Download
koln stravov n historie a sou asnost mudr petr tl skal csc ing eva ulcov bc alena strosserov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historie školního stravování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historie školního stravování

Historie školního stravování

282 Views Download Presentation
Download Presentation

Historie školního stravování

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Školní stravování(historie a současnost)MUDr. Petr Tláskal, CSc.Ing. Eva ŠulcováBc. Alena Strosserová

 2. Historieškolníhostravování • první náznaky: přesnídávky krátce po 2. světové válce • přelom 40. a 50. let – vznik prvních školních jídelen • 1953 – péčí pověřeno ministerstvo školství • stanoveny odpovědné orgány • určena výše nákladů na potraviny a výše úhrady za stravování • 1963 • vyhlášeny výživové normy pro školní stravování • zřízení krajských středisek školního stravování – metodické vedení a kontrola činnosti školních jídelen

 3. Historieškolníhostravování • jídelny součástí škol → převedeny na samostatná zařízení národních výborů • rodiče hradí pouze náklady na potraviny • nedostačující • není politická vůle zatížit rodiče zvýšením poplatků • v 70. letech rychlý kvantitativní rozvoj jídelen • zaostává kvalita • nízké poplatky • problematické zásobování potravinami • problémy s technickým vybavením

 4. Historie školního stravování Po roce 1990 • zánik okresů a středisek školního stravování • funkce krajských inspektorů zachována v krajích (ne ve všech a ne na plný úvazek) • jídelny v naprosté většině součástí škol • řada problémů • úprava poplatků • školní stravování se řídí tzv. spotřebním košem • metodická pomoc – téměř výhradně Společnost pro výživu (Zpravodaj školního stravování, konference, kurzy, receptury)

 5. Současnost školního stravování Pozitiva • dlouholetá tradice • aplikace zdravé výživy • neustálá inovace práce • modernizace • přísná pravidla (předpisy národní a Evropské unie) Negativa • snížení počtu pracovníků • zánik pracovní pozice „vedoucí školní jídelny“ • nepovinné další vzdělávání pracovníků jídelen (pouze hygienické předpisy) • MŠMT postupně omezuje vlastní působení na naprosté minimum • platy pracovníků značně pod průměrnou republikovou mzdou

 6. HAACP Systém kritických bodů a správná výrobní praxe • systém náročných hygienických a výrobních postupů v souladu s našimi i evropskými předpisy • musí mít vypracovaný každá školní jídelna • zaručena maximální kvalita a hygienická nezávadnost připravované stravy Kontrolní systém ve školním stravování Provádí • zřizovatel • orgány ochrany veřejného zdraví (hygiena) • Česká školní inspekce • bezpečnost práce • další kontrolní orgány

 7. Receptury pokrmů • neplatí, že školní jídelny vaří podle socialistických receptur pokrmů • nezávazné – odborníci jídelnám doporučují ověřené receptury sestavené podle zásad zdravé výživy • poslední doporučené receptury vyšly v roce 2007 • vydala Společnost pro výživu • obsahují téměř 700 receptur

 8. Finanční náklady na potraviny • určuje vyhláška o školním stravování finančním normativem (závazný pro všechny jídelny) • jídelna si nesmí účtovat jednotlivé komponenty zvlášť • rozpětí finančního normativu: • mateřská škola 11,00 Kč • základní škola 13,50 Kč • střední škola 29,50 Kč • cenu za potraviny v plné výši hradí rodiče

 9. Cena oběda Složena ze 3 částí: • finanční náklady na potraviny • mzdová režie • věcná režie

 10. Závěr Školní stravování • zasluhuje pozornost a péči celé naší společnosti • mělo by být součástí cílené výživové a potravinové politiky státu • měli bychom hledat, jak mu pomoci • vyžaduje odborný dohled a cílené metodické řízení • potřebuje podporu a uznání lidí, kteří se školnímu stravování věnují

 11. Děkuji Vám za pozornost.