oporezivanje i efikasnost n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oporezivanje i efikasnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Oporezivanje i efikasnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Oporezivanje i efikasnost. Višak poreskog tereta. Povećanje cene kao reakcija na uvođenje poreza smanjuje tražnju i stvara distorziju ekonomskih odluka Primer: porez na sladoled… Višak poreskog tereta Gubitak blagostanja koji prevazilazi iznos poreskih prihoda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oporezivanje i efikasnost' - tracen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi ak poreskog tereta
Višak poreskog tereta
 • Povećanje cene kao reakcija na uvođenje poreza smanjuje tražnju i stvara distorziju ekonomskih odluka
  • Primer: porez na sladoled…
 • Višak poreskog tereta
  • Gubitak blagostanja koji prevazilazi iznos poreskih prihoda.
  • Naziva se i troškom blagostanja ili čistim gubitkom.
   • Primer: Potrošač ima fiksni prihod I, koji troši na ječam i kukuruz.Tržište funkcioniše u uslovima savršene konkurencije.Granični troškovi su konstantni.
    • Bez poreza vs. ad valorem vs. paušalni porez
za to je bitan vi ak tereta
Zašto je bitan višak tereta?
 • …Zbog vrednovanja koristi i troškova u javnom sektoru
  • Ako 100 din. poreskih prihoda iz kojih se finansiraju javni rashodi, stvara gubitak blagostanja od 120 dinara, onda je potrebno da korist od tog javnog rashoda bude najmanje 120 dinara.
efekat poreza na bud etsko ograni enje
Efekat poreza na budžetsko ograničenje

A

Količina kukuruza

Ca

Cb

E1

C1

i

F

D

B1

Ba

Količina ječma

efekat poreza na strukturu potro nje proizvoda
Efekat poreza na strukturu potrošnje proizvoda

A

Količina kukuruza

G

Ca

E2

Cb

E1

C1

i

ii

F

D

B1

Ba

Količina ječma

vi ak tereta poreza na je am
Višak tereta poreza na ječam

A

Količina kukuruza

G

Poreski prihodi

Ca

H

M

Ekvivalentna varijacija

E2

Cb

E1

S

C1

i

ii

F

D

I

B3

B1

Ba

Količina ječma

efekat pau alnog poreza
Efekat paušalnog poreza

A

Poreski prihodi

= Ekvivalentna varijacija

Količina kukuruza

H

M

E1

C1

i

ii

F

D

I

B3

B1

Količina ječma

vi ak tereta zaklju ci
Višak tereta - Zaključci
 • Svaki porez koji menja relativne cene stvara višak tereta
  • …je neefikasan, pošto pojedinačnu korisnost smanjuje više nego što je potrebno za namirivanje poreskih prihoda
 • Paušalni porez ne stvara višak tereta
  • Efikasan je, pošto se pojedinačna korisnost smanjuje tačno za iznos poreskih prihoda
  • Zašto se ne koriste, ako su efikasni?
za to dolazi do vi ka poreskog tereta
Zašto dolazi do viška poreskog tereta?
 • Uslov za Pareto efikasnost je
 • Kako je

gornji uslov je narušen.

proizvod sa savr eno neelasti nom tra njom
Proizvod sa savršeno neelastičnom tražnjom

A

Količina kukuruza

E1

Ca

i

J

R

E2

Cb

S

C1

ii

F

D

K

B3

B1 = B2

Količina ječma

vi ak tereta u uslovima neelasti ne tra nje
Višak tereta u uslovima neelastične tražnje
 • Ako se tražnja za nekim proizvodom ne menja posle oporezivanja, znači li to da ne postoji ni višak tereta?
  • Ne.
  • Oporezivanje će dovesti do promene budžetskog ograničenja, pa samim tim i do smanjenja potrošnje ostalih (neoporezovanih dobara).
  • To će ponovo uticati na promenu relativnih cena i narušiti uslove za Pareto efikasnost.
 • Dohodni efekat i efekat supstitucije
merenje vi ka tereta pomo u krivih tra nje
Merenje viška tereta pomoću krivih tražnje

a

Cena ječma

Višak tereta = ½ ηPbq1tb2

Poreski prihodi

Višak poreskog tereta

S’b

(1 + tb)Pb

g

f

d

i

h

Pb

Sb

Db

q2

q1

Količina ječma

formula za vi ak tereta
Formula za višak tereta

A = ½ * širina * visina

= ½ * (di) * (fd)

fd = ∆Pb = (1 + tb) * Pb – Pb = tb * Pb

di = ∆q

η = (∆q/∆Pb)(Pb/q)

∆q = η(q/Pb)∆Pb

∆Pb = tb * Pb

∆q = η(q/Pb)*(tbPb) = η * q * tb

di = ∆q

A = ½(di)(fd)

= ½(ηqtb)*(tbPb)

= ½ * η * Pb * q * (tb)2

ta nam govori formula za vi ak tereta
Šta nam govori formula za višak tereta?
 • η: Višak tereta je veći kada se porez plaća na dobro sa većom kompenzovanom cenovnom elastičnošću tražnje.
  • Što je veća distorzija odluke o potrošnji, veći je i višak tereta.
 • Pbq1: Višak tereta raste sa početnim rashodima na oporezovano dobro.
 • tb2: Višak tereta raste srazmerno kvadratu poreske stope.
  • Udvostručenjem poreske stope učetvorostručuje se višak tereta.
  • Bolje je oporezovati veći broj proizvoda po nižoj stopi, nego manji broj po višoj.

Višak tereta = ½ ηPbq1tb2

vi ak tereta od subvencije
Višak tereta od subvencije

m

Cena po jedinici

usluga stanovanja

Višak tereta

n

o

v

Sh

Ph

r

u

q

(1 – s)Ph

Sh’

Dh

h1

h2

Usluge stanovanja

vi ak tereta poreza na dohodak
Višak tereta poreza na dohodak

Višak tereta = ½ εwL1t2

Višak tereta

SL

Zarada po satu rada

f

d

i

w

(1 – t)w

h

g

a

L2

L1

Broj radnih sati

diferencijalno oporezivanje inputa
Diferencijalno oporezivanje inputa

Višak tereta = ½ (ΔH)tw2

Zarada

Zarada

(1 – t)VMPmkt

b

w2

a

w1

w1

(1 – t)w2

e

VMPmkt

VMPhome

d

c

Sati rada

u kući

H1

H*

0’

0

Sati rada

na tržištu

zadatak 5 i 8 str 379
Zadatak 5 i 8. (str. 379)
 • U nastojanju da smanji potrošnju alkohola, država razmatra uvođenje poreza od 1$ na svaki prodati galon žestokog pića. (Taj porez bi plaćali proizvođači). Pretpostavite da kriva ponude žestokih pića ima nagib naviše i da joj odgovara jednačina Q = 30.000P (gde je Q broj galona žestokog pića, a P cena po galonu). Kriva tražnje za žestokim pićima jeste Q = 500.000 – 20.000P.
  • Nacrtajte skicu da biste prikazali višak tereta ovog poreza. Zatim matematički izračunajte višak tereta. Prikažite grafički višak tereta koji stvara jedinični porez od 1$.
  • Pretpostavite da svaki konzumirani galon žestokog pića stvara negativan eksterni trošak od 0,50$. Kako ovo utiče na višak tereta koji nastaje usled uvođenja jediničnog poreza na žestoka pića?
zadatak 7 str 379
Zadatak 7. (str. 379)
 • Kapital angažovan u korporativnom sektoru oporezovan je po višoj stopi nego kapital angažovan u nekorporativnom sektoru. Analizirajte navedeni problem sa stanovišta viška tereta koji nastaje usled različitog oporezivanja kapitala. Pretpostavite da postoje dva sektora, korporativan i nekorporativan. Vrednost graničnog proizvoda kapitala u korporativnom sektoru, VMPc, izračunava se kao VMPc = 100 – Kc, gde je Kc količina kapitala u korporativnom sektoru, dok se vrednost graničnog proizvoda kapitala u nekorporativnom sektoru, Kn, izračunava na osnovu formule VMPn = 80 – 2 Kn, gde je Knkoličina kapitala u nekorporativnom sektoru. U društvu ukupno postoji 50 jedinica kapitala.
  • Ukoliko ne postoje nikakvi porezi, koliko kapitala će biti u korporativnom, a koliko u nekorporativnom sektoru?
  • Pretpostavite da je na kapital angažovan u korporativnom sektoru razrezan jedinični porez po stopi od 6 dolara. Koliko je kapitala angažovano u svakom sektoru, posle uvođenja poreza? Koliki je višak tereta ovog poreza?
doma i zadatak br 7 str 358
Domaći zadatak - br 7. (str. 358)
 • Pretpostavite da se porez na dohodak u nekoj zemlji obračunava po jedinstvenoj stopi od 5 odsto, a da se nikakav porez ne razrezuje na oporezivi dohodak veći od 50.000 $. Oporezivi dohodak sa svoje strane izračunava se tako što se dohodak pojedinca umanjuje za 10.000 $, odnosno, svi dobijaju olakšicu od 10.000 $. Kolike su granične i prosečne poreske stope za svakog od navedena tri radnika? (Procenite graničnu poresku stopu za sadašnji nivo dohotka svakog od njih.)
  • Radnik sa skraćenim radnim vremenom i godišnjim dohotkom od 9.000 $.
  • Prodavac u maloprodaji s godišnjim dohotkom od 45.000 $.
  • Direktor neke reklamne agencije s godišnjim dohotkom od 600.000 $.
 • Da li je taj porez progresivan, proporcionalan ili regresivan u odnosu na dohodak?
doma i zadatak
Domaći zadatak
 • Vlada u cilju smanjenja fiskalnog deficita namerava da ostvari dodatne poreske prihode u iznosu od 10 mlrd dinara. Predstavnici jedne političke opcije zalažu se za to da se uvede opšti porez na dohodak građana po jedinstvenoj stopi. Ukupan godišnji dohodak građana iznosi 100 mlrd dinara, dok dohodak od kapitala (pq) iznosi 33 mrld dinara. Kompenzovana elastičnost tražnje za ukupne dohotke građana iznosi 0,3, dok kompenzovana elastičnost tražnje za dohotke od kapitala iznosi 1,5.
  • Izračunajte višak poreskog tereta (kao % poreskih prihoda) koji bi nastao u slučaju uvođenje ovog poreza?
ad