6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha PowerPoint Presentation
Download Presentation
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha

play fullscreen
1 / 113
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha
125 Views
Download Presentation
edward-cleveland
Download Presentation

6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této přidělované (pronajímané) půdě? • a) zemnice b) desátek c) léno d) podzemek • 2. Jak se nazývali prostí rolníci, kteří se poddávali držitelům lén (feudálům), hledali u nich ochranu a pronajímali si od nich půdu? • a) vazalové b) kněží c) feudálové d) poddaní • 3. Jak se nazývá organizace společnosti v době středověku, v jejímž čele stojí panovník a feudálové a k zachování pořádku tu slouží zákony, nařízení panovníka, úřady a vojsko? • a) občina b) kmenový svaz c) tlupa d) stát • 4. Vrcholným obdobím tohoto státu byla vláda Boleslava Chrabrého. Ve 12. st. došlo k úpadku královské moci. O jaký stát se jednalo? • a) bulharský b) Zlaté hordy c) srbský d) polský • 5. Jak se nazývá posvátná kniha křesťanského náboženství? • Nový zákon b) Bible c) Korán d) Starý zákon

 2. 6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha 7. Jak se jmenoval zakladatel křesťanství? a) Ježíš Kristus b) svatý Benedikt c) dalajláma d) Muhammad 8. Významnou součástí literatury období středověku byly knihy, které zaznamenávaly události tak, jak po sobě následovaly. Jak se tyto knihy nazývaly? a) eposy b) kroniky c) legendy d) bajky 9. V průběhu 11. - 13. st. byly podnikány na východ výpravy na osvobození posvátných měst křesťanstva. Jak se účastníci takových výprav nazývali? a) řeholníci b) křižáci c) farníci d) kališníci 10. Kolik bohů uznávají křesťané? a) mnoho b) žádného c) jednoho d) dva

 3. 11. Na konci 10. století si západofranští velmožové zvolili za svého krále Hugo Kapeta, který se proslavil bojem proti Normanům. Stal se zakladatelem nového státu. Kterého? a) Německa b) Anglie c) Francie d) Polského státu 12. Nejrozšířenější středověkou literaturou byly příběhy ze života lidí, které církev prohlásila za svaté. Jak se tyto příběhy nazývaly? a) legendy b) byliny c) bajky d) eposy 13. Písemnictví, výtvarné umění, architektura, vzdělanost a hudba šířené v západní a střední Evropě přibližně v letech 900 - 1200 se souhrnně nazývají kulturou a) byzantskou b) gotickou c) románskou d) renesanční 14. V období feudalismu byl vztah nájemce k majiteli půdy vyjádřen feudální rentou. Šlo o rentu naturální, peněžní a a) pracovní b) robotní c) vodní d) lesní 15. Středověká města vznikající na vybraném novém místě byla stavěna na tzv. a) zeleném drnu b) ostrohu c) podhradí d) neoraném poli

 4. 16. Před rokem 1000 na území mezi Odrou a Vislou vznikl stát, ve kterém vládla dynastie Piastovců. Jak se jmenoval? • a) Polský stát b) Německý stát c) Český stát d) Svatá říše římská • 17. Jak se nazývá posvátná kniha muslimů? • Bible b) Nový zákon c) Korán d) Starý zákon • 18. Papež je volen na celý život. Kdo ho volí? • a) patriarchové b) kardinálové c) biskupové d) arcibiskupové • 19. Jak se nazývá organizace křesťanství? • a) církev b) polnost c) arcidiecéze d) farnost • 20. Jak se nazývá náboženství, jehož zakladatelem byl Mohamed? • Buddhismu b) islám c) judaismus d) pravoslaví

 5. 21. Roku 1066 zvítězil Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu a Normané tím dobyli a) Holandsko b) Normandii c) Dánsko d) Anglii 22. Jak se nazývá představený mužského kláštera? a) mnich b) jeptiška c) opat d) řeholník 23. Církev se postupně feudalizovala, bohatla - získávala půdu a majetek. Co museli poddaní odevzdávat církvi? a) 1/3 úrody b) pytel obilí c) devátek d) desátek 24. Jak se nazývá válcovitá stavba s kruhovým půdorysem, s kopulí a s půlkruhovitě nebo podkovovitě založenou apsidou v románského slohu? a) bazilika b) rotunda c) katedrála d) klášter 25. V románském malířství se uplatňuje tzv. hierarchická perspektiva. V čem spočívá? a) osoba s vyšším postavením je zobrazována stejně jako osoba s nižším postavením b) v 1. plánu obrazu je vždy nějaký světec c) osoba s vyšším postavením je na všech obrazech d) osoba s vyšším postavením je zobrazována větší než osoba s postavením nižším

 6. 26. Roku 1301 vymřel v Uhrách rod Arpádovců. Uherským králem se stal • a) Béla IV. b) Václav III. c) Václav II. d) Ota Braniborský • 27. Jaký jazyk používala západní církev v období raného středověku při svých bohoslužbách? • a) angličtinu b) francouzštinu c) latinu d) němčinu • 28. Ve středověku bylo povinností věřících odevzdávat církvi • poplatek ve výši asi desetiny úrody. Jak se nazýval? • tucet b) veletucet c) desátek d) kopa • 29. Jak se nazývá schránka na nejvzácnější náboženské předměty? • a) Reliéf b) relikviář c) freska d) glazura • 30. Jak se nazývali držitelé léna (leníci) latinsky? • a) feudálové b) vazalové c) kněží d) poddaní

 7. 31. Na vrcholu tzv. "lenní pyramidy" stál • šlechtic b) měšťan c) panovník d) papež • 32. V průběhu 10. století se v nížině při středním toku Dunaje usídlili Maďaři a podmanili si slovanské obyvatelstvo na území dnešního Slovenska. Společně začali budovat stát, který je známý pod názvem • a) Sámova říše b) uherský c) Kyjevská Rus d) rumunský • 33. Jak se nazývaly státy, které po zániku Západořímské říše (476) vytvořily převážně germánské kmeny? • a) románské b) vojenské c) barbarské d) hunské • 34. Jak se nazývají nástěnné malby zhotovené do vlhké omítky? • a) arkýře b) rotundy c) baziliky d) fresky • 35. Románský sloh se rozšířil z Itálie po celé Evropě, zvláště tam, kde zapustilo kořeny • východní křesťanství b) pravoslaví c) římské křesťanství d) islám

 8. 36. Svědectví o nejstarší minulosti Kyjevské Rusi podávají pověsti, které se šířily většinou ústním podáním. Jak se nazývaly tyto příběhy o bohatýrech? • a) bajky b) dumky c) byliny d) dumy • 37. Novgorodský kníže Oleg dobyl v 9. století Kyjev a území násilím sjednotil. Vznikl nový stát, který vstoupil do historie jako • a) Rusko b) Kyjevská Rus c) Novgorodský stát d) Zakarpatská Ukrajina • 38. V roce 843 se Franská říše rozdělila na dvě části. Na území východofranském se v průběhu více než sta let vytvořila tzv • .a) Velká Morava b) Německo c) Svatá říše římská d) Francie • 39. Karel I. Veliký, franský a langobardský král, byl korunován r. 800 • a) na českého krále b) na německého krále c) na římského krále d) na římského císaře • 40. Velké románské kostely měly obdélníkový půdorys a tři lodě, které oddělovaly řady kamenných sloupů. Jak se tyto kostely nazývají? • baziliky b) fresky c) arkýře d) rotundy

 9. 41.Středověká města, kde se těžily drahé kovy (zejména stříbro), byla nazývána a) města lenní b) města věnná c) města poddanská d) města horní 42.Kulturou raného středověku je a) secese b) renesance c) baroko d) románský sloh 43.Typickým znakem románské architektury je mimo jiné a) valená klenba b) lomený oblouk c) sgrafito d) obdélníkové okno 44.Franská říše využila ve svých počátcích některých prvků římské státní správy. Říše byla rozdělena na a) kraje b) hrabství c) městské státy d) další malé státy 45.Umění na dvoře Karla Velikého se nazývá a) karolínská secese b) karolínská renesance c) karolínský klasicismus d) karolínské baroko

 10. 46.Majordomovi Franské říše Karlu Martelovi se podařilo v bitvě u Poitiers a Tours roku 732 zastavit a) Vandaly b) Araby c) Maďary d) Poláky 47.Kdo porazil Araby v roce 732 v bitvě u Poitiers? a) Vandalové b) Frankové c) Germáni d) Slované 48.Kdo je hlavou východní křesťanské církve? a) dalajláma b) patriarcha c) papež d) biskup 49.Jaký titul měl panovník Byzantské říše, který byl zároveň i hlavou církve? a) kníže b) patriarcha c) císař d) král 50.Kdy byl Karel Veliký v Římě korunován papežem na císaře? a) v roce 1000 b) v roce 1212 c) v roce 900 d) v roce 800

 11. 51.Čím byla roku 843 rozdělena Franská říše mezi tři vnuky Karla Velikého? a) sálským zákoníkemb)smlouvou verdunskou c) smlouvou karolínskou d) zemským zákoníkem 52.Která říše vznikla roku 962 a trvala až do roku 1806? a) Svatá říše římská národa německého b) Říše franská c) Říše východofranská d) Říše západofranská 53.Na Baltském a Severním moři si vydobyl zvláštní postavení v obchodu svaz severoněmeckých měst. Vznikl kolem roku 1250. Jak se tento svaz jmenoval? a) Danza b) Hanza c) Seza d) Hazon 54.V 10. století vznikla Francie. Která zde vládla dynastie? a) Kapetovců b) Stuartovců c) Rurikovců d) Lucemburků 55.Franská říše se rozdělila na západofranskou a východofranskou roku a) 843 b) 1453 c) 746 d) 800

 12. 56.Kterého roku se vylodilo vojsko Normanů v Anglii, zvítězilo (v bitvě u Hastingsu) a Vilém Dobyvatel byl zvolen anglickým králem? a) 950b) 1348c) 1066 d) 978 57.Centrem vzdělanosti ve Franské říši za vlády Karla Velikého bylo město a) Drážďanyb) Ravena c) Paříž d) Cáchy 58.Karel I. Veliký žil v letech a) 747-814 b) 800-850 c) 920-980 d) 648-675 59.Po smrti Vladimíra Monomacha se prohloubily rozbroje mezi Rurikovci. Kyjevská Rus se rozpadla. Kdy zemřel Vladimír Monomach? a) 1060 b) 900 c) 1270 d) 1125 60.Uherský stát se upevnil za krále Štěpána I. z rodu Arpádovců, který dokonce získal královský titul. Kdy to bylo? a) v roce 1000 b) v roce 900 c) v roce 1100 d) v roce 1200

 13. Sv. Vojtěch pocházel z rodu • a) Lucemburků b) Přemyslovců c) Slavníkovců d) Vršovců • 2. Císař Ota III. se přičinil brzy o to, že byl Vojtěch • a) patronem německé církve b) vyloučen z církve • c) pohřben v Římě d) prohlášen za svatého • 3. Od 11. století začínají na našem území vznikat střediska obchodu a řemeslné výroby. Jak se jmenovala? • a) zámky b) hrady c) občiny d) města • 4. Jak se jmenoval vládce slovanského kmenového svazu, který svrhl avarskou nadvládu a porazil franskou vojenskou výpravu? • a) Dagobert b) Justinián I. • c) Alexandr Makedonský d) Sámo • 5. Jak se nazýval stát, který vznikl v 9. století sjednocením moravského a nitranského knížectví? • Byzantská říše b) Velká Morava c) Sámova říše d) Český stát

 14. 6. Mojmírův nástupce Rastislav pozval na Velkou Moravu bratry - věrozvěsty Konstantina a Metoděje, a to proto, aby šířili víru v jazyce srozumitelném moravskému lidu. O jakou víru šlo? • islám b) buddhismus c) křesťanství d) hinduismus • 7. Jak se nazývá jazyk, který Konstantin a Metoděj vytvořili? • a) staroslověnský b) slovenský c) českoslovanský d) slovanský • 8. O vyspělosti Velké Moravy svědčí nálezy, které objevuje, popisuje a zkoumá věda, která se zabývá pozůstatky života zachovaného v zemi. Jak se tato věda nazývá? • a) numizmatika b) archeologie c) heraldika d) paleontologie • 9. Ve 4. st. pronikli do stř. Evropy Keltové, kolem přelomu letopočtu Germáni, později Hunové a v 6. století ukončili stěhování národů Slované. V roce 623 vznikla na našem území. • a) Svatá říše římská b) Sámova říše • c) Bohemia d) Velká Morava • 10. Jak se nazýval první státní útvar na našem území? • a) Český stát b) Svatá říše římská • c) Velká Morava d) Sámova říše

 15. 11. Konstantin a Metoděj sestavili písmo, kterým bylo možné zaznamenat slovanský jazyk. Jak mu říkáme? a) latinka b) azbuka c) hlaholice d) klínové písmo 12. Roku 1172 byl v Praze přes Vltavu dostavěn první kamenný most, který svou mohutností neměl ve střední Evropě obdoby. Jak se tento most jmenoval? a) Juditin most b) Karlův most c) Eliščin most d) Anežčin most 13. Kde v Praze bylo sídlo českých přemyslovských knížat po roce 1000? a) na Velehradě b) na Hradě c) na Vyšehradě d) ve Vladislavském sále 14. Spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na mladého Václava se vyhrotil v souvislosti s postoji k Sasku a skončil a) domluvou b) zavražděním Ludmily c) zavražděním Drahomíry d) nástupem Boleslava na trůn 15. Koho porazil Ota I. s pomocí Boleslava I. v bitvě na řece Lechu r. 955? a) Maďary b) Sasy c) Poláky d) Francouze

 16. 16. Jak se nazývala opevněná sídla starých Slovanů? a) hradiště b) tvrze c) oppida d) stanovitá obydlí 17. Co bylo základním stavebním materiálem při stavbě velkomoravských kostelů? a) dřevo b) sláma c) kámen d) cihly 18. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci? a) vyvražděním Přemyslovců b) vyvražděním Slavníkovců c) smírem d) vyvražděním obou rodů a nástupem Lucemburků 19. Na našem území žili před stěhováním národů kmeny Markomanů a Kvádů. O jaké kmeny šlo? a) germánské b) keltské c) slovanské d) románské 20. Jak se nazýval rod, který sídlil na Libici a byl vyvražděn v r. 995? a) Přemyslovci b) Slavníkovci c) Piastovci d) Vítkovci

 17. 21. Václav II. byl zároveň r. 1300 zvolen králem • francouzským b) německým c) uherským d) polským • 22. Po smrti Vratislava I. (921) se ujala vlády za nezletilé syny jejich matka • a) Eliška Rejčka b) Ludmila c) Drahomíra d) Anežka • 23. Boleslav I. byl zvaný • a) Hrozný b) Pobožný c) Otec vlasti d) Ukrutný • 24. Kníže Václav založil na Pražském hradě • a) Baziliku sv. Jiří b) kostel sv.Víta c) obrazárnu d) Vladislavský sál • 25. Přes Polsko se Vojtěch r. 997 vydal do pohanských Prus, kde na misijní cestě zahynul. Jeho ostatky přivezl do Čech • a) Václav IV. b) Karel IV. • c) Přemysl Otakar II. d) Břetislav

 18. 26. V českém státě byla významným dílem románského období latinsky psaná Kronika česká. Kdo je jejím autorem? a) Dalimil b) Kosmas c) Jan Hájek z Libočan d) Jeroným Pražský 27. První historicky doložený kníže přemyslovského knížectví Bořivoj I. sídlil a) ve Hnězdně b) na Vyšehradě c) na Levém Hradci d) ve Staré Boleslavi 28. V dějinách českého státu v 10. století se projevovaly dvě koncepce. První křesťanskou a prosaskou prosazoval Václav, druhou pohanskou, nezávislou na západu a odstranění nepřemyslovských knížectví, zastával a) Boleslav II. b) Břetislav c) Boleslav I. d) Vojtěch 29. V roce 988 opustil Vojtěch Čechy, pobýval v Itálii a v Řecku. V 90. letech 10. století se vrací do Čech se skupinou benediktýnů a zakládá a) Sázavský klášter b) mužský klášter v Břevnově c) Vyšebrodský klášter d) Opavský klášter 30. Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády dosáhla Velká Morava největšího územního rozmachu? a) Svatopluk b) Václav I. c) Rastislav d) Mojmír

 19. 31. Jak se jmenoval druhý pražský biskup pocházející z rodu Slavníkovců? a) Metoděj b) Jiří c) Vojtěch d) Václav 32. Kníže Velké Moravy Mojmír I. měl velkého soupeře. Byl jím a) Svatopluk b) nitranský kníže Pribina c) Friedrich II. d) Boleslav II. 33. Druhým biskupem pražského biskupství byl velmi vzdělaný muž patřící meziSlavníkovce. Jak se jmenoval? a) Spytihněv b) Mnata c) Vojtěch d) Dětmar 34. Hrad Přimda a Chebský hrad jsou postaveny ve slohu a) barokním b) renesančním c) gotickém d) románském 35. Za vlády Svatopluka byla uznána slovanská bohoslužba papežem a Metoděj byl jmenován moravsko - panonským arcibiskupem. Jeho sídlem byl a) Budapešť b) Vyšehrad c) Velehrad d) Hrad

 20. 36. Jak se nazývaly stříbrné peníze, které se začaly razit za vlády Boleslava I.? a) groše b) stříbrné c) denáry d) koruny 37. Roku 973 bylo zřízeno v Praze biskupství. Prvním biskupem byl a) Boleslav Pobožný b) Dětmar c) Vojtěch d) Bořivoj 38. Za vlády Břetislava I. byl vydán zákon, podle něhož po smrti knížete nastupuje nejstarší žijící Přemyslovec. O jaký zákon šlo? a) následnický b) nástupnický c) stařešinský d) dědičný 39. Jak se nazývalo rodové sídlo Slavníkovců? a) Velehrad b) Cidlina c) Libina d) Libice 40. V jakém slohu byla postavena rotunda na Vyšehradě? a) románský b) barokní c) renesanční d) gotický

 21. 41. Syn Bořivojův, který nastoupil v r. 894 na knížecí stolec, se jmenoval • a) Měšek I. b) Václav c) Boleslav d) Spytihněv • 42. Dcera Boleslava I. byla manželkou • a) Břetislava b) Oty I. c) Jindřicha Ptáčníka d) knížete Měška • 43. Boleslav II. byl zvaný • a) Pobožný b) Ukrutný c) Otec vlasti d) Hrozný • 44. Jak se nazývala obydlí starých Slovanů? • a) zemljanky b) podzemnice c) oppidum d) zemnice • 45. Jak se nazýval nejuctívanější bůh západních Slovanů? • Terentius b) Svantovít c) Taranis d) Teutatés

 22. 46. Nájezdy bojovných maďarů vedly k zániku Velké Moravy. Jak se jmenoval náčelník maďarských kmenů? • a) Sámo b) Arpád c) Bořivoj d) Boleslav Chrabrý • 47. Sv. Vojtěch žil • a) v 9. století b) v 10. století c) v 11. století d) ve 12. století • 48. S kým svedl v roce 631 kupec Sámo vítěznou bitvu u Vogatisburku? • a) s uherským králem Matyášem Korvínem • b) s franským králem Dagobertem • c) s nitranským knížetem Pribinoud) s Maďary • 49. Po smrti českého knížete Bořivoje ovládl Čechy v letech 888-889 kníže Velké Moravy. Jak se jmenoval? • a) Rastislav b) Boleslav II. c) Svatopluk d) Mojmír II. • 50. Jak se nazývala mince, kterou nechal razit Václav II. r. 1300? • Pražský denár b) Pražský stříbrný • c) Pražský zlatý d) Pražský groš

 23. 51. Který král byl nazván králem železným a zlatým? a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav II. d) Václav III. 52. V letech 846-870 panoval na Velké Moravě kníže Rastislav. Byl to a) synovec Mojmíra I. b) otec Mojmíra I. c) syn Mojmíra I. d) bratr Mojmíra I. 53. Na které hlavní skupiny se rozdělili Slované? a) jižní, západní, východní b) západní, východní, severní c) jižní a severní d) jižní, východní, severní 54. Kdo nechal zavraždit knížete Václava a sám se stal knížetem na více než 30 let? a) Boleslav I. b) Rastislav c) Bořivoj I. d) Boleslav II. 55. Kdo byl posledním knížetem Velké Moravy? a) Mojmír II. b) Svatopluk c) Rastislav d) Bořivoj

 24. 56. V roce 982 se stal Vojtěch a) pražským arcibiskupem b) kardinálem c) pražským biskupem d) papežem 57. Sv. Vojtěch se stal patronem a) rakouské církve b) pruské církve c) uherské církve d) polské církve 58. Který český kníže získal v roce 1085 pro svou osobu královský titul? a) Vratislav II. b) Vladislav II. c) Přemysl Otakar II. d) Boleslav II. 59. Český kníže, který získal královskou korunu pouze pro svou osobu od německého císaře Barbarossy za pomoc v Itálii, se jmenoval a) Oldřich b) Soběslav I. c) Přemysl Otakar II. d) Vladislav II. 60. K vyvraždění Slavníkovců a sjednocení českého státu došlo a) v r. 995 b) v r. 1003 c) v r. 935 d) v r. 973

 25. 61. Kdy zřídil Boleslav II. v Praze biskupství? • v roce 948 b) v roce 973 c) v roce 964 d) v roce 995 • 62. V letech 1035-1055 u nás panoval syn knížete Oldřicha. Během jeho vlády došlo k stabilizaci poměrů v Čechách. Jak se jmenoval? • a) Měšek I. b) Boleslav Chrabrý • c) Břetislav I. d) Oldřich

 26. 1. Kde se narodil Jan Hus? a) v Českých Budějovicíchb) v Trocnově c) v Husincid) v Praze 2. Jan Hus se jako univerzitní učitel obracel ke svým žákům s odmítáním formalismu náboženského života i s odhalováním nepravd. Vymohl na Václavovi IV. i a) zakládací listinu Betlémské kaple b) Toleranční patent c) glejtd) Kutnohorský dekret 3. Který den slavíme jako státní svátek - vzpomínku na upálení Jana Husa? a) 8. květenb) 5. červenec c) 7. červenecd) 6. červenec 4. Nejvýznamnějším latinským spisem Jana Husa je dílo a) Dcerka b) Mým národům c) Postilad) O církvi 5. Husova Postila je psána a) italskyb) česky c) německyd) latinsky

 27. 6. Který sloh se objevuje na pražském dvoře za vlády Václava I.? a) barokob) secese c) gotikad) renesance 7. Jak se nazývala práce poddaného pro vrchnost (feudála)? a) robotab) poddanost c) lopotad) dřina 8. Jak se jmenoval zástupce vrchnosti na vesnici, který rozsuzoval spory a dohlížel na odvádění dávek? a) kaplanb) rychtář c) purkmistrd) lokátor 9. Jak se nazývá sdružení mistrů jednoho řemesla? a) radab) cech c) řeholed) družstvo 10. Jak se ve středověku nazývali členové městské rady? a) purkmistřib) rychtáři c) konšeléd) patriciát

 28. 11. Jak se ve středověku jmenoval vyučený řemeslník, který pracoval v dílně mistra? a) přidavačb) učeň c) tovaryšd) pomocník 12. Se vznikem českého království se změnil znak českého panovníka. Čím byla nahrazena dosavadní černá orlice? V červeném poli se objevil dvouocasý a) levb) pes c) medvědd) vlk 13. Jak se nazývá pomocná věda historická, která zkoumá erbovní umění? a) symbolikab) grafika c) heraldikad) filatelie 14. Podle projektu Petra Parléře byl postaven v Praze 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje? a) Janůvb) Karlův c) Kamennýd) Parléřův 15. Součástí Nového Města pražského byl i Dobytčí trh. Jak se dnes toto místo jmenuje? a) Karlovo náměstíb) Národní třída c) Staroměstské náměstíd) Václavské náměstí

 29. 16. Roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského nastupuje na český trůn nový panovnický rod. Jak se jmenoval? a) Lucemburkovéb) Přemyslovci c) Jagelloncid) Habsburkové 17. Karel IV. byl nejen českým králem, ale získal i titul a) německý císař´ b) polský císař c) římský císařd) římský kníže 18. Václav IV. zemřel r. 1419 bez potomků. Posledním králem z rodu Lucemburků na českém trůně byl a) Ladislav Pohrobekb) Zikmund Lucemburský c) Jan Jindřichd) Jindřich Korutanský 19. Věřící si v době předhusitské také mohli od církevních hodnostářů koupit potvrzení, že jsou jim některé hříchy odpuštěny. Jak se říkalo takovým potvrzením, proti kterým ostře vystupoval Jan Hus? a) odpustkyb) hostie c) pietyd) desátky 20. Jak se nazývala kaple, ve které kázal Jan Hus v Praze? a) Pražskáb) Betlémská c) Jezuitskád) Husitská

 30. 21. Jak se jmenuje město, ve kterém byl Jan Hus upálen? a) Husinecb) Basilej c) Praha d) Kostnice 22. Husovi přívrženci zavedli společné přijímání z kalicha. Hostii i víno přijímali všichni na znamení rovnosti před bohem. Jak se toto přijímání nazývá? a) přijímáníb) podvojné přijímání c) podobojíd) bratření 23. Roku 1420 založili husité město, kde se oslovovali bratře a sestro. Jak se jmenovalo? a) Německý Brodb) Sudoměř c) Písekd) Tábor 24. Jak se nazývaly ozbrojené výpravy husitských vojsk do zahraničí? a) čisté jízdyb) spanilé jízdy c) husitské jízdyd) krvelačné jízdy 25. Roku 1434 došlo mezi přívrženci dohody s katolickou církví a mezi odpůrci ústupků k bitvě (poslední v období husitském). Kde byla vojska sirotků a táboritů vedená Prokopem Holým poražena? Byla to bitva u a) Tachovab) Sudoměře c) Ústí nad Labemd) Lipan

 31. 26. Dne 30. července 1419 žádal Jan Želivský v čele zástupců chudiny novoměstské konšely o propuštění zajatých husitů. Když odmítli, vnikli lidé do radnice a vyhodili konšely z oken a zabili je. Byla to první pražská a) manifestaceb) defenestrace c) kapitulaced) ofenziva 27. Úředně zabavený majetek se nazývá a) kantátab) kompaktáta c) konfiskátd) monarchie 28. Vrchním vojenským velitelem husitů byl a) nejvyšší purkrabíb) generalisimus c) nejvyšší hejtmand) papež 29. Jak se nazývá veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve? a) interdiktb) klatba c) koncild) kompaktáta 30. Jakým symbolem označovali křižáci svůj oděv? a) křížemb) půlměsícem c) srpemd) hvězdou

 32. 31. Na trůn nastoupil po Janu Lucemburském, byl to jeho nejstarší syn, později nazývaný "otec vlasti". Jak se tento panovník jmenoval? a) Václav IV.b) Přemysl Otakar II. c) Karel IV.d) Ladislav Pohrobek 32. Zlatou bulu sicilskou obdržel a) Karel IV.b) Přemysl Otakar I. c) Václav II.d) Přemysl Otakar II. 33. V kapli sv. Kříže byly uloženy korunovační klenoty. Hrad, ve kterém bychom mohli tuto kapli vidět, se jmenuje a) Křivoklátb) Pražský hrad c) Karlštejnd) Kost 34. Kdo kázal v Kapli Betlémské? a) Jeroným Pražskýb) Jan z Jenštejna c) Jan Želivskýd) Jan Hus 35. V roce 1409 byl Jan Hus zvolen a) zástupcem kališníků na českém sněmu b) biskupem katolické církve v Praze c) rektorem Karlovy univerzity d) představeným mužského kláštera v Břevnově

 33. 36. Autoritou papeže silně otřásl názor J. Husa, že a) papež by se měl chovat mravně b) církevní moc má být podřízena světské c) hlavou církve je Kristus, nikoliv papež d) papež má být volen pouze na jeden rok 37. Kolem r. 1406 vznikl spis O českém pravopise, ve kterém vysvětluje Hus nahrazení pravopisu spřežkového pravopisem a) archaickýmb) diakritickým c) analogickýmd) opět spřežkovým ale s úpravami 38. Zlatá bula sicilská (1212) potvrzovala uznání dědičného titulu krále pro toho, a) koho potvrdí patriarchab) koho potvrdí papež c) koho zvolí v Čecháchd) koho potvrdí německý císař 39. Za vlády posledních Přemyslovců dochází i k osídlování pohraničí obyvateli německé národnosti. Hovoříme o tzv. a) třetí koloněb) konkordátu c) vnitřní kolonizacid) vnější kolonizaci 40. Jak se jmenovala sestra Václava I., která přijala řeholní slib, uvedla do Čech klarisky a františkány a byla kanonizována v roce 1989? a) Anežkab) Kunhuta c) Eliškad) Zdislava

 34. 41. Jak se nazývalo středověké právo, podle něhož se ve městě mohlo odsoudit k smrti a popravit odsouzeného? a) právo vetab) právo trestní c) právo křížovéd) právo hrdelní 42. Císař Karel IV. nechal postavit zeď proto, aby chudým poskytl příležitost k výdělku. Jak se tato zeď nazývala? a) Kamennáb) Nářků c) Výdělkovád) Hladová 43. Za vlády Karla IV. bylo pražské biskupství povýšeno na a) arcibiskupstvíb) mocnářství c) purkrabstvíd) opatství 44. Podle projektu Petra Parléře byl za vlády Lucemburků postaven 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje? a) Juditin mostb) Karlův most c) Lucemburský mostd) Vladislavský most 45. Kdo byl Petr Parléř? a) český malíř - mistr 14. stoletíb) geniální architekt, kameník a sochař c) opat kláštera ve Zlaté Koruněd) vůdce rolnického povstání

 35. 46. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě. Kdo stojí v jejím čele? a) děkanb) rektor c) Mistrd) kvestor 47. Roku 1409 byl vydán dekret upravující podíl hlasů na Karlově univerzitě ve prospěch Čechů. Byl to Dekret a) znojemskýb) kutnohorský c) pražskýd) univerzitní 48. V českém státě dosáhla svého vrcholného postavení církev za vlády a) Ladislava Pohrobkab) Karla IV. c) Přemysla Otakara II.d) Václava IV. 49. Od roku 1402 začal kázat v Betlémské kapli, byl mistrem Karlovy univerzity, hájil své učení až do smrti. Jak se jmenoval? a) Jan z Jenštejnab) Jeroným Pražský c) Jan Husd) Jan Nepomucký 50. Jak se jmenoval geniální vojevůdce, nikdy neporažený husitský hejtman, který pocházel z Trocnova? a) Tomᚊtítnýb) Prokop Holý c) Jan Husd) Jan Žižka

 36. 51. Kdo stál v čele křižáckých vojsk, bojujících proti husitům? Pod ochranou svých vojsk se 14 dní po bitvě na Vítkově nechal korunovat za českého krále (28. 7. 1420). a) Václav IV.b) Zikmund c) Ladislav Pohrobekd) Prokop Holý 52. Rodištěm Jana Husa je a) Husinecb) Basilej c) Prahad) Kostnice 53. V roce 1420 vpadl Zikmund s křižáckým vojskem do Čech a oblehl Prahu. 14. června tohoto roku Žižka odrazil jeho útok v bitvě na a) Rábíb) Vítkově c) Zálužíd) Bílé hoře 54. Své myšlenky a názory vysvětlovali husité také v listech, které rozesílali do zahraničí. Jak se tyto listy nazývaly? a) manifestyb) husitské listy c) protestyd) dokumenty 55. Po porážce křižáků u Domažlic poznal Zikmund i církev, že husity nelze vojensky zdolat. Proto se rozhodli jednat. Jednání se mělo konat na koncilu, který zasedal již od roku 1431. Ve kterém městě? a) v Basilejib) v Čáslavi c) v Benátkáchd) v Římě

 37. 56. Jiří z Poděbrad se ujal správy země za nezletilého Zikmundova vnuka, uchazeče o trůn. Jak se jmenoval? a) Ladislav Lucemburskýb) Zikmund II. c) Ladislav Pohrobekd) Jan Pohrobek 57. Sněm předních hodnostářů katolické církve, který přijímal závažná rozhodnutí, se nazýval a) interdiktb) dekret c) bulad) koncil 58. V předhusitském období dochází v Čechách k hospodářskému úpadku, rozporům v církvi a rozvoji kazatelství. Mezi kazateli vyniká a) Jan Husb) Martin Luther c) Arnošt z Pardubicd) Jan Milíč 59. Na místo Jana Žižky (po jeho smrti) nastupuje a) Jakoubek ze Stříbrab) Jan Roháč z Dubé c) Albrecht Habsburskýd) Prokop Holý 60. Z jaké země pocházeli Jagellonci? a) z Polskab) z Německa c) z Anglied) z Nizozemí

 38. 61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře? a) do období seceseb) do období gotiky c) do období barokad) do období renesance 62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo? a) pohrobekb) otec vlasti c) král cizinecd) král Bene 63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly? a) Eliška a Markétab) Anna a Eliška c) Anna a Anežkad) Eliška a Kunhuta 64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka? a) Zlatá bula českáb) Soubor občanského práva c) Zlatá bula sicilskád) Královská deklarace 65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí? a) Pražská tržniceb) Nová tržnice c) Dobytčí trhd) Koňský trh

 39. 61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře? a) do období seceseb) do období gotiky c) do období barokad) do období renesance 62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo? a) pohrobekb) otec vlasti c) král cizinecd) král Bene 63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly? a) Eliška a Markétab) Anna a Eliška c) Anna a Anežkad) Eliška a Kunhuta 64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka? a) Zlatá bula českáb) Soubor občanského práva c) Zlatá bula sicilskád) Královská deklarace 65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí? a) Pražská tržniceb) Nová tržnice c) Dobytčí trhd) Koňský trh

 40. 66. V jakém vztahu byli Václav IV. a Zikmund? a) bratřib) otec a syn c) strýc a synovecd) bratranci 67. Jan Hus usiloval o zjednodušení českého pravopisu. Nahradil spřežky znaménky. Takto upravený pravopis se nazývá a) diakritickýb) slovanský c) spřežkovýd) latinský 68. Jiří z Poděbrad byl vyznáním a) hugenotb) lutherán c) katolíkd) kališník 69. Kdo byl Theodorik? a) český malíř - mistr 14. století b) autor české kroniky c) geniální architekt, kameník a sochař d) architekt Karlova mostu 70. Roku 1344 bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem byl a) Dětmarb) Vojtěch c) Zdislav z Lemberkad) Arnošt z Pardubic

 41. 71. Jiří z Poděbrad vypracoval návrh na mírový sbor evropských panovníků a dával do pořádku hospodářství státu. V posledních letech své vlády musel vést válku s vnitřními nepřáteli i s uherským králem. Jak se jmenoval onen uherský král? a) Ladislav Pohrobekb) Vladislav Jagellonský c) Zikmundd) Matyáš Korvín 72. Jiří z Poděbrad, obratný politik a diplomat, byl jediným králem a) který neměl mužské potomky b) kterého zvolil lid c) zvoleným z českého šlechtického rodu d) který se nezúčastnil žádné bitvy 73. Výklad tří základních modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám o praktických otázkách mravního života. Jde o dílo a) Dcerkab) Výklad Viery, desatera a páteře c) Knížky o svatokupectvíd) Postila 74. V průběhu 13. století se čeští králové zařadili mezi vybraný okruh volitelů římského krále. Jde o a) konšelyb) vévody c) kurfiřtyd) vazaly 75. Co získal Václav II. sňatkem s Eliškou Rejčkou? a) uherskou korunub) území Korutan c) říšskou korunud) polskou korunu

 42. 76. Nejkrásnějšími a nejdokonalejšími gotickými stavbami jsou vysoké chrámy. Jak se tyto chrámy nazývají? a) portályb) hrady c) katedrályd) rotundy 77. Jak se říkalo středověkým městům, která patřila královně? a) královskáb) věnná c) poddanskád) církevní 78. V jakém stylu byl postaven Karlštejn? a) renesančnímb) barokním c) gotickémd) románském 79. Za vlády Václava I. přichází do Čech a) islámská kulturab) církevní kultura c) orientální kulturad) rytířská kultura 80. Kdo byl Matyáš z Arrasu? a) opat kláštera ve Zlaté Koruně b) rektor univerzity c) první stavitel katedrály sv. Víta d) malíř deskových ob

 43. 81. První česky psaná kronika se nazývá a) Kralickáb) Dalimilova c) Hájkovad) Kosmova 82. Po smrti Karla IV. se začala projevovat nespokojenost mnoha vrstev obyvatelstva. Panovník, šlechta i měšťané byli nespokojeni se stavem církve. Kdo vládl v této době v českém státě? a) Karel IV.b) Václav IV. c) Václav III.d) Přemysl Otakar II. 83. Manželka Jana Lucemburského se jmenovala a) Markéta Korutanskáb) Eliška Přemyslovna c) Blanka z Valoisd) Anna Přemyslovna 84. Od r. 1310 platilo, že a) po zemřelém šlechtici dědí také i bratři a jejich potomci b) po zemřelém šlechtici smí dědit jen synové c) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželé jeho dcer d) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželka 85. Ve 20. a 30. letech 14. století probíhala úspěšná územní expanze. Bylo připojeno např. Chebsko, Horní Lužice. Bylo to za vlády a) Jindřicha Korutanskéhob) Rudolfa Habsburského c) Karla IV.d) Jana Lucemburského

 44. 86. Roku 1356 byla přijata Zlatá bula Karla IV. jako a) inaugurační privilegia b) úprava povinností poddaných c) základní říšské právod) úprava práv pouze českých šlechticů 87. V závěti rozdělil Karel IV. země mezi své syny. Zikmund dostal Braniborsko, Jan část Horní Lužice a díl Braniborska a Václav a) Čechy, Lužici, Slezsko b) Čechy, Slezské vévodství, část Horní Lužice, Dolní Lužici a vrchní moc nad všemi zeměmi Koruny české c) Braniborsko, Čechy d) Čechy a Slezsko 88. Pozdní gotika na našem území je nazývána a) Vladislavskoub) Segmentovou c) Lucemburskoud) Jagellonskou 89. Jak se jmenoval kazatel, který stál v čele pražské chudiny do roku 1422, kdy byl popraven? a) Jan Husb) Jeroným Pražský c) Jan z Jenštejnad) Jan Želivský 90. Kdo se stal po smrti Jana Žižky hlavním velitelem sirotčích vojsk? Říkali mu také Veliký. a) Jan Želivskýb) Jeroným Pražský c) Prokop Holýd) Jan Nepomucký

 45. 91. S výsledky husitské revoluce nebyli spokojeni ti, kteří snili o úplné spravedlnosti. Mezi ně patřil i jihočeský zeman Petr Chelčický. Jeho přívrženci se v r. 1467 sdružili v samostatnou církev. Jak se nazývala? a) Církev spravedlivýchb) Jednota bratrská c) Církev umírněnýchd) Bratrská jednota 92. Ladislav Pohrobek zemřel v době, kdy se měl ujmout české koruny. Koho proto zemský sněm r. 1458 zvolil českým králem? a) Zikmunda II.b) Matyáše Korvína c) Vladislava Jagellonskéhod) Jiřího z Poděbrad 93. Papež vystoupil proti Husovi, dal ho do klatby a v Praze se nesměly konat bohoslužby, křty, pohřby a svatby. Nad Prahou byl vyhlášen tzv. a) koncilb) interdikt c) glejtd) postulát 94. Na Tábor přišel zeman Jan Žižka z Trocnova. Byl zvolen do čela táborské obce jako jeden ze čtyř hejtmanů. Své schopnosti osvědčil již cestou na Tábor v bitvě u a) Malešovab) Sudoměře c) Moháčed) Lipan 95. V roce 1419 se v Praze uskutečnil akt, který dal podnět k zahájení husitských bouří. Byla to a) 1. křížová výprava proti Čechůmb) bitva u Moháče c) 1. pražská defenestraced) bitva na Vítkově

 46. 96. Poslední bitvou husitů byla bitva r. 1434 a) na Vítkověb) u Tachova c) u Domažlicd) u Lipan 97. Basilejská kompaktáta (1436) potvrzovala uznání a) život církve v chudobě a bez světské moci b) život všech ve smíru a chudobě c) přijímání podobojí po jednu generaci d) svobodné kázání slova božího 98. Jiří z Poděbrad doporučil českým stavům, aby zvolili králem Vladislava II. Jak se jmenoval panovnický rod, z kterého Vladislav II. pocházel? a) Jagelloncib) Přemyslovci c) Habsburkovéd) Slavníkovci 99. V roce 1465 vznikl spolek katolické šlechty. Nazýval se a) Zelenohorská jednotab) Jednota bratrská c) panská jednotad) selská jednota 100. V jakém byli příbuzenském vztahu Karel IV. a Václav IV.? a) otec a synb) bratři c) v žádnémd) děd a vnuk

 47. 101. Který český král padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku? a) Karel IV.b) Jan Lucemburský c) Rudolf II.d) Vladislav Jagellonský 102. Stařešinský řád Břetislava I. byl za vlády Přemysla Otakara I. nahrazen a) principem nástupnictví nejstaršího z panovnického rodu b) principem nástupnictví zvoleného c) principem nástupnictví prvorozeného dítěte d) principem nástupnictví prvorozeného syna (primogenitury) 103. Přemysl Otakar I. dosáhl v r. 1222 a) uznání závislosti církve pouze na patriarchovi b) uznání základních požadavků pro samostatné postavení c) uznání svobody vyznání d) uznání českého jazyka při bohoslužbách 104. V roce 1278 se odehrála rozhodující bitva Přemysla Otakara II. s říšsko-uherskou přesilou. Kde se bitva odehrála? a) u Kressenbrunnub) u Moháče c) na Moravském polid) u Lipan 105. Z které země k nám pronikla od 2. poloviny 13. století gotika? a) z Francieb) z Itálie c) z Německad) z Polska

 48. 106. V roce 1300 Václav II. zavedl ražbu druhé mince. Jak se nazývala? a) pražský centb) pražský denár c) pražský grošd) pražský zlatý 107. Jan Lucemburský se zdržoval v Čechách málokdy. Více bojoval na evropských bojištích. V roce 1346 padl v bitvě stoleté války a) u Moháčeb) u Kresčaku c) u Flanderd) u Grünwaldu 108. V roce 1409 byl vydán Václavem IV. dokument, kterým se upravoval poměr hlasů na univerzitě. Český národ měl 3 hlasy, ostatní pouze 1 hlas. O jaký dokument šlo? a) Zlatou bulu sicilskoub) Dekret kutnohorský c) Dekret zelenohorskýd) Dekret pražský 109. Roku 1310 byla při nástupu Lucemburků na český trůn vydána a) stavovská privilegiab) inaugurační privilegia c) Svatováclavská smlouvad) Magna charta libertátum 110. Matkou Václava IV. byla a) Anna Falckáb) Eliška Pomořanská c) Anna Svídnickád) Blanka z Valois

 49. 111. V období vrcholné gotiky působí v Praze významní architekti. Jak se jmenují? a) bratři Dienzehofferovéb) Petr Parléř a Matyáš z Arrasu c) Matyáš Braun a Matěj Rejsekd) Myrón a Feidias 112. Jak se nazývá závěrečné období gotického slohu v 15. století? Pozdní neboli a) vladislavská gotikab) románská gotika c) ranná gotikad) naivní gotika 113. Mezi ochrannou zbroj pěších husitských bojovníků patřil štít. Jak se tento štít nazýval? a) tarasniceb) cep c) řemdichd) pavéza 114. Roku 1431 vtáhla do Čech pátá křížová výprava pod vedením kardinála Cesariniho. Když křižáci uslyšeli rachot vozů a zpěv husitů, rozprchli se. Které město se stalo svědkem této události? a) Táborb) Praha c) Domažliced) Tachov 115. Umírnění husité uzavřeli dohodu s církví, která uznávala jen malou část čtyř artikulů. Jak se tato dohoda nazývala? a) Dekret kutnohorskýb) čtyři artikuly pražské c) Basilejská kompaktátad) Svatováclavská smlouva

 50. 116. Na základě učení Petra Chelčického vznikla r. 1457 a) Jednota bratrskáb) Kališnická církev c) Lutheránská církevd) Česká husitská církev 117. Jiří z Poděbrad byl v 60. letech 15. st. uvalen do klatby a byla vyhlášena křížová výprava proti Čechům. V jejím čele byl a) Ludvík Jagellonskýb) Oldřich z Rožmberka c) Ladislav Pohrobekd) Matyáš Korvín 118. Jak se nazývala dohoda mezi městy a šlechtou o podílu na moci z roku 1517? a) Obnovené zřízení zemskéb) Tridentská smlouva c) Svatováclavská smlouvad) Basilejská kompaktáta 119. Při obléhání hradu Rábí přišel Jan Žižka a) o první okob) o pravou ruku c) o levou rukud) o druhé oko 120. Jak se jmenovala žena, která proslula charitativní činností a v 90. letech 20. století byla kanonizována? a) Kunhutab) Perchta z Rožmberka c) Zdislava z Lemberkad) Markéta Babenberská