bik 6510 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIK 6510 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIK 6510

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

BIK 6510 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

BIK 6510. Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur: Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori og metode Sveinung Berild: Å skrive prosjektrapport . Bacheloroppgaven. Kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre personer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BIK 6510


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bik 6510
BIK 6510

Bacheloroppgaven og arbeidet med den

Anbefalt litteratur:

 • Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk
 • Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori og metode
 • Sveinung Berild: Å skrive prosjektrapport
bacheloroppgaven
Bacheloroppgaven
 • Kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre personer
 • Besvarelsen skal være på ca 40 sider, ekskludert alle vedlegg
 • Temaet må ha tilknytning til prosjektarbeid
 • Positivt om det blir brukt empirisk materiale fra et eller flere faktiske prosjekter
generelle krav til forskning og utredningsarbeid
Generelle krav til forskning og utredningsarbeid
 • Etterprøvbarhet
 • Fordomsfrihet og forkastbarhet
 • Empirisk støtte
 • Presisjon
 • Systematisk sammenheng
 • Bredde

Troye/Grønnhaug: Utredningsmetodikk

to typer rapporter
To typer rapporter
 • Empiriske rapporter
  • basert på noe som har skjedd, lett å sette opp en logisk struktur (forskningsprosessen)
 • Teoretiske rapporter
  • litteraturstudier eller teoretiske arbeider
hovedstruktur uansett type
Hovedstruktur - uansett type

1. Innledning (Hva er tema og spørsmål)

2. Hoveddel

3. Konklusjon (Hva ble svaret)

Innledning og konklusjon avstemmes til hverandre. Den travle leser kan nøye seg med å lese 1) og 3).

Rapporten begynner og slutter med et “bredt” perspektiv

typisk inndeling
Typisk inndeling
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
  • Spørreundersøkelse
  • Intervjuer
  • Innsamling av informasjon
 • Analyse
  • Besvare problemstilling ut fra punktene over
empirisk oppgave
Empirisk oppgave
 • Har til hensikt å løse et (teoretisk) problem gjennom en empirisk undersøkelse
 • Metode: Hva slags undersøkelsesmetoder og datamateriale brukes?
 • Resultater: Hva fant vi ut?
 • Diskusjon: Hva betyr resultatene? Hvordan skal de forstås og tolkes?
teoretisk oppgave
Teoretisk oppgave
 • Har til hensikt å løse et praktisk problem (for f.eks. en bedrift)
 • Utvalg av teori
 • Presentasjon: Fremstilling av det teoretiske materialet
 • Diskusjon: Diskusjon av teori og undersøkelser. Stemmer teoriene?
tema og problemstilling
Tema og problemstilling
 • Temaet: Et eller annen knyttet til prosjektarbeid
 • Problemstillingen: Et spørsmål knyttet til temaet som du ønsker å se nærmere på
 • Den avgrensete problemstillingen: Kommer muligens senere når du har arbeidet med problemstillingen en stund
mulige temaer
Mulige temaer
 • Organisering av prosjekter
 • Multiprosjektstyring
 • Planlegging
 • Team
 • Gevinstrealisering
 • .....
hvilken problemstilling
Hvilken problemstilling?
 • Hva vil du finne ut noe om?
 • Hva irriterer deg?
 • Hva ønsker du å forandre?
 • Hva er du interessert i?
 • Hva kan du påvirke?

bl.a. A&S s.31

ideer til problemstillinger
Ideer til problemstillinger
 • Hvilken innvirkning har en prosjektmodell på arbeidet i prosjektet?
  • En bedrift har ofte en prosjektmodell som skal følges: Positive og negative effekter?
 • Hvordan skal man drive økonomistyring i et prosjekt?
 • Hva betyr det at bedriften mer prosjektorientert?
  • Mange bedrifter bruker prosjektarbeidsformen mye? Hvilke konsekvenser har dette?
eksempler lett blanding av titler og problemstillinger
Eksempler – lett blanding av titler og problemstillinger
 • Prosjektmodeller i foretak – styrker og svakheter ved å utvikle lokale modeller (prosjekthåndbok for virksomheten blir appendiks)
 • Hvordan kan bedre drifting av leveransen sikres og hvordan vil det påvirke prosjektsuksess (inkluderer drøfting av mottakers rolle)
 • Hvordan håndtere brukers krav, behov og forventninger for å sikre prosjektsuksess i foretak XX
 • Hvordan vil en prosjektorganisasjon som bare består av linjeledere påvirke linjeorganisasjonen
 • Økonomiske analyser i vurderingsfasen – brukes det godt nok i xx
 • Hvordan kan vi måle suksess i etterkant i prosjektene våre
 • Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som prosjektkultur
 • Overliggende beslutningsprosesser i prosjektene våre
 • Erfaringer fra prosjektopplæring i XX
 • Hvordan kan man forbedre erfaringsoverføring mellom prosjektene og medarbeidere i XX sitt kontor i Bergen?
 • Hvilke metoder og verktøy benyttes ved tidsplanlegging i skipsbyggingsindustrien og hvordan håndteres tidsoverskridelser i praksis sammenlignet med teori?
 • Hva skal til for å sikre gode beslutninger i byggeprosjekter?
 • Er bevisst teamsammensetting en viktig suksessfaktor i prosjekter?
 • Hvordan bli en ettertraktet prosjektleder?
 • Bidrar bruk av typeteori til at prosjektgrupper blir mer effektive?
 • Prosjektsuksess uten tradisjonelle suksessfaktorer? – Hvorfor lykkes xx i sine produktutviklingsprosjekter til tross for at de ikke bruker tradisjonelle suksessfaktorer
 • Mot alle odds (Tittel)
informasjonsinnsamling
Informasjonsinnsamling
 • Primærmateriale: Materiale som er framkommet gjennom en egen undersøkelse
 • Sekundærmateriale: Materiale som er basert på informasjon utviklet av andre
egne unders kelser
Egne undersøkelser
 • Intervjuundersøkelse
 • Spørreundersøkelser
 • Observasjoner
 • Finne dokumenterte fakta
viktig ved alle unders kelser
Viktig ved alle undersøkelser
 • Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen
 • Alle undersøkelser må være målrettede, dvs. hjelp til å belyse problemstillingen
sp rreunders kelse
Spørreundersøkelse
 • Forarbeid
  • Lage spørreskjema (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen)
 • Utvalg av deltakere til undersøkelsen
  • Må lage et representativt utvalg
 • Gjennomføring av spørreundersøkelsen
  • Svarfrist og purringer
 • Statistisk bearbeiding av svarene
observasjon
Observasjon
 • Forberedelse
  • Avtale om observasjon
  • Bestemme hva det skal fokuseres på (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen)
 • Gjennomføringen av observasjonen
  • Registreringsmåte (video, notater, etc.)
 • Bearbeiding og analyse av observasjons-materialet
validitet og reliabilitet
Validitet og reliabilitet
 • Måler vi de riktige tingene? (Validitet)
 • Måler vi riktig og leser vi av måleinstrumentet riktig? (Reliabilitet)
m leskalaer
Måleskalaer
 • Nominalskala – kvalitativ skala omformet til tall
 • Ordinalskala – til rangering
 • Intervallskala – måler differenser riktig
 • Forholdstall – har et naturlig nullpunkt