edinilmi mallara kat lma rejimi ve tasfiye n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye. Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi Av. Ayça ÖZDOĞAN. Dosya Bilgileri. Tarafların Evlilik Tarihi: 30.01.2000 Boşanma Dava Tarihi: 06.02.2006. Taraflara Ait Malvarlıkları. Davalı adına kayıtlı taşınmaz (12.04.2004) Ziynetler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye' - janus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edinilmi mallara kat lma rejimi ve tasfiye

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye

Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi

Av. Ayça ÖZDOĞAN

dosya bilgileri
Dosya Bilgileri
 • Tarafların Evlilik Tarihi: 30.01.2000
 • Boşanma Dava Tarihi: 06.02.2006
taraflara ait malvarl klar
Taraflara Ait Malvarlıkları
 • Davalı adına kayıtlı taşınmaz (12.04.2004)
 • Ziynetler
 • Menkul eşyalar (2002 sonrası)
 • Davacı adına kayıtlı taşınmaz (21.05.2002)
 • Davacı adına kayıtlı araç (19.11.2004)
talep ve ddialar
Talep ve İddialar
 • Davacının Talep ve İddiaları
 • Davalı adına kayıtlı eve ödemelerin müştereken yapıldığı, ödemelerde borç ve ziynetlerin kullanıldığı
 • Aile konutu şerhi talebi
 • Taşınmaza ilişkin diğer talepler ?
 • Menkul mallar ve ziynet eşyaları
daval kar davac n n talepleri
Davalı-Karşı Davacının Talepleri
 • Davacıya ait taşınmaza katkı nedeni ile tazminat ?
 • Taşınmaz malların kendisine iadesi veya tazminat ?
taraflara uygulanacak mal rejiminin tespiti
Taraflara Uygulanacak Mal Rejiminin Tespiti
 • Yürürlük Kanunu m. 10 hükmüne göre taraflar arasında, evlilik tarihinden kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı eski Medeni Kanun’un yasal mal rejimi olan MAL AYRILIĞI REJİMİ, 01.01.2002 tarihinden, boşanma dava tarihine kadar ise yasal mal rejimi olan EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ uygulanacaktır.
aile konutu erhi talebi
Aile Konutu Şerhi Talebi

Aile konutu şerhi verilmesi ancak evlilik devam ettiği müddetçe mümkündür. Taraflar arasındaki evlilik akdi sona ermiştir. Mahkemece yapılacak işlem taşınmazın evlilik birliği sırasında eşlerin birlikte yaşadıkları konut olduğunun tespitidir. Evlilik sona erdiğinden taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması usul ve yasaya aykırıdır.

de er art pay talebi
Değer Artış Payı Talebi

Değer Artış Payı Alacağının Belirlenmesinde Esas Alınacak Formül

Katkı Oranı=Yapılan Katkı Değeri/Katkı yapılan malın katkı tarihindeki değeri

Değer Artış Payı=Taşınmazın tasfiye tarihindeki sürüm değeri x katkı oranı

 • Bu formüle uygulayacağımız değerlerin tespiti açısından dosyaya baktığımızda, davacının yapılan katkı değeri olarak iddiası, ziynet eşyaları ve borç olarak aldığı 10.000 TL ile davacının annesi tarafından ödendiği iddia edilen 5.000 TL’dir. Bu iddiaların ispatlanıp ispatlanamadığının takdiri Sayın Mahkemede olduğundan hesabımız olasılıklı olarak yapılmıştır.
de er art pay hesab
Değer Artış Payı Hesabı
 • Ziynet eşyaları ve borç olarak toplam 10.000 TL’nin evin alımında kullanıldığının kabulü halinde:

Katkı Oranı=10.000 /55.000

Katkı Oranı= %18 (yaklaşık)

Değer Artış Payı=170.000 x %18

Değer artış Payı=30.600 TL

 • Davacının annesi tarafından evin 5.000 TL’lik ödemesinin yapıldığının kabulü halinde:

Katkı Oranı=5.000 /55.000

Katkı Oranı= %9 (yaklaşık)

Değer Artış Payı=170.000 x %9

Değer Artış Payı=15.300 TL

 • Her iki katkının da yapıldığı kabul edildiği takdirde,

Katkı Payı= 30.600+15.300

Katkı Payı=45.900 TL

davac n n kat lma alaca hesab
Davacının Katılma Alacağı Hesabı

(EM+DAPA)

 • DAVACININ KATILMA ALACAĞI = ----------------------

2

 • Davacının Değer Artış Payı Alacağının 30.600 TL kabul edilmesi halinde,

170.000 + 30.600

 • Katılma Alacağı = --------------------------------- 2
 • Katılma Alacağı = 100.300 TL
daval kar davac n n de er art pay hesab
Davalı-Karşı Davacının Değer Artış Payı Hesabı
 • 29.04.2009 tarihli bilirkişi raporunda davalının yaptırdığını beyan ettiği işlerin tespit tarihi itibariyle değeri 12.500 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Davalı (karşı davacı)nın, karşı dava konusu taşınmaza katkıda bulunup bulunmadığının takdiri Sayın Mahkemede’dir. Ancak davalı(karşı davacı)nın katkıda bulunduğu kabul edildiği takdirde yapılan katkının, katkı yapıldığı tarih itibariyle katkı miktarının tespit edilmesi gerekmektedir.
ta nmaz n rayi de eri ile tasfiyeye girmemesi y n ndeki daval ddias
Taşınmazın Rayiç Değeri ile Tasfiyeye Girmemesi Yönündeki Davalı İddiası

Dava konusu taşınmaz edinilmiş maldır ve kanun gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki sürüm değeri ile hesapta dikkate alınır.

ta nmaza ait demelerin fiili ayr l k d neminde yap ld y n ndeki daval ddias
Taşınmaza Ait Ödemelerin Fiili Ayrılık Döneminde Yapıldığı Yönündeki Davalı İddiası

Katılma alacağına ilişkin artık değer hesaplamasında edinilmiş mallara ilişkin borçlar pasif arasında yer alacaktır. Ancak önemli olan tarafların fiili ayrılık döneminde ödemelerin yapılıp yapılmadığı değil, taraflar arasında mal rejiminin sona erdiği 06.02.2006 tarihi itibariyle taşınmazın borcunun bulunup bulunmadığıdır.

ziynetler
Ziynetler

Ziynet alacağı açısından davacı kadın öncelikle dava konusu ziynet eşyalarının varlığını kanıtlamalıdır. Ziynet alacağında davacı kadının ziynet eşyalarının varlığını ispatlamış olması yeterli olmayıp bu altınların kendisinde olmadığını da kanıtlamalıdır. Yargıtayın düzenli içtihatlarında da belirtildiği üzere ziynet eşyalarının götürülmesine engel olunduğu veya zorla elinden alındığını ispat yükü kadındadır.

menkul e yalar
Menkul Eşyalar

Aidiyeti belirlenemeyen/kanıtlanamayan mala paylı mülkiyet karinesi uygulanır.T.M.K. md. 222 f.2 hükmüne göre eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.