hrvatski nacionalni monitoring program projekt jadran n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

R. Precali i G. Kušpilić. Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran ”. 1998-2009 2010-. &. EU Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji (2008/56/EC ). Projekt Jadran & EU Direktive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran ”' - tieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hrvatski nacionalni monitoring program projekt jadran

R. Precali i G. Kušpilić

Hrvatski nacionalni monitoring program “Projekt Jadran”

1998-2009 2010-

&

EU Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC)

EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji (2008/56/EC)

projekt jadran eu direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

Odlukom Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. usvojena je Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) kojom je uspostavljen zajednički okvir za djelovanje Europske Zajednice na području politike voda, što u prvom redu podrazumijeva:

 • Uspostavu integriranog vodnog gospodarstvo temeljenog na riječnim slivovima
 • Promocija razborite uporabe vode kroz ispravno definiranje cijene vode
 • Povezivanje s drugim sektorima kao što su poljoprivreda, akvakultura, prostorno planiranje...
 • Sudjelovanje javnosti u svim fazama Direktive
 • Sveobuhvatnu zaštitu voda i postizanje dobre kakvoće (‘dobrog stanja’) voda do 2015. g.
projekt jadran eu direktive1
Projekt Jadran & EU Direktive
 • Uspostavu integriranog vodnog gospodarstvo temeljenog na riječnim slivovima
 • 96 slivova
 • 69 nacionalnih
 • 27 međunarodnih

Zahtjev ODV:

Donošenje Planova

upravljanja riječnim slivovima koji uključuju:

-Odabrane ciljeve u okolišu

-Programe mjera

-Postaje, frekvencije i parametre monitoringa

-Registar zaštićenih područja

projekt jadran eu direktive3

3. Povezivanje s drugim

sektorima

Problem onečišćenja voda nitratima uočen je u 70’ prošlog stoljeća, te se pokušao kontrolirati sa Direktivom Vijeća od 16. lipnja 1975. o kakvoći površinske vode namijenjene zahvaćanju vode za piće (75/440/EEZ).

Projekt Jadran & EU Direktive

Potrošnja mineralnih gnojiva

 • Direktiva (75/440/EEZ) nije uspjela promijeniti trend, a rezultati monitoringa su pokazali da je u EU:
 • više od 20% podzemnih voda suočeno s značajnim porastom koncentracije nitrata, te da su
 • u 30 do 40 % rijeka i jezera ustanovljeni simptomi eutrofikacije, i ozbiljan problem daljnjeg transporta dušika u područje prijelaznih i priobalnih voda. Iz tih razloga je 1991 donesena je Direktiva o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (91/676/EEZ) (Nitratna direktiva).
projekt jadran eu direktive4
Projekt Jadran & EU Direktive
 • Polazeći od saznanja da su nitrati poljoprivrednog podrijetla glavni uzrok onečišćenja voda Zajednice iz difuznih izvora, države članice moraju:
 • Utvrditi onečišćene vode i vode kojima prijeti onečišćenje
 • U roku od dvije godine od notifikacije ove Direktive, proglasiti sva poznata zemljišta na svojem teritoriju na kojima se javljaju onečišćene vode i vode kojima prijeti onečišćenje kao ranjive zone;
 • U cilju osiguranja opće razine zaštite svih voda od onečišćenja, odrediti jedan ili više kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje će poljoprivrednici dobrovoljno primjenjivati

Granične koncentracije (NO3): - podzemne vode 50 mg/L

- površinske vode 25 mg/L

projekt jadran eu direktive5
Projekt Jadran & EU Direktive

Kakvo je stanje u RH?

projekt jadran eu direktive6

4. Sudjelovanje javnost: Implementacija ODV-a - stalan i transparentan proces

Projekt Jadran & EU Direktive

čl. 24: Službeno prenošenje u nacionalne zakone 12. 2003.

čl. 5: Analiza okoliša, ekonomska analiza 12. 2004.

čl. 8: Programi monitoringau funkciji 12. 2006.

čl.14: Početak sudjelovanja javnosti najkasnije 12. 2006.

čl. 13: Nacrti planova upravljanja riječnim slivom 12. 2008.

čl. 13: Gotovi planovi upravljanja riječnim slivom 12. 2009.

Provedba, procjena, prilagodba i postizanje ciljeva do 2015. g.

2. krug3. krug

Ažuriranje analize okoliša 12. 2013.12. 2019.

Nacrt plana upravljanja riječnim slivom 12. 2014.12. 2020.

Objava plana upravljanja riječnim slivom 12. 2015. 12. 2021.

projekt jadran eu direktive7

Površinske i podzemne vode

Dobru ekološku kakvoću

BEK Fitoplankton

BEK Makroalge

BEK Bentoski beskralješnjaci

BEK Morske cvjetnice

(Posidonia oceanica)

BEK Ribe

&

Podržavajući fiz.-kem. parametri

Dobro kemijsko stanje

Prioritetne tvari

Projekt Jadran & EU Direktive

5. Sveobuhvatnu zaštitu voda i postizanje dobre kakvoće (‘dobrog stanja’) voda do 2015. g.

5. Sveobuhvatnu zaštitu voda i postizanje dobre kakvoće (‘dobrog stanja’) voda do 2015. g.

projekt jadran eu direktive8
Projekt Jadran & EU Direktive

Određivanje ekološkog i kemijskog stanja obavlja se u osnovnim cjelinama površinskih voda, tj. u vodnim tijelima.

Određivanje vodnih tijela

 • Definiranje područja riječnih slivova
 • Podjela površinskih voda u slivu u jednu od šest kategorija

Rijeka Jezero Prijelazna voda Priobalna voda

Umjetno v.t. i Značajno izmijenjeno v.t.

3. Tipizacija pojedine kategorije površinskih voda

projekt jadran eu direktive9
Projekt Jadran & EU Direktive

Tipizacija prijelaznih i priobalnih voda

1. Fiksna tipizacija 2. Tipizacija prema ključnim čimbenicima

projekt jadran eu direktive10

3

3a 3b 3c

3

Projekt Jadran & EU Direktive

Prijelazne vode Priobalne vode

TIP 1 2 3 TIP 1 2 3 4

Analiza pritisaka i utjecaja u pojedinim tipovima voda na

biološke elemente kakvoće i kemijskog stanja

 • Točkasti izvori onečišćenja
 • Difuzno onečišćenje, Pokrovnost zaleđa
 • Hidromorfološki pritisci
 • -Strane, invazivne vrste
 • Vjerojatnost izvanrednog/iznenadnog onečišćenja
 • Područja za zahvaćanje vode za piće
 • Zakonom zaštićena područja
projekt jadran eu direktive11
Projekt Jadran & EU Direktive
 • Tipizacija prijelaznih i priobalnih voda u RH započeta je 2006.:
 • Postupak određivanja vodnih tijela i provedba monitoringa je u postupku izrade:
projekt jadran eu direktive16
Projekt Jadran & EU Direktive

Upute za provedbu tipizacije, postupak određivanja vodnih tijela, ocjenjivanja ekološkog stanja i provedbu monitoringa, radne grupe su našle u 25 članaka Direktive i 11 dodataka Direktive

 • čl. 1: Svrha
 • čl. 2: Definicije
 • čl. 3: Administrativni ustroj
 • čl. 4: Ciljevi i iznimke
 • čl. 5: Analiza okoliša i ekonomska analiza
 • čl. 6: Zaštićena područja
 • čl. 7: Zahvaćanje vode za piće
 • čl. 8: Programi monitoringa
 • čl. 9: Određivanje cijene vode
 • čl. 10: Kombinirani pristup (važan za 76/464/EEZ)
 • čl. 11: Program mjera
 • čl. 12: Pitanja koja se ne mogu rješavati na razini ZČ (međunarodna suradnja)
 • čl. 13: Planovi upravljanja riječnim slivovima
 • čl. 14: Sudjelovanje javnosti
projekt jadran eu direktive17
Projekt Jadran & EU Direktive

čl. 15: Izvješćivanje

čl. 16: Zagađenje površinskih voda – prioritetne tvari

čl. 17: Zagađenje podzemnih voda

čl. 18: Izvješća Komisije

čl. 19 – 21: Postupci Odbora i proces revidiranja

čl. 22: Opozivi

čl. 23: Sankcije

čl. 24: Prenošenje

ali i u Vodičima radnih skupina za zajedničku provedbu strategije

“Common Implementation Strategy”

projekt jadran eu direktive18
Projekt Jadran & EU Direktive

Organizacija CIS (2005.-2006.)

Stručni savjetodavni forum“Obrana od poplava”

Predsjedava: Komisija

Ravnatelji

Vođenje procesa provedbe

Predsjedava: Predsjedništvo, dopredsjedava: Komisija

Strateška upravna skupina“ODVipoljoprivreda”

Predsjedavaju: UK i Komisija

čl. 21 Odbor

Strateška skupina za koordinaciju

Koordinacija programa rada

Predsjedava: Komisija

Radna skupina C

“podzemne vode”

Predsjedavaju: Komisijai AT

Radna skupina A

“ekološko stanje”

Predsjedavaju: JRC, DE and UK

Radna skupina E

“prioritetne tvari”

Predsjedava: Komisija

“kemijski monitoring”

“kemijski monitoring”

Radna skupina B

“integrirano upravljanje riječnim slivom”

Predsjedavaju: FR i ES

Radna skupina D

“izvješćivanje”

Predsjedava: Komisija

"GIS” stručna mreža

Interesne strane, nevladine organizacije, istraživači, stručnjaci, itd.

projekt jadran eu direktive20
Projekt Jadran & EU Direktive

Monitoring ekološkog i kemijskog stanja u vodnim tijelima

- Nadzorni monitoring, minimalni zahtjevi su:

 • 2 x godišnje za BEK Fitoplankton
 • Svake treće godine bentoske BEK
 • Svake treće godine za BEK Ribe
 • 4 x godišnje za podržavajuće fizikalno-kemijske parametre
 • 1 x mjesečno za prioritetne tvari

- Operativni monitoring, u vodnim tijelima za koje se procjenjuje da postoji velika vjerojatnost ne postizanja “dobrog stanja” prilikom njihove ocjene kemijskog i ekološkog stanja. Monitoring se obavlja preko najosjetljivijih parametara za ocjenu pritiska kojem je vodno tijelo izloženo.

- Istraživački monitoring, u slučaju kad su razlozi nepostizanja “dobrog stanja” nejasni.

projekt jadran eu direktive21
Projekt Jadran & EU Direktive

Monitoring BEK (Referentni uvjeti, sustav klasifikacije... (Robert)

Prioritetnih tvari

ODV je definirala

33 prioritetnih tvari (Dodatak X ODV)

8 tvari iz kćeri direktiva (daughter directives)u odnosu na Direktivu EU 76/464 (Dodatak IX ODV)

- CCl4, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, DDT- ukupno i posebno za p,p´-DDT, tetrakloroetilen, trikloroetilen

Za ove tvari i spojeve donijeti su Standardi kvalitete u odnosu na okoliš (EQS - Environmental quality standards) za površinske vode i za

3 tvari/spoja u bioti:

- živai spojevi žive (20 µg/kg m.m.), heksaklorobenzen (10 µg/kg m.m.), heksaklorobutadien (55 µg/kg m.m.)

- EQS is defined for prey tissue, "choosing the appropriate indicator from among fish, mullusces, crustaceans and other biota"

projekt jadran eu direktive22
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Metali

projekt jadran eu direktive23
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: VOC

projekt jadran eu direktive24
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Pesticidi

projekt jadran eu direktive25
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Pesticidi

projekt jadran eu direktive26
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: PAH-ovi

projekt jadran eu direktive27
Projekt Jadran & EU Direktive

EQS-vrijednost: Ostale prioritetne tvari

projekt jadran eu direktive28
Projekt Jadran & EU Direktive
 • EQS vrijednosti date su za cijeli uzorak, a jedino se vrijednosti za metale odnose na filtrirani uzorak
 • EQS vrijednosti se razlikuju za kopnene površinske vode i za prijelazne, odnosno priobalne vode
 • Za vrednovanje rezultata monitoringa koriste se annual average-EQS ("AA-EQS" = aritm. srednjak za 12 mjesečnih vrijednosti)
 • maximum allowable concentration ("MAC-EQS“) koja je nešto veća u odnosu na AA-EQS
 • Ako se EQS-vrijednosti za biotu (Hg, heksaklorobenzen i heksaklorobutadien) ne primijenjuju članice moraju uvesti strože EQS-vrijednosti za vodu kako bi se postigla ista razina zaštite.
projekt jadran eu direktive29
Projekt Jadran & EU Direktive
 • Za 13 tvari/spojeva predviđeno je sljedećih 20 godina "phasing-out“:
 • anthracene brominated diphenylethers
 • cadmium and its compounds C10-13-chloroalkanes
 • endosulfan hexachlorobenzene
 • hexachlorobutadiene hexachlorocyclohexane
 • mercury and ist compounds nonylphenol
 • pentachlorobenzene
 • polyaromatic hydrocarbons (PAH)
 • tributyltin compounds
 • Međutim 13 spojeva već čeka za uvrštenje na listu prioritetnih tvari
   • AMPA bentazon
   • bísphenol A dicofol
   • EDTA freecyanide
   • glyphosatemecoprop
   • muskxyleneperfluorooctanesulphonicacid (PFOS)
   • quinoxyfendioxins
   • PCB