hazai t rsfinansz roz si t mogat si szerz d s megk t s nek folyamata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata - PowerPoint PPT Presentation

tiponya
108 Views
Download Presentation

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Nagyváradi Alíz, TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Budapest, 2011. május 11.

  2. Társfinanszírozás • 160/2009. (VIII. 3) Korm. rendelet 19. §, 23-27. § • Központi költségvetési támogatás – további pályáztatás nélkül • Projektrész teljes elszámolható költségének 10 vagy 15%-a • Szerződéskötés a nyertes projektek hazai partnerei és a VÁTI Nonprofit Kft. között • Kifizetés: teljes összege előlegként euróban, a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül

  3. A társfinanszírozási szerződés megkötésének alapvető feltételei • a közösségi támogatási szerződés megkötése; • partnerségi megállapodás aláírása; • a Nemzeti Hatóság által a hazai partner által megvalósított projektrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása.

  4. Benyújtandó dokumentumok 1. • Subsidy Contract; • Partnership Agreement; • Application Form; • a szerződés aláíróinak aláírási címpéldányai; • a szervezet létrejöttét és működését tanúsító okirat; • nyilatkozat a szervezet adatairól; • nyilatkozat a hazai partner magyarországi bankszámláiról; • felhatalmazó levelek beszedési megbízásra (vagy más, rendeletben meghatározott biztosíték); • nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 19. § (12) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzatok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességéről (amennyiben releváns) • nyilatkozat a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) és a 145. § (1) bekezdése alapján; • ÁFA nyilatkozat;

  5. Benyújtandó dokumentumok 2. • a hazai partner projektrészének jóváhagyott költségvetése: 3/A melléklet (detailed budget); 3/B melléklet (spending forecast) partner által hitelesítve. • nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések tervezéséről • felhasználói szabályzat az IMIR 2007-2013 Monitoring és Információs Rendszer Front Office felületének használatához, amelyen keresztül a partneri jelentések kerülnek benyújtásra • hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez; • a projektrész tevékenységeinek leírása (röviden).

  6. Biztosítékok köre • felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, • biztosítási szerződés alapján kiállított, a készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény, • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, • bankgarancia. Nem köteles biztosítékot nyújtani: • a központi költségvetési szerv, • a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha • a) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy • b) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

  7. A szerződés megkötésének menete • A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az értesítőlevél átvételétől számított vagy a hitelesített Főszerződés, Partnerségi Megállapodás kézhezvételét követő 10 napon belül • Egyeztetés a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt kapcsolattartójával • Dokumentumok teljességének, megfelelőségének ellenőrzése, szükség esetén hiánypótlás • Kötelezettségvállalási nyilatkozat kiállítása az NH részéről • A szerződéstervezet összeállítása, ellenőrzése • A szerződés megküldése 4 példányban a hazai partner részére aláírás céljából • A szerződés aláírása PVEI igazgatója és általános helyettese részéről • A szerződés megkötése tényének rögzítése az IMIR 2007-2013-ben

  8. Társfinanszírozási szerződés módosítása 1. Egyszerű módosítás pl.: - Átcsoportosítás a költségvetésben - Változás a bankszámlák adataiban (új számla bejelentése, régi megszűntetése) - Kapcsolattartó/aláíró személyében, adataiban változás 2. Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítással járó változás pl.: - projektrész teljes költségvetése változik (nő/csökken) - változik a projekt végrehajtás ütemezése

  9. Köszönöm a figyelmet! dr. Nagyváradi Alíz programmenedzserE-mail: anagyvaradi@vati.huTelefon: (1) 457-5544