Download
socijalni rad s obitelji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIJALNI RAD S OBITELJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIJALNI RAD S OBITELJI

SOCIJALNI RAD S OBITELJI

433 Views Download Presentation
Download Presentation

SOCIJALNI RAD S OBITELJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOCIJALNI RAD S OBITELJI Nositeljice predmeta: Izv. prof.dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić Doc. dr. sc. Maja Laklija slavica.blazeka@pravo.hrKonzultacije: čet. 10-12 sati maja.laklija@pravo.hr Konzultacije: sri. 11-13 sati

 2. Osnovne informacije o predmetu: • Nastava iz predmeta Socijalni rad s obitelji izvodi se u 4. (ljetnom) semestru u obliku predavanja, vježbi i seminara. • Predmet nosi ukupno 10 ECTS bodova: • 5 ECTS predavanja i vježbe • 5 ECTS seminar. • Predmet se izvodi u okviru “Katedre za područja socijalnog rada”

 3. Predavanja se odvijaju u trajanju od tri školska sata tjedno. • Raspored: utorkom od 12.00 do 14.30 sati. • Dolazak na predavanja je obavezan pri čemu je mogućnosti dobivanja potpisa i izlaska na ispit uvjetovana pravilom: • Aktivno sudjelovanje na minimalno 1/2 predavanja (min. 5 predavanja), od čega min. jedno predavanje gosta predavača.

 4. Izuzetak: Izvanredni studenti s važećom potvrdom o redovnom radnom odnosu s punim radnim vremenom nisu obavezni dolaziti na predavanja, ali trebaju u cjelini odslušati i položiti vježbe. • Napomena: Oni nemaju mogućnost kolokviranja ispitnog gradiva (osim ako dolaze na predavanja) • Izvanredni studenti bez redovnog radnog odnosa imaju iste obaveze kao i redovni.

 5. Vježbe - Socijalni rad s obitelji • Održavaju se u ukupnom trajanju od 15 školskih sati. • Nastava iz vježbi je organizirana u blokovima (jedan petak poslijepodne od 13.15-19.00 i jedna subota od 09.00.-17.00) • Studenti su abecedno raspoređeni u tri grupe: A grupa = 28. i 29.03. 2014. B grupa = 04. i 05.04. 2014. C grupa = 25. i 26.04. 2014.

 6. Točan raspored studenata po grupama za vježbe bit će objavljen sljedeći tjedan. • Moguće su zamjene studenata po grupama za vježbe, no osobna odgovornost pojedinog studenta je naći zamjenu i javiti je odmah predmetnom nastavniku na e-mail: sblazeka@pravo.hr

 7. Nastavu iz vježbi izvode vanjske suradnice s dugogodišnjim praktičnim iskustvom rada u CZSS Zagreb: • dipl. socijalna radnicaBOŽENA HORVAT ALAJBEGOVIĆ (ravnateljica CZSS Zagreb) • dipl. pravnica JADRANKA BRAČANIN SABO • dipl. psihologinja VALERIJA KANĐERA.

 8. Nastava se izvodi u obliku uvodnih predavanja i radioničkog djela (prorada sadržaja kroz konkretne primjere iz prakse). • Dolazak na nastavu iz vježbi je obavezan u cijelosti za sve studente (redovne i izvanredne, s potvrdama o radnom odnosu i bez njih).

 9. Neovisno o sudjelovanju ili nesudjelovanju u ostalim kolokvijima iz predmeta Socijalni rad s obitelji,  svi studenti (redovni i izvanredni) trebaju doći na kolokvij iz vježbi. • Pozitivno ocijenjen kolokvij iz vježbi je preduvjet za dobivanje potpisa, odnosno mogućnost izlaska na ispit.

 10. LITERATURA ZA KOLOKVIJ IZ VJEŽBI: • Specifični dijelovi zakona kojima je propisana nadležnost CZSS i djelokrug rada socijalnig radnika u radu s obiteljima: • Obiteljski zakon i Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji • Zakon o socijalnoj skrbi • Zakon o udomiteljstvu

 11. Vježbe su sadržajno usmjerene na upoznavanje studenata s djelokrugom rada socijalnih radnika s obitelji u okviru CZSS: • Poslovi socijalnog radnika i drugih članova stručnog tima vezano uz: - provođenje posredovanja prije razvoda braka, • donošenje prijedloga odluke i izmjene odluke: • s kojim će roditeljem mlt. dijete nastaviti živjeti nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice • kojim opsegom i dinamikom će se odvijati susreti i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi, • koji je novčani iznos potreban za uzdržavanje djece i kojeg je dužan doprinositi roditelj koji neće živjeti s djetetom,

 12. 2. Postupanje u slučaju nasilja u obitelji... 3. Poslovi socijalnog radnika i drugih članova tima pri provođenju mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (izricanje upozorenja na propuste u odgoju, nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, predlaganje mjere oduzimanja roditeljima prava na život s djetetom i lišenja prava na roditeljsku skrb), 4. Institucionalna skrb za djecu, udomiteljstvo, posvojenje 5. Rad socijalnih radnika s obitelji kroz ostvarivanje različitih prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

 13. 5. Uloga socijalnog radnika u zaštiti osoba sa smanjenom ili bez poslovne sposobnosti = institut skrbništva 6. Drugi specifični poslovi socijalnog radnika vezani uz primjenu Obiteljskog zakona: - priznavanje, utvrđivanja i osporavanja očinstva, • stjecanje poslovne sposobnosti prije punoljetnosti, • određivanje i promjena osobnog imena djeteta, • obveza roditelja u uzdržavanju djece, • raspolaganje imovinom maloljetne djece…

 14. Seminar iz Socijalnog rada s obitelji: A - grupa: utorkom od 8.30.-12.00. B - grupa: utorkom od 14.30.-18.00. • Raspored po grupama će biti objavljen na webu odmah po završetku upisa seminara. • Iznimno, prvi seminarski susret: A - grupa: od 11.00. - 12.00. sati B - grupa: od 14.30. - 15.30. sati • Prvi susret: upoznavanje s voditeljima seminara, dogovor o načinu rada, podjela u grupe, podjela seminarskih tema, raspored izlaganja…

 15. Predavanja - Socijalni rad s obitelji Ciljupoznati studente s: • različitim pristupima u određenju obitelji, • ključnim sociološkim i psihološkim teorijama u izučavanju i razumijevanju obitelji, • promjenama u funkcioniranju obitelji nekad i danas, • obilježjima međugeneracijskih i unutargeneracijskih odnosa u suvremenoj obitelji …

 16. glavnim odrednicama bračne kvalitete i (ne)stabilnosti braka , • razvodom braka roditelja i njegovim posljedicama za djecu, • prepoznavanjem rizika i procjenom potreba u obitelji, • djelovanjem socijalnog rada u prevenciji i rješavanju specifičnih obiteljskih poteškoća (koncept obiteljske otpornosti, proces planiranih promjena – individualni plan rada s obitelji ...)

 17. Predavači: • Izv.prof. dr. sc. Slavica BlažekaKokorić • Doc. dr. sc. Maja Laklija • Gosti iz prakse (socijalni radnici iz CZSS, udruga, Ministarstva …)

 18. Obavezna literatura: • Čudina-Obradović, M. i Obradović,  J. (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).   • Haralambos, M., Holborn, M. (2002.) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, poglavlje Obitelj i kućanstava od 503-584 str. • Janković, J. (2008.) Obitelj u fokusu,Et. cetera, Zagreb (odabrana poglavlja). • Ajduković, M. iRadočaj, T. /ur./ (2008.) Pravodjetetanaživot u obitelji, UNICEF, 57-91. str.

 19. Polaganje ispita iz predmeta “Socijalni rad s obitelji”: • Uvjet za potpis i izlazak na ispit: - odslušan određen broj predavanja - odslušane vježbe u punoj satnici - položen kolokvij iz vježbi (1/3 ocjene). • Načini polaganja ispita: • dva kolokvija iz predavanja (2/3 ocjene) • ili redovni rok: pismeni i usmeni ispit (2/3 ocjene).