1 / 21

SOCIJALNI RAD S OBITELJI

SOCIJALNI RAD S OBITELJI. Nositeljice predmeta: Izv. prof.dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić Doc. dr. sc. Maja Laklija slavica.blazeka@pravo.hr Konzultacije: čet. 10-12 sati maja.laklija@pravo.hr Konzultacije: sri. 11-13 sati. Osnovne informacije o predmetu:.

topper
Download Presentation

SOCIJALNI RAD S OBITELJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOCIJALNI RAD S OBITELJI Nositeljice predmeta: Izv. prof.dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić Doc. dr. sc. Maja Laklija slavica.blazeka@pravo.hrKonzultacije: čet. 10-12 sati maja.laklija@pravo.hr Konzultacije: sri. 11-13 sati

 2. Osnovne informacije o predmetu: • Nastava iz predmeta Socijalni rad s obitelji izvodi se u 4. (ljetnom) semestru u obliku predavanja, vježbi i seminara. • Predmet nosi ukupno 10 ECTS bodova: • 5 ECTS predavanja i vježbe • 5 ECTS seminar. • Predmet se izvodi u okviru “Katedre za područja socijalnog rada”

 3. Predavanja se odvijaju u trajanju od tri školska sata tjedno. • Raspored: utorkom od 12.00 do 14.30 sati. • Dolazak na predavanja je obavezan pri čemu je mogućnosti dobivanja potpisa i izlaska na ispit uvjetovana pravilom: • Aktivno sudjelovanje na minimalno 1/2 predavanja (min. 5 predavanja), od čega min. jedno predavanje gosta predavača.

 4. Izuzetak: Izvanredni studenti s važećom potvrdom o redovnom radnom odnosu s punim radnim vremenom nisu obavezni dolaziti na predavanja, ali trebaju u cjelini odslušati i položiti vježbe. • Napomena: Oni nemaju mogućnost kolokviranja ispitnog gradiva (osim ako dolaze na predavanja) • Izvanredni studenti bez redovnog radnog odnosa imaju iste obaveze kao i redovni.

 5. Vježbe - Socijalni rad s obitelji • Održavaju se u ukupnom trajanju od 15 školskih sati. • Nastava iz vježbi je organizirana u blokovima (jedan petak poslijepodne od 13.15-19.00 i jedna subota od 09.00.-17.00) • Studenti su abecedno raspoređeni u tri grupe: A grupa = 28. i 29.03. 2014. B grupa = 04. i 05.04. 2014. C grupa = 25. i 26.04. 2014.

 6. Točan raspored studenata po grupama za vježbe bit će objavljen sljedeći tjedan. • Moguće su zamjene studenata po grupama za vježbe, no osobna odgovornost pojedinog studenta je naći zamjenu i javiti je odmah predmetnom nastavniku na e-mail: sblazeka@pravo.hr

 7. Nastavu iz vježbi izvode vanjske suradnice s dugogodišnjim praktičnim iskustvom rada u CZSS Zagreb: • dipl. socijalna radnicaBOŽENA HORVAT ALAJBEGOVIĆ (ravnateljica CZSS Zagreb) • dipl. pravnica JADRANKA BRAČANIN SABO • dipl. psihologinja VALERIJA KANĐERA.

 8. Nastava se izvodi u obliku uvodnih predavanja i radioničkog djela (prorada sadržaja kroz konkretne primjere iz prakse). • Dolazak na nastavu iz vježbi je obavezan u cijelosti za sve studente (redovne i izvanredne, s potvrdama o radnom odnosu i bez njih).

 9. Neovisno o sudjelovanju ili nesudjelovanju u ostalim kolokvijima iz predmeta Socijalni rad s obitelji,  svi studenti (redovni i izvanredni) trebaju doći na kolokvij iz vježbi. • Pozitivno ocijenjen kolokvij iz vježbi je preduvjet za dobivanje potpisa, odnosno mogućnost izlaska na ispit.

 10. LITERATURA ZA KOLOKVIJ IZ VJEŽBI: • Specifični dijelovi zakona kojima je propisana nadležnost CZSS i djelokrug rada socijalnig radnika u radu s obiteljima: • Obiteljski zakon i Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji • Zakon o socijalnoj skrbi • Zakon o udomiteljstvu

 11. Vježbe su sadržajno usmjerene na upoznavanje studenata s djelokrugom rada socijalnih radnika s obitelji u okviru CZSS: • Poslovi socijalnog radnika i drugih članova stručnog tima vezano uz: - provođenje posredovanja prije razvoda braka, • donošenje prijedloga odluke i izmjene odluke: • s kojim će roditeljem mlt. dijete nastaviti živjeti nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice • kojim opsegom i dinamikom će se odvijati susreti i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi, • koji je novčani iznos potreban za uzdržavanje djece i kojeg je dužan doprinositi roditelj koji neće živjeti s djetetom,

 12. 2. Postupanje u slučaju nasilja u obitelji... 3. Poslovi socijalnog radnika i drugih članova tima pri provođenju mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (izricanje upozorenja na propuste u odgoju, nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, predlaganje mjere oduzimanja roditeljima prava na život s djetetom i lišenja prava na roditeljsku skrb), 4. Institucionalna skrb za djecu, udomiteljstvo, posvojenje 5. Rad socijalnih radnika s obitelji kroz ostvarivanje različitih prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

 13. 5. Uloga socijalnog radnika u zaštiti osoba sa smanjenom ili bez poslovne sposobnosti = institut skrbništva 6. Drugi specifični poslovi socijalnog radnika vezani uz primjenu Obiteljskog zakona: - priznavanje, utvrđivanja i osporavanja očinstva, • stjecanje poslovne sposobnosti prije punoljetnosti, • određivanje i promjena osobnog imena djeteta, • obveza roditelja u uzdržavanju djece, • raspolaganje imovinom maloljetne djece…

 14. Seminar iz Socijalnog rada s obitelji: A - grupa: utorkom od 8.30.-12.00. B - grupa: utorkom od 14.30.-18.00. • Raspored po grupama će biti objavljen na webu odmah po završetku upisa seminara. • Iznimno, prvi seminarski susret: A - grupa: od 11.00. - 12.00. sati B - grupa: od 14.30. - 15.30. sati • Prvi susret: upoznavanje s voditeljima seminara, dogovor o načinu rada, podjela u grupe, podjela seminarskih tema, raspored izlaganja…

 15. Predavanja - Socijalni rad s obitelji Ciljupoznati studente s: • različitim pristupima u određenju obitelji, • ključnim sociološkim i psihološkim teorijama u izučavanju i razumijevanju obitelji, • promjenama u funkcioniranju obitelji nekad i danas, • obilježjima međugeneracijskih i unutargeneracijskih odnosa u suvremenoj obitelji …

 16. glavnim odrednicama bračne kvalitete i (ne)stabilnosti braka , • razvodom braka roditelja i njegovim posljedicama za djecu, • prepoznavanjem rizika i procjenom potreba u obitelji, • djelovanjem socijalnog rada u prevenciji i rješavanju specifičnih obiteljskih poteškoća (koncept obiteljske otpornosti, proces planiranih promjena – individualni plan rada s obitelji ...)

 17. Predavači: • Izv.prof. dr. sc. Slavica BlažekaKokorić • Doc. dr. sc. Maja Laklija • Gosti iz prakse (socijalni radnici iz CZSS, udruga, Ministarstva …)

 18. Obavezna literatura: • Čudina-Obradović, M. i Obradović,  J. (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).   • Haralambos, M., Holborn, M. (2002.) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, poglavlje Obitelj i kućanstava od 503-584 str. • Janković, J. (2008.) Obitelj u fokusu,Et. cetera, Zagreb (odabrana poglavlja). • Ajduković, M. iRadočaj, T. /ur./ (2008.) Pravodjetetanaživot u obitelji, UNICEF, 57-91. str.

 19. Polaganje ispita iz predmeta “Socijalni rad s obitelji”: • Uvjet za potpis i izlazak na ispit: - odslušan određen broj predavanja - odslušane vježbe u punoj satnici - položen kolokvij iz vježbi (1/3 ocjene). • Načini polaganja ispita: • dva kolokvija iz predavanja (2/3 ocjene) • ili redovni rok: pismeni i usmeni ispit (2/3 ocjene).

More Related