9. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z pracownikami.
 • 9.1.Historia myśli ekonomicznej- Frank i Lilian Gilbreth.
 • 9.2. Podstawowe pojęcia związane z pracownikami.
 • 9.3. Obowiązki pracownika i pracodawcy.
slide5

9.4. Rady dla pracowników.

 • 9.5. Kodeks etyczny- stosunki z pracownikami.
 • 9.6. Spotkani z Panią Katarzyną Nowacką- pracownicą krotoszyńskiego Klubu Pracy
 • 10. Reklamacja w wybranych państwach Unii Europejskiej
 • 11. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z konsumentami.
 • 11.1. Historia myśli ekonomicznej- Ralph Nader
 • 11.2. Podstawowe pojęcia związane z konsumentem.
 • 11.3. Reklama.
 • 11.4. Kodeks etyczny- stosunki z konsumentami.
 • 11.5. Przykłady zachowań nieetycznych.
 • 11.6. Przykłady zachowań etycznych.
 • 11.7. Produkty przyjazne środowisku- ECOLABEL
slide6

11.8. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta.

 • 12. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z kontrahentami.
 • 12.1. Historia myśli ekonomicznej- Adam Smith
 • 12.2. Podstawowe pojęcia związane z konkurencją
 • 12.3. Kodeks etyczny- stosunki z kontrahentami.
 • 12.4. Przykłady zachowań etycznych.
 • 12.5. Przykłady zachowań nieetycznych.
 • 12.6. Spotkanie z Panem Grzegorzem Kośmidrem.
 • 13. Etyczne i nieetyczne działania firm a dziedzinie współpracy z państwem.
 • 13.3. Historia myśli ekonomicznej- John Keynes.
 • 13.4. Podstawowe pojęcia związane z prawem podatkowym.
slide7

13.5. Rady dla firm.

 • 13.6. Kodeks etyczny- stosunki z państwem.
 • 13.7. Przykłady zachowań etycznych.
 • 13.8. Spotkanie z Panem Stefanem Kosińskim- pracownikiem krotoszyńskiego Urzędu Skarbowego.
 • 14. Jan Paweł II- Fragment przemówienia dotyczący pracy
 • 15. Sondaż.
 • 16. Ćwiczenia dla uczniów.
 • 17. Podsumowanie
 • 18. Bibliografia.
przedstawienie tematu
PRZEDSTAWIENIE TEMATU

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą kieruje się w swoim postępowaniu określonymi zasadami. Problemem, którym badała nasza grupa projektowa było szukanie odpowiedzi na ile te zasady są w zgodzie z etyką? Jakie zasadami etycznymi kierują się przedsiębiorcy w relacjach z pracownikami, klientami, kontrahentami czy państwem? Relacjom z poszczególnymi podmiotami poświęcone są określone części prezentacji.

Trudno analizować problem nie odwołując się do historii, dlatego przedstawiliśmy historię etyki oraz różne stanowiska na temat sprawiedliwości społecznej. Wskazaliśmy obowiązujące akty prawne, związane z realizowanym tematem, instytucje służące pomocą przy rozwiązywaniu określonych problemów, przykłady zachowań etycznych i nieetycznych z praktyki gospodarczej. Uczestniczyliśmy w spotkaniach związanych z naszym tematem projektowym pragnąc w ten sposób uzyskać jak najwięcej informacji z praktyki dnia codziennego.

slide9
Podjęliśmy próbę stworzenia kodeksu etycznego firmy.

Przeprowadziliśmy badanie sondażowe na temat wizerunku przedsiębiorcy wśród uczniów naszej szkoły i porównaliśmy uzyskane wyniki z wynikami profesjonalnej firmy.

Realizując temat projektowy staraliśmy się korzystać z wiedzy z różnych dziedzin oraz patrzeć na badane problemy z różnych aspektów.

Przygotowane przez nas ćwiczenia maja na celu uwrażliwienie odbiorcy na potrzebę ukształtowania w sobie krytycznej refleksji w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie.

cele projektu
CELE PROJEKTU

Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat etycznej firmy.

Poszerzenie wiedzy na temat etyki, funkcjonowania firmy w gospodarce, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, konkurencją, relacji firmy z otoczeniem uwzględniając korelacje międzyprzedmiotowe w ramach wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, j. angielskiego, etyki i edukacji filozoficznej.

Analiza etyki w biznesie z uwzględnieniem różnych aspektów sytuacji problemowych występujących w praktyce.

Udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom szkoły, przekazanie jej do biblioteki szkolnej oraz udostępnienie innym szkołom w ramach realizowanego projektu.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem przepisów prawa.

Wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z etyką.

Zwiększenie kompetencji posługiwania się programem Power Point.

Poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Doskonalenie sporządzania bibliografii.

Doskonalenie umiejętności gromadzenia i korzystania informacji z różnych źródeł oraz samodzielne wyciąganie wniosków.

podzia pracy
Podział pracy

Pracowaliśmy z grupach zadaniowych realizując zadania wynikające z ustalone podziału pracy. Poszczególne grupy pracowały nad etyką w firmie analizując ten problem z punktu widzenia klienta, pracownika, kontrahenta czy państwa.

W każdym zespole wyznaczone były dwie osoby do koordynowania współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego.

Dwie nasze koleżanki były specjalistkami od poprawnego opisywania materiałów źródłowych, z których korzystaliśmy oraz koordynowały współpracę ze szkolną biblioteką.

Wojtek to nasz pracownik techniczny, który czuwał nad rezerwacją sali na zajęcia i zapewnieniem potrzebnego wyposażenia.

Zdjęcia, e-kronika oraz przygotowanie do wysyłki prezentacji – to zakres zadań dwóch naszych koleżanek, które mają bajkowe imię – Katarzyna.

slide12

Podstawowe pojęcia związane z etyką

Etyka

Etyka społeczna

Sprawiedliwość

Dylemat etyczny

Etyka biznesu

Etyka zawodowa

Norma moralna

Norma prawna

Przedsiębiorczość

Kodeks etyczny

Audyt etyczny

Firma

slide13

Najważniejsze dyscypliny filozoficzne

Ontologia

Akjologia

Epistemologia

Nauka zajmuje się istotą

bytu i jego

właściwościami

Nauka o wartościach,

o tym,

co cenne

Nauka analizuje przedmiot

i proces poznania,

starając się

ustalić, czym

jest prawda

ETYKA

Nauka o tym, co dobre, a co złe.

Zajmuje się zakresem norm moralnych,

ocen i wartości

ESTETYKA

Nauka o pięknie i szpetocie,

bada wartości artystyczne,

ustala ich oceny i kryteria

slide14

Etyka- Dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniemsystemów myślowych, z których można wyprowadzić zasady moralne. Etyka bywa nazywana etyką moralną.

Etyka społeczna-naukę filozoficzną, która zmierza do sformułowania podstawowych zasad i na nich opartych ocen i norm moralnych ważnych w sferze stosunków zachodzących między podmiotami społecznymi oraz działań podejmowanych przez te podmioty, nie zaś przez jednostki występujące w charakterze prywatnych osób.

Sprawiedliwość- prawość w postępowaniu, osądzaniu i odnoszeniu się do otaczającej rzeczywistości. Człowiek sprawiedliwy stara się kierować zasadami etycznymi oraz być uczciwym, obiektywnym i bezstronnym w sądach. Także sąd, wymiar sprawiedliwości.

Dylemat etyczny- sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy dwoma niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków; powiedzieć, czy nie powiedzieć ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu).

slide15

Etyka biznesu - normy postępowania przedsiębiorców w relacji z klientami, pracownikami, wspólnikami i innymi podmiotami, zgodne z obowiązującym prawem i normami moralnymi. Postępowanie etyczne jest jednym z warunków skutecznego zarządzania podwładnymi.

Etyka zawodowa- normy postępowania osób wykonujących określony zawód, wynikające z obowiązującego prawa, norm moralnych oraz ze specyfiki tego zawodu (np.. etyka lekarza, nauczyciela, adwokata).

Norma moralna– reguła postępowania oparta na powszechnie akceptowanych wartościach moralnych wynikających z tradycji, kultury lub religii, takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, prawdomówność, lojalność, szacunek dla innych osób i ich poglądów, bezinteresowność, poszanowanie cudzej własności i wolności, odpowiedzialność.

slide16

Norma prawna– reguła postępowania ustanowiona przez kompetentny organ państwa, której realizacja jest zabezpieczona pod groźbą użycia przymusu przez państwo, stosujące – w razie jej naruszenia – określone sankcje (np.. Grzywna, pozbawienie wolności).

Przedsiebiorczość– zespół cech osobowych, takich jak: aktywność, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, podzielność uwagi, zdolność do koncentracji, pewność siebie, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka i brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz intuicja i umiejętności kierowania sobą i innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsięwzięcia.

Kodeks etyczny– zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co jest złe

Audyt etyczny– ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie działań etycznych w firmie lub instytucji

Firma– potoczny synonim przedsiębiorstwa

slide17

Historia etyki biznesu

Początek zainteresowań problematyką, która dzisiaj stanowi jeden z istot­nych obszarów refleksji etyki biznesu, datuje się na okres przełomu XIX i XX wieku.

W 1891 r. Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, poświęconą kwestii robotniczej, która zapoczątkowała społeczną naukę Kościoła. Jeśli ogłoszenie tej encykliki przyjąć za moment sprzyjający wyraźnemu określeniu się problematyki etyki biznesu, to jej rozwój można podzielić na pięć etapów.

slide18

Etap I (koniec XIX w. -1960)okres, w którym myśl etyczna w dziedzinie gospodarowania dopiero dojrzewa

W okresie tym pojawiają się pojedyncze prace, podejmujące zagadnienie relacji pomiędzy życiem gospodarczym a etyką, często pisane z perspektywy katolickiej nauki społecznej Kościoła. Do najczęściej rozważanych kwestii należą: prawo robotników do godziwych warunków pracy, sprawiedliwa płaca czy prawo robotników do zrzeszania się w związki zawodowe.

W latach pięćdziesiątych pojawia się nowy problem, zrodzony w wyniku zimnowojennego konfliktu - zagadnienia moralnej oceny obu rywalizujących systemów. W okresie tym zostają przygotowane zręby etyki biznesu.

slide19

Etap II lata sześćdziesiąte

Do najważniejszych wydarzeń tego okresu, mających zasadniczy wpływ na rozwój refleksji etyczno-gospodarczej, należą: protest amerykańskich hippisów przeciw wojnie w Wietnamie, ale także przeciw „wyścigowi szczurów”, zaś w Polsce wydarzenia marcowe.

Pojawia się refleksja nad problemami równości, sprawiedliwości, wolności, ale także nad zagadnieniem odpowiedzialności państwa wobec swoich obywateli. W okresie tym rozwija się gwałtownie ruch ekologiczny, a także ruch konsumencki.

Lata sześćdziesiąte można uznać za czas dojrzewania etyki biznesu.

slide20

Etap III lata siedemdziesiąte

 • okres wielu coraz poważniejszych afer w sferze gospodarczej, które stają się przyczyną kryzysu zaufania do przedsiębiorstw
 • coraz więcej dyskusji na temat odpowiedzialności firm wobec klientów i na temat ewentualnych sankcji wobec tych firm, które nie stosują się do powszechnie obowiązujących norm etycznych
 • dalszy rozwój ruchu konsumenckiego i ekologicznego
 • zaczynają odbywać się pierwsze konferencje naukowe i spotkania teoretyków z ludźmi biznesu
 • czas wyodrębnienia się etyki biznesu jako samodzielnej dziedziny. Nie bez znaczenia dla tego procesu okazał się rozwój bioetyki.
slide21

Etap IV lata osiemdziesiąte

 • Okres rozkwitu etyki biznesu, szczególe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
 • Etyka biznesu staje się tematem wykładów w wielu uniwersytetach. Coraz modniejsze staje się organizowanie w przedsiębiorstwach kursów szkoleniowych dla pracowników w zakres etyki biznesu lub specjalnych treningów zachowań etycznych.
 • Wszelkie doradztwo w sprawach etycznych, stając się nowym rodzajem działalności gospodarczej
 • W tych latach Jan Paweł II pisze dwie encykliki społeczne: encyklikę Laborem exercens (1981) na temat pracy ludzkiej i encyklikę Solicitudo rei socialis (1987), w której porusza nowe problemy życia społecznego, szczególnie kwestię ubóstwa, rozwoju technologicznego, reform systemu gospodarczego.
slide22

Etap V ostatnie dziesięciolecie XX wieku

 • Etyka biznesu staje się uznaną dyscypliną akademicką w Stanach Zjednoczonych. Wzrasta zainteresowanie nią także w Europie oraz w wysoko rozwiniętych krajach Dalekie Wschodu.
 • Powstają organizacje naukowe skupiające badaczy tej dziedziny, odbywają się europejskie lub światowe kongresy, poświęcone problemom etyki biznesu.
 • Wielkie firmy zaczynają dbać o swój wizerunek, w pełni świadomie stosując sposoby podnoszenia swego poziomu etycznego
 • Jan Paweł II napisał encyklikę Centesimmus annus (1991). Porusza w niej szczególnie kwestię własności prywatnej i powszechnego przeznaczenia dóbr. Omawia zasady wolnego rynku, poddaje krytycznej ocenie systemem kapitalistyczny i kolektywistyczny.
slide23

W 1992 r. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstała największa świecie pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency International, której celem jest promowanie otwartości i przejrzystości w działaniach rząd i przedsiębiorstw.

 • W 1998 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Amartya Kumar Sen. W uzasadnieniu decyzji jury napisało, że laureat przyczynił się do przywrócenia etycznych wymiarów dyskusji nad najpoważniejszymi problemami gospodarki światowej.
 • W Polsce w okresie transformacji gospodarczej zauważa się coraz silniejsze zainteresowanie problematyką etyki biznesu. Jest ona wykładana obecnie w większości polskich uczelni ekonomicznych. W 1994 r. powstał Zespół Etyki Biznesu przy Towarzystwie Naukowym Prakseologii PAN (od 1995 r. uczestniczący w pracach Europejskiej Sieci Etyki Biznesu), a w 1998 r. powołano do życia polski oddział Transparency International.
slide24

Sprawiedliwość społeczna

Pojęcie „sprawiedliwość społeczna” po raz pierwszy

użyte zostało dopiero w XIX wieku.

KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

pl.wikipedia.org

slide25

Sprawiedliwość społeczna według filozofa

Immanuel Kant

(filozof niemiecki, profesor uniwersytetu w Królewcu, 1724-1804)

Istota człowieczeństwa, jak nauczał, realizuje się w sferze powinności.

Jesteśmy ludźmi tak długo, jak długo jesteśmy gotowi akceptować to, co być powinno. Całkowite podporządkowanie się koniecznościom, np..ekonomicznym, niweczy godność ludzkiej istoty, sprawia, że człowiek przestaje być człowiekiem, staje się przedmiotem.

niepospolitaidea.pl

slide26

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 07.12.2000 r.

art. 1

Godność człowieka jest nienaruszalna.

Należy ją szanować i chronić.

wrotapodlasia.pl

merlin.pl

slide27

Papież Jan Paweł II

Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego

Organizacji Narodów zjednoczonych, Nowy Jork,

02.10.1979 r.

„Całokształt praw człowieka odpowiada istocie godności człowieka, człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko wymiaru. Prawa te odnoszą się do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, do korzystania przezeń z wolności, do jego stosunków z innymi osobami. Wszelako zawsze i wszędzie odnoszą się do człowieka, do jego pełnego ludzkiego wymiaru.”

pnmpmk.webd.pl

slide28

Komentarz prasowy

„Odpowiedzialna firma dba o ludzi”

„Rzeczpospolita” Grażyna Raszkowska 08-12-2010

Uczciwość wobec pracowników to dla Polaków główny wyznacznik społecznej odpowiedzialności w biznesie. Elementarna uczciwość pracodawców polegająca choćby na regularnym wypłacaniu wynagrodzenia, jest najbardziej pożądanym zachowaniem społecznej odpowiedzialności firmy. Żadna firma uczestnicząca w badaniu nie uznała relacji w miejscu pracy za najistotniejsze działanie z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

slide29

Kodeks etyczny

Wstęp

Przestrzeganie norm etycznych w warunkach gospodarki rynkowej jest podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

slide30

Kodeks etyczny

Zasady ogólne

1. Jednym ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, rzetelność wobec kontrahentów, pracowników, skarbu państwa i środowiska.

2. We wszystkich działaniach podstawową wartością etyczną jest zaufanie i reputacja firmy.

3. Zobowiązujemy się do systematycznego monitorowania przestrzegania przyjętych zasad.

slide32

Historia myśli ekonomicznej

Frank i Lilian Gilbreth są przedstawicielami nurtu „inżynierów przemysłowych”. Żyli na przełomie XIX i XX wieku. Gilbrecht wierzył w istnienie jednego, najlepszego sposobu wykonania każdej pracy. Wspólnie z żoną podkreślali rolę szkolenia pracowników i stosowania motywacji pracowników w zwiększaniu efektywności pracy.

slide33

Podstawowe pojęcia

Pracownik

Pracodawca

Umowa o pracę

Nepotyzm

Kumoterstwo

Dyskryminacja

Mobbing

Demonstracja

Strajk

Szantaż

slide34

Pracownik– osoba wykonująca dla pracodawcy określoną pracę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę (lub w akcie mianowania, powołania, wyboru).

Pracodawca– osoba fizyczna lub osoba prawna (przedsiębiorstwo, instytucja) oferująca miejsce pracy, zatrudniająca kogoś na warunkach określonych w umowie o pracę.

Umowa o pracę– umowa, na której podstawie pracodawca zatrudnia pracownika na określonym stanowisku,

w określonym czasie i za określone wynagrodzenie.

Nepotyzm- faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

slide35

Kumoterstwo - wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych.

Dyskryminacja - oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Podobieństwo sytuacji ocenia się w oparciu o obiektywne i weryfikowalne okoliczności istotne. Przepisy prawa zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, przynależność państwową itp.

slide36

Mobbing – systematyczne, ciągłe nękanie psychiczne pracownika przez pracodawcę (lub podwładnego przez szefa, czasem także współpracowników na równorzędnych stanowiskach), polegające na używaniu słów i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa.

Demonstracja - wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne.

slide37

Strajk- forma nacisku i protestu społecznego stosowana przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.

Szantaż- przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary.

slide38

Ustawodawstwo

działania firm w zakresie zatrudnienia

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1998 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11.09.1997 r. z późn. zm.)

slide39

Wybrane przepisy Kodeksu pracy dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracowników

Art. 11

Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 11

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

slide40

Art. 13

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

Art. 14

Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Art. 15

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 17

Pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

slide41

Obowiązki Pracownika i Pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany :

Zapoznać pracownika podejmującego pracę z obowiązkami i uprawnieniami

Zapewnić warunki pracy i prowadzić w tym zakresie szkolenia

Terminowo wypłacać wynagrodzenie

Przeciwdziałać mobbingowi- uporczywemu i długotrwającemu nękaniu lub zastraszaniu pracowników

Pracownik jest zobowiązany :

Wykonywać prace sumiennie i starannie

Przestrzegać regulaminu pracy

Przestrzegać tajemnicy służbowej

Przestrzegać przepisów BHP

slide42

Wybrane przepisy Kodeksu Pracy dotyczące obowiązków pracownika wobec pracodawcy

Art. 100

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy prac informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

slide43

Instytucje, organizacje, które wspierają pracowników w dochodzeniu swoich racji

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Sanitarna www.gis.gov.pl

Społeczna Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Sądy pracy

Związki zawodowe np.:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych

slide44

Rady dla pracowników

1. Poznaj przepisy regulujące relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

2. Znaj swoje prawa i staraj się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki.

3. Przestrzegaj etyki zawodowej.

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadawaj wszystkie istotne dla Ciebie pytania związane z pracą, którą chcesz wykonywać.

5. W sytuacjach trudnych, konfliktowych najpierw staraj się rozwiązać problem w drodze rozmów i negocjacji a dopiero później korzystaj z innych rozwiązań zawartych w obowiązującym prawie.

slide45

Kodeks etyczny

Stosunki z pracownikami

1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami oparte są na szacunku dla ich godności osobistej.

2. Firma stwarza wszystkim pracownikom na równe warunki do rozwoju, awansowania, podnoszenia kwalifikacji, bezpiecznych warunków pracy i przepływu informacji dotyczących realizowanych celów.

3. Relacje między pracodawcą a pracownikiem oparte są na konstruktywnym dialogu, lojalności, uczciwości i odpowiedzialności.

slide46

Wybrane przykłady zachowań nieetycznych pracodawców wskazywanych przez pracowników na forach internetowych

 • Nie wypłacanie wynagrodzeń lub opóźnienia w wypłacie
 • „Praca na czarno” obywateli polskich
 • Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
 • Brak przestrzegania zapisów zawartych w umowie o pracę
 • Lekceważenie przestrzegania przepisów bhp

www.mleczko.pl

slide47

„Firmowa oferta dla byłego pracownika”„Rzeczpospolita” autor: Anita Błaszczak z 02.03.2011 r.

Nie tylko uczelnie, ale i firmy inwestują w utrzymanie dobrych relacji z byłymi pracownikami. Byli pracownicy są wspaniałymi ambasadorami firmy. Relacje takie sprzyjają wymianie doświadczeń z osobami, które teraz patrzą na firmę z innej perspektywy. Organizowane spotkania i imprezy dla byłych pracowników ułatwiają bezpośredni kontakt, a bywa i tak, że niektórzy pracownicy wracają do firmy.

www.PhotoXpress.pl

slide48

„Pracownik gwiazdą firmowego kalendarza”autor: Anita Błaszczak „Rzeczpospolita” z dnia 29.12.2010 r.

Zdjęcie w firmowym kalendarzu to wyróżnienie i jednocześnie silny motywacyjny bodziec dla pracownika. Takie działania firmy pomagają budować w pracownikach poczucie lojalności oraz indentyfikacji z firmą. Firmowe ścienne kalendarze z udziałem pracowników opublikowała na przykład sieć drogeryjna „Rossmann”. Na firmowych kalendarzach pracownicy przedstawiają również swoje pasje i zainteresowania. Pracownik jest współautorem kalendarza poprzez włączenie go do prac związanych z jego przygotowaniem.

sophisti.pl

slide49

Warto wiedzieć

Kodeks etyczny w myśl art. 9 k.p. nie jest źródłem prawa pracy

„art. 9 § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.”

Kodeks etyczny zawiera normy postępowania ustanowione przez firmę, ale nie są to normy prawne. Taki status osiągną one dopiero, gdy staną się elementem stosowanego przez pracodawcę układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o pracę.

slide50
Spotkanie z Panią Katarzyną Nowacką – pracownikiemKlubu Pracy w Krotoszynie działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy
wnioski ze spotkania
Wnioski ze spotkania
 • Należy zawsze bardzo dokładnie przeczytać treść umowy zanim ją podpiszemy. Sprawdzamy przede wszystkim poprawność własnych danych i danych pracodawcy, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, miejsce wykonywania pracy.
 • Braki w umowie o prace mogą skutkować jej unieważnieniem dotyczy to np. sytuacji gdy nie są określone strony umowy.
 • Godzenie się przez pracownika na to, że w umowie pojawia się wynagrodzenie minimalne, a pracodawca zapewnia dopłacanie „pod stołem” jest wykroczeniem.
 • Gdy podpisujemy umowę o pracę nie przewidujemy, że między nami a pracodawcą wystąpi spór. Jednak przyszłość jest nieprzewidywalna. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, mobbinguje , wypowiada umowę niezgodnie z prawem - pozostaje tylko zwrócenie się do sądu pracy. Nie należy bać się walczyć o to, co się nam słusznie należy.
slide52

Reklamacja w wybranych

państwach Unii Europejskiej

slide53

Niemcy

Niemcy wdrożyły Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru. Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru.

Istotne dla konsumentów jest również to, że po upływie okresu 6 miesięcy nadal objęci są ochroną przed wadliwymi produktami. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności w ciągu 2 lat od dostawy towaru. Jednakże, wówczas to konsument musi udowodnić, że brak zgodności istniał w momencie dostawy.

slide54

Wielka Brytania

Wielka Brytania wdrożyła Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru.

Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru.

slide55

Litwa

Litwa wdrożyła Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru.

Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru.

slide56

Włochy

Włochy wdrożyły Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji na towary zakupione przez konsumentów we Włoszech wynosi minimum 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru.

W ciągu wspomnianego okresu 2 lat konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru.

etyczne i nieetyczne dzia ania firm w dziedzinie wsp pracy z konsumentami
Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z konsumentami
slide58

Historia myśli ekonomicznej

Ralph Nader (ur. 27 lutego 19344 w Winsted w stanie Connecticut) – amerykański polityk i aktywista społeczny pochodzenia libańskiego.

Nader zyskał rozgłos w 1965 r. po opublikowaniu książki Unsafe at Any Speed (Niebezpieczne przy każdej szybkości), w której obnażył nieodpowiedzialność przemysłu samochodowego w projektowaniu samochodów, na przykładzie Chevrolet Corvair (model ten został wkrótce wycofany).

Nader stanął na czele pierwszego współcześnie ruchu konsumenckiego, objeżdżając kraj z wykładami i organizując grupy społeczne, jak Public Citizen, których celem była walka z niedbałością i żądzą zysku wielkich korporacji.

slide59

Podstawowe pojęcia

Konsument

Przedsiębiorca

Reklamacja

Niezgodność towaru z umową

Niedozwolone klauzule umowne

Kredyt konsumencki

Upadłość konsumencka

Spam

slide60

Konsument – osoba nabywająca towary i usługi dla zaspokojenia swoich konsumpcyjnych potrzeb.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Reklamacja – zawiadomienie producenta lub sprzedawcy towaru bądź usługi o niezgodności dostarczonego dobra z umową kupna-sprzedaży lub wyrażenie niezadowolenia z jakości nabytego dobra, umożliwiające odbiorcy dochodzenie roszczeń majątkowych (np. zwrotu pieniędzy, naprawy, obniżenia ceny).

slide61

Niezgodność towaru z umową – sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, co jest odpowiedniekiem rękojmi za wady funkcjonującej w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami lub między konsumentami.

Niedozowlone klauzule umowne – postanowienia umowne, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem; kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta.

Spam – niechciana korespondencja, która zaśmieca poczty internetowe konsumentów

slide62

Upadłość konsumencka – niewypłacalność konsumenta powstała na wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

Kredyt konsumencki – specjalny rodzaj kredytu ściśle regulowanego przez prawo, udzielanego przez przedsiębiorcę osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musi spełniać określone warunki, m.in. jego kwota nie może być niższa niż 500 zł ani wyższa od 80 tys. zł, a okres spłaty musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

slide63

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 10

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r.

o kredycie konsumenckim

Art. 8

1. Konsument jest uprawniony do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom wnoszenia rat określonych w umowie.

slide64

Ustawodawstwodziałania firm w zakresie zatrudnienia

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319)

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176)

Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.

(Dz. U. nr 16 z 18 maja 1964 r., poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r)

slide65

Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r.

(Dz.U. nr 100 z 2001 r., poz. 1081)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572).

slide66

Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec konsumentów

Art.385 kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez urząd ochrony konkurencji konsumentów

Więcej informacji pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl//rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

www.money24.pl

slide67

Wybrane przepisy regulujące relacje między firmą a konsumentem

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 10

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku

slide68

Reklama – zespół działań przedsiębiorstwa, mających na celu poinformowanie potencjalnego klienta o oferowanych towarach bądź usługach, by zachęcić ich do zakupu.

Przyciąga

uwagę

Niebanalna

Zgodna

z prawem

i obyczajami

Jakie są zasady

reklamy?

Zrozumiała

Szanująca odbiorcę

Rzetelna

slide69

Czego nie wolno w reklamie?

Kłamać

Rozwijać uzależnień np. alkohol, tytoń

Atakować wprost inne towary

i usługi

Nie podważać autorytetu rodziców

Naruszać dobre obyczaje

Naruszać godność człowieka, jego uczucia religijne, nie dyskryminować pod żadnym względem

Wywoływać szkód

w środowisku naturalnym

slide70

Przykłady reklam nieetycznych

Reklama, która wywołuje przemoc i agresję

Reklama, która obraża uczucia religijne, bądź kulturowe

slide71

Reklama wprowadzająca w błąd odnośnie właściwości leczniczych produktu

Wprowadzająca konsumenta w błąd (np. co do odmładzających właściwości produktu)

Więcej o nieetycznych reklamach

slide72

Instytucje, organizacje, które wspierają konsumentów w dochodzeniu swoich racji

 • Rzecznicy Ochrony Konsumentów: najłatwiej wyszukać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 • Federacja Konsumentówwww.fowarzyszenieederacja-konsumentow.org.pl
 • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.skp.pl
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych www.ijhars.gov.pl
 • Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl
slide73

Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl

 • Urząd Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl
 • Urząd Transportu Kolejowego www.utk.goc.pl

l

oto kilka zasad kt rymi powinni my si kierowa ogl daj c reklamy
Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować oglądając reklamy:
 • Miejmy swój rozum i swoje zdanie. Sami decydujmy, co jest dla nas najlepsze i rzeczywiście potrzebne.
 • Podchodźmy do reklamy z dystansem. Świat w rzeczywistości nigdy nie będzie taki, jak w reklamie. Pamiętajmy, że to tylko kolorowa opowieść o produkcie, w której nie wszystko musi być prawdą.
 • Nie zapominajmy, że reklamę stworzono po to, by nas do czegoś namówić abyśmy wydali nasze pieniądze.
 • Gdy jesteśmy w sklepie zastanówmy się chwilę, dlaczego wybieramy taki a nie inny produkt. Zwróćmy uwagę na napis na etykiecie i cenę. Może się okazać, że zakup nie będzie dla nas wcale taki opłacalny.
 • Nie wierzmy, że modne markowe rzeczy sprawią, że będziemy lepsi od innych, że zyskamy przyjaciół i sympatię otoczenia.
 • http://www.konsumenckieabc.pl/jak-traktowac-reklame.html
slide75

Kodeks etyczny

Stosunki z konsumentami

1. W celu zapewnienia pełnej satysfakcji klientów firma dostarcza na rynek towary i świadczy usługi zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

2. Firma w ramach działań marketingowych przestrzega obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem podawania informacji prawdziwych i pełnych.

3. Celem firmy jest stworzenie jak najlepszych relacji z klientem czemu służy wyjaśnianie wszelkich ewentualnych kwestii spornych.

slide76

Wybrane przykłady zachowań nieetycznych

Przykładowe wykroczenia przeciwko interesom konsumentów – rozdział XV kodeksu wykroczeń

(Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn. zmianami)

Naruszenie przepisu o obowiązku uwidaczniania cen

Oszukiwanie nabywcy co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny

Wprowadzanie w błąd co do posiadanych uprawnień

slide77

Przykładowe niedopuszczalne klauzule umowne Art. 385 Kodeks cywilny

Uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych usług podobnego rodzaju.

Nakładają na konsumenta, który odstąpił od umowy rażąco wygórowanej kary umownej.

Pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia.

www.mleczko.pl

slide79

Produkty przyjazne środowisku - ECOLABEL

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabel, w postaci kwiatka, jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku.Ecolabel jest także wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy, dostarczającej produkty i usługi, za stan środowiska oraz instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług.

Wykaz firm posiadających certyfikat:

www.pcbc.gov

www.mos.gov.pl

slide80

Produkty regionalne i tradycyjne

UE wprowadziła specjalne oznaczenia, pozwalające rozpoznać produkty najwyższej jakości, przygotowane tradycyjnymi metodami lub będące specjałem jakiegoś regionu.

www.cobico.pl

slide82

Wnioski ze spotkania

Rzecznik udziela pomocy bezpłatnie. Zawsze przy zakupach towarów należy zachować paragon lub inny dokument potwierdzający zakup, ponieważ bez niego nie będzie można złożyć reklamacji.

Najczęściej zgłaszane przez konsumentów problemy dotyczą zakupu obuwia i odzieży, usług budowlanych i telekomunikacyjnych.

slide84

Historia myśli ekonomicznej

www.cla.calpoly.edu

Adam Smith urodził się w Szkocji w 1723 r. Chociaż jest powszechnie uważany za „ojca ekonomii”, prawdopodobnie nigdy nie użył słowa „ekonomia”.

Na uniwersytecie w Glasgow był profesorem filozofii moralnej. Przez wiele lat pracował nad swoimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii ekonomicznych.

Smith był przekonany, że gospodarka działałaby najlepiej, gdyby działała bez ingerencji państwa. Posłużył się metaforą „niewidzialnej ręki rynku”, którą dzisiaj nazwalibyśmy prawem popytu i podaży lub po prostu rynkiem.

slide85

Podstawowe pojęcia

 • Konkurencja
 • Współpraca
 • Zmowa cenowa
 • Wojna cenowa
 • Fuzja
 • Podkupywanie pracowników
 • Korupcja
 • Reklama porównawcza
slide86

Konkurencja – rywalizacja między podmiotami gospodarczymi stawiającymi sobie podobne cele (co sprowadza się do rywalizacji o jak największą liczbę klientów), prowadzącą czasami do walki.

Współpraca – zharmonizowane współdziałanie jednostek lub grup ludzi, wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego celu, z którym wszyscy się identyfikują.

Zmowa cenowa - porozumienie przedsiębiorstw na pewnym rynku dotyczące poziomu cen, mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji.

Wojna cenowa – proces na rynku występujący wtedy, kiedy najważniejszym czynnikiem dla atrakcyjności produktu jest jego niska cena.

slide87

Fuzja – połączenie się kilku przedsiębiorstw, w wyniku czego powstaje jedno.

Podkupywanie pracowników – budowanie pozycji na rynku poprzez przejmowanie kluczowych pracowników od konkurenta.

Korupcja – nadużywanie urzędu publicznego dla prywatnych korzyści (swoich, swoich bliskich lub własnej firmy).

Reklama porównawcza - jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji.

slide88

Ustawodawstwodziałania firm w zakresie współpracy z kontrahentami

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319)

slide89

Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec kontrahentów

Art.. 17

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 (z późn.zm.)

o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Rozdział 2 art. 8

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r.

Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

slide90

Negocjacje :

- sposób rozwiązywania konfliktu;- zespół działań na rzecz osiągnięcia porozumienia;- dochodzenie do konsensusu przez strony uczestniczące w procesie w celu zaspokojenia ich potrzeb

www.hrstandard.pl

slide91

Typy negocjacji

WYGRANA-PRZEGRANA

Cel- wygrana jednego oznacza

przegraną drugiego

PRZEGRANA-PRZEGRANA

Cel- zniszczenie

przeciwnika, nierzadko

własnym kosztem

WYGRANA-WYGRANA

Cel-rozwiązanie przynosi

Korzyść wszystkim

slide92

Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/

Konfederacja Pracodawców Polskich http://konfederacja.pracodawc.nf.pl/

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan http://pkpplewiatan.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza http://www.kig.pl/index.php/o-nas

Związek Rzemiosła Polskiego http://www.zrp.pl/

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/inde_pl.html

slide93

Rady dla firm

1.Na bieżąco analizuj zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

2. Przestrzegaj obowiązujących uregulowań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z kontrahentami.

3. Podczas rozmów i ustaleń biznesowych zadawaj pytania mając na uwadze uniknięcie potencjalnych sytuacji konfliktowych.

4. Poprawne relacje z kontrahentami traktuj priorytetowo - to one w dużym stopniu będą decydować o sukcesie firmy.

5. Rezygnuj ze współpracy z firmą, która świadomie i celowo narusza zasady etyki.

slide94

Kodeks etyczny

Stosunki z kontrahentami

1.Relacje firmy z kontrahentami oparte są na wzajemnych zaufaniu, a swój wizerunek kształtujemy w oparciu o uczciwość, rzetelność, wysoką jakość własnej pracy oraz troskę o środowisko naturalne.

2. Realizując własną strategię działania na rynku przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.

3. Celem firmy jest stwarzanie w relacjach z kontrahentami klimatu służącego wyjaśnianiu wszelkich kwestii spornych

w atmosferze rzeczowych negocjacji.

slide95

Przykłady zachowań etycznych

W dniu 18.05.2011 r. w Filharmonii Pomorskie w Bydgoszczy został ogłoszony wynik konkursu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”. Najlepsze firmy w regionie odebrały laury nie tylko za świetne wyniki finansowe, ale też za wzrost zatrudnienia, sięganie po dotacje z funduszy unijnych oraz wprowadzenie

w zakładach innowacji.

slide96

Wybrane przykłady zachowań nieetycznych, które obserwujemy w życiu codziennym

 • Kłamstwo
 • Korupcja
 • Manipulacja informacją
 • Przekonanie, że sukces odnosi się nie poprzez mozolną pracę dzięki pomysłowi, który pozwala nie pracować a mieć
 • Społeczne przyzwolenie na łamanie zasad etycznych: „pierwszy milion trzeba ukraść”, „cel uświęca środki”
slide97

„Zmowy cenowe pod lupą inspektorów”„Rzeczpospolita” autor: Michał Kołtuniak z 08.03.2011 r.

Tego typu porozumienia między przedsiębiorcami są zakazane.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, których celem jest np.

Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,

Podział rynków zbytu,

Ograniczenie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem.

Firma jest importerem sportowych ubrań. Ich dystrybucją zajmuje się kilku niezależnych przedsiębiorców z różnych miast Polski. Importer chcąc zachować jednolitość cen na terenie całego kraju, proponuje im stosowanie ustalonej minimalnej ceny detalicznej. Ponadto przedsiębiorcy ustalają, że każdy będzie oferował produkty wyłącznie na terenie województwa, na którym działa. W ten sposób ustalają, że nie będą sobie wchodzić w drogę i bezpośrednio ze sobą konkurować. Uważają, że pozwala im na to swoboda gospodarcza i wolny rynek.

Czy takie działanie jest rzeczywiście dozwolone na wolnym rynku?

slide98

„Jak można zminimalizować ryzyko nieuczciwych negocjacji”„Rzeczpospolita” autor: Małgorzata Nowotnik z 20.05.2011 r.

Przygotowująca się do negocjacji warto pamiętać o zagrożeniach, które mogą wynikać z nieuczciwej postawy kontrahenta.

Przykłady działań, które nie mają na celu zawarcie ugody, lecz dążęnie do ukrytych celów:

 • Przed rozpoczęciem negocjacji żądąć, aby kontrahent zapoznał się z treścią pełnomocnictwa – nie będzie mógł wtedy podważać, że wynegocjowane ustalenia umowy są nieobowiązujące ponieważ osoba negocjująca miała ograniczone umocowania.
 • Realizacji ukrytego celu przez nieuczciwego kontrahentanp.. uzyskanie informacji stanowiących informację przedsiębiorstwa. Taki kontrahent, gdy tylko uzyska pożądane informacje zwykle pod różnymi pretekstami przerywa rozmowy.
 • Zablokowanie możliwości rozpoczęcia działanianp. inwestycji, opóźnienie realizacji planów biznesowych, przedawnienie roszczeń partnera.
 • Sposób na zwiększenie kosztów partneranp.. żądanie przygotowania kosztownych ekspertyz.
slide99

„Kłusownicy grasują na rynku pracy”„Rzeczpospolita” autor: Dorota Kaczyńska z 12.01.2011 r.

Część firm wychodzi z założenia, że najszybciej wzmocnią swoją pozycję na rynku, przejmująć kluczowych pracowników od konkurenta – „pracownicze kłusownictwo”.

Przykłady działań nieetycznych :

Nowa firma narynku przejmuje cały zespół pracowników, który np.. Opracował unikatowy sposób rozwiązanai okreslonego problemu.

Proponowanie wyższych zarobków czy lepszą markę samochodu służbowego.

Rozpowszechnianie plotki wśród pracowników kontrahenta o jego bardzo trudnejsytuacji na rynku.

autor: Danuta Matloch

źródło: Fotorzepa

Sylwia Mikiel z TU Signal Iduna, któremu konkurencyjna AXA podkupiła w 2009 r. 14 specjalistów od polis turystycznych

slide100

Spotkanie z Grzegorzem Kośmidrem, którego firma posiada Certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”

http://img.naszemiasto.pl

http://gala2010.fairplay.pl

panoramio.com

slide101

Wnioski ze spotkania

 • Etyka w firmie to głównie solidarność, uczciwość, pracowitość. Trzeba być przygotowany na ciężką pracę, dłuższą niż 8 godzin.
 • Rozpoczynając działalność gospodarczą najważniejszy jest pomysł, aby w warunkach gospodarki rynkowej znaleźć niszę dla siebie.
 • Posiadanie Certyfikatu „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” to ogromne wyróżnienie.
 • Marzeniem firmy GABI-PLAST jest otrzymanie tytułu „Ambasadora FAIR PLAY”.
slide103

Historia myśli ekonomicznej

johnmaynard.wordpress.com

John Maynard Keynes,– angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych.

Jego głównym dziełem jest Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza opublikowana w 1936 roku (wydanie polskie 1956), kwestionująca zasady liberalnej myśli ekonomicznej. Teorie Keynesa były reakcją na kryzys ekonomiczny lat 30. XX wieku. Aby zapewnić stały rozwój gospodarczy, należy, poprzez odpowiednią politykę gospodarczą, pobudzić wzrost globalnych wydatków. Obecnie, kiedy jakiś kraj wchodzi w okres recesji lub inflacji, ekonomiści i inni ludzie związani z ekonomią, natychmiast myślą o posunięciach, które rząd powinien podjąć, aby odwrócić niekorzystny trend.

slide104

Podstawowe pojęcia

 • Prawo podatkowe
 • Podatek
 • Licencja
 • Koncesja
 • Raj podatkowy
 • Korupcja
 • Lobbing
slide105

Prawo podatkowe- to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe.

Podatek– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

Licencja – dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.

slide106

Koncesja- jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej

Raj podatkowy– termin używany w odniesieniu do państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Głównym celem istnienia rajów podatkowych nie jest ułatwianie nielegalnych działań międzynarodowych.

Korupcja– nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów.

Lobbing- działalność wykonywana w lobby. Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu.

wybrane przepisy dotycz ce obowi zk w firm wobec pa stwa
Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec państwa

Art. 26.

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych.

Art. 51.

§ 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Art. 86.

§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia

zobowiązania podatkowego.

slide108
Art. 121.

§ 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

§ 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Art. 125.

§ 1. Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.

Art. 126.

Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne.

prawo podatkowe
Prawo podatkowe

Jest to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.

slide110

Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/

Konfederacja Pracodawców Polskich http://konfederacja.pracodawc.nf.pl/

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan http://pkpplewiatan.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza http://www.kig.pl/index.php/o-nas

Związek Rzemiosła Polskiego http://www.zrp.pl/

instytucje organizacje kt re wspieraj firmy w dochodzeniu swoich racji
Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

Policja Państwowa

www.policja.pl

Urzad Skarbowy

www.urzad-skarbowy.pl

rady dla firm
Rady dla firm

1.Na bieżąco analizuj zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

2. Przestrzegaj obowiązujących uregulowań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z instytucjami państwowymi.

3. W przypadku wątpliwości zwracaj się do uprawnionych instytucji o interpretację przepisów prawa.

4. O długookresowym sukcesie firmy decyduje uczciwość i rzetelność.

5. Dążenie do osiągania zysku realizuj z poszanowaniem obowiązującego prawa.

kodeks etyczny
Kodeks etyczny

1.Relacje firmy z państwem oparte są na pełnym poszanowaniu dla prawa.

2. Realizując własną strategię działania nie będzie podejmowała żadnych działań mających na celu wpływanie na decyzje podejmowane przez władze lokalne, regionalne czy ogólnokrajowe.

3. wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane z wykorzystaniem procedur zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Stosunki z państwem

wybrane przyk ady zachowa nieetycznych kt re obserwujemy w yciu codziennym
Wybrane przykłady zachowań nieetycznych, które obserwujemy w życiu codziennym

Zaniżanie dochodu z działalności gospodarczej

Nieewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydawanie paragonów i faktur

Nieprawidłowe wykazywanie kosztów

Stosowanie nieprawidłowej stawki podatku

Bałagan w dokumentacji

slide115

Zaległości podatkowe – dłużnicy podatkowizalegający we wpłatach wszelkich należności wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł - źródło: www.mf.gov.pl

Na dzień 31.12.2010 r. 4605 podmiotów gospodarczych posiadało zaległości podatkowe we wpłatach wszelkich należności wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł.

Ogółem zaległości tych podmiotów wynosiły

13.715.540 tys. zł, a wraz z odsetkami 25.303.788 tys. zł

www.mleczko.pl

kryzys wzmocni korupcj w gospodarce rzeczpospolita anita b aszczak z 23 05 2011 r
„Kryzys wzmocnił korupcję w gospodarce”, „Rzeczpospolita” Anita Błaszczak z 23.05.2011 r.

Aż trzy czwarte zatrudnionych w Polsce i 62 proc. w całej Europie uważa, że w ich kraju praktyki korupcyjne są powszechnym zjawiskiem w gospodarce. W kryzysie takich sytuacji przybywa. Dobra reputacja etyczna firmy jest atutem w biznesie, ale gotowość do usprawiedliwienia drogi na skróty jest dostrzegalna, zwłaszcza w obliczu presji na wzrost zysków i przychodów. Siedmiu na dziesięciu pracowników w Polsce (i prawie 80 proc. w Europie) oczekuje zwiększonego państwowego nadzoru, by ograniczyć  ryzyko nadużyć gospodarczych.

przyk ady zachowa etycznych
Przykłady zachowań etycznych

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play - organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Celem programu jest:

promocja etyki w działalności gospodarczej, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki na rynkach krajowych i zagranicznych;

poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich;

zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

film

spotkanie z panem stefanem kosi skim pracownikiem urz du skarbowego w krotoszynie
Spotkanie z Panem Stefanem Kosińskim – pracownikiemUrzędu Skarbowego w Krotoszynie
wnioski ze spotkania1
Wnioski ze spotkania
 • Każdemu może przydarzyć się błąd w zeznaniu podatkowym, ale wtedy pracownik urzędu nie może go poprawić – musi to zrobić wyłącznie sam podatnik.
 • Najczęściej pytania podatników dotyczą odliczeń 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz rehabililtacji osób niepełnosprawnych.
 • Z zachowań niezgodnych z prawem zdarzają się często przypadki podrabiania podpisów przez podatników na zeznaniach podatkowych.
 • W sytuacjach problemowych pracownicy urzędu służą pomocą - wystarczy tylko o tą pomoc się zwrócić.
slide120
Papież Jan Paweł II

Fragment przemówienia

Jan Paweł II – O pracy

przeprowadzony sonda opinii uczni w w zespole szk ponadgimnazjalnych nr 2 w krotoszynie
Przeprowadzony sondaż opinii uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie

Na zlecenie ”Rzeczpospolitej” przeprowadziła firma GfK Polonia badanie w 2003 r., które zostało powtórzone w 2009 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków na temat wizerunku przedsiębiorców w Polsce.

Nasza grupa projektowa przeprowadziła podobne badanie na grupie 100 uczniów w miesiącu kwietniu 2011 r.

Celem przeprowadzonego sondażu, było uzyskanie odpowiedzi na ile wyniki badań będą zbieżne, a w jakich obszarach będą się najbardziej różnić.

wnioski z przeprowadzonych bada
Wnioski z przeprowadzonych badań

Uczniowie postrzegają przedsiębiorców korzystniej niż respondenci objęci profesjonalnym badaniem przez GfK Polonia (średnio o 15%).

Pozytywne różnice wizerunku dotyczą szczególnie uczciwości wobec wszystkich partnerów: kontrahentów, pracowników, klientów i państwa. Przekłada to się na to, że młodzież darzy większą sympatią przedsiębiorców.

Uczniowie bardziej krytycznie podchodzą do powiązań przedsiębiorcy z polityką. Być może nie akceptują jakości polityki prowadzonej w naszym kraju.

slide125
Młodzi korzystniej postrzegają użyteczność przedsiębiorcy dla społeczeństwa. Postawa taka może być wyrazem skutecznie prowadzonego w szkole nauczania przedsiębiorczości. Na ten fakt niewątpliwe wpływa korzystanie z atrakcyjnych dla młodzieży programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Młodzież w większym stopniu zauważa wykształcenie przedsiębiorców, widząc w tym jeden z ważnych czynników decydujących o sukcesie firmy.

Zamożność oraz inwestowanie w firmę ocenianie jest przez obie grupy badanych na zbliżonym poziomie.

slide126
Na podstawie fragmentów tekstów literackich oraz tekstów prasowych przedstaw pozytywne i negatywne, Twoim zdaniem, cechy i postawy XIX-wiecznych przedsiębiorców.

Ćwiczenie 1

slide129
W praktyce niektóre uczelnie stosują rozwiązanie, aby na dyskusje o etyce zapraszać oszustów. Która opinia, przedstawiona poniżej, o takich spotkaniach jest zbliżona do Twojej? – pamiętaj o argumentach potwierdzających Twoje stanowisko.

„Takie spotkania z życiowym przykładem dużo lepiej zostają w pamięci naszych studentów niż wykład o etyce w biznesie” – Bill Resler, Foster Business School Uniwersytet w Waszyngtonie;

„Uczenie etyki przez strach nie jest nie jest dobrym przekazem” – Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu na Akademii Koźmińskiego;

„ Działanie takie jest dwuznaczne i ryzykowne. Złodzieja raczej nie zaprasza się, by uczył innych, że nie należy kraść. Tym bardziej, że niektórzy oszuści traktowani są jako celebryci” – Witold Orłowski, Szkoła Biznesu Politechnika Warszawska.

Ćwiczenie 2

wiczenie 3
Ćwiczenie 3

Remember to justify your opinOn the basis of the source article present your opinion on the arrogance principles and decide which of them mostly affects the company’s or business failure.

ion with for and against arguments.

slide131
Your company rationalizes its mistakes instead of learning from them.

Your leders dictate more than they listen.

The company underestimates its competition and trivializes the success competitors acchieve.

Your company suffers from „Not Invented Here Syndrome”, believing it holds the monoply on greta ideas, so that innovations coming from the outside („Not Invented Here”) are deemed to hold little value.

Source: „Business English Magazine”, Nr 22/2011

slide132

Wyniki naszej pracy zostały przedstawione na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/2011. Pan Dyrektor – Roman Olejnik, przedstawiciel przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej – Pan Zygmunt Kozupa oraz opiekun naszej grupy – Pani Ewa Kowalska wręczyli nam listy gratulacyjne.

slide133
Przygotowaliśmy prezentację ciekawą pod względem formy i treści, którą mogą wykorzystać na różnych zajęciach nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również inne osoby zainteresowane tematem.

Poszerzyliśmy swoje wiadomości na temat etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Potrafiliśmy korzystać z wiedzy zdobytej na wielu zajęciach przedmiotowych.

Potrafiliśmy określić zasady formułując „Kodeks etyczny”, którymi powinien kierować się przedsiębiorca w swojej pracy.

Jesteśmy przekonani, że uczenie się metodą projektu jest dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem.

Potrafiliśmy korzystać z różnych źródeł informacji, by rozstrzygać sytuacje problemowe.

Przeprowadzony sondaż wśród uczniów naszej szkoły pokazał, że młodzi ludzie postrzegają przedsiębiorców bardzo pozytywnie.

Bardzo ważny wniosek:

NASZYM ZDANIEM O ETYCE W BIZNESIE STANOWCZO ZA MAŁO MÓWI SIĘ NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH.

h u m o r
Humor

Kabaret Moralnego Niepokoju - Drzwi

bibliografia
Bibliografia
 • Portal Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu [online].www.eben.org.pl
 • Portal Wolnej Encyklopedii [online]. www.wikipedia.pl
 • Portal Esencja- myśli niekonieczne na tamat [online]. www.es-encja.blogspot.com
 • Portal dotyczący prawa [online]www.prawa-konsumenta.wieszjak.pl
 • Portal informacyjny [online] www.torun.qra.fm
slide136

6. Prawo konsumenta. Jacek Kerplik, Michał Kozłowski. Ringer Axel Springer. 2011. ISBN: 978-83-7558-912-2

 • 7. Negocjacje w biznesie. Zbigniew Nęcki. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. 1991. ISBN: 83-85441-00-X
 • 8. Edukacja FILOZOFICZNA. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak. Gdynia: Operon. 2007. ISBN: 978-83-7461-463-4
 • 9. Świat reklamy. Marian Golka. ARTIA. 1994. ISBN: 83-9000374-1-6
 • 10. Etyka. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski. Gdynia: Operon. 2008. ISBN: 978-83-7461-816-8
 • 11. Wkonomika stosowana. Warszawa. 2005. ISBN: 83-88565-36-2