1 / 27

Tjänstepension

Tjänstepension. Tjänstemännens tjänstepension. ITP 1. ITP 2. Två pensionsplaner. Premiebestämd ITP 1. Förmånsbestämd ITP 2. Tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare. Vad är det som är bestämt på förhand?. ITP 1. ITP 2. Premien

lanza
Download Presentation

Tjänstepension

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tjänstepension

 2. Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2

 3. Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2 • Tjänstemän födda 1979 och senare • Tjänstemän födda 1978 och tidigare

 4. Vad är det som är bestämt på förhand? ITP 1 ITP 2 Premien • Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad • Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen • Arbetsgivaren vet inte kostnaden • Den anställde vet sin kommande pension

 5. ITP2 – Två ålderspensioner! • Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen= % x lönen x tjänstetid • Premiebestämd ITP 2% av pensionsmedförande lön

 6. Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension? • Fast lön + semestertillägg • Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg • Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg • Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad • Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp. Max 30 inkomstbasbelopp

 7. Så räknas ITP-pensionen ut Procent av slutlönen 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 32,5 % 65 % 10 %

 8. För full ITP 2 krävs 360 månader Godkänd tid • när man arbetar • när man är sjuk • tid med föräldrapenning

 9. Familjepension 30 ibb • Förmånstagare - make/a, barn 20 år • Livsvarig pension 16,25 % 20 ibb 32,5% • Möjlighet att avstå framtida premier • Förstärka ITPK 7,5 ibb -

 10. ITPK Ålderspension • Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön 100 % Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 11. Hur ska du placera pengarna? Traditionell försäkringFondförsäkring • Garanti • Avgift • Inga garantier • Hög risk • Låg risk • Avgift

 12. Valbara försäkringsbolag Traditionell försäkring Fondförsäkring • Alecta • AMF • Folksam • Skandia • AMF • Danica Pension • SEB Trygg Liv • SPP • Swedbank

 13. Vad händer om jag dör? Du kan välja • återbetalningsskydd • familjeskydd

 14. Använda en del av premien till ett familjeskydd? • Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp • Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till • make/maka eller sambo eller • barn

 15. ITPK:s historia syns i ditt årsbesked ITPK upphandling ITPK val UITPK

 16. ITP 1 -Premie varje månad till pension • från 25 år • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp • 30 % på lönedelar däröver. 30 % 7,5 inkomstbasbelopp 4,5 %

 17. Premie varje månad till pension • Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”. • Premien betalas månadsvis. 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

 18. Vilka inkomster ger kollektivavtalad premiebestämd ITP 1 ? Ingår ej i lönen • Traktamente • Reseersättning, bilersättning, trängselskatt • Sjuklön (kollektivavtalad) • Skattepliktiga förmåner • Föräldralön • Kostnader för användande av egen bil Ingår i lönen • Utbetald bruttolön/månad • Övertidsersättning • Semesterersättning • Semesterlön • Bonus • Provision • Gratifikation Inget lönetak

 19. Hälften i en trygg sparform • Traditionell pensionsförsäkring 50% 50 % Trygg sparform Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 20. Om du inte gör något val • Traditionell pensionsförsäkring i Alecta • Garanti och avkastning • Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

 21. Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK • Extra pensionsavsättningar • Kan vara engångspremier eller löpande / månad • Fast summa eller % av lönen • Premietrappa

 22. Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal? • Tjänstepension överhuvudtaget? • Ingen ram att hålla sig till? • Vilka upplägg är vanliga i icke- kollektivavtalade tjänstepensioner • Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepenisoner?

 23. Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften

 24. Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir? Storlek på premien tid • Hur mycket premier har betalats in? • Har efterlevandeskydd valts? • Hur hög har avkastningen varit? • Vilka avgifter tas ut? • Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? familjeskydd återbetalningsskydd

 25. Ersättningar vid sjukdom 90 % 80 % 77,6 % 30 IBB 77,6 % 90 % 80 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % ITPs sjukpension 10% Från arbetsgivaren Från Alecta 7,5 PBB ITPs sjukpension 10 % Sjuklön 10 % ITPs sjuk-pension 15 % Lön Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % K A R E N S D A G 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan 91 _360 15 _90 361 _365 Dag 2 _14 366

 26. Tjänstegrupplivförsäkring TGL- ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3 pbb 64 år 55 år

 27. Information från Collectum Information om ITP • Ny anställning • Vid 25 år • Vid avslutad anställning Årsbesked varje år • Skickas ut till 1,4 miljonerprivatanställda tjänstemän

More Related