slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMINARIUM 2. Wstęp do pracy Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMINARIUM 2. Wstęp do pracy Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

SEMINARIUM 2. Wstęp do pracy Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

SEMINARIUM 2. Wstęp do pracy Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP . Autor: Wanda Wilczyńska-Michalik Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Kontakt: wmichali@up.krakow.pl tel: 012 6626261. Podstawowe elementy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SEMINARIUM 2. Wstęp do pracy Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SEMINARIUM 2.

Wstęp do pracy

Prowadzący: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP

Autor:

Wanda Wilczyńska-Michalik

Instytut Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Geografii

Kontakt:

wmichali@up.krakow.pl

tel: 012 6626261

slide2

Podstawowe elementy

wstępu do pracy dyplomowej

 • Wstęp – jest to fragment pracy od którego rozpoczynamy treść (jest to pierwszy numerowany rozdział)
 • We wstępie przedstawiamy krótko temat, motywację podjęcia tematu i staramy się nim zainteresować potencjalnych czytelników. Można też opisać krótko obszar badań i przedstawić przesłanki jego wyboru
 • We wstępie pomija się rzeczy oczywiste
 • Po przedstawieniu elementów wymienionych powyżej należy sformułować następujące zagadnienia:
slide3

Podstawowe elementy

wstępu do pracy dyplomowej

(obowiązkowe)

 • Wstęp
 • (tak jak było powiedziane – slajd 2, przedstawiamy tu krótko temat, motywację podjęcia tematu i staramy się nim zainteresować potencjalnych czytelników. Można też opisać krótko obszar badań i przedstawić przesłanki jego wyboru)
 • 1.1. Przedmiot pracy (lub przedmiot badań)
 • 1.2. Problem pracy (lub problem badawczy)
 • 1.3. Hipotezy badawcze
 • 1.4. Teren badań (badany obszar)
 • 1.5. Cel i zakres pracy
 • 1.6. Metody pracy oraz analiza i prezentacja danych
 • 1.7. Przegląd literatury i ocena materiałów źródłowych

UWAGA! Rozdziały i podrozdziały numerujemy przy użyciu cyfr arabskich

slide4

Dodatkowe elementy

wstępu do pracy dyplomowej

Wymienione poniżej zagadnienia powinny być przedstawione tylko w przypadku niektórych wybranych tematów z zakresu ochrony środowiska (po uzgodnieniu z promotorem pracy)

 • 1.8. Przegląd wybranych aktów prawnych i ich analiza
 • 1.9. Omówienie wybranych terminów z zakresu ……..
 • (np.: … z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji, rewitalizacji, monitoringu środowiska itp. ….)
 • Są to na ogół terminy specjalistyczne często używane
 • w tekście pracy
 • W szczególnych przypadkach omówienie terminologii może być przedmiotem oddzielnego rozdziału
slide5

Głównym merytorycznym zadaniem pierwszego etapu jest sformułowanie pytań, na które autor pracy ma odpowiedzieć

Jest to równoznaczne z wyznaczeniem celu dalszych prac

Przed przystąpieniem do pracy formułujemy przedmiot

i problem pracy

Staramy się określić po co podejmujemy badania, do czego mogą być przydatne, co nowego wniosą do wiedzy, którą już w tym temacie posiadamy.

slide6

przedmiot pracy / przedmiot badań

 • omawiany obiekt, produkt, wyrób, proces, omawiana jednostka osadnicza
 • np.: miasto, walory środowiska geograficznego, energetyka i możliwości jej rozwoju
 • problem pracy / problem badawczy
 • kwestia do rozstrzygnięcia, do zbadania
 • problemy badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze studiów literatury, materiałów źródłowych, badań naukowych
 • problemem pracy jest to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze
slide7

hipoteza badawcza

 • hipoteza badawcza to założenie, to przypuszczalna, przewidywana odpowiedź na pytanie zawarte
 • w problemie badań
 • hipoteza jest założeniem przypuszczalnych zależności, jakie zachodzą między wybranymi zmiennymi
slide8

Teren - (badany teren, obszar badań, teren pracy)

Położenie terenu we wstępie określa się podając przede wszystkim długość i szerokość geograficzną. Istotne znaczenie ma położenie administracyjne i komunikacyjne.

W dalszej części pracy jeśli ma ona charakter fizyczno-geograficzny (najczęściej w rozdziale pierwszym), określamy miejsce omawianego terenu w stosunku do zróżnicowania przestrzeni przyrodniczej (położenie geomorfologiczne – na tle jednostek fizyczno-geograficznych, zasięg regionów itp.)

slide9

Cel pracy

 • tu przedstawiamy w jakim celu podejmujemy badania, do czego mogą być przydatne, w jakim celu podejmujemy się analizy omawianych faktów
 • można bardziej konkretnie wyznaczyć cele: teoretyczny, poznawczy, praktyczny
 • Zakres pracy
 • krótka informacja co zawierają rozdziały od „Wstępu” do „Wniosków”
slide10

Metody pracy oraz analiza i prezentacja danych

Metody:

rekonesans terenowy, analiza opracowań kartograficznych, analiza opracowań statystycznych, inwentaryzacja przyrodnicza w terenie – opis punktów obserwacyjnych

i stanowisk dokumentacyjnych (np. z wykorzystaniem skali porostowej), szkice terenowe (wykorzystanie sprzętu – metody pomiaru i nanoszenia wyników, określenie położenia punktu na mapie), dokumentacja fotograficzna (przy użyciu jakiego sprzętu), analiza dokumentów i materiałów źródłowych, analiza opracowań kartograficznych, rozmowa

i wywiad, ankieta itp.

A także: rodzaj używanego edytora tekstu, rodzaj stosowanych wykresów, programów komputerowych do opracowania wykresów i sporządzenia rycin, korzystanie

z baz danych, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych i inne

slide11

Przegląd literatury i ocena materiałów źródłowych

 • przegląd literatury nie może polegać na prostym wymienieniu faktów
 • należy dokonać analizy informacji, a nie opisu
 • na początku omawiamy pozycje podstawowe, które do napisania pracy były niezbędne, na końcu materiały źródłowe
slide12

Przegląd literatury i ocena materiałów źródłowych

 • przegląd literatury powinien
 • odzwierciedlać ogólny pogląd na obecny stan wiedzy na dany temat
 • ukazać rozwój stosowanych metod badawczych (np. metod waloryzacji czy inwentaryzacji przyrodniczej)
 • ocenić wartość każdej pozycji – jest to najważniejsze zadanie
 • wskazywać na niezgodności między hipotezami i teoriami różnych autorów
 • odsłonić braki w dotychczasowej wiedzy
slide13

Przegląd literatury i ocena materiałów źródłowych

 • W przypadku materiałów źródłowych należy ocenić czy zawarte w nich dane :
 • są wystarczająco aktualne
 • są ogólne czy szczegółowe
 • można porównać z danymi z literatury
 • itp.
slide14

Literatura podstawowa zawiera artykuły zawierające wyniki badań, publikowane w specjalistycznych periodykach naukowych (np. Prace Geograficzne, Nature, Folia Geographica, Przegląd Geologiczny itp.)

Monografia to specjalistyczna książka, szeroko omawiająca jeden temat

Przeglądowy artykuł – przedstawia i poddaje dyskusji ostatnie osiągnięcia naukowe z konkretnej dziedziny.

Inne pozycje to np.: dziennik, periodyk, czasopisma seryjne (wydawane w regularnych odstępach czasowych, zwykle zawierające artykuły z wynikami badań) oraz przeglądy i recenzje, a także informacje prasowe z danej dziedziny

slide15

Podstawowa terminologia

definicje i omówienie pojęć związanych z przedmiotem pracy i problemem badawczym

slide16

Przed przystąpieniem do pisania należy zebrać materiał merytoryczny i zastanowić się, jaka jego część powinna być zamieszczona w tekście pracy.

Należy zacząć od tematycznej segregacji materiałów

i pomysłów.

Posłuży to do napisania „Spisu treści”.

slide17

Konspekt pracy

 • zastanowienie się i zaplanowanie struktury tekstu
 • sprawdzenie czy coś nie zostało pominięte
 • upewnienie się o odpowiednim „wyważeniu” tekstu (3/4 tekstu pracy musi być poświęcone problemowi pracy, a nie wstępom i zagadnieniom pobocznym)
 • zaplanowaniu części graficznej – rycin i tabel
slide18

Rozdziały pracy dyplomowej

W pracach dotyczących problematyki środowiska geograficznego podstawowym elementem pracy jest jego charakterystyka

Tytuł rozdziału drugiego jest w takim przypadku na ogół sformułowany następująco:

Rozdział 2.

„Charakterystyka warunków przyrodniczo-geograficznych omawianego obszaru”

lub

„Charakterystyka fizyczno-geograficzna omawianego terenu”

lub

„Charakterystyka warunków przyrodniczych omawianego obszaru” (jeśli praca nie obejmuje problemów społeczno-ekonomicznych)

slide19

W przypadku, gdy obszar badań nie jest podstawowym przedmiotem w pracy można zatytułować rozdział

„Ogólna charakterystyka ……….” a bardziej szczegółowo będzie omówiony przedmiot pracy

slide20

Rozdziały pracy dyplomowej

Jeżeli podjęty temat dotyczy „waloryzacji ……”

można charakterystykę środowiska geograficznego przedstawić w rozdziale zatytułowanym np.

Uwarunkowania przyrodnicze (gminy, powiatu, nadleśnictwa itp…) w aspekcie rozwoju (turystyki, energetyki odnawialnej, energetyki atomowej, eksploatacji kruszyw, tworzenia parków rzecznych, obszarów NATURA 2000 itp.)

Rozdział. 2. Uwarunkowania przyrodnicze gminy w aspekcie rozwoju turystyki

slide21

Rozdziały pracy dyplomowej

Jeżeli podjęty temat obejmuje wybrane mezoregiony można rozdział drugi zatytułować np.

„Charakterystyka geograficzna mezoregionów”

slide22

Rozdział 2. Charakterystyka warunków przyrodniczo-geograficznych omawianego obszaru

W rozdziale tym należy kolejno (ze szczegółowością zależnie od tematu pracy) przedstawić zagadnienia:

2.1. Położenie fizycznogeograficzne

2.2. Budowa geologiczna

2.2.1. Złoża kopalin (bez wód mineralnych

I leczniczych)

2.3. Rzeźba

2.4. Klimat (lub - Krótka charakterystyka klimatu)

2.5. Gleby

2.6. Stosunki wodne

2.6.1. Wody powierzchniowe

2.6.2. Wody podziemne

2.6.3. Wody słodkie

2.6.4. Wody mineralne

cd. na następnym slajdzie

slide23

Rozdział 2. Charakterystyka warunków przyrodniczo-geograficznych omawianego obszaru (cd.)

 • 2.7. Szata roślinna i zwierzęta
 • 2.8. Struktura użytkowania ziemi
 • 2.9. Zagospodarowanie terenu
 • 2.10. Ochrona przyrody i krajobrazu
 • 2.11. Stan środowiska
 • Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne – grunty orne, sady
 • i plantacje, użytki zielone: łąki i pastwiska, lasy , grunty pod wodami, oraz ewentualnie grunty przekształcone (antrosole i inne)
 • Zagospodarowanie terenu: infrastruktura techniczna, tereny przemysłowe, tereny pod składowiska odpadów, górnictwo, drogi ,
 • a także np. zagospodarowanie turystyczne – baza noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna, towarzysząca
slide24

Kolejne rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej) (Rozdział 3, 4 itd.)

 • Jeśli praca dotyczy „waloryzacji” wybranego obszaru wówczas, kolejny(e) rozdział(y) powinien (powinny) obejmować (rozdziały mają być numerowane!):
 • Walory kulturowe
 • Krajobraz kulturowy
 • Zabytki kultury
 • Grupy etniczne i ich tradycje (walor istotny dla rozwoju turystyki)
 • Funkcje gospodarcze regionu
 • Dostępność komunikacyjna
slide25

Kolejne rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej)

Jeśli praca dotyczy „rewitalizacji” wybranego obszaru wówczas, kolejny rozdział powinien dotyczyć historii terenu

np.:

Rozdział 3. Historia omawianego obszaru

Rys historyczny – lata …… ……..

Historia przemysłu

Historia górnictwa

Rozdział 4. Główne funkcje gospodarcze regionu

Rozdział 5. Wybrane problemy społeczne

slide26

Kolejne rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej)

 • Jeśli praca dotyczy „Przemian środowiska …..”
 • kolejne rozdziały to np.:
 • Rys historyczny (powinien obejmować przede wszystkim zakres czasowy pracy na tle wcześniejszej historii)
 • Przemiany warunków przyrodniczych
 • Zmiany użytkowania ziemi
 • Przekształcenia stanu środowiska
 • Geomorfologiczne skutki gospodarki (rolnej, przemysłowej, budowlanej, górniczej)
 • Przekształcenia krajobrazu
 • Zmiany gospodarcze
 • Przemiany społeczne
 • Szanse i bariery dalszego rozwoju regionu
slide27

Kolejne rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej)

Jeżeli przedmiotem pracy jest obiekt: kopalnia, hałda, elektrownia, składowisko odpadów, oczyszczalnia, rafineria itp., charakterystyka uwarunkowań przyrodniczych powinna być zwięzła

Istotna będzie natomiast charakterystyka obiektu, jego historia, funkcja, proces technologiczny itp..

slide28

Końcowe rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej)

 • W końcowych rozdziałach należy przedstawić
 • wyniki przeprowadzonej analizy zjawisk, faktów (wyniki badań, wyniki rewitalizacji itp.)
 • Wyniki (badań, analizy przedstawionych faktów)
 • Wyniki (badań, analizy przedstawionych faktów) na tle literatury
 • Dyskusja wyników
 • i np. w zależności od tematu pracy:
 • Typologia obszaru ze względu na:
 • atrakcyjność turystyczną, funkcję turystyczną, atrakcyjność dla inwestorów, itp.
 • Szanse i bariery dla rozwoju …..
slide29

Końcowe rozdziały pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej)

 • Podsumowanie i wnioski
 • Streszczenie
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis rycin
 • Spis załączników

nienumerowane

slide30

Wymagania stawiane pracy:

 • Tytuł pracy i streszczenie muszą odpowiadać treści pracy
 • Cele pracy, hipotezy badawcze i problem badawczy powinny być trafnie i jasno sformułowane we wstępnych rozdziałach
 • Metody pracy powinny być wystarczająco dokładnie omówione
 • Omawiane zagadnienia powinny być przedstawione
 • w sposób jasny i systematyczny
 • Układ pracy powinien być przejrzysty i logiczny
 • Przedstawione wyniki powinny być powiązane
 • z materiałem analitycznym (tabele, ryciny)
 • Praca powinna zawierać dyskusję wyników
slide31

Wymagania stawiane pracy (cd.):

 • Język pracy powinien być jasny, poprawny, logiczny
 • (w pracy nie mogą występować błędy ortograficzne)
 • Wnioski powinny być poprawne i poparte analizą i danymi przedstawionymi w pracy
 • Wnioski powinny być porównane z dotychczasowym stanem wiedzy (na tle literatury)
 • Ilustracje w pracy powinny być czytelne i dobrej jakości, ilość ilustracji powinna być wystarczająca, ale nie nadmierna. Wszystkie ilustracje muszą być poprawnie podpisane i poprawnie zacytowane w tekście pracy
 • Teren badań na zamieszczonych rycinach powinien być poprawnie przedstawiony
slide32

Wymagania stawiane pracy (cd.):

 • W pracy powinien się znajdować odpowiedni spis literatury (bibliografia), obejmujący wszystkie pozycje wykorzystane przez Autora do napisania pracy. Pozycje literatury muszą być poprawnie zestawione
 • a także poprawnie cytowane w tekście pracy
 • Praca powinna być bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim
 • Do pracy powinna być dołączona wersja elektroniczna (wersja elektroniczna do zbiorów archiwalnych oddawana jest w osobnej kopercie)
 • Praca musi zawierać oświadczanie Autora, iż jest napisana samodzielnie i nie narusza praw autorskich zgodnie z ustawą (Dz.U. Nr.24 poz.83)
slide33

Wymagania stawiane pracy (cd.):

 • Przy ocenie pracy w wielu uczelniach brane są również
 • pod uwagę:
 • stopień trudności intelektualnej podjętego tematu
 • stopień samodzielności badawczej studenta

Studenci V roku, specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska, w kopalni soli w Bochni podczas zajęć (antropogeniczne zmiany środowiska Polski)

(listopad 2008)