Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjänstepension PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjänstepension

Tjänstepension

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Tjänstepension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tjänstepension

 2. Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2

 3. Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2 • Tjänstemän födda 1979 och senare • Tjänstemän födda 1978 och tidigare

 4. Vad är det som är bestämt på förhand? ITP 1 ITP 2 Premien • Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad • Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen • Arbetsgivaren vet inte kostnaden • Den anställde vet sin kommande pension

 5. ITP2 – Två ålderspensioner! • Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen= % x lönen x tjänstetid • Premiebestämd ITP 2% av pensionsmedförande lön

 6. Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension? • Fast lön + semestertillägg • Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg • Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg • Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad • Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp. Max 30 inkomstbasbelopp

 7. Så räknas ITP-pensionen ut Procent av slutlönen 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 32,5 % 65 % 10 %

 8. För full ITP 2 krävs 360 månader Godkänd tid • när man arbetar • när man är sjuk • tid med föräldrapenning

 9. Familjepension 30 ibb • Förmånstagare - make/a, barn 20 år • Livsvarig pension 16,25 % 20 ibb 32,5% • Möjlighet att avstå framtida premier • Förstärka ITPK 7,5 ibb -

 10. ITPK Ålderspension • Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön 100 % Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 11. Hur ska du placera pengarna? Traditionell försäkringFondförsäkring • Garanti • Avgift • Inga garantier • Hög risk • Låg risk • Avgift

 12. Valbara försäkringsbolag Traditionell försäkring Fondförsäkring • Alecta • AMF • Folksam • Skandia • AMF • Danica Pension • SEB Trygg Liv • SPP • Swedbank

 13. Vad händer om jag dör? Du kan välja • återbetalningsskydd • familjeskydd

 14. Använda en del av premien till ett familjeskydd? • Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp • Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till • make/maka eller sambo eller • barn

 15. ITPK:s historia syns i ditt årsbesked ITPK upphandling ITPK val UITPK

 16. ITP 1 -Premie varje månad till pension • från 25 år • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp • 30 % på lönedelar däröver. 30 % 7,5 inkomstbasbelopp 4,5 %

 17. Premie varje månad till pension • Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”. • Premien betalas månadsvis. 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

 18. Vilka inkomster ger kollektivavtalad premiebestämd ITP 1 ? Ingår ej i lönen • Traktamente • Reseersättning, bilersättning, trängselskatt • Sjuklön (kollektivavtalad) • Skattepliktiga förmåner • Föräldralön • Kostnader för användande av egen bil Ingår i lönen • Utbetald bruttolön/månad • Övertidsersättning • Semesterersättning • Semesterlön • Bonus • Provision • Gratifikation Inget lönetak

 19. Hälften i en trygg sparform • Traditionell pensionsförsäkring 50% 50 % Trygg sparform Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

 20. Om du inte gör något val • Traditionell pensionsförsäkring i Alecta • Garanti och avkastning • Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

 21. Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK • Extra pensionsavsättningar • Kan vara engångspremier eller löpande / månad • Fast summa eller % av lönen • Premietrappa

 22. Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal? • Tjänstepension överhuvudtaget? • Ingen ram att hålla sig till? • Vilka upplägg är vanliga i icke- kollektivavtalade tjänstepensioner • Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepenisoner?

 23. Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften

 24. Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir? Storlek på premien tid • Hur mycket premier har betalats in? • Har efterlevandeskydd valts? • Hur hög har avkastningen varit? • Vilka avgifter tas ut? • Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? familjeskydd återbetalningsskydd

 25. Ersättningar vid sjukdom 90 % 80 % 77,6 % 30 IBB 77,6 % 90 % 80 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % ITPs sjukpension 10% Från arbetsgivaren Från Alecta 7,5 PBB ITPs sjukpension 10 % Sjuklön 10 % ITPs sjuk-pension 15 % Lön Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % K A R E N S D A G 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan 91 _360 15 _90 361 _365 Dag 2 _14 366

 26. Tjänstegrupplivförsäkring TGL- ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3 pbb 64 år 55 år

 27. Information från Collectum Information om ITP • Ny anställning • Vid 25 år • Vid avslutad anställning Årsbesked varje år • Skickas ut till 1,4 miljonerprivatanställda tjänstemän