โครงการ
Download
1 / 19

?????????????????????????????????????????????????????? ????????? 2 ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

โครงการ. ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB in Upper North of Thailand โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10. คณะผู้วิจัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????????????????????????????????????? ????????? 2 ????' - toya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 3531290

โครงการ

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค

อย่างน้อย 2 ขนาน

ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB

in Upper North of Thailand

โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10


2 3531290
คณะผู้วิจัย

นพ. ทรงวุฒิ หุตามัย ที่ปรึกษาโครงการ

นพ.เจริญ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ หัวหน้าโครงการ

คณะวิจัย

1.นางสาวอนงค์พร ประพันธ์วงค์

2.นายศักรินทร์ จันทร์วงค์

3.นางพัฒนา โพธิแก้ว

4.นางสุนิสา ศิริ


2 3531290

Introduction

จากปัญหาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 1

1. Death Rate สูง ( 11-24 %) เป้าหมาย 9%

2. Cure Rate ต่ำ (65-77%) เป้าหมาย 85%

3. Default rate สูง (1.6-12.5%) เป้าหมาย 5%

3. โอกาสของ Relapse Rate จะสูง (>10%)

4. อัตรา Primary MDR สูง (>3%)


2 3531290

Objective

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของ การดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่ดื้อยาวัณโรคหลายขนาน โดยใช้

กลวิธี DOTS-Plus ที่ติดตามการรักษาด้วย

Mobile-phone

2. เพื่อ ศึกษาถึงระยะเวลาที่ทำให้ผลเสมหะไม่พบเชื้อในการรักษาผู้ป่วย

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน

3. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของการรอดชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาหลาย

ขนานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยกลวิธี DOTS-Plus


2 3531290

Methods

รูปแบบ :Multi center Concurrent Cohort study ;

randomization

สถานที่ใช้ในการศึกษา :รพ. ใน 3 จังหวัด ที่มี

อัตราตายสูง คือ

เชียงใหม่

ลำพูน และ พะเยา


2 3531290

ขนาดตัวอย่าง

N = { Zα√2pq+Zβ√P11+R-P1(1+R2 )} 2

{ P1 (1-R) }2

โดยที่ อุบัติการณ์การเกิด MDR คือ ร้อยละ 4

กำหนดค่า Relative Risk = 3

α= 0.05 = 1.96 β = 0.05 = 1.64

ได้ขนาดตัวอย่าง :อย่างต่ำ 40 รายเพิ่ม 25% เป็น 50 ราย

สำหรับการออกจากโครงการของผู้ป่วย

และ กรณีที่ผลเสมหะเพาะเชื้อไม่ขึ้น


2 3531290

การวิเคราะห์ผล

ดูความแตกต่างทั้งในด้านความสำคัญทางคลินิก

และความสำคัญทางสถิติ โดย ดูประสิทธิภาพของ

การรักษาของทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ

Kaplan-Meier โดยวิเคราะห์


2 3531290

Methods

CAT 4 (1)

Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ

6K5OPEtZ / 12OPEtZ

Pt AFB+ (1750 ราย)

CAT 4 (2)

DOTS-Plus+

Mobile phone

N=25

Px: CAT 1 = 1 m

Probability of survival

Conversion

Death

Cure

Fail

Risk Reduction

18 เดือน

N=50

Randomization

ผู้มีอาการสงสัย TB ได้รับการ

Identify ว่าเป็น M.TB

ตรวจ DST ว่า

ดื้อยา MDR-TB

HR,HRS,

HRE,HRSE

DOTS-Plus

N=25

18 เดือน

CAT 4 (1)

Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ

6K5OPEtZ / 12OPEtZ

CAT 4 (2)

ตามแนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษา MDR-TB


2 3531290

Inclusion Criteria

1) เป็นผู้ป้วยMDR-TBที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย Second-line drug

2) ได้รับการ Identify ว่าเป็นวัณโรคปอด M.TB

3) ได้รับการตรวจ HIV

4) ได้รับการตรวจเลือดเพื่อดู สภาพ การทำงานของ ตับ และ ไต

ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 เท่าของค่าปกติ

5) ได้รับการตรวจ DSTและพบว่ามีการดื้อยาวัณโรค MDR-TB

( ดื้อยา HR,HRS,HRE )โดยอาจเป็น ผู้ป่วยใหม่,Relapse, Default,

After failure of first Px, CAT 2 ล้มเหลว

6) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป


2 3531290

Exclusion Criteria

 • เป็นผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

 • เป็น Epilepsy

 • เป็น Alcoholism

 • ป่วยเป็นเบาหวาน

 • มีการดื้อยา HRร่วมกับ Kanamycin, Ofloxacin;

 • Pyrazinamide, PAS

 • 6) ไม่สามารถเข้ารับการรักษา โดยมารับการฉีดยาเป็นเวลา 6 เดือน

 • นับจากเริ่มรักษา และไม่สามารถมารับการตรวจติดตามทุกเดือน

 • จนครบกำหนดการรักษา


2 3531290

กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

รพ.ส่งเสมหะ AFB+ve

ตรวจ HIV

เบาหวาน

ที่ปรึกษาโครงการ

 • ให้แพทย์ตรวจร่างกาย

 • สั่งการรักษา ตามคู่มือ

 • เบิกยา ให้ผู้ป่วย

 • ลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม

 • ส่งต่อผู้ป่วยกลับ

Lab ศวข.10

DST/Identify

รพ.แม่ข่าย

หัวหน้าโครงการ

Call center 2

Call center 1

ศวข.10

รพช.

1.ติดตามผู้ป่วย

2.ให้ข้อมูลโครงการ

3.Consentผู้ป่วย

4. ตรวจLAB/film

5. ซักประวัติข้อมูลทั่วไป

5.ส่งตัวผู้ป่วยไปรพ.แม่ข่าย

เพื่อรับยา

ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา

สอ

บอกผล DST

เตือนผู้ป่วยกินยาทุกมื้อ

ฉีดยา

ลงบันทึกสมุดกำกับการกินยา

บอกผลการคัดเลือกpt


2 3531290

Results กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

การคัดกรอง จำนวน 1309 ราย


2 3531290

Results กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

การคัดกรอง จำนวน 1195 ราย


2 3531290

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ


2 3531290

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ


2 3531290

สรุปผลการ จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการEnroll ผู้ป่วยที่ดื้อยา


2 3531290
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน


2 3531290

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

 • ไม่สามารถ Enroll กลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย ตามแผน

 • เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่ใน criteria

ข้อเสนอ

 • ขอเพิ่มระยะเวลาในการ Enroll และ site ที่ร่วมโครงการ

 • 1.1 ขยายเวลา Enroll จนถึง กย 52

 • 1.2 ขอขยาย site เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ ลป. ชร.

 • แพร่ น่าน

 • 2. ขอเปลี่ยนแปลง exclusion criteria ในข้อ 4 ให้ตัดเบาหวานออก คือ หากผู้ป่วย MDR-TB และป่วยเป็นเบาหวานร่วม สามารถ Enroll เข้าร่วมโครงการได้


2 3531290

ขอขอบคุณ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ


ad