person lny mana ment podnikov kult ra n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Personálny manažment Podniková kultúra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Personálny manažment Podniková kultúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Personálny manažment Podniková kultúra. Prednášajúci: doc. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. Šk.rok : 2012-2013. Štruktúra bloku č.8. 1 Princípy fungovania podnikovej kultúry 2 Typológia podnikovej kultúry medzinárodných spoločností Kultúrna dominancia Pluralita kultúr Synergický model

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personálny manažment Podniková kultúra' - timothy-davidson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
person lny mana ment podnikov kult ra

Personálny manažmentPodniková kultúra

Prednášajúci: doc. Ing. Peter TREBUŇA, PhD.

Šk.rok: 2012-2013

trukt ra bloku 8
Štruktúra bloku č.8

1 Princípy fungovania podnikovej kultúry

2 Typológia podnikovej kultúry medzinárodných spoločností

Kultúrna dominancia

Pluralita kultúr

Synergický model

3 Determinanty ovplyvňujúce podnikovú kultúru

Vplyv interných faktorov na podnikovú kultúru

Vplyv externých faktorov na podnikovú kultúru

4 Nedostatky pri zavádzaní programov pre ozdravenie podnikovej kultúry

podnikov kult ra
Podniková kultúra

V podnikovej praxi priemyselných podnikov sa začína prejavovať snaha zaviesť určitý doteraz abstraktný model, ktorý si kladie za cieľ koordinovať správanie zamestnancov voči sebe.

„Podniková kultúra je súbor spoločne zdieľaných predstáv, ktoré si členovia organizácie osvojili v snahe prispôsobiť sa prostrediu a vnútorne sa stmeliť. Tento súbor predstáv sa osvedčil natoľko, že sa ho učia noví pracovníci ako správne chápanie organizačných skutočností, správny spôsob premýšľania o týchto faktoch a žiadúce citové vzťahy voči týmto faktom.“ (Schein, E. 1992)

princ py fungovania podnikovej kult ry
Princípy fungovania podnikovej kultúry
 • je odrazom ľudských dispozícií, myslenia a správania,
 • pôsobí na ľudské vedomie i podvedomie,
 • je kvalitatívnou veličinou, teda jej kvantifikácia, resp. jej exaktné vyjadrenie nie je jednoduché,
 • je produktom minulých činností a súčasne obmedzujúcim faktorom činností budúcich,
 • je zdieľaná, nie dohadovaná,
 • je poznateľná,
 • je extrémne zotrvačná,
 • je štrukturovateľná, pričom je sama súčasťou kultúr vyšších radov,
 • rokmi zaužívaná kultúra podniku má tendenciu byť považovaná za samozrejmú.
typol gia podnikovej kult ry medzin rodn ch spolo nost
Typológia podnikovej kultúry medzinárodných spoločností

Praktické riešenie podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti môže v zásade vychádzať z troch modelových riešení:

 • kultúrnej dominancie,
 • plurality kultúr,
 • synergického modelu.
kult rna dominancia
Kultúrna dominancia
 • podnikateľská stratégia vyžaduje, aby spoločnosť v rôznych krajinách pôsobila jednotne s materskou spoločnosťou.
 • Dobrým príkladom tohto rozhodnutia je spoločnosť McDonald’s. Takáto kultúra zjednodušuje vonkajšiu identifikáciu spoločnosti a v očiach zákazníkov to posiluje identitu a imidž.

Problematický moment nastáva vtedy, keď manažéri centrály sú natoľko presvedčení o dokonalosti a univerzálnosti sociálnych hodnôt a noriem, že prípadné problémy s adaptáciou a prijatím kultúry chápu ako nedostatky vo vzdelaní miestnych zamestnancov.

pluralita kult r
Pluralita kultúr
 • medzinárodná spoločnosť pôsobí v natoľko rozdielnych regiónoch, že nie je možné presadiť vlastnú centrálnu podnikovú kultúru,
 • je potrebný kreatívny prístup pracovníkov,
 • používa sa systematická rotácia spolupracovníkov v jednotlivých krajinách (miniMBA),
synergick model
Synergický model
 • v geocentrickej kultúre (napr. európskej) sa využívajú špecifické rysy jednotlivých národných kultúr v záujme jedinej spoločnej kultúry,
 • efektívne prepojenie všetkých regionálnych častí medzinárodnej spoločnosti.
determinanty ovplyv uj ce podnikov kult ru
Determinanty ovplyvňujúce podnikovú kultúru

Pod determinantmi chápeme všetko to, čo predurčuje

a má zásadný vplyv na podnikovú kultúru.

Typické je členenie na:

 • vonkajšie vplyvy,
 • vnútorné vplyvy.
v onkaj ie vplyvy
Vonkajšie vplyvy
 • legislatíva,
 • politické preferencie,
 • sociálny systém,
 • ekonomický systém,
 • regionálne vplyvy,
 • geografické dislokácie,
 • charakter kultúr vyššieho radu,
 • trhová pozícia,
 • rýchlosť spätnej väzby,
 • konkurencia,
 • úroveň vedy a výskumu,
 • ekológia.
v n torn vplyvy
Vnútorné vplyvy
 • riadiaca sila a jej kvalita,
 • stratégia podniku,
 • dominantné technológie,
 • predmet podnikania,
 • právna forma podniku,
 • veľkosť podniku a jeho majetok,
 • história podniku,
 • miera zotrvačnosti,
 • postoje zamestnancov.
vplyv intern ch faktorov na podnikov kult ru
Vplyv interných faktorov na podnikovú kultúru
 • pohlavie
 • vek
 • dĺžka štúdia
 • tréning, etické vnímanie a rozhodovanie
vplyv extern ch faktorov na podnikov kult ru
Vplyv externých faktorov na podnikovú kultúru
 • makro stupeňmorálka spoločnosti je dôsledkom politického systému.
 • mezo (stredný) stupeňvychádza z predpokladu, že sa o podnikovej kultúre a hodnotách organizácie uvažuje na korporačnej úrovni.
 • mikro stupeňpovažuje jednotlivcov za hlavnú hybnú silu zodpovednú za správanie sa.
nedostatky pri zav dzan programov pre ozdravenie podnikovej kult ry
Nedostatky pri zavádzaní programov pre ozdravenie podnikovej kultúry
 • Absencia konsenzu pri stanovovaní cieľov pre zjednotenie kultúry.
 • Nedostatočné zapojenie zamestnancov (aj zahraničných) do vývojového procesu.
 • Neuvažovanie o dôležitosti spustenia programu pre získanie budúcej konkurenčnej výhody.
 • Založenie politiky spoločnosti len na legislatívnych podmienkach domáceho trhu.
 • Absencia oddelení zameraných činnosťou na túto oblasť aj v zahraničí (ak jestvujú zahraničné pobočky).
 • Vymenovanie riadiacich pracovníkov (osadenstva), alebo dosadenie domácich zamestnancov na obsadenie ponúkaných pozícií.
 • Ponúkanie tréningových materiálov len v cudzom jazyku.
 • Časté požívanie slova etika (kultúra) v programových materiáloch.
 • Vnútenie určitého kódu v správaní, bez jeho pochopenia.
 • Zameranie sa na niekoľko kultúrnych rozdielov skôr, ako na pochopenie viacerých kultúrnych zhôd.
ad