Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı) PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)

287 Views Download Presentation
Download Presentation

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LEONARDO DA VINCI PROGRAMI(AB Mesleki Eğitim Programı) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ

 2. AB ortaklığı yoluyla: Genel anlamda İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Başka bir ifadeyle; “Farklı içeriklerde geliştirilmiş” yeni ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal düzeyde Dil, Yerel ihtiyaçlar, Kültürel durum açılarından YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ“Nedir?” uyarlanmasıdır(Adaptasyon)

 3. LEONARDO DA VINCI2010 Yılı Program Öncelikleri-1 Öncelik 1 Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve şeffaflığının sağlanması(Transparency and recognition of competences and qualifications) Öncelik 2 Mesleki Eğitimin sistemi ve uygulamalarının kalitesinin ve cazibesinin artırılması(Developing the quality and attractiveness of VET systems and practices)

 4. LEONARDO DA VINCI2010 Yılı Öncelikleri- 2 Öncelik3 İş piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak, mesleki becerilerin geliştirilmesi- Yeni işler için yeni beceriler(Developing vocational skills considering the labour market needs– New Skills for New Jobs) Öncelik 4 MEÖ’deki Eğitici ve Öğreticilerin beceri ve yeterliliklerinin artırılması(Developing the skills and competences of VET teachers, trainers and tutors)

 5. Projenin hedef kitlesinin/sektörünün ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi öğrenim / öğretim / eğitim, metot ve araçları içeren projenin/ projelerin var olup olmadığı araştırılır ve bunların transfer edililebilirliğine bakılır. Bir sonraki aşama olarak söz konusu projenin sahibi ile irtibat kurulur ve bu kuruma projenin transfer talebine ilişkin niyet bildirilir. Eski proje sahibinin yazılıonayı alınır.(Çıktıları Transfer edilecek önceki proje sahibinin onayı alınmadan transfer projesi söz konusu olamaz.) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 1

 6. Bu süreçlerden sonra transferi belirlenen proje çıktılarını adapte etmek amacıyla Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Bu işlem yapılırken ortaya çıkacak proje sonucu kullanıcılar, ülke, bölge ya da sektör ihtiyaçlarına göre adapte edilir. Proje sonucunun yaygınlılaştırılması ve kullanılır kılınması için de projede bir plan hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajans’a sunulur. YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 2

 7. Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri vb, KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların da projeye katılımları teşvik edilmektedir. YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kimlerle Yapılır?”

 8. Somut Proje sonuçları hedefler (Müfredat, Hizmet-içi Eğitim Programı, Uzaktan Eğitim Modülü gibi) Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dâhil toplam 3 ülke olmalıdır.) Proje Süresi en fazla 2 yıl (24 ay) Hibe miktarı:150.000 €/ yıl Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır. YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Önemli Detaylar”

 9. Bilinen projeler olabilir. Başka AB veya ulusal fonları kullanılarak yapılmış olan projeler olabilir. Geçmiş yıllarda yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium“Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir. Aynı şekilde ADAMproje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. Bakınız: http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Transfer Projesi Nasıl Bulunur?”

 10. ABEGPM’ne (Ulusal Ajans) başvurulur. Adres: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşk. 2010 LdV Yenilik Transferi Başvurusu Hüseyin Rahmi Sokak No:2 06680 Çankaya / Ankara 2010Yılı İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2010 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nereye ve Ne Zaman Başvuru Yapılır?”

 11. ÇOK TARAFLI PROJELER“Yenilik Geliştirme Projeleri” • Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulur. • Somut proje sonuçları ve ürünleri hedeflenmelidir, • En az 1yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir, • Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,(başvuru sahibi dahil 3ülke) • En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. • Proje başına yıllık hibe miktarı: 200.000 €’dur. (Hiç bir şartta en fazla hibe miktarı toplam 400.000 €’yu geçemez.)

 12. ÇOK TARAFLI PROJELER Ağ Geliştirme Projeleri” • Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına Başvurulur. • En az1yıllık en çok3 yıllık projeler yapılabilir, • En az 5 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, • En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. Proje başına yıllık hibe miktarı 200.000 €’dur.

 13. 2010 yılında başvurular çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ancak, Teklifler ve tüm ekleri kâğıt üzerinde de sunulmalıdır. 1 ıslak imzalı asıl nüsha ve 1 CD kopyası Tüm eklerin listelendiği bir sayfa olmalıdır. Zarf/kutu içinde, program ismi yazılarak doğru adrese gönderilmelidir. Başvuruların “Alındı Belgesi” son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde gönderilecektir. Başvuruları Yaparken…

 14. Son başvuru tarihine uyulması. AB resmi dillerinden birinde yapılmış olması 2010 yılı Yenilik Transferi Proje Başvuru Formu Başvuru Formunun Kurum Yetkilisince imzalanmış olması, Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunması (Başvuru sahibi dâhil 3 ülke) Doğruluk Beyanının imzalanmış olması, Finansal açıdan kurumun yeterliliğinin kontrolü için son mali yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları sunulması, Başvuruların Geçerlilik Kriterleri

 15. Yenilikçi tarafı nedir? Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı ve katma değer nedir? (Çıktı tanımlamaları) İhtiyaç analizi nasıldır? (Hedef, amaçlar) AB boyutunun projeye sağladığı katkı ve önemi nedir? Sağlam Ortaklık Yapısı oluşturulmuş mudur? (Konsorsiyum yapısı) İyi bir iş planı ve bütçe yapılmış mıdır? Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin program nasıldır? (Öngörülen etkileri) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kalite Kriterleri”

 16. Kurumun teknik ve profesyonellik açıdan yeterliliği denetlenecektir. Projede çalışacak kilit isimlerin özgeçmişleri başvuru ile sunulmalıdır. Özel kurumlar için: oda kayıt/sicil/vergi kaydı sunulmalıdır. Seçim Kriterleri

 17. Finansal kapasite değerlendirmesi: Özel kurum/kuruluşlar finansal kapasite açısından yeterli olmalıdırlar. 25.000 Avro’dan fazla hibe istenmiş ise son yıla ait mali belgeler (Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço) Seçim Kriterleri

 18. Proje ile ilgili “Doğrudan Giderler” (Direct Costs) Personel Giderleri (Staff Costs) İşletim Giderleri (Operational Costs) Seyahat& Harcırah Giderleri (Travel and Subsistence) Ekipman (Equipment): Maksimum %10 Taşeronluk (Subcontracting): Maksimum %30 Diğer Giderler (Other) Proje ile ilgili “Dolaylı Giderler” (Indirect Costs) Dolaylı Giderler: Maksimum %7 Bütçe 1“Genel”

 19. Bütçe- 2“Personel Giderleri” • Doğrudan Giderler: Personel Giderleri • Proje sahibi ve ortaklarının proje kapsamında çalıştırdıkları • bordrolu veya • kurum ile personel arasında yapılan iş sözleşmesine göre proje süresince geçici olarak çalışan kişiler, • Uzman bir dış kurumdan temin edilen geçici personel • Not: Taşeronun çalıştırdığı personel bu kategoride değerlendirilmez.

 20. Proje de 4 kategoride personel çalıştırılmaktadır: Yönetici Araştırmacı/Eğitici/Öğretici Teknik personel İdari personel Personel projede, kurumdan aldığı gerçek ücret üzerinden ücretlendirilmelidir. Ücretlerin hesaplanması günlük üzerinden yapılır. Günlük ücret ise yıllık gelir toplamının iş gününe bölünmesi ile bulunur. Bütçe- 3“Personel Giderleri”

 21. Personel için belirlenen günlük ücret, Net maaş Sosyal ve yasal katkılar ve ödenekler ve Personel için yapılan ek ödenekler gibi personele yapılan tüm ödemeleri içeren brüt maaş üzerinden belirlenmelidir. Bütçe-4“Personel Giderleri”

 22. ÖRNEK: P0 KURUM PROJE ÇALIŞANI X Kişisi = Araştırmacı/ TR Aylık Maaş 1.500 YTL SSK 500 YTL Sağlık Yardımı 200 YTL Aile Yardımı 200 YTL BRÜT MAAŞ2.400 YTL 2.400 YTL MAAŞ/AY*12 AY 28.800 YTL YILLIK EK DERS ÜCRETİ 3.000 YTL YILLIK DANIŞMANLIK 1.000 YTL TOPLAM32.800 YTL Bütçe- 5“Personel Giderleri”

 23. Yıllık Çalışma Gün Sayısı = 240 GÜN 32.800/ 240 = 136.6 YTL/GÜN (P1 Araştırmacı günlük çalışma ücreti) Bütçe-6“Personel Giderleri”

 24. Seyahat ve İaşe Gider kalemi altında: Proje sahibi kuruluş ve/veya ortak kuruluşların projede görevli personelinin proje ile ilişkili, iş programında tanımlı, planlı seyahatleri için yapılan harcamalar yer alır. Seyahat Gideri, ikamet edilen adresten yola çıkılarak, gidilecek ülkede ulaşılması hedeflenen konaklama noktasına kadar yapılan her türlü harcamayı kapsar. Bütçe-7“Seyahat/Harcırah”

 25. Harcırah gideri, projede görevli personelin, proje ile ilgili gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında konaklama-yeme-içme gibi (ulaşım hariç) günlük ihtiyaçlarına karşılık aldığı ücrettir. Hesaplamada seyahat edilen ülkenin harcırah değerleri kullanılmalıdır. Seyahatler için kullanılacak maksimum harcırah değerleri 2010 Teklif Çağrısında bulunabilir. Bütçe-8 “Harcırah”

 26. Bu gider kalemi altında: yeni veya ikinci el araç-gerecin satın alınması kiralanması veya leasing yoluyla temini; bakım ve sigorta masrafları da dâhil harcamaların ödemesi yapılabilir. Bütçe-9“Ekipman”

 27. AMORTİSMAN (Depreciation): Proje faaliyetleri için gerekli olduğu durumlarda satın alınan araç gerecin; proje içerisinde kullanım yüzdesi göz önüne alınarak, söz konusu araç-gereç için projeye yazılacak gider belirlenir. Örneğin proje için alınan bir bilgisayar söz konusu ise; Bilgisayar satın alım bedeli = 2000 AVRO Proje süresi = 24 Ay Bilgisayarın proje içerisinde kullanım yüzdesi = % 50 Bütçe-10 “Ekipman”

 28. Örneğin: Bir bilgisayarın normal şartlardaki tahmini kullanım ömrü 4yıldır. 2 yıllık bir projede ömrünün 2/4’ünü tüketecektir. Öyleyse; 2000 * 2/4 = 1000AVRO Bilgisayarın %50 performans ile kullanılması durumunda proje bütçesinden bu bilgisayar için ödenebilecek en yüksek ücret: 1000 * %50 = 500 AVRO Bütçe-11“Ekipman”

 29. Taşeronluk Gideri Proje Sahibi veya ortak kuruluşlarından biri olmayan, projeyle ilgili özel bir uzmanlık gerektiren bir defalık özgün bir görevi yürüten bağımsız bir tüzel kurum ve kişiliğe ödenen ücretlerdir. Tüzel Kişilik Kendi işini yapan kişiler ile, kendi sosyal güvenliğinden ya da sosyal yardımlarından, emeklilik ödemelerinden ve yasal vergilerinden sorumlu kişileri kapsar. Bütçe-12“Taşeronluk”

 30. Bu başlık altında aşağıdaki giderler uygun harcama sayılır: Basın bildirileri, reklamlar ve ilanlar (bir defalık giderler) Telif veya diğer fikri mülkiyet haklarının satın alınması Proje kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, pilot uygulamaların yapılacağı yerlerin kiraları (Ancak bu yerler proje sahibi veya ortak kuruluşlara ait olmamalıdır.) Bütçe-13“Diğer Giderler”

 31. Proje için gerekli materyallerin satın alınması Konferans katılım ücretleri, toplantı kayıt giderleri Proje sahibi ve ortakları bünyesinde çalışan kişiler haricindeki proje yararlanıcı, uzman veya danışmanlarının seyahat ve iaşe giderleri Sergi alanı kirası Yapılacak proje bilgilendirmesi veya toplantısı için verilecek yemeklere dair giderler (Masrafı karşılanan kişiler proje sahibi veya ortakları bünyesinde çalışan kişiler olmamalıdır.) Banka teminatı giderleri (Merkez Başkanlığımız tarafından istendiği takdirde) Bütçe-14“Diğer Giderler”

 32. Dolaylı Giderler Kalemi: Doğrudan giderler kalemi toplamının %7’sinden fazla olamaz. Günlük iletişim (posta, faks, telefon, e-posta...vb) Projenin idaresi ile ilgili her türlü gider (PC's, notebook vb. Projenin yürütüldüğü yer ile ilgili kira, elektrik vs. Giderleri Fotokopi (idari yönetim için) Ofis materyalleri/kırtasiye/ büro sarf malzemeleri Bu giderler için belgelendirme zorunluluğu yoktur. Bütçe-15“Dolaylı Giderler Kalemi”

 33. Bütçe-16 “Örnek”

 34. Bütçe-17“Ortaklara Dağılım” Ortakların Mali Katkısı • Dengeli mi? • Projedeki Sorumluluk Oranı Belli Oluyor mu? • Harcamaların Dağılımı • Ortakların Projedeki Görev Dağılımına Uyuyor mu? • Sessiz Ortakların Projeye Katkı Durumu

 35. Projeyle ilgili olmalıdır. Harcamalar gerekli ve gerekçelendirilmiş olmalıdır. Proje uygunluk döneminde yapılmış olmalıdır. Kanunlara uygun olarak muhasebeleştirilmiş olmalı ve her harcama ayrı ayrı görülebilmelidir. Bütçe-18 “Hatırlatma 1”

 36. Uygun giderler Projede çalışan personel maaşı Proje ile ilgili yol ve iaşe giderleri Ekipman Giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %10’u) Taşeronluk giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %30’u) Diğer Giderler Dolaylı Giderler (Doğrudan giderlerin en fazla % 7’si) Uygun olmayan giderler - Projeyle ilgili olmayan kişilere yapılan masraflar - Projeyle ilgili olmayan harcamalar - Gereksiz yapılan harcamalar Bütçe-19“Hatırlatma 2”

 37. Bir İş Programının Görünümü

 38. Faydalı Dokümanlar • AB Komisyonu Kararı • 2010 Yılı Proje Teklif Çağrısı • Proje sahipleri için Rehber • Proje sahipleri için İdari ve Mali Elkitabı • Başvuru Formu • Tarafımızca verilecek olan dokümanlar www.ua.gov.tr