1 / 17

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH. na lata szkolne 2013-2015. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o :. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn . zm. ).

tracy
Download Presentation

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KONCEPCJA PRACYZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH na lata szkolne 2013-2015

 2. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ). • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). • Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). • Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. • Statut Zespołu Szkół w Przygodzicach. • Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Przygodzicach. • Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Przygodzicach.

 3. Wizja Absolwent naszej szkoły – szkoły podstawowej i gimnazjum umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i kultury osobistej oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 4. Misja Misją Zespołu Szkół w Przygodzicach jest realizacja wszystkich treści i kształtowanie wartości określonych w podstawowych dokumentach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po zaakceptowaniu ich przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół.

 5. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Kształcenie

 6. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Wychowanie i opieka

 7. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Zarządzanie i organizacja

 8. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 9. Kształcenie • Dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. • Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej. • Prowadzenie przez nauczycieli systematycznej ewaluacji zajęć edukacyjnych. • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy stymulujących rozwój ucznia. • Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do oczekiwań uczniów i ich rodziców. • Wdrażanie uczniów do systematycznego uczenia się. • Rozwijanie autonomii ucznia. • Kształcenie u uczniów umiejętności samooceny. • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się. • Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. • Organizacja na każdym etapie edukacji tematycznych i dotyczących bezpieczeństwa konkursów wewnątrzszkolnych.

 10. Kształcenie • Przygotowywanie uczniów do przedmiotowych konkursów na etapie szkolnym i pozaszkolnym. • Stosowanie indywidualizacji procesu nauczania na wszystkich etapach nauczania. • Wspieranie ucznia zdolnego i wymagającego specjalnej troski. • Systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania. • Analizowanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz formułowanie i wdrażanie wniosków. • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie. • Udział uczniów w szkolnych projektach edukacyjnych pomagających w zdobyciu dodatkowych kompetencji. • Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich. • Wspomaganie uczniów w procesie planowania ich przyszłości, prowadzenie doradztwa zawodowego, udzielanie porad w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i orientacji na rynku pracy. • Odkrywanie mocnych stron dziecka i rozwijanie jego pasji oraz zainteresowań.

 11. Wychowanie i opieka • Diagnoza potrzeb wychowawczych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń. • Opieka nad uczniami zaopiniowanymi przez PP-P. • Organizacja atrakcyjnych form czasu wolnego (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki). • Podjęcie działań w celu utworzenia opieki świetlicowej. • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom. • Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. • Systematyczna realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. • Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi: - Umożliwienie uczniom udziału w różnych formach kultury – kino, teatr, muzeum, MDK, GOK, OCK, - Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w jej działaniach wychowawczych: poradnią p-p, Powiatową Komendą Policji, GKRPA, PCPR.

 12. Wychowanie i opieka • Realizacja Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła” i wychowania komunikacyjnego. • Budowanie pozytywnego klimatu w szkole: - Budowanie prawidłowych relacji i integracji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami poprzez organizację imprez szkolnych, środowiskowych, w wydarzeniach szkolnych - Kultywowanie tradycji szkolnej poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych o zasięgu gminnym. • Współpraca z rodzicami. • Zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa: - Planowanie przez nauczycieli i wychowawców pracy zgodnie z przepisami BHP, szkolenia nauczycieli w zakresie BHP, - Przegląd sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa, - Prowadzenie próbnych ewakuacji, - Zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej – przeszkolenie nauczycieli, współpraca ze szkolną pielęgniarką, - Organizowanie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym, - Prowadzenie profilaktyki uzależnień – informowanie o szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, napojów energetyzujących, zbyt długiego przebywania przed komputerem i niebezpieczeństw wynikających z Internetu. • Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.

 13. Zarządzanie i organizacja • Podejmowanie działań poprawiających i wzbogacających warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły, w tym doposażanie pomieszczeń lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz środki wizualizacji (tablice interaktywne, projektory, ekrany). • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, komunikacji interpersonalnej, współpracy zespołowej. • Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych oraz współpraca nauczycieli wspomagająca: rozwój i edukację uczniów, doskonalenie własnych umiejętności oraz wymianę doświadczeń w celu doskonalenia jakości pracy szkoły. • Wspieranie działań nauczycieli zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, w tym doskonalenie współpracy stażysty z opiekunem stażu. • Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wykorzystywanie ICIM. • Dostosowanie organizacji pracy szkoły do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz ich rodziców.

 14. Zarządzanie i organizacja • Zaangażowanie wszystkich nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej szkoły celem podniesienia jakości jej pracy. • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej prowadzonej z udziałem wicedyrektora i nauczycieli oraz wykorzystywanie wniosków z ewaluacji do planowania pracy w kolejnym roku szkolnym). • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja. • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego ( w szkolnej bibliotece i pokoju nauczycielskim). • Tworzenie spójnych programów: wychowawczego i profilaktyki, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, regulaminów samorządu uczniowskiego, regulaminów rad rodziców i rad pedagogicznych.

 15. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym • Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły: - Pobudzanie aktywności rodziców – zaproszenia do pracy w zespołach, szkolnych uroczystościach i imprezach, wyróżnianie najbardziej aktywnych i szczególne zaangażowanych rodziców. - Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego poprzez zasięganie opinii w sprawach uczniów i nauczycieli. - Kontynuowanie edukacji rodziców. • Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej. • Współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji środowiskowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. • Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania (spotkania z absolwentami).

 16. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym • Podejmowanie różnych form preorientacji zawodowej, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkolny Ośrodkiem Kariery przy ZS Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. • Promowanie wartości edukacji poprzez upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły, działaniach i osiągnięciach w nauce i wychowaniu. • Prezentacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – osiągnięć, szkolnych wydarzeń na własnej stronie internetowej i stronie Gminy Przygodzice. • Prezentacja szkoły i jej osiągnięć w mediach. • Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym.

 17. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY zespołu szkół Dokument przyjęty przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Radę Pedagogiczną Gimnazjum na zebraniu w dniu 14 września 2012 roku Protokół Nr 2/2012/13 – RP SP i G

More Related