xviii warsztaty info o rodek
Download
Skip this Video
Download Presentation
XVIII warsztaty INFO-OŚRODEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

XVIII warsztaty INFO-OŚRODEK - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

XVIII warsztaty INFO-OŚRODEK. USTROŃ ośrodek LEŚNIK 12-14 maja 2010 r. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. INFORMACJA O FUNDUSZU GZGiK (71030) ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2010 R. INFORMACJA O FUNDUSZU GZGiK (71030) ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2010 R.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XVIII warsztaty INFO-OŚRODEK' - thuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xviii warsztaty info o rodek

XVIII warsztatyINFO-OŚRODEK

USTROŃ ośrodek LEŚNIK 12-14 maja 2010 r

slide12
U S T A W A

z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji przestrzennej

/Dz. U. Nr 76 z 07.05.2010 r. poz. 489/

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

  1)   zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej;

   2)   organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

2. Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą:

   1)   danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

   2)   usług danych przestrzennych;

   3)   interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

   4)   wspólnego korzystania z danych przestrzennych;

   5)   współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

………

slide13
Rozdział 3 

Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych

Art. 7.Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, wprowadzają, w zakresie swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów.

Art. 8.Organy wiodące/Główny Geodeta Kraju/ udostępniają organom administracji i osobom trzecim, włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadań polegających na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług.

slide14
Rozdział 4 

Usługi danych przestrzennych

Art. 9. 1.Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

   1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;

  2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;

   3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

   4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

   5)   umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

2. Usługi danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

slide15
Art. 12. 1. Dostęp do usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.

2. Dane dostępne za pośrednictwem usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich wykorzystanie w celach zarobkowych.

3. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 - 5, odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem art. 15.

4. Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych przepisów, opłaty za usługi danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 - 5, zapewniają ich realizację z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 14. 1. Objęte infrastrukturą zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

2. Przy udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych organom administracji przepisy art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

Art. 17. 1. Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją organów wiodących, innych organów administracji oraz osób trzecich.

2. Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, wdrodze porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.

slide16
Art. 23.W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

   1)   w art. 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16)  harmonizacji zbiorów danych - rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.";

   2)   w art. 4:

a)  uchyla się ust. 1,

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1e w brzmieniu:

"1a. Dla obszaru całego krajuzakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznymbazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:

1)   państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2)   ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); /Starosta/

3)   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; /Starosta/

4)   państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

5)   państwowego rejestru nazw geograficznych;

6)   ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

7)   rejestru cen i wartości nieruchomości; /Starosta/

8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10.000 - 1:100.000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;

9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;

10)  szczegółowych osnów geodezyjnych; /Starosta/

11)  zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

slide17
cd.

1b.  Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a. /Starosta/

1c.  Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 z 2010 r., poz. 489).

1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia.. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

1e.  Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:

1)   mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; /Starosta/

2)   mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; /Starosta/

3)   mapy topograficzne w skalach: 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000;

4)   mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.";

slide18
 5)   w art. 7b w ust. 1 uchyla się pkt 5; /WINGiK/

 6)   w art. 7c: /Marszałek Województwa/

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;",

b)  dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.";

7)   w art. 7d: /Starosta/

a)  uchyla się pkt 4, /zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej/

b)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500,

1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.";

slide19
10)  art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24. 1.  Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:

1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:

a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,

b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,

c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;

2)   zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.

2.   Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.

3.   Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1)   wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2)   wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3)   kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4)   plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5)   usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.";

slide20
13)  w art. 40:

a)  uchyla się ust. 3b, /odpłatne udostępnianie zasobu/

b)  po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:

"3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3d.   Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów działających w sprawach publicznych;

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

a) ujawnienie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,

b) przeniesienia praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

c) przeniesieni praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu

Państwa,

slide21
Zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /likwidacja instrukcji i wytycznych/

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:

11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnychi wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

na potrzeby:

- ewidencji gruntów i budynków,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- podziałów nieruchomości,

- typowych postępowań sądowych i administracyjnych,

- zagospodarowania przestrzennego,

- budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych,

mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijnośći interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.

slide22
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z dnia .................. 2010 r.

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa standardy techniczne:

1) wykonywaniageodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa; 2) geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;

3) opracowywania wynikówpomiarów geodezyjnych oraz sporządzania dokumentacji na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych;

4)przekazywania wynikówpomiarów i opracowań geodezyjnych, o których mowa w pkt 1-3, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych stosuje się odpowiednio w ramach specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych na różnorodne zapotrzebowania, takie jak:

- prace związane z eksploatacją zakładów przemysłowych;

- prace urządzeniowo-rolne i urządzeniowo­-leśne;

- prace związane z eksploatacją kolei i dróg publicznych;

- prace związane z regulacją sieci wodnych i budownictwem hydrotechnicznym;

- pomiary i opracowania bezpośrednie i fotogrametryczne w dokumentacji obiektów budowlanych.

slide23
Art. 23 cd

15) po art. 53a dodaje się art. 53b w brzmieniu:

„Art. 53b. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”

Art. 35. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 26 ust. 2a oraz art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy wymienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

slide24
Do pierwszej grupy tematycznej należą następujące tematy:

….

  5) adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego;

  6) działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z otoczenia za pomocą linii granicznych;

….

slide25
Do drugiej grupy tematycznej należą następujące tematy:

   1) ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową;

   2) użytkowanie ziemi, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, lasy, tereny podmokłe, akweny;

  3)  ortoobrazy, rozumiane jako dane obrazowe powierzchni Ziemi mające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej;

   …..

slide26
Do trzeciej grupy tematycznej należą następujące tematy:

   ….

   2)   budynki, rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków;

….

slide29
Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.

§ 12. 1. W przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) (tj. odmowy włączenia dokumentacji do zasobu) organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

slide30
Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 5. Całość dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dzieli się na:

- akta postępowania przeznaczone dla wykonawcy,

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla zamawiającego,

- dokumentację techniczną przeznaczoną do ośrodka,

- dokumentację przeznaczoną dla organu prowadzącego operat ewidencji gruntów i budynków.

§ 6. W skład akt postępowania, przeznaczonych dla wykonawcy, wchodzą dokumenty formalno-prawne, a w szczególności:

- zlecenie, załączniki do zlecenia, umowa itp.,

- upoważnienia, decyzje, postanowienia itp., związane z daną pracą,

- dokumentację techniczno-kosztorysową,

- dzienniki prac geodezyjnych i kartograficznych,

- protokóły odbioru pracy,

- korespondencja związana z prowadzeniem pracy,

- dowody przekazania dokumentacji technicznej do ośrodka.

slide31
Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni

terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

§ 11. 1. Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

§ 21. 2. Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

slide35
Dziękuję za uwagę

i

zapraszam na XIX warsztaty INFO-OŚRODEK

Mirosław Puzia

ad