ERAF projekts VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide - PowerPoint PPT Presentation

eraf projekts vzd eotelpisko datu is izveide n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERAF projekts VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERAF projekts VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide

play fullscreen
1 / 32
ERAF projekts VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide
291 Views
Download Presentation
tien
Download Presentation

ERAF projekts VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERAF projektsVZD ģeotelpisko datu ĢIS izveide Juris Segliņš Projekta vadītājs 12.11.2010

 2. Projekta nepieciešamības pamatojums • VZD pārziņā esošie ģeotelpiskie dati tiek ievadīti, uzkrāti un apstrādāti savstarpēji neintegrētās, atsevišķi nodalītās sistēmās vai grafisko datņu veidā, izmantojot atšķirīgas programmatūras un tehnoloģiskās platformas, kā rezultātā: • ģeotelpiskie un teksta dati ir vāji integrēti, kas rada nepieciešamību viena objekta dublējošai datu ievadei un rezultātā nenodrošina šo datu sinhronumu un integritāti • ģeotelpiskie dati tiek uzkrāti atsevišķās, decentralizētās sistēmās, kas apgrūtina to apkopošanu un vienotu izmantošanu VZD funkciju veikšanai un datu izsniegšanai klientiem • ģeotelpisko datu ievadei, uzkrāšanai un apstrādei izmantotā standarta programmatūra un tehnoloģiskās platformas ir novecojušas, kas veido būtiski augstākas uzturēšanas un ekspluatēšanas izmaksas • Daļa no esošajiem ģeotelpiskajiem datiem nav pieejami klientiem elektroniski • Datu apmaiņa ar datu apmaiņas partneriem nav standartizēta nododamo datu apjoma, satura un tehnoloģisko risinājumu ziņā, kas prasa papildus VZD cilvēku un tehniskos resursus datu apmaiņas procesa nodrošināšanai

 3. Projekta mērķis “izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām”

 4. Projekts paredz • Izstrādāt vienotu VZD ģeotelpiskās informācijas ievades, uzkrāšanas un apstrādes sistēmu, tās sasaisti ar atbilstošajiem teksta datiem • Veikt esošo ģeotelpisko datu migrāciju uz VZD ĢIS • Pilnveidot esošo IT infrastruktūru VZD ĢIS darbināšanai • Modernizēt VZD Datu izplatīšanas sistēmu: • pielāgot to VZD ĢIS datu izplatīšanai • izstrādāt e-pakalpojumus • izstrādāt informācijas servisus

 5. Ieguvumi klientiem (1) • Pieejamas jaunas telpisko datu kopas • centralizēti apkopota augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija • apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma • Nodrošināta visu (esošo un jauno) VZD uzturēto telpisko datu kopu • vienota un lietotājam ērta pieejamība • savstarpēji saistīta izmantošana • analīzes iespējas

 6. Ieguvumi klientiem (2) • Papildināts un būtiski uzlabots VZD klientiem (iedzīvotājiem, komersantiem, publiskās pārvaldes iestādēm) sniedzamo pakalpojumu klāsts: • Datu izplatīšanas sistēmā • e-pakalpojumu veidā • informācijas servisu veidā • Nodrošināta VZD uzturēto telpisko datu pieejamība portālā www.latvija.lv un Valsts vienotajā ģeoportālā • Ieviesti uz klientu vajadzībām orientēti biznesa procesi, piemēram, Attālināta mērniecības datņu iesniegšana internetā kadastra kartes aktualizācijai • Uzlabota datu kvalitāte

 7. e-pakalpojumi • Datu atlase un izvade zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem, būvju kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un topogrāfiskās uzmērīšanas veicējiem • Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem • Tematisko karšu sagatavošana un attēlošana pēc definētiem parametriem • VZD pakalpojumu elektroniska pasūtīšana • Informācijas servisi VZD datu izplatīšanai

 8. Informācijas servisu veidi • VZD ĢIS uzglabāto datu kopu nodošanai citām institūcijām tiks izveidoti sekojoši informācijas servisi: • VZD ĢIS datu kā fona datu pieslēgšana rastra grafikas formātā (WMS standarts) • strukturētu un identificējamu VZD ĢIS datu izmantošana vektora datu formātā (WFS standarts) • tiešsaistes piekļuve ģeotelpiskajai datubāzei (datubāzu replikācija) • VZD ĢIS datu nodošana klientiem datņu veidā (FTP pakalpojums) • Datus varēs saņemt • par visu Latvijas teritoriju • par Latvijas teritorijas daļu • par konkrētiem objektiem

 9. Projekta fakti • Projekta uzsākšanas datums 18.12.2009 • Projekta realizācijas laiks – 36 mēneši • Projekta budžets: • LVL 2 470 500 • attiecināmās izmaksas LVL 2 300 500 • neattiecināmās izmaksas LVL 170 000

 10. Projektā līdz šim paveiktais • Pirms projekta uzsākšanas VZD darba grupas definējušas VZD ĢIS pamatfunkcionalitātes prasības • Iesaistīts projekta konsultants: • Izpētīta esošā situācija (VZD darbība, uzdevumi un pakalpojumi, VZD ĢIS projekta mērķi, esošās IS un IT infrastruktūra) • Sagatavota tehniskā specifikācija (VZD ĢIS funkcionālās un nefunkcionālās prasības, biznesa procesu apraksts) • Izsludināts VZD ĢIS programmatūras izstrādes un ieviešanas iepirkuma konkurss

 11. VZD ĢIS darbības pamatprincipi 7

 12. VZD ĢIS ietvars VZD ĢIS Metadatu modulis Kadastra modulis Topo 1:500 modulis Analītisko datu apstrādes modulis ATIS modulis BKU modulis Informācijas servisi Vērtību zonēj. modulis Adrešu modulis Datu izplatīšanas sistēma, e-pakalpojumi Fona materiāli

 13. Teksta un telpisko datu integrācija VZD ĢIS nodrošina abpusēju sasaisti un integrāciju starp teksta un telpiskajiem datiem Piemēram, ja telpiskajos datos tiek reģistrēts kāds objekts, teksta daļā dati, kur iespējams, aizpildās automātiski (piemēram, zemes vienību platības) No jebkura objekta telpiskajos datos jāvar atvērt attiecīgie teksta dati par šo objektu un otrādi (piemēram, linka veidā)

 14. Sasaiste starp VZD ĢIS moduļiem (1) • Visi moduļi ir savstarpēji integrēti • Visu moduļu datu kopas var apskatīt (vizualizēt) savstarpēji integrētā veidā pieslēdzot dažādus datu slāņus • Iespēja veikt viena moduļa datu kopas šķelšanu ar otra moduļa datu kopu, kā rezultātā rodas jauni dati tālākai izmantošanai (reģistrēšanai, datu kontrolei vai izplatīšanai)

 15. Sasaiste starp VZD ĢIS datu moduļiem (2) – kadastra kartes un aizsargjoslu šķelšana Apzīmējumi: detālplānojuma izstrādes robeža aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija Baltijas jūras aizsargjoslas teritorija Apzīmējumi: uzmērītā robežlīnija Kadastra kartē

 16. Sasaiste starp VZD ĢIS datu moduļiem (3) – kadastra kartes un aizsargjoslu šķelšana Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas grafiskā platība konkrētajā zemes vienībā Baltijas jūras aizsargjoslas grafiskā platība konkrētajā zemes vienībā Elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjoslas grafiskā platība konkrētajā zemes vienībā

 17. Sasaiste starp VZD ĢIS datu moduļiem (4) – kadastra kartes un vērtību zonējumu šķelšana Kadastra karte Dzīvojamo māju apbūves zonējums

 18. Sasaiste starp VZD ĢIS datu moduļiem (5) – kadastra kartes un vērtību zonējumu šķelšana Šķelšanas rezultāts nodrošina vērtību zonu noteikšanu zemes vienībām un ēkām, kas tālāk tiek izmantotas kadastrālās vērtības aprēķinam

 19. Transakcija, priekšreģistrs un pamatreģistrs • Vienots transakciju mehānisms telpisko un teksta datu reģistrācijas un aktualizācijas procesiem • Priekšreģistrs – vispirms dati tiek reģistrēti priekšreģistrā (izmaiņu reģistrā) • Pamatreģistrs – dati pamatreģistrā nonāk no priekšreģistra pēc to validācijas un apstiprināšanas (konsistentā stāvoklī) • VZD klientiem izplata pabeigtu transakciju datus no pamatreģistra

 20. VZD ĢIS biznesa procesu vadība • Uz pakalpojumu sniegšanas procesiem un tiem atbilstošajām darba plūsmām orientēta pieeja ģeotelpisko datu apstrādei un publicēšanai • VZD ĢIS pakalpojumu sniegšanas procesu vadībai un kontrolei (t.sk. transakciju izsekojamībai) plānots izmantot VZD Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmu (PAIS*) • Papildus tiks izskatīta iespēja izmantot kādu standarta biznesa procesu pārvaldības mehānismu, piemēram, biznesa procesa izpildes valodas BPEL risinājumu * - PAIS nodrošina VZD klientiemsniegtopakalpojumuuzskaiti un reģistrāciju, tāmjuaprēķinus, konfigurējamupasūtījumudarbusadalietapos, t.sk., automatizētudarbaizpildītājanozīmēšanu, pasūtījumuvirzībasizsekojamību un izpildeskontroli

 21. VZD ĢIS datu glabāšana • Datu glabāšanas veidi: • Relāciju datu bāze strukturētiem un identificējamiem datiem • Inženierdatu repozitorijs nestrukturētiem datiem, paredzot dažādu datņu telpisku piesaisti un iespēju indeksēt datnes pēc to satura (slāņiem, simboliem) • Visus telpiskos datus, neatkarīgi no to glabāšanas veida, ir iespējams savietot vienā skatā un veikt ar tiem kopējas manipulācijas (piemēram, telpiskā meklēšana)

 22. VZD ĢIS datu ievade/ielāde • Datu manuāla ievade izmantojot grafisko redaktoru • Datu ielāde: • no dažādu formātu datnēm*, tai skaitā attālināti • izmantojot informācijas servisus * - dati no dažāda formāta datnēm (piem., *.dgn, *.dwg, ESRI shape) tiek ielādēti tikai tad, ja tie atbilst noteiktai specifikācijai

 23. Ziņojumu mehānisms VZD ĢIS jānodrošina efektīva informācijas apmaiņa starp dažādiem VZD speciālistiem, datu sniedzējiem un datu izmantotājiem Jānodrošina loģiskās funkcijas datu kvalitātes pārbaudei un kontrolei. Ja tiek konstatētas nepilnības/ neatbilstības datu kopās, par to tiek izsūtīti ziņojumi attiecīgajiem datu turētājiem Ziņojumu mehānisms nepieciešams arī transakciju mehānisma atbalstam (viena transakcijas pabeigšana var ierosināt citas transakcijas uzsākšanu, ko nodrošina ziņojumu mehānisms)

 24. VZD ĢISmetadati • Tiks izstrādāts VZD metadatu profils balstoties uz ISO standartiem, Latvijas normatīvajiem aktiem un vadoties no regulas par INSPIRE direktīvas īstenošanu attiecībā uz metadatiem • Metadatus uztur gan par teksta, gan par telpiskajiem datiem • Metadatu aptvērums: • datu kopas aprakstošie metadati • pakalpojumus aprakstošie metadati • metadati atbilstoši INSPIRE direktīvas pielikumos noteiktajām datu kopām (administratīvās vienības, adreses, kadastrālie zemes gabali, ēkas) • VZD ĢIS inženierdatu repozitorija datņu metadati

 25. VZD ĢIS un INSPIRE Jānodrošina VZD ĢIS atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām Atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām VZD jānodrošina šādu datu kopu pieejamība: • administratīvās vienības • adreses • kadastrālie zemes gabali • ēkas Valts vienotajā ģeoportālā datu kopām jānodrošina sekojoši pakalpojumi: • meklēšanas pakalpojumi • skatīšanās pakalpojumi • lejupielādes pakalpojumi • transformēšanas pakalpojumi • pakalpojumi, kas ļauj izsaukt telpisko datu pakalpojumus

 26. VZD ĢIS sistēmas vispārējā arhitektūra

 27. Piemēri biznesa procesiem, kurus atbalstīs VZD ĢIS funkcionalitāte • Mērniecībai nepieciešamo datu saņemšana internetā • Mērniecības datņu iesniegšana internetā kadastra kartes aktualizācijai

 28. BP: Mērniecībai nepieciešamo datu saņemšana internetā (1) • Lietotāja autorizācija • Pirkuma groza aizpildīšana • Uzmērāmās zemes vienības sameklēšana • Pierobežnieku sameklēšana • Mērniecības datņu un arhīva materiālu pieprasīšana • Pasūtījuma noformēšana • Pasūtījuma formas aizpildīšana • Pasūtījuma reģistrēšana PAIS • Datņu un materiālu sagatavošana • Izgriezumu no izlīdzinātās kadastra kartes sagatavošana • Mērniecības datņu sagatavošana • Arhīva materiālu sagatavošana

 29. BP: Mērniecībai nepieciešamo datu saņemšana internetā (2) • Kadastrālās uzmērīšanas inicializācija • Kadastra objekta atzīmēšana izmaiņām • Informē pierobežas zemes vienību mērniecības darbu izpildītājus • Datņu un materiālu izsniegšana • Datņu lejupielādēšana • Pasūtījuma noslēgšana • Pasūtījuma izpildes reģistrēšana PAIS

 30. BP: Mērniecības datņu iesniegšana internetā kadastra kartes aktualizācijai (1) • Lietotāja autorizācija • Datu pašpārbaude • Uzmērījumu atbilstības situācijai pārbaude • Uzmērījumu atbilstības specifikācijai pārbaude • Pasūtījuma noformēšana • Pasūtījuma formas aizpildīšana • Pasūtījuma reģistrācija PAIS • Priekšreģistrācija • Uzmērīšanas datu pievienošana priekšreģistram

 31. BP: Mērniecības datņu iesniegšana internetā kadastra kartes aktualizācijai (2) • Datu pārbaude • Kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentu pārbaude • Robežu grafisko datu pārbaude • Atteikuma sagatavošana • Reģistrēšanas atteikuma vēstules sagatavošana • Reģistrācija • Kadastra kartes aktualizēšana • Kadastra teksta daļas aktualizēšana • Priekšreģistra datu pievienošana pamatreģistram • Pasūtījuma noslēgšana • Dokumentu izsniegšana • Pasūtījuma izpildes reģistrēšana PAIS

 32. Paldies par uzmanību! Juris Segliņš Projekta vadītājs 12.11.2010