1 / 11

Historie školního stravování

Školní stravování (historie a současnost) MUDr. Petr Tláskal, CSc. Ing. Eva Šulcová Bc. Alena Strosserová. Historie školního stravování. první náznaky: přesnídávky krátce po 2. světové válce přelom 40. a 50. let – vznik prvních školních jídelen 1953 – péčí pověřeno ministerstvo školství

toby
Download Presentation

Historie školního stravování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Školní stravování(historie a současnost)MUDr. Petr Tláskal, CSc.Ing. Eva ŠulcováBc. Alena Strosserová

 2. Historieškolníhostravování • první náznaky: přesnídávky krátce po 2. světové válce • přelom 40. a 50. let – vznik prvních školních jídelen • 1953 – péčí pověřeno ministerstvo školství • stanoveny odpovědné orgány • určena výše nákladů na potraviny a výše úhrady za stravování • 1963 • vyhlášeny výživové normy pro školní stravování • zřízení krajských středisek školního stravování – metodické vedení a kontrola činnosti školních jídelen

 3. Historieškolníhostravování • jídelny součástí škol → převedeny na samostatná zařízení národních výborů • rodiče hradí pouze náklady na potraviny • nedostačující • není politická vůle zatížit rodiče zvýšením poplatků • v 70. letech rychlý kvantitativní rozvoj jídelen • zaostává kvalita • nízké poplatky • problematické zásobování potravinami • problémy s technickým vybavením

 4. Historie školního stravování Po roce 1990 • zánik okresů a středisek školního stravování • funkce krajských inspektorů zachována v krajích (ne ve všech a ne na plný úvazek) • jídelny v naprosté většině součástí škol • řada problémů • úprava poplatků • školní stravování se řídí tzv. spotřebním košem • metodická pomoc – téměř výhradně Společnost pro výživu (Zpravodaj školního stravování, konference, kurzy, receptury)

 5. Současnost školního stravování Pozitiva • dlouholetá tradice • aplikace zdravé výživy • neustálá inovace práce • modernizace • přísná pravidla (předpisy národní a Evropské unie) Negativa • snížení počtu pracovníků • zánik pracovní pozice „vedoucí školní jídelny“ • nepovinné další vzdělávání pracovníků jídelen (pouze hygienické předpisy) • MŠMT postupně omezuje vlastní působení na naprosté minimum • platy pracovníků značně pod průměrnou republikovou mzdou

 6. HAACP Systém kritických bodů a správná výrobní praxe • systém náročných hygienických a výrobních postupů v souladu s našimi i evropskými předpisy • musí mít vypracovaný každá školní jídelna • zaručena maximální kvalita a hygienická nezávadnost připravované stravy Kontrolní systém ve školním stravování Provádí • zřizovatel • orgány ochrany veřejného zdraví (hygiena) • Česká školní inspekce • bezpečnost práce • další kontrolní orgány

 7. Receptury pokrmů • neplatí, že školní jídelny vaří podle socialistických receptur pokrmů • nezávazné – odborníci jídelnám doporučují ověřené receptury sestavené podle zásad zdravé výživy • poslední doporučené receptury vyšly v roce 2007 • vydala Společnost pro výživu • obsahují téměř 700 receptur

 8. Finanční náklady na potraviny • určuje vyhláška o školním stravování finančním normativem (závazný pro všechny jídelny) • jídelna si nesmí účtovat jednotlivé komponenty zvlášť • rozpětí finančního normativu: • mateřská škola 11,00 Kč • základní škola 13,50 Kč • střední škola 29,50 Kč • cenu za potraviny v plné výši hradí rodiče

 9. Cena oběda Složena ze 3 částí: • finanční náklady na potraviny • mzdová režie • věcná režie

 10. Závěr Školní stravování • zasluhuje pozornost a péči celé naší společnosti • mělo by být součástí cílené výživové a potravinové politiky státu • měli bychom hledat, jak mu pomoci • vyžaduje odborný dohled a cílené metodické řízení • potřebuje podporu a uznání lidí, kteří se školnímu stravování věnují

 11. Děkuji Vám za pozornost.

More Related