slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Štrukturálne fondy na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Štrukturálne fondy na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Štrukturálne fondy na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Štrukturálne fondy na Slovensku. 2007 - 2013. 3 ciele KP - Konvergencia pre 7 NUTS 3 (všetky kraje okrem Bratislavského) - Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj - Európska územná spolupráca (pohraničné NUTS 3). Strategické ciele a priority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Štrukturálne fondy na Slovensku' - travis-travis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

2007 - 2013

3 ciele KP

- Konvergencia pre 7 NUTS 3 (všetky kraje okrem Bratislavského)

- Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj

- Európska územná spolupráca (pohraničné NUTS 3)

finan n alok cie pod a programov pr spevok e
OP Doprava 3 160 154 595

OP Životné prostredie  1 820 000 000

Regionálny OP  1 554 503 927

OP Výskum a vývoj    1 209 415 373

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast    968 250 000

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578

OP Informatizácia spoločnosti   843 595 405

OP Vzdelávanie 558 301 578

OP Zdravotníctvo    250 000 000

OP Technická pomoc  97 601 421

OP Bratislavský kraj   95 207 607

Finančné alokácie podľa programov (príspevok EÚ)
r mec f v sr
Koncepčné dokumenty

Národný strategický referenčný rámec, operačné programy

Zákonné normy

Nariadenia Rady a Komisie (ES) č. 1080, 1083 a 1828/2006 v aktuálnom znení, Zákon 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Iné pravidlá

Systém riadenia ŠF a KF, Systém finančného riadenia ŠF a KF, Schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis

Rámec ŠF v SR
r mec f v sr1
Inštitucionálna sieť

Riadiace orgány (ÚOŠS)

Sprostredkovateľské orgány pod RO (š.p.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti RO, sekcie v rámci RO, VÚC, obstarané organizácie, špeciálny režim v rámci návratných finančných nástrojov)

Certifikačný orgán – MF SR

Orgán auditu – MF SR

Monitorovacie výbory

Orgán vydávajúci vyhlásenie o ukončení pomoci – MF SR

Rámec ŠF v SR
opatrenia rop
Opatrenia ROP
 • 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania
 • 2.1 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
 • 3.1 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
 • 3.2 - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
 • 4.1 - Regenerácia sídiel
 • 4.2 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
 • 5.1 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
 • 6.1 - Technická pomoc
 • 7.1 - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
aktu lny stav rop
Aktuálny stav ROP
 • Celková alokácia (ERDF): 1 554 503 927,00EUR
 • Čisté kontrahovanie (ERDF): 1 335 048 443,00 EUR
 • Viazané vo vyhlásených výzvach (ERDF): 146 599 878,85 EUR
 • Aktuálne voľné zdroje (ERDF,

bez zohľadnenia pripravovaných výziev): 97 739 771,30 EUR

 • Aktuálne čerpanie záväzkov
 • celkového – 62,62 %,
 • záväzku 2010 a 2011 (kumulovane) – vyčerpané.
potreby a princ py rev zie
Potreby a princípy revízie
 • Odstránenie deficitu v rámci prioritnej osi 1 (v súčasnosti 51,4 mil. ERDF zdrojov)
 • Afinita programu k stratégii Európa 2020 v oblasti trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu (energetická efektívnosť a sociálne začleňovanie)
 • Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania najviac napĺňa túto afinitu, preto ju považujeme za oprávnenú na doplnenie chýbajúcej alokácie a i zvýšenie pre naplnenie zmluvy o lokálnych stratégiách komplexného prístupu
 • Realokácia zdrojov do PO 1 zo všetkých iných PO okrem PO 5 – cesty 2. a 3. triedy
lenenie opbk
Členenie OPBK
 • PO 1 - Infraštruktúra
  • 1.1 – Regenerácie sídiel
  • 1.2 – Regionálna a mestská hromadná doprava
 • PO 2 – Vedomostná ekonomika
  • 2.1 – Inovácie a technologické transfery
  • 2. 2 – Informatizácia spoločnosti
 • PO3 – Technická pomoc
nov programov obdobie pr spevok e
OP Integrovaná infraštruktúra 4,3 mld. EUR

OP Výskum a inovácie   2,9 mld. EUR

OP Kvalita životného prostredia  2,9 mld. EUR

OP Ľudské zdroje 1,7 mld. EUR

Integrovaný regionálny OP  1,5 mld. EUR

OP Efektívna verejná správa     0,4 mld. EUR

OP Technická pomoc  0,1 mld. EUR

Nové programové obdobie (príspevok EÚ)
prioritn osi irop
Prioritné osi IROP
 • 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 • 2 – Lepší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
 • 3 – Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie

a zamestnanosť

 • 4 – Bratislavský kraj
 • 5 - Technická pomoc