slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amit munkavállalás előtt érdemes tudni…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Updated on

Amit munkavállalás előtt érdemes tudni…. dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály. Egészségügyi ellátás. diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (október 31., illetve március 31.) alanyi jogon jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Amit munkavállalás előtt érdemes tudni…


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Amit munkavállalás előtt érdemes tudni…

dr. Farkas Petra

NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

eg szs g gyi ell t s
Egészségügyi ellátás
 • diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (október 31., illetve március 31.) alanyi jogon jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra
 • ezt követően pedig további 45 napig az egészségügyi ellátás passzív jogon még igénybe vehető
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére tehát csak akkor kell bejelentkezni, ha ezen időtartam alatt nem válik biztosítottá, illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot.
  • ‘T1011-es nyomtatvány, 2012-ben havi 6390 Ft.
slide3

START Kártya

 • az a pályakezdő fiatal jogosult,
 • aki a huszonötödik életévét (felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét) még nem töltötte be,
 • tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,
 • első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.
slide4

START Kártya

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni

 • a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat.
 • a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után az alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt, 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt.
start k rtya ig nyl se
START Kártya igénylése
 • ‘T34START, 2 példányban, felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél másolatát vagy annak igazolását csatolni
 • Munkába lépést megelőzően kell rendelkezni a kártyával vagy az azt helyettesítő adóhatósági igazolással
 • a kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap NAV-hoz történő benyújtásának napjával (postára adás napjával)
 • Érvényesség:
  • középfokú végzett: 2 év, max. 25. életév betöltéséig
  • felsőfokú végzett: 1 év, max. 30. életév betöltéséig
 • A kártya igénylésének időpontjában az igénylő nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban!
 • Kiváltására egy alkalommal van lehetőség, kiállítása díjtalan
start k rty val ig nybe vehet kedvezm ny
START Kártyával igénybe vehető kedvezmény
 • Kártya átadása a munkáltatónak
 • Munkahelyváltás esetén érvényességi időn belül továbbra is érvényesíthető
 • Munkáltatónál kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból:
  • Középfokú végzettségű pályakezdőnél bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében, 7 százaléka a foglalkoztatás második évében;
  • Felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7 százaléka az azt követő három hónapban.
slide7

Milyen módon történhet a foglalkoztatás?

 • Munkaszerződéssel
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
 • Egyszerűsített foglalkoztatottként
munkaviszony
Munkaviszony
 • Személyi jövedelemadó mértéke 16 %
 • Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(előleg)alapjának meghatározásánál
  • 2 424 000 Ft-ig nincs szuperbruttosítás
  • 2 424 000 Ft feletti részére kell azt alkalmazni a szupperbruttósítást (*1,27)
 • Példa

Pl: éves jövedelem 4.800.000 Ft (400.000 Ft/hó)

adó: 2.424.000 * 0,16 = 387.840 Ft

(4.800.000 – 2.424.000) *1,27 * 0,16 = 482.803 Ft

870.643 Ft

munkaviszony1
Munkaviszony
 • Munkabér illeti meg (minimálbér: 93 000 Ft, garantált bérminimum: 108 000 Ft)
 • Biztosítottságot eredményez (táppénzre, szolgálati időre jogosít)  munkáltató bejelentési kötelezettsége NAV felé
 • Általános járulékmértékek (kifizetőt terhelő 27 %-os szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék, ami levonásra kerül: 10 % nyugdíjjárulék, 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)
 • Szja-bevallást kell készíteni (munkáltató igazolása alapján, amit az köteles jan. 31-ig a mvállalónak átadni)
munkaviszony jellemz i
Munkaviszony jellemzői
 • az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik fél számára, annak irányítása alatt rendszeresen munkát végez
 • alá-fölérendeltségi viszony
 • Munkáltató széleskörű utasítási, ellenőrzési és irányítási joga, munkáltató egyoldalúan utasíthat, meghatározza a munkarendet, a szabadság kiadását
 • Munkavállaló kötelező rendelkezésre állni és a munkát a munkáltató által meghatározott helyen személyesen elvégezni
 • Munkaszerződést kötelező írásba foglalni  az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat 30 napon belül
 • A munkabér a munkavégzésért jár és nem az eredményért
munkaszerz d s
Munkaszerződés
 • Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei
  • Szerződő felek megjelölése
  • Személyi alapbér
  • Munkakör
  • Munkavégzés helye
 • Ezen felüli, további lényeges tartalmi elemek:
  • Munkaviszony időtartama
  • Próbaidő kikötése
  • Bérpótlékok
  • Munkába lépés napja
  • Felmondási, felmentési idő
 • A munkaszerződés módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor
pr baid
Próbaidő
 • Írásban, a munkaviszony létesítésekor köthető ki
 • Ha a próbaidő kikötésével a felek nem éltek a szerződés megkötésekor, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat
 • Min. 30 nap, max. 3 hó (felek 30 napnál rövidebb próbaidőben is megegyezhetnek, kollektív szerződés megállapíthat max. 6 hónapot is)
 • próbaidő meghosszabbítása tilos
 • Próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti
 • A magyar munkajog a „próbanap” jogintézményét nem ismeri!
munkav gz sre ir nyul egy b jogviszony 1 megb z si szerz d s v llalkoz si szerz d s
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 1. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)
 • Személyi jövedelemadó mértéke 16 %-a
 • Adóalap-kiegészítés nyilatkozat függvénye
  • ha nincs nyilatkozat  adóalap-kieg. alkalm.
  • mszem. nyilatkozhat  éves jövedelem ≤ 2.424 ezer Ft
   • amennyiben a kifizető által a magánszemélynek juttatott jövedelem az értékhatárt meghaladja, akkor a nyilatkozattól függetlenül a meghaladó rész tekintetében köteles alkalmazni az adóalap-kiegészítést
   • 12 % kül. bírság mszemélyt terheli (ha év végén befiz.köt <10e Ft)
  • mszem. kötelező nyilatkoznia  éves jövedelem > 2.424 ezer Ft – kötelező alkalmazni
munkav gz sre ir nyul egy b jogviszony 2 megb z si szerz d s v llalkoz si szerz d s
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 2. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)
 • Nem bérjövedelem, hanem önálló tevékenységből származó jövedelem
 • Munkabértől eltérően lehetőség van a költségelszámolásra (költségelszámolás módjáról nyilatkozni kell)
  • Tételes költségelszámolás (számla) vagy
  • 10 %-os költséghányad igazolás nélküli elszámolása.
 • Igazolás a kifizetőtől
 • Szja-bevallást kell készíteni
munkav gz sre ir nyul egy b jogviszony 3 megb z si szerz d s v llalkoz si szerz d s
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)
 • Díjazás mértékétől függ a biztosítottság
 • Ha a tanuló keresete egy hónapra nézve nem éri el a minimálbér 30 százalékát (azaz 27.900 Ft-ot, naptári naponként a 930 forintot), akkor nem jön létre biztosítottság  kifizető nem von le egyéni járulékokat, hanem 27 % szociális hozzájárulási adót fizet utána
 • Ha a minimálbér 30 százalékát eléri a tanuló díjazása  biztosítottságot eredményez (ebben az esetben kell 10 %-os nyugdíjjárulékot és 7 %-os egészségbiztosítási járulékot levonni, illetve a 27 %-os szociális hozzájárulási adóta megbízási díj után a kifizetőnek megfizetni)
munkav gz sre ir nyul egy b jogviszony 4 megb z si szerz d s v llalkoz si szerz d s
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 4. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)
 • A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni
 • Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésre, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésre, megjavításra vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére kötelezett.
 • Polgári jogi szerződéstípusok
 • Felek mellérendeltek
 • munkaidő nincs meghatározva, csak a teljesítés időpontja
 • Szerződés szóban és írásban is megköthető
 • A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha az eljárása nem vezet eredményre; vállalkozási szerződés esetén a vállalkozói díj az eredmény elérésekor jár
egyszer s tett foglalkoztat s 1
Egyszerűsített foglalkoztatás 1.
 • turisztikai, illetve mezőgazdasági idénymunka vagy alkalmi munka
 • turisztikai idénymunka: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység
 • mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása
egyszer s tett foglalkoztat s 2
Egyszerűsített foglalkoztatás 2.
 • bruttó=nettó (nincsenek levonások), munkabérnek minősül,
 • személyi alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár
 • A munkáltató köteles olyan bizonylatot kiállítani és kifizetéskor átadni, melyből kitűnik a teljes bevétel összege és jogcíme, viszont nem köteles az adóévet követő év január 31-ig összesített igazolást kiállítani.
slide19

Egyszerűsített foglalkoztatás 3.

 • Nem eredményez biztosítottságot
 • nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot
 • adóbevallást abban az esetben nem kell készíteni, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem nem haladja meg a 840 ezer forintot és nem volt más bevallásköteles jövedelme a 2012. évben
 • START kártya kiváltásánál nem kell figyelembe venni
eml keztet
Emlékeztető
 • Adóazonosító jel
 • Legyen írásbeli szerződés
 • Kifizetésről legyen igazolás
 • START-kártya:
  • Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt nem váltható ki
  • Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt végzett munka nem akadálya a későbbi kiváltásnak
  • Igénylés a munkába állás előtt