dah lde leme rej m ve hracat i b rl kler n n bu kapsamdak g revler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ. Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü. İLGİLİ MEVZUAT. 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ' - ting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dah lde leme rej m ve hracat i b rl kler n n bu kapsamdak g revler

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ

Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü

lg l mevzuat
İLGİLİ MEVZUAT
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun
 • 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
 • İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
 • İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
 • İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ
 • İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ
dahilde leme rejimi
Dahilde İşleme Rejimi:

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

(*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları)

dah lde leme rej m d r
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR);
 • Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak,
 • İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak,
 • İhraç pazarlarını geliştirmek,
 • İhraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. 
dahilde leme rejimi ile sa lanan mkanlar
Dahilde İşleme Rejimi ile Sağlanan İmkanlar
 • İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve

Fonlardan Muafiyet

 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası
 • Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama
 • TMO’dan Alım
 • TŞK’ca Tespit Edilen Şeker Fab.’dan Alım (21/12/2006 tarihine kadar)
 • Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
 • Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi
 • İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi
dahilde leme rejimi artl muafiyet sistemi kapsam nda 3 e it uygulamaya olanak tan nmaktad r
Dahilde İşleme Rejimi (Şartlı Muafiyet sistemi) kapsamında 3 çeşit uygulamaya olanak tanınmaktadır:
 • İthalat  İhracat
 • Yurt İçi Alım  İhracat
 • İthalat  Yurt İçi Satış ve Teslimler
slide7

2006\12 sayılı Tebliğ ile Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi aynı Tebliğ altında birleştirilmiştir.

Dahilde İşleme İzni, 10.000 $’a kadar tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi işlemler için Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir.

Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir

dahilde leme rejimi b nyesinde kullan lan sistemler
Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler

1. ŞARTLI MUAFİYET(ASKIYA ALMA) SİSTEMİ

 • ÖNCE İTHALAT
 • EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI (ÖNCE İHRACAT)

2.GERİ ÖDEME SİSTEMİ

artl muafiyet sistemi
Şartlı Muafiyet Sistemi

İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. (Önce İthalat)

e de er e ya kullan m nce hracat
Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat)
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.
 • Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.
 • İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
geri deme sistemi
Geri Ödeme Sistemi
 • İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen meblağın geri alınması,
 • Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ithalat esnasında (önceden) ödenmesi.
telafi edici vergi
Telafi Edici Vergi

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)

telafi edici vergi1
Telafi Edici Vergi

Belge kapsamında ödenmesi gereken TEV’in hesaplanmasında; TEV’in ödenmemesine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, belge kapsamında önceden ithalat sonradan ihracat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oranı ve varsa toplu konut fonuna ilişkin kesinti esas alınır. Ayrıca, serbest bölgelerden yapılan satışlarda da TEV’in hesaplanmasında, serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB esas alınır.

telafi edici vergi2
Telafi Edici Vergi

A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta (tercihli ticarette)geçerlidir.

tercihli ticaretten yararlanma
Tercihli Ticaretten Yararlanma
 • ATR Dolaşım Sertifikası :Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında.
 • EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı :
 • Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında,
 • STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında,
 • PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı
 • PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.
telafi edici vergi3
Telafi Edici Vergi

Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerlidir.

 • Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.
 • Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi durumunda, ilgili eşyanın ihracatın yapıldığı ülkede tercihli rejimden yararlanmadığının tespiti kaydıyla, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.
telafi edici vergi4
Telafi Edici Vergi

İthalatın yapıldığı menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV aranmaz.

 • İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın TEV tahsilatı aranmaz.
 • İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesiPAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz. (AT ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde bu hüküm işlemez.)
 • İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.
telafi edici vergi5
Telafi Edici Vergi
 • AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler kullanılarak üretilen mamullerin menşe ispat belgeleri veya A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’a yapılan ihracatında da aynı hüküm uygulanır.
telafi edici vergi6
Telafi Edici Vergi

DİR kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, AT’a üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

telafi edici vergi7
Telafi Edici Vergi

Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’a üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için Telafi Edici Vergi aranmaz.

telafi edici vergi8
Telafi Edici Vergi

DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAMK’a taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan PAMK’a taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir.

telafi edici vergi9
Telafi Edici Vergi

DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı)eşliğinde Fas,Tunus veya Mısır’a yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

dah lde leme rej m otomasyon projes
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ OTOMASYON PROJESİ

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

d r otomasyon projes
DİR OTOMASYON PROJESİ

Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

d r otomasyon projes1
DİR OTOMASYON PROJESİ

Projeyle birlikte,

 • Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta,
 • Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte,
 • Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.
g mr k m ste arli i
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 • Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilecek olan Gümrük Müsteşarlığı elektronik ortamdaki belge bilgilerini asıl olarak kabul edecek bu da kağıt belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.
 • Gümrük Müsteşarlığı satır kodları(belge üzerindeki ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11 haneli kod) kapsamında Müsteşarlığımızca düzenlenen belgelerin miktar, değer kontrolünü yapabilecek ve gerçekleşme değerlerini de Müsteşarlığımıza gönderecektir.
hracat i b rl kler
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
 • Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için gereken evrağın sisteme aktarılması,
 • Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda bulunulan belgelerin değerlendirilerek taahhüt hesaplarının kapatılması.
t rk ye odalar ve borsalar b rl
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

t rk ye bankalar b rl
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile DTM’ye iletilecektir.

d r otomasyon projesine kat labilmek i in neler yap lmal
DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?

1. ADIM

Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli.

- E – Güven

- Türk Trust

- E – Tuğra

- Tübitak (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

d r otomasyon projesine kat labilmek i in neler yap lmal1
DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?

2. ADIM

http:\\www.dtm.gov.tr adresinden, elektronik sertifika kullanıcısının elektronik ortamda yetkilendirme başvurusu yapılmalı.

d r otomasyon projesine kat labilmek i in neler yap lmal2
DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?

3. ADIM

2005\9 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmeli.

firma tan mlamas i in gerekli bilgi ve belgeler
Firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler

1- Dilekçe

2- İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)

3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

firma tan mlamas i in gerekli bilgi ve belgeler devam
Firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler (devam)

5- Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi

6- Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

7-İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi kişiye noter tastikli olarak verdiği ve aşağıdaki hususları içeren yetki belgesi

8- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı- ihracatçı veya ihracatçılar için)

9- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

dah lde leme rej m kapsaminda hracat i b rl kler n n g revler

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN GÖREVLERİ

hracat birlikleri nin d r kapsam ndaki g revleri 2 b l mden olu maktad r
İhracatçı Birlikleri’nin DİR Kapsamındaki Görevleri 2 bölümden oluşmaktadır:
 • 1 Ocak 2006 öncesi düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili işlemler,
 • Elektronik ortamda (1 Ocak 2006 sonrası) düzenlenecek\düzenlenen belgelere ilişkin işlemler.
1 ocak 2006 ncesi d zenlenen dahilde leme zin belgeleri ile ilgili i lemler
1 Ocak 2006 öncesi düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili işlemler:
 • Ek süre, GTİP, adres, ünvan ve Vergi Dairesi\Hesap no’su revizesi gibi işlemlerin sonuçlandırılması,
 • Miktar,değer veya mal tanımı değişikliklerine ilişkin revize talepleriyle, Haklı Sebepten ek süreye ilişkin taleplerin ön incelemelerinin yapılarak DTM’ye intikal ettirilmesi,
 • Kısmi teminat iadesi için yapılan başvuruların incelenerek sonuçlandırılması,(sadece yurt içi alımlar için)
 • TMO’dan ve Şeker Fabrikalarından (21/12/2006 tarihine kadar) alım yapacak firmalara ilişkin başvuruların sonuçlandırılması,
 • Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması
elektronik ortamda 1 ocak 2006 sonras d zenlenecek d zenlenen belgelere ili kin i lemler
Elektronik ortamda (1 Ocak 2006 sonrası) düzenlenecek\düzenlenen belgelere ilişkin işlemler:
 • Firmaların Sisteme tanıtılması,
 • Aracı ihracatçı ve temsilci ithalatçı tanımlamasının yapılması,
 • Elektronik Ortamda düzenlenmeyen belgelerin revizeleri ile ilgili olarak; firma performansı hakkındaki bilgi ve belgelerin incelenerek Sisteme aktarılması,
 • Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasıdır.
firmalar n sisteme tan t lmas
Firmaların Sisteme Tanıtılması
 • Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme tanıtılmaları gerekmektedir.
 • Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek Sisteme aktarılmaktadır.
 • Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar, DTM ve Birlik personeli tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.
arac ihracat ve temsilci ithalat tan mlamas n n yap lmas
Aracı ihracatçı ve temsilci ithalatçı tanımlamasının yapılması:

Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı Birliklerince aktarılmaktadır.

belgelerin taahh t hesaplar n n kapat lmas
Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması:

Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

belgelerin taahh t hesaplar n n kapat lmas1
Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması:

Gümrük Müsteşarlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi), firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.