Två pensionsplaner - PowerPoint PPT Presentation

topaz
tv pensionsplaner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Två pensionsplaner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Två pensionsplaner

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Två pensionsplaner
99 Views
Download Presentation

Två pensionsplaner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2 • Tjänstemän födda 1979 och senare • Tjänstemän födda 1978 och tidigare

 2. Vad är det som är bestämt på förhand? ITP 1 ITP 2 Premien • Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad • Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen • Arbetsgivaren har svårare att veta kostnaden vid ändringar • Den anställde vet sin kommande pension

 3. Premie varje månad till pension • från 25 år • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp • 30 % på lönedelar däröver. 30 % 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 35 375 kr/mån 4,5 %

 4. Premie varje månad till pension • Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”. • Premien betalas månadsvis. 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 35 375 kr/mån 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

 5. ? • Du bestämmer själv försäkringens utformning • Traditionell eller Fondförsäkring? • Välja bolag? • Återbetalningsskydd? • Familjeskydd ? • -

 6. Hur ska du placera pengarna? Traditionell försäkringFondförsäkring • Garanti • Avgift • Inga garantier • Hög risk • Låg risk • Avgift

 7. Hälften i en trygg sparform • Traditionell pensionsförsäkring 50% 50 % Trygg sparform Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 8. Valbara försäkringsbolag Traditionell försäkring Fondförsäkring • Alecta • AMF • Folksam • Skandia • AMF • Danica Pension • SEB Trygg Liv • SPP • Swedbank

 9. Om du inte gör något val • Traditionell pensionsförsäkring i Alecta • Garanterat belopp och avkastning • Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

 10. Vad händer om jag dör? Du kan välja • återbetalningsskydd • Familjeskydd

 11. Använda en del av premien till ett familjeskydd? • Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp • Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till • make/maka eller sambo • eller • barn

 12. Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir? Storlek på premien tid • Hur mycket premier har betalats in? • Har efterlevandeskydd valts? • Hur hög har avkastningen varit? • Vilka avgifter tas ut? • Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? familjeskydd återbetalningsskydd

 13. ITP2 – 2 ålderspensioner! • Premiebestämd ITPK 2% av pensionsmedförande lön • Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid

 14. ITPK Ålderspension • Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön 100% Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 15. ITPK:s historia syns i ditt årsbesked ITPK upphandling ITPK val UITPK

 16. Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension? • Fast lön + semestertillägg • Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg • Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg • Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad • Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp.

 17. Så räknas ITP-pensionen ut Procent av slutlönen • 30 ibb • 20 ibb • 7,5 ibb 32,5 % 65 % 10 % 450 000- 424 500 x 0,65% = 16 575 424 500 x 10%= +42 450 59 025 eller 4 919 kr/månad om minst 30 år i tjänstetid finns

 18. För full ITP 2 krävs 360 månader Godkänd tid • när man arbetar • när man är sjuk • Tid med föräldrapenning

 19. Ersättningar vid sjukdom 90 % 80 % 77,6 % 30 IBB 77,6 % 90 % 80 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % ITPs sjukpension 10% Från arbetsgivaren Från Alecta 7,5 PBB ITPs sjukpension 10 % Sjuklön 10 % ITPs sjuk-pension 15 % Lön Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % K A R E N S D A G 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan 91 _360 15 _90 361 _365 366 Dag 2 _14

 20. Familjepension 30 ibb 1 698 000 kr/år • Förmånstagare - make/a, barn 20 år • Livsvarig pension 32,5 % 20 ibb 1 132 000 kr/år 65% • Möjlighet att avstå framtida premier • Förstärka ITPK 424 500 kr/år 7,5 ibb -

 21. Tjänstegrupplivförsäkring TGL- ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3pbb 64 år 55 år