1 / 13

Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014

Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014. Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků. Projednávaná problematika. Škola v roce 14 Hospodaření v roce 13 Jak vidíme rok 15 a dál? Učitelský sbor Školská rada TG Proběhlé a připravované akce Spolupráce s partnerskými školami

thuyet
Download Presentation

Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výroční shromáždění TG24. 4. 2014 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků

 2. Projednávaná problematika • Škola v roce 14 • Hospodaření v roce 13 • Jak vidíme rok 15 a dál? • Učitelský sbor • Školská rada TG • Proběhlé a připravované akce • Spolupráce s partnerskými školami • Prázdninové činnosti a začátek příštího školního roku • Třídní schůzky v kmenových učebnách

 3. Škola v roce 14 • V jedné budově stále působí 2 školy – TG a Euroškola • Pozitiva a negativa – jak je vidíme po necelých 2 letech • Možnosti pro další soužití (reálné alternativy) • Inspekce v únoru • Kdo další nás sleduje? • Jak se žije se dvěma primami? • Stále je tady ISO 9001 a 29990 • Valná hromada společnosti ESO a role TG

 4. Hospodářský výsledek 2013 Výnosy: 7.590.799,-Kč Náklady: 7.446.216,-Kč Rozdíl: +144.583,-Kč Použití: fond rozvoje školy (naplnění ustanovení zákona č.306/1999 Sb.) Rozpočet TG na rok 2014 (bude projednáno VH) Výnosy: 8.800.000,-Kč Náklady: 8.650.000,-Kč Smazání ztráty za 2011 Výše školného na rok 2014/15: 32.800,-Kč Slevy: - sourozenecké sociální – žádost prospěchové (Směrnice 6/2013) Ekonomické informace

 5. Jak vidíme rok 15 a dál • Návrat k plnému stavu s 8 ročníky (9 tříd TG) • Provoz s menší kvartou • Synergie s Euroškolou i ostatními Euroškolami (přenášíme to pozitivní) • Opět maturitní starosti • Kvalitní a moderní výuka • Vyvážené aktivity • Funkční trojúhelník: škola-žáci-rodiče

 6. Bez zásadních změn Návrat kolegyně Hrstkové (Hrdličkové) TV-Ge? Hodnocení výstupů učitelů v rámci ČŠI Hospitování vedení školy Jak vidí ředitel TG „přidanou hodnotu“ Další vzdělávání učitelů, zákon 563/2004 Sb. Učitelský sbor TG

 7. Působení školské rady TG • ŠR funguje ve III. období ve složení: M. Houser (předs.) E. Zouplnová, M. Hausdorová, P. Mareš, D. Makovičková • Nutno doplnit o 1 člena – z řad rodičů - výzva • Stálý host – ŘG R. Jendřejas • Hodnocení činnosti Rady dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) – objevuje se ve výročních zprávách, naposledy za školní rok 2012/13 • Jednání školské rady probíhá v souladu s ročním plánem, v letošním školním roce se rada sešla jednou v září 2013 a jednou v březnu (20.3. 2014) • Co se řeší? • Podněty posílejte prosím na adresu předsedy ŠR – houser@elektroline.cz

 8. Proběhlé akce školy • Adaptační a přírodní kurz (9. – 14. 9. 2013) • Projektová výuka „Nic není zadarmo“ – listopad 2013 • Otevření studentské Krafárny (podnikavá třída 2 alfa) • Bruslení na Hase a Vánoční besídky – prosinec 2013 • Lyžařské kurzy na Stráži a v Rokytnici – leden 2014 • 3 dny otevřených dveří – celorepublikový – soukr. školy, 1 v lednu a 1 v únoru („Valentýnský“) • Ples TG – Retro Music Hall – 6. 2. 2014 • Olympiády a soutěže (intelektuální i sportovní), organizace jazykové soutěže ANJ pro P7 – 17. a 18.2. • Přednášky – „odborníci do školy“ – ožehavé problémy – zdraví, ekologie, člověk a společnost • Účast na řadě výstav a exkurzí – snaha o smysluplnost • Kulinářské odpoledne (P. Stupka a A. Vignerová) …

 9. To jsme letos prožili

 10. Připravované akce školy • Filmová (půl)noc TG ( zítra 25. 4. 2014) • Techmánie Plzeň – primy 5. 5. 2014 • Přijímací zkoušky 1. kolo 24. a 28. 4. + 2. kolo 2. 5. a 6. 5. 2014 • Vnitřní audit – ISO 9001 a 29990 - 6. 5. 2014 • Volno ředitele školy 9. 5. 2014 • Trojskok 19. až 21. 5. – písemné - 26. a 27.5. - ústní • Slavnostní předání certifikátu za Trojskok – Trojský zámek – 2. 6. 14 • Červnové výjezdy: Brusel 19.-24.6., Vodácký kurz – Sázava 19.-24.6., Eko-sportovní Ostružno 20.-23.6. 2014 • Raftování a Olympijský den na Trojském kanále: 25. 6. 2014 • Zahradní slavnost – organizují dívky septimy +++ 26. 6. 2014 • Předání závěrečného vysvědčení: 27. 6. 2014 • Adaptační kurz + sportovně-relaxační pobyt: 8. - 12. 9. 2014 (nižší stupeň gymnázia)

 11. Spolupráce s partnerskými školami • Společný projekt „Poznáváme kořeny…“ • Pravidelná výměna informací a sdílený úspěch • Společná příprava zajímavých aktivit (sporty, soutěže, fiktivní firmy, společenské akce a další) • „Oprášení“ finanční gramotnosti pro žáky nižšího stupně • Konzultace mezi učiteli, oblast dalšího vzdělávání • Mezinárodní spolupráce

 12. Prázdninové činnosti • Příprava 9 učeben pro žáky TG, převzetí velké učebny IT • Opravy a malování v učebnách • Standardní revitalizace sítě IT, nové PC v malé učebně IT • Přípravné kurzy pro žáky – cizince (spolupráce s Prague-Student s.r.o.) • Příprava nového školního roku a společného výjezdu v září 2014

 13. Diskuze, závěr • Otázky přítomných • Přesun do kmenových učeben a zahájení třídních schůzek Děkujeme za pozornost vedení Trojského gymnázia s.r.o.

More Related