Download
koncepcja pracy zespo u szk w przygodzicach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH

135 Views Download Presentation
Download Presentation

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONCEPCJA PRACYZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYGODZICACH na lata szkolne 2013-2015

 2. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ). • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). • Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). • Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. • Statut Zespołu Szkół w Przygodzicach. • Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Przygodzicach. • Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Przygodzicach.

 3. Wizja Absolwent naszej szkoły – szkoły podstawowej i gimnazjum umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i kultury osobistej oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 4. Misja Misją Zespołu Szkół w Przygodzicach jest realizacja wszystkich treści i kształtowanie wartości określonych w podstawowych dokumentach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po zaakceptowaniu ich przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół.

 5. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Kształcenie

 6. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Wychowanie i opieka

 7. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Zarządzanie i organizacja

 8. Szczegółowa koncepcja pracy szkoły w oparciu o obszary: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 9. Kształcenie • Dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. • Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej. • Prowadzenie przez nauczycieli systematycznej ewaluacji zajęć edukacyjnych. • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy stymulujących rozwój ucznia. • Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do oczekiwań uczniów i ich rodziców. • Wdrażanie uczniów do systematycznego uczenia się. • Rozwijanie autonomii ucznia. • Kształcenie u uczniów umiejętności samooceny. • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się. • Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. • Organizacja na każdym etapie edukacji tematycznych i dotyczących bezpieczeństwa konkursów wewnątrzszkolnych.

 10. Kształcenie • Przygotowywanie uczniów do przedmiotowych konkursów na etapie szkolnym i pozaszkolnym. • Stosowanie indywidualizacji procesu nauczania na wszystkich etapach nauczania. • Wspieranie ucznia zdolnego i wymagającego specjalnej troski. • Systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania. • Analizowanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz formułowanie i wdrażanie wniosków. • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie. • Udział uczniów w szkolnych projektach edukacyjnych pomagających w zdobyciu dodatkowych kompetencji. • Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich. • Wspomaganie uczniów w procesie planowania ich przyszłości, prowadzenie doradztwa zawodowego, udzielanie porad w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i orientacji na rynku pracy. • Odkrywanie mocnych stron dziecka i rozwijanie jego pasji oraz zainteresowań.

 11. Wychowanie i opieka • Diagnoza potrzeb wychowawczych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń. • Opieka nad uczniami zaopiniowanymi przez PP-P. • Organizacja atrakcyjnych form czasu wolnego (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki). • Podjęcie działań w celu utworzenia opieki świetlicowej. • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom. • Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. • Systematyczna realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. • Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi: - Umożliwienie uczniom udziału w różnych formach kultury – kino, teatr, muzeum, MDK, GOK, OCK, - Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w jej działaniach wychowawczych: poradnią p-p, Powiatową Komendą Policji, GKRPA, PCPR.

 12. Wychowanie i opieka • Realizacja Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła” i wychowania komunikacyjnego. • Budowanie pozytywnego klimatu w szkole: - Budowanie prawidłowych relacji i integracji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami poprzez organizację imprez szkolnych, środowiskowych, w wydarzeniach szkolnych - Kultywowanie tradycji szkolnej poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych o zasięgu gminnym. • Współpraca z rodzicami. • Zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa: - Planowanie przez nauczycieli i wychowawców pracy zgodnie z przepisami BHP, szkolenia nauczycieli w zakresie BHP, - Przegląd sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa, - Prowadzenie próbnych ewakuacji, - Zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej – przeszkolenie nauczycieli, współpraca ze szkolną pielęgniarką, - Organizowanie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym, - Prowadzenie profilaktyki uzależnień – informowanie o szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, napojów energetyzujących, zbyt długiego przebywania przed komputerem i niebezpieczeństw wynikających z Internetu. • Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.

 13. Zarządzanie i organizacja • Podejmowanie działań poprawiających i wzbogacających warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły, w tym doposażanie pomieszczeń lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz środki wizualizacji (tablice interaktywne, projektory, ekrany). • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, komunikacji interpersonalnej, współpracy zespołowej. • Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych oraz współpraca nauczycieli wspomagająca: rozwój i edukację uczniów, doskonalenie własnych umiejętności oraz wymianę doświadczeń w celu doskonalenia jakości pracy szkoły. • Wspieranie działań nauczycieli zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, w tym doskonalenie współpracy stażysty z opiekunem stażu. • Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wykorzystywanie ICIM. • Dostosowanie organizacji pracy szkoły do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz ich rodziców.

 14. Zarządzanie i organizacja • Zaangażowanie wszystkich nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej szkoły celem podniesienia jakości jej pracy. • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej prowadzonej z udziałem wicedyrektora i nauczycieli oraz wykorzystywanie wniosków z ewaluacji do planowania pracy w kolejnym roku szkolnym). • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja. • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego ( w szkolnej bibliotece i pokoju nauczycielskim). • Tworzenie spójnych programów: wychowawczego i profilaktyki, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, regulaminów samorządu uczniowskiego, regulaminów rad rodziców i rad pedagogicznych.

 15. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym • Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły: - Pobudzanie aktywności rodziców – zaproszenia do pracy w zespołach, szkolnych uroczystościach i imprezach, wyróżnianie najbardziej aktywnych i szczególne zaangażowanych rodziców. - Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego poprzez zasięganie opinii w sprawach uczniów i nauczycieli. - Kontynuowanie edukacji rodziców. • Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej. • Współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji środowiskowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. • Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania (spotkania z absolwentami).

 16. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym • Podejmowanie różnych form preorientacji zawodowej, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkolny Ośrodkiem Kariery przy ZS Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. • Promowanie wartości edukacji poprzez upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły, działaniach i osiągnięciach w nauce i wychowaniu. • Prezentacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – osiągnięć, szkolnych wydarzeń na własnej stronie internetowej i stronie Gminy Przygodzice. • Prezentacja szkoły i jej osiągnięć w mediach. • Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym.

 17. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY zespołu szkół Dokument przyjęty przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Radę Pedagogiczną Gimnazjum na zebraniu w dniu 14 września 2012 roku Protokół Nr 2/2012/13 – RP SP i G