html5-img
1 / 48

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI. ÖNSÖZ.

tirzah
Download Presentation

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI

 2. ÖNSÖZ • 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak, Tarih bölümü bütçesinin ve kaynak tahsisinin belirlenmesi amacıyla 2008-2012 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde tarih bölümünün mevcut kaynak ve olanakları ortaya konularak, bu doğrultuda araştırma ve eğitim konusunda 2008-2012 dönemi için bölümümüzün, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya konulmuştur. • Bölüm Başkanı • Prof. Dr. Fevzi DEMİR

 3. GENEL BİLGİLER • 1.1. Tarihçe • 1996-1997 eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz; 3 Profesör, 4 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, 7 Araştırma Görevlisi (3’si Ankara, 1’i Hacettepe ve 1’i Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören, 1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup 50/d maddesi ile bölümümüzde görevlendirilen, 1’i Doktora eğitimi amacıyla ABD’ye gönderilen) ve 1 Öğretim Görevlisinden (Uzman kadrosu karşılık gösterilmek üzere) oluşan akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir. • Bölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız yazarlıkla uğraşabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedir

 4. 1.2. Eğitim Öğretim Programı • Bölümümüz lisans ders programı, genel olarak sosyal bilimlere giriş netilğindeki derslerin yanısıra eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ alanlarındaki derslerden oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı dersleri ise öğretim üyelerimizin daha çok yakınçağ tarihi anabilim dalında uzmanlaşmalarından dolayı ağırlıklı olarak bu içerikte oluşturulmuştur.

 5. 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ • 2.1. Durum Analizi • 2.1.1 Eğitim • 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları • Eskiçağ Tarihi • Yeniçağ Tarihi • Yakınçağ Tarihi • Cumhuriyet Tarihi

 6. 2. Akademik Personel Durumu • Öğretim Elemanlarımız • Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Bölüm Başkanı • Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Yrd. Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN (İlkçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Yrd. Doç. Dr. Derya Gürses TARBUCK (Yakınçağ Anabilim Dalı) • Okutman Mehtap ÇELİK (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Arş. Gör. İbrahim BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) • Arş Gör. Doğan GÜN (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Arş. Gör. Fahriye EMGİLİ (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) • Arş. Gör. Filiz YAŞAR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Arş Gör. Özlem KARSANDIK (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Arş. Gör. Abdurrahman ATÇIL (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) • Arş. Gör. Songül ULUTAŞ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

 7. Akademik Personel Sayıları

 8. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı*

 9. 2.1.2 AraştırmaYıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı

 10. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

 11. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı

 12. 2.1.3. Hizmet2.1.3.1. Fiziki Altyapı:Öğretim elemanlarının kullandığı 8 adet çalışma odası ve 1 adet seminer odası, lisans öğretiminin gerçekleştirildiği 2 adet derslik. 2.1.3.2. Hizmet Türleri: Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı

 13. İdari Personel Sayıları

 14. Paydaşlar • Yüksek Öğretim Kurulu • Mersin Üniversitesi Rektörlüğü • Fen-Edebiyat Fakültesi Rekanlığı • Öğrenciler • Öğrenci Velileri • TRT Çukurova Radyosu • Mersin Üniversitesi Radyosu • Yerel TV Kanalları • Kamu Yararına Çalışan Dernekler (Atatürkçü Düşünce Derneği gibi) • Tanımlar: • Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar • Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler • Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar • Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

 15. Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler*

 16. 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi) • Güçlü yanlarımız: • 1) Nitelikli ve uzman akademik kadro, Yüksek Lisans ve Doktora programımızın olması. • 2) Program içeriğimizle ilgili olarak; • Tarih biliminde ortaya çıkan yeni ilgi alanları ve konular programa yansıtılmaktadır. Dersler araştırmaya, bilimsel ve nesnel düşünmeye yöneliktir. • Tarih biliminin ideolojik kaygı ve yaklaşımlardan kurtarılarak akademik yaşamın gereklerine uygun olarak yorumlanmasına önem verilmiştir. • Sosyal bilimlerdeki son gelişmeler ve artan uzmanlıklar ve disiplinlerarası ilişkiler doğrultusunda sosyal bilimlerin temel disiplinlerine açık bir program oluşturulmuştur. • Programda çağdaş üniversitelerin genel işleyişine ve amacına uygun olarak yerel, ulusal ve evrensel sorunlara ilgi ve duyarlılık yaratabilmek için dengeli bir ders dağılımına özen gösterilmiştir • Tarih bilimindeki son gelişmeler ışığında tarihsel gerçekliği tam olarak yansıtmayan siyasi tarih ağırlıklı bir anlayış yerine bölümümüzde sosyo-ekonomik tarihe ağırlık verilmektedir. • Programda diğer tarih bölümlerinde olmayan özgün derslere yer verilmektedir: (İnsanlık Tarihine Giriş, Ekonominin Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Toplumbilime Giriş, Tarihçilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Mitoloji vb.) • 3) Bölümümüzde okutulan derslerin içeriklerindeki ortak özellikler şunlardır: • Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına ilişkin derslerin içerikleri araştırmaların son durumuna uygun biçimde sürekli güncellenmektedir.

 17. Zayıf Yanlarımız: • Öğrencilerimizin isdihdam olanaklarının son derece yetersiz olması. • Mezun öğrenci sayısının fazlalağına bağlı olarak dersaneler tarafından ücretsiz çalıştırılmaları • Mezun öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz olmaları. • Sınıflarımızın araç, gereç ve donanım yetersizliği; öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıfların küçüklüğü. • Üniversitemizde coğrafya bölümünün olmamasından dolayı, tarih eğitimde son derece önemli olan coğrafya ile ilgili derslerin yetersizliği. • Gerek öğrenci görüşleri gerekse SWOT analizi sonuçları, ölçme değerlendirmede süreçten çok sonuca önem verilmesi.

 18. Fırsatlar: • Hazırlık programının açılmasıyla, öğrencilerimizin tarih bilgisi ve bilincinin yanısıra, İngilizce’yi de bilerek mezun olmaları, mezunlarımıza eğitim sektörü dışındaki alanlarda da iş olanakları yaratacaktır. • Yine hazırlık programının açılmış olması, lisans öğrencilerimizin de Erasmus değişim programından faydalanmasını sağlayacaktır.

 19. Tehditler: • Tarih bilgisinin ulusal ve ulusüstü siyasal iktidarlar ve güçler açısından bir meşruluk aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak bilimdışı anlayışların ve ideolojik önyargıların saldırılarının artması. • Araştırma fonlarının toplumsal ve ulusal yarardan çok, kar amaçlı projelere yönlendirilmesi. • İşsizliğin katlanarak hızlı bir biçimde artışı, mezun öğrencilerimizin çok azının istihdamı ve dolayısıyla bölüme olan ilginin azalması. • Öğrencilerimizin çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelmeleri nedeniyle bireysel kütüphanelerinin ve bilgi donanımlarının yetersizliği. • Sınıfların çok kalabalık olmasının etkileşerek öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını zorlaştırması. • Sınıfların fiziksel özelliklerinin teknolojik imkanların kullanılmasına uygun olmaması. • Öğrenci araştırmalarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisinin bulunmaması. • Özellikle büyük kentlerdeki tarih bölümleriyle kıyaslandığında bölümümüz öğretim elamanlarının iş yükünün fazla olması. • Uzmanlık dışı alanda derslere girilmesi. • Arşivlerin ve ihtisas kütüphanelerinin Ankara ve İstanbul gibi kentlerde olması ve araştırma yapma olanaklarının kısıtlılığı. • Fakültemüzde sağlıklı bir tarih eğitimi için gerekli olan altyapının eksikliği. • Üniversite kütüphanesinin yetersiz olması. • Öğretim elemanlarının maaşlarının yetersizliği dolayısıyla akademik ve kültürel etkinliklere kaynak ayıramaması.

 20. 2.4 Varsayımlar • Gelecek 5 yıl içerinde bölümdeki öğretim elamanı sayısının artmasıyla, öğretim elemanları yalnızca kendi araştırma alanlarında ders vermeye başlayacaklardır. Bu ise, bölümümüzdeki derslerin toplam kalitesini yükseltecektir. • Ayrıca öğretim elemanı sayısındaki artış, öğretim üyelerimize araştırma için daha fazla vakit ayırabilme olanağı sağlayacaktır. • Öğrencilerimizin hazırlık sınıfı okuyarak gelmeleri, onların yabancı literatürden ve internet olanaklarından daha etkin bir biçimde yararlanmaları sağlayacaktır. • Öğrenci kontenjanlarının azaltılarak, sınıflardaki teknik donanımın yükseltilmesi eğitim-öğretim kalitesini artıracaktır. • Öğretim elemanlarının maaşlarında yapılacak bir iyileştirme öğretim elamanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır. • Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının kaynaklara daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacaktır.

 21. STRATEJİK PLAN Misyonumuz • Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede misyonumuz; • Sosyal bilimlerdeki ve özellikle tarih bilimindeki son gelişmelere açık bir bölüm olmak. • Türk Devrimi’yle şekillenen; toplumumuzu çağdaşlaştırma ve kültürümüzü yaşatma ve geliştirme ülküsüne yönelik bir tarih bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak. • Bu çerçevede yerel veya uluslararası/uluslarüstü çıkar çevrelerinin artan saldırılarına karşı kamusal yararı, ulus bilincini ön plana çıkaran bir tarih bilincini savunmak.

 22. Vizyonumuz • İnsanlığın ortak bilgi birikiminden yararlanmaya hazır, çağdaş bir bilim ve eğitim anlayışına sahip olmak. • Tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekan, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik anlayışana sahip olmak. • Elde ettiğimiz bilimsel bulguları içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak. • Mezun ettiğimiz öğrencilerimizi insan, dünya ve ülke sorunları karşısında duyarlı, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilen, toplumsal yararı ön planda tutan ve sosyal yaşama aktif olarak katılan bireyler olarak yetiştirmek.

 23. Değerlerimiz / İlkelerimiz Dünyamız ve ülkemiz sorunlarına akılcı ve bilimsel yaklaşım. Türk Devrimi ile şekillenen Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık. Sorumluluk bilinci. Kamusal ve toplumsal yararın önceliği. Ekip çalışması ve empati Demokratik değerlere bağlılık. Etik değerlere bağlılık. Yenilikçilik.

 24. 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER • Stratejik Amaç 1 • Öğrencilerimizi Türk Devrimi ile şekillenen anayasamızın ve eğitimle ilgili yasalarının vurguladığı gibi yüksek insani değerlere ve yurttaşlık sorumluğuna dayalı bir tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek. Bu çerçevede “Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen mezunlar vermek”. • Stratejik Hedef 1.1. 2008-2009 öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin yazılarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisi çıkarmak. Bu amaçla Fakültemizin Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat bölümleriyle ortak bir dergi için işbirliğine girmek. • Stratejik Hedef 1.2. 2008-9 yılından itibaren Tarih Topluluğu’nun çalışma programa içinde bizzat öğrenci faaliyetlerine ağırlık vermek. Öğrencilerimizin konferans, sempozyum ve açık oturumlar düzenlemelerine destek vermek. • Stratejik Hedef 1.3. Yukarıda tanımlanan mezun öğrenci profilini yakalayabilmek için öncelikle öğrenci kontenjanının 2008’den itibaren 40’dan 20-25’e düşürülmesi için çalışmak. • Stratejik Hedef 1.4. Üniversite kütüphanesindeki bölümümüzle ilgili kitap sayısının artırılması için çalışmak. Temel eser niteliğindeki kitapların nüshalarının en az dörde çıkarılmasını sağlamak.

 25. Stratejik Amaç 2: • Bölümümüzün ortaçağ tarihi alanındaki eksikliğini gidererek “Eskiçağ ve Ortaçağ anabilim dallarında da yüksek lisans ve doktora yaptırmak”. • Stratejik Hedef 2.1: Eğitim kalitemizi yükselmek amacıyla 2008 yılında Ortaçağ Batı ve Ortaçağ Doğu alanlarında doktora yapmış iki öğretim üyesini bölümümüze kazandırmak.. • Stratejik Hedef 2.2. Öğrencilerimizin Eskiçağ ve Ortaçağ alanında lisansüstü eğitim yapabilmeleri için gerekli olan Klasik Latince, Yunanca, Eski Doğu Dilleri, Ortaçağ Latince ve Yunancası, Arapça, Farsça gibi kaynak dillerinin seçmeli ders olarak Lisans programımıza yerleştirmek.

 26. Stratejik Amaç 3: • “Öğrencilerimize mezuniyet sonrasında toplumsal yaşama katılma becerisi kazan-dırmak amacıyla öğrenimleri süresince kent yaşamı ile ilişki kurmalarını sağlayacak fırsatlar hazırlamak” • Stratejik Hedef 3.1. Öğrencilerimizin kentte düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak. • Stratejik Hedef 3.2. Öğrencilerimizin kentteki sosyal projelerde (eğitim öğretim seferberliği, kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım vs.) aktif görev almalarını sağlamak

 27. Stratejik Amaç 4: • “Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarının kalitesine sürekli artan bir ivme kazandırmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde duyurmak” • Stratejik Hedef 4.1. Uluslar arası akademik ortama katılımlarını kolaylaştırmak üzere üniversite bünyesinde öğretim elemanlarının dil becerilerini geliştirecek sürekli ve düzenli bir eğitim programının hayata geçirilmesini sağlamak. • Stratejik Hedef 4.2. Bilim dünyasına yeni giren ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerini tanıtmak. • Stratejik Hedef 4.3. Bölüme yeni öğretim elemanları almak suretiyle, öğretim elamanlarının ders yükünü azaltmak. Bu şekilde araştırma için daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak. • Stratejik Hedef 4.4. Öğretim elemanlarına araştırmaları için maddi kaynak temin etmek

 28. Stratejik Amaç 5: • Tarih Bölümü olarak bölgedeki kurum, kuruluşu ve bireylerin tarih bilinci ve bilgisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bölümümüze bağlı bir araştırma merkezi kurmak veya var olan ilgili araştırma merkezlerini bu konuda görevlendirmek. Böylece yerel, ulusal ve evrensel bir tarih bilinci oluşturmaya yönelik konferanslar yapılabilecek, ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verebilmek mümkün olabilecektir. • Stratejik Hedef 5.1. Bu birim için gerekli mekan, altyapı ve teknik donanımın sağlanması. • Stratejik Hedef 5.2. Bu birimde çalışacak en iki tarihçi ve 1 memur kadrosunun sağlanması.

 29. UYGULAMA STRATEJİLERİBölümün 2008–2012 yılları arasındaki yeni kadro talepleri

 30. b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-A

 31. b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-B

 32. b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-C

 33. b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-D

 34. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-A

 35. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-B

 36. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-C

 37. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-D

 38. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-E

 39. İZLEME VE DEĞERLENDİRME-F

 40. Paydaşlarla İlişkiler

 41. Teknolojik Altyapı

 42. Fiziksel Altyapı

 43. İnsan Kaynakları-A

 44. İnsan Kaynakları-B

 45. Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları

 46. Tanınırlık

 47. Finansal Kaynaklar

 48. Toplumsal Hizmet Çıktıları

More Related