1 / 29

CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR. CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR.

topper
Download Presentation

CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

 2. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) şi fără contraprestaţie directă din partea statului. Evoluţia veniturilor fiscale în România (% venituri ale bugetului general consolidat în perioada 1990-2006. Sursa FMI, MFP

 3. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Rolul impozitelor: • Rolul pe plan financiar: principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice • Rolul pe plan economic: utilizarea impozitelor ca mijloc de intervenţie în activitatea economică • Rolul pe plan social: se procedează la redistribuirea unei părţi importante din PIB între grupuri sociale şi indivizi, între persoane fizice şi juridice

 4. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Elementele impozitului: • 1)subiectul (plătitorul): persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata impozitului • 2)suportatorul: persoana care suportă efectiv impozitul • 3)obiectul impunerii: materia supusă impunerii • 4)sursa impozitului: din ce anume se plăteşte impozitul • 5)unitatea de impunere • 6)cota impozitului • 7)termenul de plată • 8)asietă: totalitatea măsurilor permise de lege pe care le iau organele fiscale în legătură cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea mărimii materiei impozabile şi determinarea impozitului datorat statului

 5. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

 6. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • A.Smith, 1776: • 1)principiul echităţii: contribuţii în funcţie de veniturile pe care le obţin contribuabilii • 2)principiul certitudinii: mărimea impozitelor datorate de fiecare persoană să fie certă şi nu arbitrară, termenele, modalitatea şi locul de plată să fie stablite fără echivoc, pentru a fi cunoscute şi respectate de fiecare plătitor • 3)principiul comodităţii: impozitele să fie percepute la termenele şi la modul cel mai convenabi pentru contribuabil • 4)principiul randamanetului: sistemul fiscal să asigure încasarea impozitelor cu un minim de cheltuieli şi să fie cît mai puţin apăsător pentru plătitori

 7. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Codul fiscal al României

 8. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • PRINCIPIUL ECHITĂŢII FISCALE • stabilirea minimului neimpozabil (poate fi stabilit numai in cazul impozitelor directe, neavând aplicabilitatea în cazul impozitelor indirecte) • impunerea să fie generală • echitate fiscală orizontală (R. Aronson, 1985): tratament fiscal egal pentru contribuabili cu situaţii similare • echitate fiscală verticală (R. Aronson, 1985): sarcina fiscală să fie stabilită în funcţie de puterea contributivă a fiecăruia

 9. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • PRINCIPIUL ECHITĂŢII FISCALE • H.Rosen (1992): definirea noţiunilor de impozitare regresivă şi progresivă este destul de ambiguă. De aceea se apelează la rata medie a impozitării, adică proporţia de impozit pe venit. Dacă rata medie de impozitare creşte odată cu venitul, atunci este vorba despre impozitare progresivă iar dacă rata medie de impozitare scade odată cu creşterea venitului, atunci este vorba despre impozitare regresivă.

 10. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR R. Aronson, 1985

 11. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • PRINCIPII DE POLITICĂ FINANCIARĂ • randament fiscal ridicat • -impozitul să aibă un caracter universal • -să nu existe posibilităţi de sustragere de la impunere • -volumul cheltuielilor privind stabilirea materiei impozabile, • calcularea şi perceperea impozitelor să fie cât mai redus posibil • stabilitate • -randamentul impozitului rămâne constant de-a lungul întregului ciclu economic; randamentul unui impozit nu trebuie neapărat să sporească odată cu creşterea volumului producţiei şi a veniturilor şi nici să scadă în perioadele de criză • elasticitatea • -impozitul să odată fi adaptat în permanenţă necesităţilor conjuncturale de venituri ale statului

 12. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • PRINCIPII DE POLITICĂ ECONOMICĂ • -folosirea impozitelor ca instrument de impulsionare a dezvoltării unor ramuri sau subramuri economice, de stimulare ori de reducere a consumului unor mărfuri, de extindere/restrângere a exportului/importului unor bunuri

 13. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • PRINCIPII SOCIAL- POLITICE • Iluzia fiscală: posibilitatea de manipulare a alegătorului median, prin intermediul fiscalităţii. În figura demai jos, pe abscisă este reprezentată cantitatea consumată din bunul public (BP) iar pe ordonată nivelul venitului (V). • Posibilităţile de influenţare a deciziilor indivizilor au în vedere: • crearea iluziei că preţului bunului BP este mai mic decât în realitate,determinând alegătorul median să consume mai multe unităţi din bunul respectiv şi astfel să se modifice punctul lui de optim de la 1 la 2 pe aceeaşi curbă de indiferenţă; • se poate crea impresia indivizilor că dipun de un venit real mai mare decât cel din realitate şi astfel optimul se va muta în punctul trei corespunzător unei utilităţi mai mari; • posibilitatea ca prin intermediul fiscalităţii (ce corespunde unei creşteri a cheltuielilor publice) să se poată influenţa, în sensul modificării ei, rata marginală de substituţie dintre bunul public BP şi venitul V, caz în care optimul consumatorului se va situa în punctul 4, pe acceaşi linie a bugetului dar pe o nouă curbă de indiferenţă. • Sursa: Cullis & Jones, 1996

 14. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Rata fiscalităţii: se calculează ca raport între totalul veniturilor fiscale şi produsul intern brut

 15. CURS 2+3: Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Sursa: FMI

 16. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Curba Laffer Laffer, A., The Laffer curve: Past, Present and Future, The Heritage Foundation, June, 2004

 17. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR E X E C U Ţ I E Sursa: Pădurean, E.; Cataramă, D. (2004), Evaluarea curbei Laffer în România, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr.10, octombrie

 18. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR P L A N I F I C A R E Sursa: Pădurean, E.; Cataramă, D. (2004), Evaluarea curbei Laffer în România, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr.10, octombrie

 19. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

 20. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

 21. CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Sursa: Pădurean, E.; Cataramă, D. (2004), Evaluarea curbei Laffer în România, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr.10, octombrie Sursa: “La politique fiscale dans L’Union européenne”, Communautés européennes, Belgium, 2000; www.europa.eu.int

 22. CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Moşteanu, T.; Stoian, A., (2005), Considerente teoretice privind construcţia unui sistem fiscal optim în România, volum dedicat Conferinţei Economice Internaţionale „25 Years of Higher Economic Education in Braşov”, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universitatea Transilvania, Braşov, 2005

 23. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Evoluţia înclinaţiei marginale spre consum/investiţii la nivel macroeconomic p=16% (c), p=1% (i) dacă presiunea fiscală creşte p=11,11% (c), p=1,01% (i) dacă presiunea fiscală scade Stoian, A; Dragotă, V., Ţâţu, L. (2005), Presiunea fiscală marginală şi rolul ei în comportamentul economic, lucrare susţinută în cadrul Sesiunii Ştiinţifice „Gestionarea riscurilor financiare ale deficitelor economice”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – Victor Slăvescu, Bucureşti, 2005

 24. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Evoluţia înclinaţiei marginale spre consum/investiţii la nivel de contribuabil-persoană fizică P=2%, dacă presiunea fiscală creşte; P=1%, dacă presiunea fiscală scade Stoian, A; Dragotă, V., Ţâţu, L. (2005), Presiunea fiscală marginală şi rolul ei în comportamentul economic, lucrare susţinută în cadrul Sesiunii Ştiinţifice „Gestionarea riscurilor financiare ale deficitelor economice”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – Victor Slăvescu, Bucureşti, 2005

 25. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR Evoluţia înclinaţiei marginale spre investiţii la nivel de agenţi economici Stoian, A; Dragotă, V., Ţâţu, L. (2005), Presiunea fiscală marginală şi rolul ei în comportamentul economic, lucrare susţinută în cadrul Sesiunii Ştiinţifice „Gestionarea riscurilor financiare ale deficitelor economice”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – Victor Slăvescu, Bucureşti, 2005

 26. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR • Gradul de colectare a impozitelor (Gc): • Sii: suma impozitelor încasate • Sipb: suma impozitelor prevăzute în buget

 27. CURS 2+3 Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ATENŢIE: Capitolul 13, pag.377-380 Sursa: Raportul proiectului legii bugetului pa anul 2005, Ministerul Finanţelor Publice

 28. CURS 2+3Tema 1: TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR

 29. CURS 2+3

More Related